Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 19-07-2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 19-07-2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5831/2004 de 15 de juliol

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local 19.7.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de juliol de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació si s'escau de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 de juliol de 2004.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret 5046/2003 de 30 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual s'acordà prorrogar per quatre mesos més el contracte de servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de Mataró, els seus organismes autònoms i empreses municipals, amb una durada des del 01/07/2004 al 31/10/2004.

4 Aprovació de l'inici l'expedient i aprovació dels plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de voreres al passeig Ramon Berenguer III, tram Av. Puig i Cadafalch-Av. Gatassa de Mataró, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 189.297,41 euros, IVA inclòs.

5 Aprovar la modificació del contracte de l'assistència en la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors, el qual fou adjudicat a favor de Ródenas-de Paladella & Asociados, SL, en el sentit d'augmentar l'import inicial del contracte en 30.000 euros, IVA inclòs, degut a les previsions de demanda d'aquest serveis per l'any 2004-07-09

6 Aprovar l'adquisició de dos vehicles turisme per a la Policia Local a favor de "Prades Motor, SL", per un import total de 30.745,04 euros.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Aprovació inicial del Projecte executiu d'ordenació del passeig Ramon Berenguer III. Tram: Av. Puig i Cadafalch - Av. Gatassa.

-Servei d'Urbanisme-

8 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Pla Especial d'Infraestructures i Serveis de l'Estació depuradora d'aigües residuals de Mataró.

9 Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de l'UA-78 Quintana-Puigblanc

10 Canvi de sistema d'actuació en la gestió del Pla Parcial "Can Serra", passant de compensació a reparcel:lació en la modalitat de compensació bàsica.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Nova Ciutadania-

11 Aprovació del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, 2004-2007.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor