Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 11/11/2004

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 11/11/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8452/2004 de 8 de novembre

Assumpte: Ordre del dia Ple Ordinari 11 de Novembre de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 11 de novembre de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 7 d'octubre de 2004.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre l'actual projecte de Constitució Europea.

4 Proposta conjunta dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, Convergència i Unió i el Partit Popular sobre l'actual projecte de Constitució Europea.

5 Proposta de resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya "per un retorn íntegre" dels documents catalans espoliats i dipositats a Salamanca.

6 Moció conjunta de tots els grup municipals sobre un nou sistema de finançament per als Ajuntaments.

7 Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per donar suport al reconeixement de la Federació Catalana de Patinatge com a membre de ple dret de la Federació Internacional de Patinatge.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei Estudis i Planificació-

8 Ratificar el decret d'Alcaldia núm. 8174/2004, de 28 d'octubre, d'aprovació del Conveni de col.laboració per a l'execució del Projecte "Plans Estratègics Tèxtils Locals"

-Servei de Compres i Contractacions-

9 Ratificar el decret d'Alcaldia núm. 8132/2004 de 28 d'octubre, d'aprovació de la revisió de les tarifes apliicables a la concessió per a l'explotació de l'estacionament subterrani de la Pl. Santa Anna per Saba Aparcamientos, SA (SABA).

-Servei de Recursos Humans-

10 Declaració compatibilitat a un funcionari.

11 Expedient de modificació de plantilla.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la Fornenca, xarxa de clavegueram i enllumenat públic i imposició de contribucions especials per raó de les obres.

13 Aprovació inicial del Projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de 2 línies, entre els carrers del Prat, d'Antonio de Solís, de Floridablanca i plaça de l'Havana. "Anxaneta".

14 Acceptar l'ajuda de 37.517,00 € atorgada a l'actuació municipal del carrer de la Palma inclosa en el Programa General del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya anualitat 2004, així com la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

15 Ratificar el Decret 7765/2004 de 18 de l'Alcaldia relatiu a la presentació del Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola, dins de la convocatòria PTO 2403/2004 de 9 de setembre per a l'atorgament dels ajust que estableix la Llei de Barris.

16 Deixar sense efecte l'encàrrec d'execució de les obres del Projecte de reurbanització de la plaça Gatassa, adoptat pel Ple de l'Ajuntament el dia 7 d'octubre de 2004 a PUMSA, per estar encomanades a GINTRA SL dintre de la seva concessió.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

- Cultura-

17 Aprovació la inclusió de nous carrers al Nomenclator viari de la ciutat.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

18 Aprovació tarifes del taxi per a l'any 2005.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al PAUM 2004.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular per l'elaboració d'un Pla Estratègic Tèxtil Local.

PRECS I PREGUNTES

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre actuacions previstes per arreglar el carrer Prat de la Riba.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre les baixes per malaltia del personal de Benestar Social.

23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a posar en marxa una enquesta de satisfacció laboral dels treballadors de l'Ajuntament i Organismes Autònoms.

24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular relatiu a buscar alternatives a la dificultat de poder accedir a la Plaça Gran.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les bandes reductores de velocitat.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular relativa al Reglament de Cementiris.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular per la retirada de la pilona del carrer Sant Francesc d'Assís.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el complex esportiu "El Sorrall".

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació dels Plans Integrals a la ciutat.

 

L'Alcalde

Joan Antoni Baron Espinar.

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor