Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 20-09-2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 20-09-2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6978/2004 de 16 de setembre

 

Assumpte:

Convocatòria sessió Junta de Govern Local del 20.9.2004

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de setembre de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de setembre de 2004

                   2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació del subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 140.500'00.-EUR., IVA. inclòs

-Servei de Secretaria General-

4 Donar compliment a la Sentència núm. 473/2004 de 30.4.2004 del TSJC, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, recaiguda en el recurs núm. 688/1999 interposat per la senyora Dolores Reverter Vera contra desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial. (expedient Gabinet Jurídic MM68/96).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

5 Aprovació inicial del projecte d'urbanització del vial veïnal del Pla especial "El Golf de Llavaneres".

6 Aprovació inicial del projecte d'endegament d'un tram del Torrent de Vallverdera.

-Servei de Manteniment-

7 Aprovació inicial del projecte de supressió de barreres arquitectòniques al carrer d'Úmbria amb Camí dels Caputxins, Amadeu Vives i Timbaler del Bruc.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor