Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta Govern Local. 15/11/2004

Escoltar

Junta Govern Local. 15/11/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8651/2004 de 11 de novembre

Assumpte: Convocatòria sessió Junta de Govern Local 15 de novembre de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de novembre de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de novembre de 2003.

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost del 3r. Trimestre 2004.

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio de Solís i de Floridablanca, Anxaneta, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei per a la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor, de reclamació de danys i de concessió o denegació de la tarja europea d'estacionament per minusvàlids, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de gestió integral administrativa i assistència jurídica, en els tràmits i resolucions que integren el procediment sancionador de l'Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu de remodelació de la pista esportiva del Palau, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu d'ordenació dels talussos dels carrers de Tàrrega i del Salvador (recuperació urbana i mediambiental del barri de Rocafonda), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Concepció de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

11. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", mitjançant la forma de concert administratiu, i convocar licitació.

12. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació servei de neteja dels edificis municipals, centres docents, escoles bressol, instal·lacions esportives i WC públics de l'Ajuntament de Mataró i els diferents organismes autònoms (EUPMT, IME, IMPEM, PATRONAT D'ESPORTS), mitjançant la forma de concurs i procediment obert, i convocar licitació.

13. Aprovació de la modificació del contracte establert amb les empreses concessionàries de la gestió del xec servei, en el sentit d'ampliar la seva quantia en 41.000.-EUR., IVA, inclòs, degut a l'increment en la demanda de prestació d'aquests serveis (treballadores familiars i auxiliars de la llar) durant l'any 2004.

14. Aprovació de la modificació del contracte establert amb l'empresa ACISA, per a la prestació del servei de conservació i millora de les instal·lacions semafòriques de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de Mataró.

15. Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte executiu de trasllat del camp de futbol-7 de Cirera i urbanització dels seus entorns, a l'empresa "Infraestructures i Obres Mataró, SL"

16. Aprovar l'adjudicació de les obres de construcció de la desena barra de nínxols del cementiri municipal "Les Valls" a favor de l'empresa "Construccions Valls, Obres i Contractes".

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17. Aprovació inicial del Projecte de col·lector al carrer de Javier Castaños, entre la ronda Francesc Macià i la Ronda d'Alfons XII.

-Servei de Manteniment-

18. Aprovació inicial del projecte de rehabilitatció del Cementiri dels Caputxins (IV Fase).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor