Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 02/12/2004

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 02/12/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9168/2004 de 29 de novembre

Assumpte:Ordre del dia Ple ordinari 2 de desembre de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de desembre de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària del dia 28 d'octubre de 2004.

2. DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3. Proposta de Resolució del grup municipal del Partit Popular, de suport de l'Ajuntament de Mataró a la candidatura de Madrid, com a organitzador dels Jocs Olímpics de 2012.

COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

4. Aprovació inicial del Reglament del Consell de Ciutat.

5. Aprovació inicial del Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

6. Alienació mitjançant compravenda del local situat al baix de l'edifici núm. 34, del Caminet de les Vinyes de Mataró

7. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 2004 de l'Ajuntament.

-Servei de Compres i Contractacions-

8. Ratificació del Decret núm. 9118/2004, de data 25 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, de finalització de la durada de la concessió del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, adjudicat a favor d'Entorn, SCCL., a fi de que per al 2005 no operi la pròrroga tàcita de la concessió, si bé Entorn SCCL. haurà de continuar amb la prestació de la concessió fins que el nou licitador es faci càrrec de la concessió (exp. 56/98).

-Patronat Escola Universitària Politècnica de Mataró-

9. Nomenament membre del Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestat Social-

10. Donar compliment al contingut de la sentència ferma número 290 de data 24 de febrer de 2004, dictada pel Tribunal de Justícia de Catalunya, en el recurs número 713/00 interposat per la companyia SA SACPA.

11. Aprovar l'adhesió al document de bases per a constituir la Xarxa SIDA i Món Local a Catalunya.

-Institut Municipal d'Educació-

12. Nomenar el Sr. Martí Casares Roca com a vocal del Consell Plenari de l'IME en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal.

13. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per resolució de data 9 de novembre de 2004, per la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació infantil per al curs 2003-2004.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14. Proposta de resolució que presenta el grup municipal de CiU per l'adhesió a l'Agenda 21 de la Cultura.

PRECS I PREGUNTES

15 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre actuacions previstes al carrer Sant Pelegrí.

16 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular per a procedir a cobrir de material antilliscant els carrers de la ciutat amb pendent pronunciat..

17 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el nou sistema de recollida de residus generats per les empreses i els comerços de la nostra ciutat.

18 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació d'alguns contenidors de brossa soterrats.

19 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la qualitat dels materials emprats en les darreres obres de reurbanització i rehabilitació de vies urbanes.

20. Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Fundació Hosiptal Sant Jaume i Santa Magdalena.

21. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els actes organitzats a la ciutat amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones.

22. Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre balanç de la regidoria de Cultura.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor