Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 29/11/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 29/11/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9112/2004 de 25 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia sessió Junta de Govern Municipal del dia 29.11.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de novembre de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 15 de novembre de 2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar compliment al contingut de la Sentència número 726/2004 de 5.7.2004 del TSJC, Sala Contenciós Administratiu, Secció Primera, recaiguda en el Recurs número 842/1999 interposat pel senyor Wanderley-Marcos Fábregas Losa, contra desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic MM9/96).

4 Donar-se per assabentats del contingut de la Sentència número 162/2004 de 13.10.2004 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat núm. 79/2004, interposat per la senyora Mª Pilar Palacio Castillo i el senyor Raül Jofre Palacio, contra desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient del Gabinet Jurídic AGC56/02).

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de tractaments fitosanitaris per a l'arbrat viari de la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "E", mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat del quadre públic "MK", mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de components de sistema de Telefonia IP, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Declarar desert el concurs celebrat per a la contractació d'una campanya per a la sensibilització de la recollida de residus durant l'any 2004.

10 Aprovar l'adjudicació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, a favor de "Tiferca, SA".

11 Aprovar l'adjudicació del servei de cobertura d'assegurances per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms a favor de "Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros

Servei de Recursos Humans-

12 Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació pel 2004.

13 Aprovació de les fitxes tècniques dels processos de selecció,    d'acord  amb  la  modificació de l'oferta pública. 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Aprovació de la proposta de Conveni específic a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per a l'execució de les obres de construcció d'un polisportiu a Cirera, dins de programa de desenvolupament del protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació inicial de l'Estudi de detall relatiu a la regulació de la profunditat edificable de la ronda Prim 67-69 cantonada amb el carrer Marià Andreu.

16 Donar compte de la Sentència 663 del TSJC dictada en RCA interposat per 2Obra Vista SA.", contra l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Sector "La Bobila".

-Servei de Ciutat Sostenible-

17 Ordre d'enderroc a Promociones Peralta, SL, del volum adossat a la parcel·la veïna qualificada d'equipament, al c. de la Pagesia, 9 (Vallveric).

18 Ordre de retirada a Materiales Dorotea, SL, de l'escala metàl·lica exterior d'accés a la planta primera, al c. Batista i Roca .

19 Ordre de retirada a Rafael Pendón Fernández, de la barana del cobert i escala exterior d'accés a la coberta, al c. Queralbs, 8 bxs.

20 Ordre de retirada a Agustín Paulano Pacheco, del cobert en planta terrat, a la Via Europa, 131, 6è 1a.

21 Ordre de retirada a Àngels Latorre Rinconada, del cobert en planta terrat, al c. Montserrat, 43, 2n 2ª.

22 Desestimació del recurs de reposició de Montserrat Oliver Avellaneda, contra l'ordre retirada de cobert en terrat, al c. Esteve Albert, 38, 5è 2ª.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor