Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 14/06/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 14/06/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4523/2004 de 10 de juny

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 14.6.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de juny de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 1 de juny de 2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de rètols indicadors de les obres que adjudiqui l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de desenvolupament d'imatges virtuals d'edificis municipals i actuacions urbanístiques, i convocar licitació.

5 Ratificar el decret 4237/2004 de 1 de juny, acordat per la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual s'acorda iniciar l'expedient de contractació del servei de neteja forestal al municipi de Mataró per la tramitació urgent, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 111.555,61euros, IVA. inclòs.

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels subministrament de rètols de senyalització d'equipaments i edificis municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Pressupost fixat com a màxim pels dos anys de durada del contracte: fins a 60.000 euros

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels subministrament d'un circuit tancat de TV, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Pressupost fixat com a màxim: fins a 35.999,44 euros.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

8 Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de la UA-59 "Can Xammar".

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor