Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari. 28/10/2004

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari. 28/10/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatoria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8015/2004 de 25 d'octubre

Assumpte: Ordre del dia Ple extraordinari 28 d'octubre de 2004

Servei d'Alcaldia.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 28 d'octubre de 2004, a les 18 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

                -Servei de Gestió Econòmica-

1. Aprovació inicial Pressupost Municipal 2005 integrat per  l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

2. Aprovació actualització contractes-programes amb PUMSA i GINTRA i contracte-programa amb AIGÜES DE MATARO,S.A.

               -Servei de Recursos Humans-

3. Aprovació plantilla del personal de l'Ajuntament de Mataró 2005

4. Aprovació plantilla personal Patronat Escola Universitària Politècnica de Mataró   2005

5. Aprovació plantilla personal Institut Municipal d'Educació 2005

6. Aprovació plantilla personal Institut Municipal Promoció Econòmica 2005

7. Aprovació plantilla personal Patronat d'Esports 2005

8. Aprovació plantilla personal Patronat de Cultura 2005

             -Servei d'Ingressos-

9. Aprovació inicial Ordenances Fiscals 2005

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

            -Serveis i Manteniment-

10. Aprovació del nou servei de recollida de residus comercials.

 

L'alcalde

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

El secretari general

Manuel Monfort Pastor