Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari del mes d'octubre. 07/10/2004

Escoltar

Ple Municipal ordinari del mes d'octubre. 07/10/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7479/2004 de 4 d'octubre

Assumpte:Ordre del dia Ple ordinari 7 d'octubre de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 d'octubre de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2004.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular perquè es declari la casa barcelonina de Josep Puig i Cadafalch bé cultural d'interés nacional.

4 Proposta conjunta de tots els grups municipals demanant un nou impuls en la protecció social de les persones dependents.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

5 Modificació règim de retribucions i dedicació del regidor Ivan Pera Itxart.

6 Canvi representants del grup municipal de Convergència i Unió i del grup municipal del Partit Popular a les Comissions Informatives Municipals.

7 Canvi representant del grup municipal de Convergència i Unió en el consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.

8 Designar com a vocal del Consell Plenari i com a membre de la Junta Executiva el Sr. Josep Comas Valls , com a representant del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida Alternativa, en substitució del Sr. Carlos Guillen Burguillos.

9 Donar compte del decret de l'Alcaldia núm. 7477/2004 de 4 d'octubre, de canvi de vocal del grup municipal de CiU al Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

10 Donar compte del decret de l'Alcaldia núm. 7478/2004 de 4 d'octubre, de canvi de representant del grup municipal de CiU en la Junta de Govern Local.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

11 Ratificació de la resolució del Consell Comarcal del Maresme, per la qual s'accepta una modificació en els termes i condicions de la concessió administrativa de l'edifici situat al passeig Callao, s/núm. de Mataró, a proposta de la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

12 Constitució d'un usdefruit, a favor de l'empresa PROHABITATGE MATARO, SAU, en relació a 14 habitatges de l'edifici de propietat municipal situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

13 Autoritzar a la Societat Mercantil PUMSA davant l'entitat financera de La Caixa de Pensions en l'operació de crèdit de quantia 1.000.000,00 €, per al finançament d'un local al Camí Ral 254-266.

-Servei de Compres i Contractacions-

14 Aprovació de la liquidació definitiva de l'any 2003 de la concessió administrativa del servei de gesió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, prestat per la mercantil ENTORN, SCCL, i aprovació del pressupost i tarifes a aplicar per a l'anualitat 2004.

15 Aprovació de la revisió definitiva dels preus aplicables durant el 2003 al contracte de servei de neteja viària, recollida de la brossa domiciliària, de recollida i tractament de brossa de mercats, i de la neteja de platges, adjudicat mitjançant concessió administrativa a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA., i modificació del contracte per traspàs de la gestió de la neteja de les instal·lacions interiors de la Pl. de Cuba a l'IMPEM.

16 Aprovació de la revisió definitiva dels preus aplicables durant l'any 2003 al contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals, prestat per Servicios Especiales de Limpieza, SA., SELSA.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la Plaça Gatassa i encarregar a PUMSA l'execució de les obres.

18 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del carrer Concepció.

19 Aprovació de la proposta de Conveni a formalitzar entre la Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres de construcció d'un nou CEIP en substitució de l'actual CEIP Anxaneta.

-Servei d'Urbanisme-

20 Aprovació inicial "Modificació Pla General àmbit passeig Cabanellas".

21 Autoritzar la creació d'una societat mixta per part de PUMSA pel desenvolupament del Sector IVECO-RENFE.

22 Aprovació provisional de la modificació del PG àmbit "El Rengle".

23 Aprovació definitiva Estudi de detall "Els Corrals".

24 Aprovació provisional Modificació Pla General per la creació del "Sistema de dotacions d'Habitatge Públic" (DHp) i ratificació del conveni entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Medi Ambient i Habitatge

25 Aprovar la modificació del programa de participació ciutadana del PAUM, amb l'ampliació del període d'informació pública de l'aprovació inicial, fins el 28 de febrer de 2005.

-Servei de LLicències-

26 Execució subsidiària obres rehabilitació edifici c. Pietat, 8 i delegació a PUMSA de la gestió i execució.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Nova Ciutadania-

27 Donar compte del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania 2004-2007.

-Patronat Municipal d'Esports-

28 Modificació de la relació de llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports

-Institut Municipal d'Educació-

29 Aprovació definitiva de la disposició addicional sobre l'article 27 de jubilació forçosa del Primer Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Institut Municipal d'Educació.

CMI DE VIA PÚBLICA

30 Aprovació inicial de l'Ordenança de Civisme.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al PAUM 2004 i les actuacions promogudes per l'àrea d'Urbanisme en diversos àmbits de la ciutat de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

32 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la web municipal.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre els motius de la supressió de la Fira del volant.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre el nou edifici de Via Pública i seu de la Policia Local.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació definitiva de "El Corte Inglés".

36 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les Fires de Mataró.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aparcament del nou edifici de la Policia Local.

38 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre coincidència en la convocatòria de reunions municipals.

39 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la possible incidència en la gestió del procés urbanístic del PAUM per l'ampliació del termini d'informació pública.

40 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular sobre la presencia de xeringues en el Passatge Pau Clarís.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'immoble situat als números 189-193 de la Via Europa d'aquesta ciutat.

42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la visita institucional del conseller en cap de la Generalitat de Catalunya a la nostra ciutat.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor