Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal mes de juliol. 08/07/2004

Escoltar

Ple Municipal mes de juliol. 08/07/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5506/2004 de 5 de juliol

Assumpte: Ordre del dia Ple ordinari 8 de juliol de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de juliol de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

2 Substitució membres del grup municipal del Partit Popular en la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació i en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals.

3 Substitució representant del grup municipal del Partit Popular al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

GRUPS MUNICIPALS

4 Proposta de tots els grups municipals per a sol.licitar formalment la gestió directa i compartida del programa del canal múltiplex de Televisió Digital Terrestre Local "Mataró".

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

CMI DE SERVEIS CENTRALSSOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

5 Autoritzar a la Societat Integral de Trànsit de Mataró, SL per a la concertació d'una operació de crèdit de 600.000,00 euros davant l'entitat financera de la Caixa de Pensions per al finançament de l'aparcament de la Plaça Gatassa.

6 Aprovació de la modificació del pressupost de l'exercici 2004 :

  • AJUNTAMENT: crèdit extraordinari i suplement de crèdit

  • Organismes Autònoms:

- CULTURA: crèdit extraordinari i suplement de crèdit

- IMPEM: crèdit extraordinari i suplement de crèdit

- IME: crèdit extraordinari i baixes per anul·lació

- ESCOLA UNIVERSITÀRIA: crèdit extraordinari i suplement de crèdit

7 Concessió demanial del subsòl de la plaça de la Gatassa, a favor de GINTRA: Modificació puntual

-Servei de Compres i Contractacions-

8 Aprovació de la nova estructura de costos i de la liquidació del servei Mataró Bus, adjudicat a Corporación Española de Transporte SA, per al periode comprès entre l'1 de gener a 31 de desembre de 2003, ambdos inclosos, amb un import resultant pendent d'abonar de 245.623,73 euros.

9 Adjudicació atorgament concessió demanial de la masia "Cal Sastre" del polígon "Les Hortes el Camí Ral" de Mataró a CAFÈ BAR TURÓ, SL.

-Servei de Recursos Humans-

10 Compatibilitat a diferent treballadors municipals.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM).

12 Aprovació provisional de la modificació PG àmbit TOURING CLUB.

13 Aprovació inicial modificació PG per la creació del "Sistema de Dotacions d'Habitatge Públic".(DHp).

14 Donar compliment a l'Auto del 2 de juny de 2004 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es declara acabat el procediment del recurs ordinari número 653/2003 interposat per Manufacturas Gassol, S.A., per desistiment de l'empresa.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal de Cultura-

15 Estimació parcial dels recursos d'alçada presentats per les entitats : Gremi de Guixaires de Mataró i el Maresme, Associació Casc Àntic de Mataró, i Associació de Marxants del Maresme.

CMI DE VIA PÚBLICA

16 Aprovació definitiva del Reglament del Consell de Seguretat i Prevenció.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular contra la violència de gènere.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la instal.lació del futur Museu del Rock a Mataró.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió perquè durant les festes de Les Santes i l'Onze de Setembre únicament onegin les banderes de Catalunya i de Mataró a l'Ajuntament.

PRECS I PREGUNTES

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els criteris organitzatius de la Jornada de Comunicació Local.

21 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre l'abandonament de gossos.

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la ràdio municipal i el Pla de Comunicació de l'Ajuntament.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la reunió de la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró amb el departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la negociació de l'Institut Municipal d'Educació i el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

25 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació de beques per a alumnes d'escola bressol.

26 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al rescabalament dels perjudicis irrogats als arrendataris dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer de l'immoble del carrer Jaume Comas i Jo núm. 16.

27 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al funcionament del sistema d'aire condicionat del centre cívic de Rocafonda-El Palau del carrer Poeta Punsola núm.47.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor