Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 06/09/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 06/09/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6696/2004 de 3 de setembre

Assumpte:

Convocatòria Junta de Govern Local 6.9.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de setembre de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 19 de juliol de 2004

2 DESPATX OFICIAL

PRESIDÈNCIA

-Participació Ciutadana-

3 Aprovació del procés de participació per a l'aprovació del PAM i Pressupost Municipal 2005.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló polisportiu a Cirera, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 2.731.575,86 EUR, IVA. inclòs.

5 Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte d'execució de la desena barra de nínxols del cementiri de les Valls. pressupost del contracte 519.647,44 EUR., IVA inclòs.

6 Ratificar l'adjudicació del concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reurbanització del C. Cos a favor de l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 97.330'35 EUR, IVA inclòs.

7 Ratificar el decret 6031/2004 de 22 de juliol, pel que s'aprova l'homologació d'articles de mobiliari i proveïdors de mobiliari.

8 Ratificar l'adjudicació del concurs del servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, a favor de l'empresa Gedi Gestió i Disseny, SCCL per un import de 150.741,57.-EUR, IVA, inclòs

9 Ratificar l'adjudicació del concurs pel subministrament d'un circuit tancat de TV per l'edifici del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa Ubercros Seguridad, SL, per import de 34.527,82.-EUR, IVA, inclòs.

10 Ratificar el decret 6337/2004 d'aprovació dels plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu de trasllat del camp de futbol-7 de Cirera i urbanització dels entorns i i convocar licitació.

11 Aprovar l'adjudicació pel subministrament de rètols de senyalització d'equipaments i edificis municipals, a favor de l'empresa "Novorètol, SCP", fins un pressupost de 60.000,00 EUR., IVA inclòs.

12 Aprovar l'adjudicació pel subministrament de rètols indicadors de les obres que adjudiqui l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Sundis. SA"

13 Aprovar l'adjudicació del desenvolupament d'imatges virtuals d'edificis municipals i actuacions urbanístiques a favor de l'empresa "Produccions Elcallao, SL"

14 Aprovar l'adjudicació pel subministrament d'una pantalla múltiple per la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa "RPG".

15 Aprovar l'adjudicació del concurs per a les obres d'execució del projecte de reurbanització dels carrers Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i Ctra. de Mata, a favor de l'empresa "Construccions Deumal, SA".

-Recursos Humans-

16 Aprovació de les bases i convocatòria per cobrir el lloc de treball d'Interventor pel sistema de lliure designació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

  1. Acceptació deles subvencions atorgades pel Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, convocatòria CTC/832/2004 de 16 de març, a l'Ajuntament de Mataró fixades per les actuacions de reurbanització de La Riera, tram carrer Sant Josep i Muralla de la Presó, i del carrer de La Palma respectivament, per la creació i ampliació de zones de preferències de vianants.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Benestar Social-

18 Aprovar el contracte entre Aigües de Mataró, SA, com a titular del Laboratori Municipal, i l'Ajuntament per a la realització de les anàlisis previstes pel servei de Benestar Social i el Servei de Ciutat Sostenible.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Ma Pau Ortillés Cadena