Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia sessió Junta de Govern Local 18.10.2004

Escoltar

Ordre del dia sessió Junta de Govern Local 18.10.2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7692/2004 de 14 d'octubre

Assumpte:

Ordre del dia sessió Junta de Govern Local 18.10.2004

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 d'octubre de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació si s'escau de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 d'octubre de 2004.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de Gestió del Telèfon d'Atenció Ciutadana 010 de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, per dos anys de durada (des del 01/03/2005 al 28/02/07) i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 426.418,81.-EUR., IVA. Inclòs

4. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, per dos anys de durada (01/12/2004 al 30/11/2006) i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: 279.804,81.-EUR., IVA. Inclòs

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de supressió de barreres arquitectòniques al c/ d'Úmbria amb el Camí dels Caputxins, Amadeu Vives i Roig i del Timbaler del Bruc, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: 67.621'13.-EUR., IVA. Inclòs

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor