Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 27/12/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 27/12/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9791/2004 de 23 de desembre

Assumpte: Ordre del dia Junta de Govern Local sessió 27.12.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de desembre de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de desembre de 2004

2.  DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de rehabilitació del Cementiri dels Caputxins, IV fase, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 275.283'36.-EUR., IVA. inclòs

4. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'ampliació del Casal d'Avis de Cerdanyola, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 196.689'07.-EUR., IVA. inclòs

5. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de control de qualitat de les obres incloses al projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio de Solís i de Floridablanca, Anxaneta, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 59.131'79.-EUR., IVA. inclòs

6. Aprovació de la modificació del contracte de treballs de lampisteria i electricitat, adjudicat a Electricitat Boquet, SL., per augment de l'import inicial del contracte en 17.562'00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment de la demanda de despeses de manteniment correctiu durant l'anualitat 2004 (exp. 13/2003).

7. Aprovar l'adjudicació dels treballs de supressió de barreres arquitectòniques al c. Umbria amb Camí dels Caputxins, Amadeu Vives i altres, a favor de l'empresa "Constraula enginyeria i Obres, SA" per 58.154'17 €.

8. Aprovar l'adjudicació del servei de gestió del telèfon d'atenció al ciutadà, 010, a favor de l'empresa "Servicios de Telemarqueting, SA (SERTEL)" per 388.202'12 € per dos anys.

9. Aprovar l'adjudicació de la gestió de la deixalleria del c. Galícia, a favor de l'empresa "l'Arca del Maresme, SCCL" per 41.483'92 € anuals.

10. Aprovar l'adjudicació del servei per a la gestió administrativa i jurídica expedients sancionadors, no de vehicles i tarja europea, a favor de l'empresa "Ródenas - de Paladella & Asociados, SL".

11. Aprovar l'adjudicació del servei de gestió integral administrativa i assistència jurídica en els tràmits i resolucions que integren el procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, a favor de l'empresa "Ródenas - de Paladella & Asociados, SL".

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12. Aprovació inicial del projecte d'urbanització del "Torrent Forcat" (canalització d'un tram del Torrent del Castell).

13. Ordre de retirada de l'activitat de preparació i venda de sorres i graves per la construcció, al Veïnat de Valldeix, entre la Riera de Can Soler i la Riera de Can Bruguera.

14. Ordre de retirada de l'activitat de triatge de material inerts, al Veïnat de Valldeix, Riera de Can Soler.

15. Ordre de retirada de l'activitat de magatzem de contenidors amb residus de la construcció, a les Cinc Sènies.

-Servei de Manteniment-

16. Aprovació del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar