Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/05/2005

Escoltar

02/05/2005

Dia
Hora
Lloc
Junta de Govern Local
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3734/2005 de 28 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local 2 de maig de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de maig de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 d'abril de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats en el centre d'acollida municipal, mitjançant concurs, procediment obert i amb la modalitat de concessió, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la homologació de transportistes i gestors autoritzats per al transport i/o tractament final dels residus recollits a les deixalleries municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari, complements i cadires per al Centre d'Art per a nous creadors de Can Xalan, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del sistema d'homologació de proveïdors de l'Ajuntament de Mataró.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de d'urbanització de la rda. Rafael Estrany, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport informàtic per a l'Ajuntament, organismes autònoms i PUMSA, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del catàleg de béns, productes i serveis homologats acordada amb la Comissió Central de Subministraments del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'arranjament de circuit de cross, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Resolució de mutu acord del contracte per a l'execució de les obres incloses al projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, formalitzat amb la mercantil TIFERCA, SA., per error material en l'oferta presentada per aquesta societat, i adjudicació del contracte d'obres a favor de Construcciones Juanes, SA., següent licitador per ordre de valoració de les ofertes.

11 Adjudicació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2005 a favor de la mercantil ID Grup, SA., per l'import de fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs (exp. 17/2005), mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del catàleg de béns, productes i serveis homologats acordada amb la Comissió Central de Subministraments del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

12 Rectificació de l'acord pres per la Junta de Govern en la data de 21/02/2005, relatiu a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio de Solís i de Floridablanca, Anxaneta, a favor de la mercantil "Vías y Construcciones, SA., per error en l'import d'un dels documents comptables.

13 Aprovar l'adjudicació del subministrament de vestuari per la Policia Local, a favor de "Paco Garcia Prendas y Artículos de Uniformidad, SA", fins un pressupost de 65.984,48 euros.

14 Aprovar l'adjudicació del subministrament de vestuari pel personal de serveis generals, servei de manteniment i conserges d'escoles, a favor de l'empresa "Vira Europea, SL", fins un import total de 51.046,90 euros IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

15 Ratificar el decret de l'Alcaldia núm. 3458/2005, de 21 d'abril, pel que s'adjudica el concurs per a la contractació d'una mútua de la Seguretat Social a favor de "FREMAP Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 61".

16 Ratificar el decret de l'Alcaldia núm. 3457/2005 de 21 d'abril, pel que s'adjudica el concurs per a la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central vell, de Mataró, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA", per un import de fins a 157.758'28.-EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

 1. Incloure en els plecs tècnics del Projecte executiu d'arranjament de circuit de Cross, aprovat inicialment en data 4 d'abril de 2005, la preceptiva classificació prèvia exigible al contractista per executar les obres contemplades en aquest projecte.
 2. -Servei d'Urbanisme-

  18 Aprovació inicial projecte d'urbanització complementari del Pla Parcial CAN SERRA (serveis tècnics parcel.la CAN BOFARULL).

  19 Aprovació inicial de l'operació jurídica complementària al Projecte de Reparcel.lació de la UA-72 CAN QUIRZE.

  20 Aprovació inicial del Pla Especial d'assignació d'usos a diversos equipaments.

  21 Donar compte de la Sentencia del TS de 26/1/2005, dictada en recurs de cassació interposat per Josep Riera Porta , contra la sentencia del TSJC de 21/9/2001, dictada en RCA 1713/1997 s/ aprovació definitiva PEMU La Bobila.

  22 Donar compte de la Sentència del TSJC de 1/4/2005 nº 265, dictada en recurs d'apel.lació nº 17/2005, interposat per Roser Aliberas i Marina Rodriguez contra Auto dictat pel Jutjat contenciós administratiu nº 11 de Barcelona, s/projecte de reparcel.lació EL RENGLE.

  23 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a El Torrent, 50, 1r pis.

  24 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Marià Ribas, 30, 4t 1ª.

  PRECS I PREGUNTES

  L'ALCALDE

  Joan Antoni Baron Espinar

   

  En dono fe,

  EL SECRETARI GENERAL

  Manuel Monfort Pastor

  ACTA NÚM. 9/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE MAIG DE 2005.

  =================================================================

  A la ciutat de Mataró, el dia dos de maig de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

  Hi concorren els Senyors:

  En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

  Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

  En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

  En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

  En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

  En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

  En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

  En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

  Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

  Excusa la seva assistència el senyor Paulí Mojedano i Singla, regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

  No assisteix el senyor Antoni Civit i Rey, 3r. Tinent d'Alcalde.

  Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

  1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 18 d'abril de 2005.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 7 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

  CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

  SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

  -Servei de Compres i Contractacions-

  3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS EN EL CENTRE D'ACOLLIDA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS, PROCEDIMENT OBERT I AMB LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Salut Pública i Consum, de data 29/03/2005, en el que es sol·licita la contractació, mitjançant concurs, procediment obert i en la modalitat de concessió, del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats en el centre d'acollida d'animals domèstics de l'Ajuntament de Mataró, amb un import de fins a 225.018'77.-EUR., IVA. inclòs, amb el que es fixa com a màxim la prestació del servei públic pels dos anys de durada del contracte.

  Atès l'informe efectuat pel Secretari General, de data 22/04/2005, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la prestació del servei públic esmentat en el punt anterior, respecte dels plecs generals aprovats per la Corporació així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

  Atès el disposat als arts. 67.1, 154 a 170, i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  Tenint en compte que a la partida 60520/413110/22707 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2005, essent que es preveu consignar a l'esmentada partida crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals que s'aprovin per a l'exercici 2006 i 2007, als mateixos efectes abans expressats.

  En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Iniciar l'expedient de contractació del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats en el centre d'acollida d'animals domèstics de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs, procediment obert i en la modalitat de concessió, amb un import de fins a 225.018'77.-EUR., IVA. inclòs, amb el que es fixa com a màxim la prestació del servei públic pels dos anys de durada del contracte.

  Segon.-

  Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei públic expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert i amb la modalitat de concessió.

  Tercer.-

  Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

  Quart.-

  Atendre la despesa de fins a 225.018'77.-EUR., a càrrec de la partida 60520/413110/22707 del pressupost municipal, segons els imports i anualitats següents:

  2005: 61.880'10.-EUR. (doc. A núm. 15620).

  2006: 112.509'48.-EUR. (doc. AFUT núm. 9537)

  2007: 50.629'19-EUR. (Doc. AFUT núm.15621)

  D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada en els pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats del 2006 i 2007, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA HOMOLOGACIÓ DE TRANSPORTISTES I GESTORS AUTORITZATS PER AL TRANSPORT I/O TRACTAMENT FINAL DELS RESIDUS RECOLLITS A LES DEIXALLERIES MUNICIPALS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Vist l'informe emes pel Cap de residus i neteja viària del Servei de Manteniment de data 1 d'abril de 2005, en el que sol·licita la tramitació de l'expedient d'homologació de gestors i transportistes dels residus recollits a les deixalleries de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/06/2005 i fins al 30/05/2007, ambdós inclosos amb un import global de fins a 239.252,32.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 70.343,32.-EUR, per al lot núm. 1 (transportistes autoritzats) i 168.909,00.-EUR, IVA, inclòs, per al lot núm. 2 (gestors autoritzats).

  Vist l'informe emes pel Secretari General de data 15/04/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el concurs a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

  Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 210.f) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  Tenint en compte que a la partida 40613/442350/22707 del pressupost municipal aprovat enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meritarà el present contracte durant el 2005, i que per als pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris del 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a l'esmentada partida, als efectes abans expressats.

  En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Iniciar l'expedient administratiu per a l'homologació de gestors i transportistes dels residus recollits a les deixalleries de Mataró, mitjançant la forma de concurs, amb una durada de dos anys a comptar des de l'01/06/2005 al 30/05/2007, essent la previsió de despesa global pels dos anys de durada la de fins a 239.252,32.-EUR, IVA, inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 70.343,32.-EUR, pel lot núm. 1, corresponent a transportistes autoritzats, i 168.909,00.-EUR, IVA, inclòs, per al lot núm. 2, corresponent a gestors de residus autoritzats.

  Segon.-

  Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el concurs esmentat en el punt anterior.

  Tercer.-

  Atendre la despesa de 239.252,32.-EUR, IVA, inclòs, a càrrec de la partida 40613/442350/22707, amb els imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació s'esmenten:

  Any 2005:

  Lot 1:

  • 10.258,40.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 12233), (transport; deixalleria Galícia)
  • 10.258,40.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 12234), (tranposrt; deixalleria Pla d'En Boet)

  Lot 2:

  • 5.818,75.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 12235), (gestió de runes; deixalleria Galícia)
  • 5.818,75.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 12236), (gestió de runes; deixalleria Pla d'En Boet)
  • 13.125,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 12237), (gestió residus tèxtils; deixalleria Galícia)
  • 13.125,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 12238), (gestió residus tèxtils; deixalleria Pla d'En Boet)
  • 5.687,50.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 12239), (gestió residu verd; deixalleria Galícia)
  • 5.687,50.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 12240), (gestió residu verd; deixalleria Pla d'En Boet)

  Any 2006:

  Lot 1:

  • 17.585,83.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12241), (transport, deixalleria Galícia)
  • 17.585,83.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12242), (transport deixalleria Pla d'En Boet).

  Lot 2:

  • 9.750,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12249), (gestió residu verd; deixalleria Galícia)
  • 9.750,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12250), (gestió residu verd; deixalleria Pla d'En Boet)
  • 22.500,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12246), (gestió residu tèxtil; deixalleria Galícia)
  • 22.500,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12248), (gestió residu tèxtil; deixalleria Pla d'En Boet)
  • 9.975,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12243), (gestió de runes; deixalleria Galícia)
  • 9.975,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12244), (gestió de runes; deixalleria Pla d'En Boet)

  Any 2007:

  Lot 1:

  • 7.327,43.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12251), (transport; deixalleria Galícia)
  • 7.327,43.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12252), (transport; deixalleria Pla d'En Boet)

  Lot 2:

  • 4.062,50.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12262), (gestió de residu verd; deixalleria Galícia)
  • 4.062,50.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12263), (gestió de residu verd; deixalleria Pla d'En Boet)
  • 9.375,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12260), (gestió de residu tèxtil; deixalleria Galícia)
  • 9.375,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12261), (gestió de residu tèxtil; deixalleria Pla d'En Boet)
  • 4.160,75.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12253), (gestió de runes; deixalleria Galícia)
  • 4.160,75.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 12259), (gestió de runes; deixalleria Pla d'En Boet)

  Quart.-

  Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

  Cinquè.-

  Es condicionen els efectes del present acord a la disponibilitat pressupostària que l'Ajuntament de Mataró tingui en els pressupostos aprovats pel 2006 i 2007, a fi de fer efectiu el servei objecte d'aquesta homologació en la forma prevista pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques i en especial pel que respecta a la contractació centralitzada i mitjançant acords o contractes marc previstos a l'art. 183 i 182.l) de l'esmentat text refós."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (8).

  5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI, COMPLEMENTS I CADIRES PER AL CENTRE D'ART PER A NOUS CREADORS DE CAN XALAN, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ÚS DEL SISTEMA D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Atesa la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquesta Corporació, de data 07/04/2005, en la que es sol·licita la tramitació d'expedient administratiu per al subministrament de mobiliari, complements i cadires per al Centre d'Art per a nous creadors de Can Xalan, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 34.798,22.-EUR., IVA. inclòs.

  Atès que en la data de 06/09/04 la Junta de Govern Local va declarar l'homologació del mobiliari i complements, cadires, cortines i mobiliari per centres esportius d'ús comú per aquesta Corporació així com als proveïdors habilitats per al lliurament dels subministraments.

  Atès que l'art. 182.g del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques contempla l'aplicació del procediment negociat sense publicitat per a aquells béns declarats uniformes per a l'Administració, prèvia adopció dels tipus de béns mitjançant la corresponent convocatòria amb concurs.

  Vist l'informe emès pel Secretari General de data 21/04/2004 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

  Tenint en compte que a la partida 40220/45183M/62500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

  Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120, 182.g) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  Atès l'import al que ascendeix l'adquisició de mobiliari homologat per al Centre d'Art per a nous creadors de Can Xalan, per la qual cosa procedeix ampliar el contracte d'homologació inicial en 34.798,22.-EUR. addicionals, IVA. inclòs, corresponents a l'import previst per al subministrament anteriorment descrit.

  En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Modificar el contracte d'homologació de mobiliari per l'Ajuntament de Mataró en el sentit d'ampliar-lo en 34.798,22.-EUR, IVA, inclòs, import corresponent al fixat com a màxim per a la licitació del subministrament de mobiliari, complements i cadires per al Centre d'Art per a nous creadors de Can Xalan,.

  Segon.-

  Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment negociat, del subministrament de mobiliari i complements i cadires per al Centre d'Art per a nous creadors de Can Xalan, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a la seva adjudicació de fins a 34.798,22.-EUR., IVA. inclòs, dividit en els següents lots degut a la seva diferent naturalesa:

  • Lot 1: compost de mobiliari homologat i complements: fins a 14.547,60.-EUR., IVA. inclòs.

  • Lot 2: mobiliari homologat corresponent a cadires: fins a 20.250,62.-EUR., IVA. inclòs.

  Tercer.- Autoritzar l'import de 34.798,22 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/45183M/62500 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005, atenent als següents imports i lots.

  • Lot 1: 14.547,60.-EUR, IVA, inclòs (document comptable tipus A núm. 12854).
  • Lot 2: 20.250,62.-EUR, IVA, inclòs (document comptable tipus A núm. 12855)
  • Quart.-

   Sol·licitar un mínim de tres ofertes a empreses homologades en el concurs de mobiliari i complements, i tres ofertes per a empreses homologades per al subministrament de cadires, segons establí l'acord de data 06/09/04 adoptat per la Junta de Govern Local, per al seu ús comú per aquesta Corporació."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE D'URBANITZACIÓ DE LA RDA. RAFAEL ESTRANY, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 05/04/2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la ronda Rafael Estrany, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.686.372,56.-EUR., IVA. inclòs.

   Vist l'informe emès pel Secretari General de data 19/04/05, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

   Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46342k/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

   Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la ronda Rafael Estrany, de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.686.372,56.-EUR., IVA. inclòs.

   Segon.-

   Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la ronda Rafael Estrany, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

   Tercer.-

   Autoritzar l'import de 1.686.372,56.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46342K/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500012757).

   Quart.-

   Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

   Cinquè.-

   Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la Ronda Rafael Estrany, de Mataró, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 04/04/2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA TANCA DEL PATI DE L'ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 06/04/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 64.894,48.-EUR., IVA. inclòs.

   Vist l'informe emès pel Secretari General de data 19/04/05, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

   Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/42216A/63200 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

   Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 64.894,48.-EUR., IVA. inclòs.

   Segon.-

   Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte modificació de la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes, mitjançant subhasta i procediment obert.

   Tercer.-

   Autoritzar l'import de 64.894,48.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/42216A/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500012749).

   Quart.-

   Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

   Cinquè.-

   Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola Bressol Les Figueretes, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 04/04/2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals. "

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT INFORMÀTIC PER A L'AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I PUMSA, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ÚS DEL CATÀLEG DE BÉNS, PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS ACORDADA AMB LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vist l'informe emès pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 18/04/2005, així com els diferents informes efectutas pels directors dels organismes autònoms municipals (IMPEM, IME, Patronat Municipal de Cultura i Patronat Municipal d'Esports), en el que es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, amb un import de licitació de fins a 399.606'71.-EUR., IVA. inclòs, pels 18 mesos de durada del contracte.

   Atès que a l'esmentat import correspon sumar la quantitat de 10.393'73.-EUR., IVA. inclòs, corresponent a la contractació que amb el mateix objecte ofereix l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), a fi de donar la corresponent publicitat i concurrència.

   Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns, productes i serveis homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

   Atesos els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de l'esmentat servei, així com l'informe del Secretari General de data 22/04/2005, favorable als mateixos.

   Tenint en compte que a la partida 30620/121320/21600 del pressupost municipal, a les partides que s'esmenten en el punt quart de la part resolutiva del present acord dels pressupostos aprovats pels organismes autònoms per al 2005 i a l'estat de previsions de l'empresa municipal PUMSA per al 2005 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa i es preveu consignar crèdit suficient a les esmentades partides pel pressupost i estat de previsions de PUMSA que s'aprovi pel 2006.

   Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 210.f) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Iniciar l'expedient de contractació del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i donar la corresponent publicitat i concurrència de l'oferta que pel mateix servei ofereix l'empresa municipal PUMSA, tal com indica l'art 67.1 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques, amb una durada prevista de 18 mesos, a comptar des del 01/07/2005 i fins al 31/12/2006, ambdós inclosos, i amb un pressupost màxim de fins a 410.000'44.-EUR., IVA. inclòs, per la totalitat de la durada del contracte.

   Segon.-

   Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives particulars i tècniques que regiran la contractació del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, mitjançant procediment negociat sense publicitat, segons el previst a l'art. 182.g) i 182.I) del R.D.L. 2/2000. de 16 de juny.

   Tercer.-

   Sol·licitar un mínim de tres ofertes a proveïdors homologats mitjançant el concurs 2004/4, convocat per la Generalitat de Catalunya, per a l'homologació de serveis informàtics.

   Quart.-

   Atendre la despesa de 410.000'44.- EUR., IVA, inclòs., a la que ascendeix la contractació, amb càrrec a les partides de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms així com a càrrec de les previsions de despesa de què disposa l'empresa municipal PUMSA, d'acord amb el que a continuació s'estableix:

   Ajuntament

   2005

   2006

   Total

   30620/121320/21600

   93.751'00.- (A 13742)

   235.393'00.- (AFUT 13774)

   329.144'00.-EUR.

   PUMSA

   3.464'58.-

   6.929'15.-

   10.393'73.-EUR.

   Impem

   IMPEM/121550/21600

   11.188'35.- (A 4427)

   22.376'72.- (AFUT 4429)

   33.565'07.-EUR.

   Cultura

   PMC00/451830/21600

   5.951,23.- (A 3321)

   11.902'45.- (AFUT 3322)

   17.853'68.-EUR.

   Esports

   F0100/452110/21600

   3.173'99.-(A 2648)

   6.347'99 (AFUT 2647)

   9.521'98.-EUR.

   IME

   01000/422000/21600

   3.174'00

   6.347'98

   9.521'98

   T O T A L S

   120.703'15

   289.297'29

   410.000'44

   Cinquè.-

   D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 30620/121320/21600 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006, així com a les partides esmentades dels organismes autònoms municipals que s'aprovin per al 2006 i a l'estat de previsions de PUMSA pel 2006."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DE CIRCUIT DE CROSS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 18/04/2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu d'arranjament del circuit de cross, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 198.962,65.-EUR., IVA. inclòs.

   Vist l'informe emès pel Secretari General de data 25/04/05, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

   Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/45231S/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

   Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu d'arranjament del circuit de cross, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 198.962,65.-EUR., IVA. inclòs.

   Segon.-

   Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del executiu d'arranjament del circuit de cross, mitjançant concurs i procediment obert.

   Tercer.-

   Autoritzar l'import de 198.962,65.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/45231S/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500012472).

   Quart.-

   Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

   Cinquè.-

   Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu d'arranjament del circuit de cross, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 04/04/2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   10 - RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU A CIRERA, FORMALITZAT AMB LA MERCANTIL TIFERCA, SA., PER ERROR MATERIAL EN L'OFERTA PRESENTADA PER AQUESTA SOCIETAT, I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES A FAVOR DE CONSTRUCCIONES JUANES, SA., SEGÜENT LICITADOR PER ORDRE DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Mitjançant acord de la Junta de Govern Municipal de data 29/11/2004 s'acordà l'adjudicació de les obres incloses al projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera a favor de la mercantil TIFERCA, sa., per un import de 2.524.863'00.-EUR., IVA. inclòs, amb un termini de 16 mesos proposat com a termini per a l'execució de les obres.

   El pressupost base per a l'execució de les obres va ser per l'import de fins a 2.731.575'86.-EUR., IVA. inclòs, essent el termini per a l'execució de les obres previst el 18 mesos.

   El 05/01/2005 Tiferca, SA. va rebre el comunicat de l'adjudicació i en la data de 21/01/2005 efectuà la corresponent garantia definitiva per l'adjudicació de les obres per import del 4% de l'oferta efectuada 100.994'52.-EUR.

   En la data de 09/02/2005 s'efectuà l'acta de comprovació del replanteig, la qual fou signada per ambdues parts de conformitat.

   Amb posterioritat es comprova pel Servei d'Obres que no s'inicien les obres.

   En la data de 19/04/2005 els legals representants de l'entitat adjudicatària manifesten per escrit l'existència d'un error material a l'oferta presentada per a l'adjudicació de les obres, la qual no ha pogut ser constatada fins a la contractació d'un nou cap d'estudis de projectes, per la qual cosa s'ofereix la renúncia i la resolució de mutu acord del contracte d'obres adjudicat.

   TIFERCA, SA. ofereix en l'escrit anteriorment esmentat el pagament de l'import de 94.718'25.-EUR., a fi de cobrir la diferència amb el preu fixat en el contracte que es sol·licita s'extingui respecte del preu de l'oferta efectuada per Construcciones Juanes, SA., entitat la qual seguia a TIFERCA, SA. respecte de la valoració de les ofertes presentades, ja que l'import ofert per aquesta entitat ascendeix a 2.619.581'25.-EUR.

   D'acord amb l'informe jurídic efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacións, en la data de 28/04/2005, amb el vist i plau del Secretari General i de l'Interventor de Fons Municipal.

   D'acord amb el previst als arts.111, 112, 113, 84 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Estimar la sol·licitud efectuada per la mercantil TIFERCA, SA., en el seu escrit de data 19/04/2005, i acordar la resolució per mutu acord del contracte d'obres formalitzat amb TIFERCA, SA., per portar a terme el projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, degut a l'error material comès a l'oferta efectuada en el seu dia per a l'execució de les obres.

   Segon.-

   Adjudicar la contractació de les obres esmentades al punt anterior a favor de Construcciones Juanes, SA., si aquesta societat manifesta mantenir l'oferta efectuada en el seu dia per a l'execució de les obres, per l'import ofert de 2.619.581'25.-EUR., obres les quals hauran d'executar-se segons el contingut del projecte i amb les millores i terminis oferts per aquesta empresa en la seva oferta.

   Tercer.-

   Es condicionen els efectes del present acord a l'aportació per part de TIFERCA, SA. del corresponent aval bancari per l'import de 94.718'25.-EUR., a fi de cobrir la diferència de preu fixat en el contracte que ara s'extingeix respecte del preu de l'oferta efectuada per Construcciones Juanes, SA."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 7 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds.

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

   11 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DURANT L'ANY 2005 A FAVOR DE LA MERCANTIL ID GRUP, SA., PER L'IMPORT DE FINS A 50.000'00.-EUR., IVA. INCLÒS (EXP. 17/2005), MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ÚS DEL CATÀLEG DE BÉNS, PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS ACORDADA AMB LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vist el contingut de l'expedient de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2005 (exp. 017/2005).

   Mitjançant informe del Coordinador de Sistemes i HelpDesk del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i el Cap del mateix servei es manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses homologades per al subministrament de hardware estàndard per microinformàtica en el concurs que a aquests efectes convocà la Generalitat de Catalunya, homologació a la que l'Ajuntament de Mataró s'adherí en el seu dia. De les 3 empreses consultades únicament dues han presentat oferta: Abast i ID Grup, SA.

   L'esmentat informe conclou amb la proposta d'adjudicació del subministrament a favor de ID Grup, SA., ja que és la que ha ofert el preu més baix, únic criteri fixat per valorar les ofertes.

   L'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació de data 21/04/2005 manifesta la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei que promou la contractació.

   Atès el previst als arts. 182.g), 92, 36 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

   A la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Adjudicar el subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2005 a favor de la ID Grup, SA per un import de fins a 50.000,00.-EUR., IVA. inclòs, contractació la qual haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, els plecs aprovats per la Generalitat de Catalunya pel subministrament informàtic, i d'acord amb l'oferta efectuada per ID Grup, SA.

   Segon.-

   Disposar l'import de 50.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a favor ID Grup, SA., el qual s'atendrà a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 (operació D núm. 12018) del pressupost mpal. aprovat pel 2005.

   Tercer.-

   Requerir a l'entitat adjudicatària perquè en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons Municipal l'import de 2.000'00.-EUR., en concepte de garantia definitiva."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (8).

   12 - RECTIFICACIÓ DE L'ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN EN LA DATA DE 21/02/2005, RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE DUES LÍNIES, ENTRE LA PLAÇA DE L'HAVANA I ELS CARRERS DEL PRAT, D'ANTONIO DE SOLÍS I DE FLORIDABLANCA, ANXANETA, A FAVOR DE LA MERCANTIL "VÍAS Y CONSTRUCCIONES, SA., PER ERROR EN L'IMPORT D'UN DELS DOCUMENTS COMPTABLES.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de febrer de 2005 es va adjudicar el contracte de les obres del projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio de Solís i de Floridablanca, Anxaneta, a favor de l'empresa Vías y Construcciones, SA, per un import de 3.254.860,81.-EUR, IVA, inclòs.

   En aquest mateix acord s'aprovà el document comptable ADFUT núm. 200500003946, per import de 2.263.200,00.-EUR, IVA, inclòs, a càrrec de la partida 40220/42251C/62200.

   Vist l'informe de data 15/03/2005 la Tècnica Mitjana de Gestió del Servei d'Obres de l'Ajuntament manifesta que es va produir un error a l'import consignat al document comptable ADFUT aprovat, essent que l'import correcte que hauria de contenir l'esmentat document comptable el de 1.828.449,64.-EUR., IVA. inclòs, sol·licitant es procedeixi a la rectificació de l'acord amb l'aprovació del nou doc. comptable ADFUT núm. 200500009477, a càrrec de la mateixa partida.

   Vist l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 18/04/2005, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei que promou la contractació.

   Atès el disposat a l'art. 103.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Administratiu de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar la rectificació de l'apartat tercer de la part resolutiva de l'acord pres per la Junta de Govern Municipal el passat 21/02/2005, relatiu a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio de Solís i de Floridablanca, Anxaneta, a favor de la mercantil "Vías y Construcciones, SA.", el qual quedarà redactat de la següent forma:

   " Tercer: Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/42251C/62200, de la següent manera:

   • Quant a 1.373.577'67 €, amb càrrec al pressupost de 2005 (doc. compt. D núm. 3944).
   • 1.828.449'64 €, amb càrrec al pressupost de 2006 (doc. compt. ADFUT núm. 9477).".
   • Segon.-

    Mantenir inalterat la resta del contingut de l'expressat acord.

    Tercer.-

    En conseqüència aprovar l'anotació comptable inversa a càrrec de la partida 40220/42251C/62200 ( ADFUT/200500009475), per import de 2.263.200,00.-EUR, IVA, inclòs. "

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    13 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER LA POLICIA LOCAL, A FAVOR DE "PACO GARCIA PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SA", FINS UN PRESSUPOST DE 65.984,48 EUROS.La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

    "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de vestuari per a la Policia Local de Mataró.

    Atès l'informe emès pel Cap de la Policia Local de Mataró, de data 12 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a l'empresa "Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA" fins un import de 65.984'48 €, IVA inclòs.

    Atès que en la partida 20220/222130/22104 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

    Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

    Primer.-

    Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa "El Corte Inglés, SA", en incomplir la clàusula onzena del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regeixen el concurs per al subministrament de vestuari per a la Policia Local de Mataró.

    Segon.-

    Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA" fins un import de 65.984'48 €, IVA inclòs.

    Tercer.-

    Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i còpia de l'estudi d'identificació i avaluació de riscos per l'activitat desenvolupada per l'empresa.

    Quart.-

    Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 20220/222130/22104 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 13014).

    Cinquè.-

    Autoritzar l'anotació comptable inversa de 15'52 €, conseqüència de la diferència entre la previsió inicial i l'import real de l'adjudicació (doc. compt. A/ núm. 13015).

    Sisè.-

    Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.639'38 € i pagui l'import de 370'90 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

    Setè.-

    Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    14 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PEL PERSONAL DE SERVEIS GENERALS, SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERGES D'ESCOLES, A FAVOR DE L'EMPRESA "VIRA EUROPEA, SL", FINS UN IMPORT TOTAL DE 51.046,90 EUROS IVA INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA DEL CONTRACTE.

    La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

    "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de vestuari per al personal de serveis generals, del servei de manteniment i dels conserges d'escoles durant 2005 i 2006.

    Atès l'informe emès per la Coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 26 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a l'empresa "Vira Europea, SL" fins un import màxim de 86.107'00 €, IVA inclòs, pels dos anys (42.800'00 € per l'any 2005 i 43.307'00 € per l'any 2006).

    Atès que les previsions de despesa fetes hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la totalitat de la despesa proposada.

    Atès que en les partides 30401/121610/22104, 30401/422500/22104 i 30401/511150/22100/22104 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

    Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

    Primer.-

    Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de vestuari per al personal de serveis generals, del servei de manteniment i dels conserges d'escoles durant 2005 i 2006 a favor de l'empresa "Vira Europea, SL" fins un import màxim de 86.107'00 €, IVA inclòs, pels dos anys (42.800'00 € per l'any 2005 i 43.307'00 € per l'any 2006).

    Segon.-

    Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària validi els poders del seu legal representant i aporti justificació d'estar donat d'alta de l'IAE.

    Tercer.-

    Atendre la despesa que es proposa de la següent manera:

    • Any 2005

    30401/121610/22104 8.000'00 € (doc. compt. D núm. 17034)

    30401/422500/22104 5.500'00 € (doc. compt. D núm. 17035)

    30401/511150/22104 29.300'00 € (doc. compt. D núm. 17037)

    • Any 2006

    30401/121610/22104 8.000'00 € (doc. compt. D núm. 17034)

    30401/422500/22104 5.500'00 € (doc. compt. D núm. 17035)

    30401/511150/22104 29.807'00 € (doc. compt. D núm. 17037)

    Quart.-

    Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.444'28 € i pagui l'import de 375'02 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

    Cinquè.-

    Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    15 - RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 3458/2005, DE 21 D'ABRIL, PEL QUE S'ADJUDICA EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA MÚTUA DE LA SEGURETAT SOCIAL A FAVOR DE "FREMAP MÚTUA D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL NÚM. 61".

    La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

    "Per Decret 3458/2005, de 21 d'abril, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació de la contractació d'una mútua de la Seguretat Social, per la cobertura de contingències derivades de riscs professionals i servei de vigilància de la salut a favor de la Mútua "FREMAP Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 61" i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

    En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

    Únic.-

    Ratificar el Decret 3458/2005, de 21 d'abril de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

    "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, d'una mútua de la Seguretat Social per a la subscripció d'un conveni de col·laboració per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals, gestió de la incapacitat temporal per malaltia comuna i per a la contractació del servei de vigilància de la salut per a l'Ajuntament de Mataró, El Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

    Atès l'informe emès pels Tècnics de Prevenció del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de Mataró, de data 18 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei de mútua esmentat, a la mútua "FREMAP Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 61".

    Atès que en la partida 30540/121210/22706 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

    Atès el calendari de reunió dels òrgans de Govern i la previsió d'inici del present contracte segons el disposat al plec de clàusules econòmic administratives particulars.

    En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

    Primer.-

    Excloure de la licitació l'oferta presentada per la mútua "MUTUA UNIVERSAL Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 10", en incomplir la clàusula cinquena del plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que han servit de base per a la contractació d'una mútua de la Seguretat Social per a la subscripció d'un conveni de col·laboració per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals, gestió de la incapacitat temporal per malaltia comuna i per a la contractació del servei de vigilància de la salut per a l'Ajuntament de Mataró, El Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

    Segon.-

    Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació d'una mútua de la Seguretat Social per a la subscripció d'un conveni de col·laboració per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals, gestió de la incapacitat temporal per malaltia comuna i per a la contractació del servei de vigilància de la salut per a l'Ajuntament de Mataró, El Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, a favor de la mútua "FREMAP Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 61".

    Tercer.-

    Atendre la despesa que com a màxim es preveu per al servei de vigilància de la salut que es proposa, 28.252'08.-EUR, amb càrrec a la consignació de la partida 30540/121210/22706, de la següent manera:

    - Any 2005 18.834'72.-EUR (doc. compt. D núm. 14373)- Any 2006 9.417'36.-EUR (doc. compt. DFUT núm. 14356)

    Quart.-

    D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, condicionar els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2006, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

    Cinquè.-

    Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.130'08.-EUR i pagui l'import de 424'48.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

    Sisè.-

    Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    16 - RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 3457/2005 DE 21 D'ABRIL, PEL QUE S'ADJUDICA EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PARC CENTRAL VELL, DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA", PER UN IMPORT DE FINS A 157.758'28.-EUR, IVA INCLÒS.

    La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

    "Per Decret 3457/2005, de 21 d'abril, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del concurs per a la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell, de Mataró a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

    En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

    Únic.-

    Ratificar el Decret 3457/2005, de 21 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

    "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central vell, de Mataró.

    Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 15 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA" fins un import de 157.758'28.-EUR, IVA inclòs.

    Atès que en la partida 40543/43311N/61300 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

    Atès el calendari de reunions dels òrgans de Govern i la previsió d'inici del present contracte segons el disposat al plec econòmic administratiu particular.

    En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

    Primer.-

    Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central vell, de Mataró, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA" fins un import de 157.758'28.-EUR, IVA inclòs.

    Segon.-

    Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.

    Tercer.-

    Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311N/61300 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 13640).

    Quart.-

    Autoritzar l'anotació comptable inversa de 21.675'61.-EUR, conseqüència de la diferència entre la previsió inicial i l'import real de l'adjudicació (doc. compt. A/ núm. 13647).

    Cinquè.-

    Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 6.310'33.-EUR i pagui l'import de 187'51.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

    Sisè.-

    Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

    Setè.-

    Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

    -Servei d'Obres-

    17 - INCLOURE EN ELS PLECS TÈCNICS DEL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DE CIRCUIT DE CROSS, APROVAT INICIALMENT EN DATA 4 D'ABRIL DE 2005, LA PRECEPTIVA CLASSIFICACIÓ PRÈVIA EXIGIBLE AL CONTRACTISTA PER EXECUTAR LES OBRES CONTEMPLADES EN AQUEST PROJECTE.

    El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal d'informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

    "En data 4 d'abril de 2005 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el "Projecte executiu d'arranjament de circuit de cross", redactat per l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández, amb un pressupost d'execució per contracte de 198.962,65 € IVA inclòs.

    Donat que s'ha comprovat que en l'esmentat document tècnic no s'ha fet constar correctament la classificació que ha de tenir el contractista per executar les obres de la naturalesa que compren aquest projecte.

    Vist l'informe confeccionat pel cap del servei d'Obres de data 18 d'abril de 2005 que concreta que la classificació a exigir al contractista per a contractar amb l'Administració es la de:

    Grup 6, categoria d

    Vist l'article 25 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre la classificació que han d'obtenir prèviament els contractista per contractar amb l'Administració segons la naturalitza de les obres a executar.

    La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

    Primer.-

    Incorporar en els plecs tècnics del "Projecte executiu d'arranjament de circuit de cross", redactat per l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 4 d'abril de 2005, la preceptiva classificació que s'ha d'exigir prèviament al contractista per executar les obres contemplades en el projecte esmentat, que segons han informat els serveis tècnics municipals li correspon, donada la naturalitza dels treballs a realitzar, la de:

    Grup 6, categoria d

    i en conseqüència corregir en aquest sentit els documents tècnics que resultin afectats per aquesta correcció.

    Segon.-

    Comunicar l'anterior acord al servei de Compres i Contractacions als seus efectes."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    -Servei d'Urbanisme-

    18 - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'URBANITZACIÓ COMPLEMENTARI DEL PLA PARCIAL CAN SERRA (SERVEIS TÈCNICS PARCEL.LA CAN BOFARULL).

    El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

    "Per Decret d'Alcaldia de 18/02/2005, es va resoldre suspendre la tramitació del projecte d'urbanització complementari del sector del Pla Parcial de CAN SERRA (serveis tècnics de la parcel·la de Can Bofarull), redactat per l'equip Adema, Canela, Comella, arquitectes associats SA., en base a diversos aspectes tècnics que es van reflectir en la part expositiva del propi decret.

    El Decret es va notificar a tots els interessats en el projecte i per escrit entrat a l'Ajuntament el 11/4/2005 (i documentació complementària de 18/4/2005), s'ha presentat el projecte rectificat per la seva tramitació.

    El 14/04/2005, el tècnic del Servei d'Obres informa favorablement el projecte presentat si be fa algunes consideracions respecte a les seccions de vial i materials, a l'enllumenat públic del carrer Congost i demana que es completi el projecte amb alguns documents tècnics més que no impedeixen fer el tràmit de l'aprovació inicial.

    Per la seva part, l'arquitecta de Planificació urbanística, per informes de 19 i 20/4/2005, proposa l'aprovació inicial del projecte sense condicions.

    Cal ressaltar que el projecte d'urbanització en tràmit, és parcial i complementa el projecte d'urbanització del Pla parcial de Can Serra, aprovat definitivament en data 15/3/2005 i es tramita per tal de garantir els serveis bàsics de la parcel·la de Can Bofarull, circumstància que no va regular prou acuradament el projecte d'urbanització del Pla parcial.

    El projecte resol l'accés a la parcel·la a través de l'espai públic lliure situat al nord est de la parcel·la consolidant un traçat de viari rural existent que s'anomena carrer Congost i la connexió dels serveis per la part sud oest, proposant un ramal del viari peatonal 6, que discorre per una franja de sòl qualificat de sistema d'espai lliure. Aquesta solució permet una bona execució dels mateixos i la seva localització facilita el manteniment posterior.

    L'Alcalde té delegada la competència d'aprovació inicial dels projectes d'urbanització a la Junta de Govern Local.

    Per tot el que s'acaba d'exposar, vist el contingut dels informes tècnics i jurídic i el que disposa la llei 2/2002 de 14/3 d'Urbanisme i les modificacions introduïdes en la mateixa per la Llei 10/2004 pel foment de l'habitatge assequible , de la sostenibilitat territorial i l'autonomia local i bàsicament els articles 87.6 i 113.2 en la redacció donada per la Llei 10/2004, PROPOSO a la Junta de Govern Local, l'adopció, si s'escau dels següents acords:

    Primer.-

    Aprovar inicialment el projecte d'urbanització complementari del Pla parcial de Can Serra (serveis tècnics de la parcel·la de Can Bofarull), redactat per "Ademà, Canela, Comella arquitectes associats, SA", amb la condició que prèviament a l'aprovació definitiva s'haurà de completar el projecte amb les especificacions tècniques següents:

    • El disseny dels serveis de clavegueram d'aigües fecals, i pluvials, la xarxa de baixa tensió, la xarxa de telecomunicacions i la xarxa de gas, pel traçat del camí peatonal-6 i peatonal 6a, es considera correcte, així com el subministrament d'aigua potable pel carrer Congost des de la carretera de Cirera, si be aquests serveis hauran de resultar accessibles per les diferents Companyies, mantenint el paral·lelisme que correspongui entre el diferents serveis.

    Aquest aspecte s'haurà de reflectir en el projecte d'urbanització.

    • Les seccions de vial i els materials definits pel carrer peatonal 6a, hauran de ser els mateixos que els definits per carrer peatonal 6, dins del projecte d'urbanització del Pla parcial de Can Serra, amb amplada total de 3,0 m i cuneta de 40 cm.
    • La part de l'enllumenat públic del carrer Congost que quedi dins del viari públic, s'haurà de connectar a l'enllumenat existent de la carretera de Cirera.
    • S'haurà d'aportar per completar el projecte, els plànols de traçat en planta, perfils longitudinals i seccions transversals dels vials, amb la topografia existent, per tal d'adaptar-se al màxim al terreny natural, tal com estan definits la resta de vials que conformen el Pla Parcial.

    Segon.-

    Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en el tauler d'edictes municipals.

    Tercer.-

    Notificar la present resolució als interessats iniciant un període d'audiència pública pel termini d'un mes.

    Quart.-

    Demanar informe a l'Agencia Catalana de l'Aigua, facilitant els informes que ja es van emetre amb motiu de la tramitació del projecte d'urbanització del Pla Parcial.

    Cinquè.-

    Notificar el present acord als interessats i al Servei d'Obres."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    19 - APROVACIÓ INICIAL DE L'OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA AL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UA-72 CAN QUIRZE.

    El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

    "Per Decret d'Alcaldia de 02/03/2005, es va resoldre iniciar l'expedient reparcel·latori de l'Operació jurídica complementària al Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'actuació 72 CAN QUIRZE.

    El Decret es va notificar a tots els interessats en l'Operació jurídica complementària per escrits del 04/03/2005, publicant-se l'acord al BOP el dia 12/04/2005.

    El 06/04/2005, PUMSA presenta documentació per aprovació inicial de l'Operació jurídica complementària, la qual és informada favorablement per l'Arquitecta municipal del Servei d'Urbanisme el dia 11/04/2005, amb el següent contingut:

    "Que en data 17 de març de 2003 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació núm. 72 Can Quirze.

    Que en relació a l'esmentat document s'ha detectat la omissió d'una finca registral, que va ser tractada com a un excés de cabuda, afectant a la configuració de la parcel·la núm. 29.

    Que l'operació jurídica complementària té per objecte la subsanació de l'error i la incorporació de l'esmentada parcel·la.

    Que la subdivisió d'una parcel·la en dues, no comporta la modificació del compte de liquidació general, atès que el repartiment de les despeses d'urbanització és en funció de la superfície de la parcel·la, corregides per coeficients d'ús i topografia, i aquests es mantenen invariables.

    Que la subdivisió de la parcel·la 29, comporta el reconeixement de dues parcel·les que si bé no compleixen la condicions de parcel·la mínima (superfície 1.000m²) són admeses per ser existents amb anterioritat a la data d'aprovació inicial del pla general d'ordenació de Mataró (12 de gener de 1995).

    Que el document presentat aporta com a documentació acreditativa de l'existència d'aquestes parcel·les, fotocopies relatives a l'expedient de la llicència d'obres majors d'una de les dues parcel·les, on es fa menció de l'existència d'ambdues parcel·les des de com a mínim el 1982."

    L'Alcalde té delegada la competència d'aprovació inicial dels projectes d'urbanització a la Junta de Govern Local.

    Per tot el que s'acaba d'exposar, vist el contingut dels informes tècnics i jurídic i el que disposa la llei 2/2002 de 14/3 d'Urbanisme i les modificacions introduïdes en la mateixa per la Llei 10/2004 pel foment de l'habitatge assequible , de la sostenibilitat territorial i l'autonomia local i bàsicament els articles 87.6 i 113.2 en la redacció donada per la Llei 10/2004, l'article 113.3 del Reglament de Gestió Urbanística (aplicació supletòria) i l'article 14.b) del Decret 303/97 de 25/11 (català) pel que s'aprova el reglament sobre mesures per facilitar l'execució urbanística, PROPOSO a la Junta de Govern Local, l'adopció, si s'escau dels següents acords:

    Primer.-

    Aprovar inicialment l'Operació jurídica complementària al Projecte de reparcel·lació de la UA-72 CAN QUIRZE, presentada per PUMSA, tenint en compte que s'haurà d'aportar el document en suport informàtic.

    Segon.-

    Notificar la present acord als afectats pel contingut de l'Operació Jurídica Complementària adjuntant un exemplar del document tècnic complet que ara s'aprova inicialment.

    Tercer.-

    Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en el tauler d'edictes municipals, fent constar de forma expressa, que si durant l'indicat termini d'informació pública no es presenta cap al.legació, el document s'entendrà aprovat definitivament sense cap mes tràmit, comunicant-ho així mateix a les persones afectades per l'operació jurídica complementària.

    Quart.-

    Notificar el present acord a PUMSA."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 7 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds.

    Vots en contra: Cap.

    Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

    20 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL D'ASSIGNACIÓ D'USOS A DIVERSOS EQUIPAMENTS.El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

    "Els serveis tècnics d'Urbanisme, han elaborat el "Pla especial d'assignació d'usos a diversos equipaments municipals", partint bàsicament, dels últims estudis que han posat sobre la taula les necessitats existents a la ciutat de Mataró en matèria d'equipaments educatius.

    Efectivament, en les darreres dècades, Mataró ha sofert un creixement demogràfic considerable, fruit tant de les migracions internes del país, com sobre tot, de la immigració d'origen estranger.

    Aquest creixement demogràfic, ha anat acompanyat d'un fort ritme de desenvolupament urbanístic i de la colmatació de la ciutat consolidada, que s'ha accentuat en els darrers 10 anys.

    L'edat de la població immigrada, majoritàriament jove, vinculada amb una taxa de fecunditat elevada, ha comportant un considerable augment de la natalitat, la qual no es distribueix de forma homogènia pel territori, si no que va lligada precisament als dos factors abans indicats: a les zones dels nous creixements urbanístics (Via Europa, Parc Central€.) i a les zones de concentració de població estrangera (Rocafonda, Palau, Escorxador, Cerdanyola€..)

    El document tècnic del Pla especial, incorpora dades sobre l'evolució de la necessitat d'equipaments escolars a la ciutat, facilitades per l'Institut Municipal d'Educació.

    En base a tots aquests antecedents, s'ha evidenciat la necessitat de crear nous centres educatius en equipaments que si be ja estan creats o qualificats com a tals, resta pendent l'assignació o concreció de l'ús o la fixació d'alguns paràmetres urbanístics importants.

    El Pla Especial que ara es tramita, tracta doncs d'assignar l'ús educatiu i fixar les condicions d'edificació, dels equipaments següents:

    • EQUIPAMENT "SALESIANS". Es proposa l'assignació de l'ús educatiu de titularitat pública amb caràcter dominant i compatible amb usos assistencials, d'una part de l'equipament ja existent (Salesians).

    • EQUIPAMENT "VIA EUROPA". L'ús educatiu dominant, ja està fixat en el pla especial d'equipaments Mataró Nord, aprovat definitivament el 16/9/1999, si be ara convé fixar les condicions d'ordenació de l'edifici, atesa la imminent inici de les obres d'un centre d'educació infantil i primària.

    • EQUIPAMENT "FIGUERA MAJOR" . Es proposa l'assignació d'ús educatiu amb caràcter dominant a les tres parcel·les d'equipaments comunitaris procedents de l'execució del Pla Parcial de Figuera Major, per tal de poder-hi situar un centre d'educació infantil i primària i una escola bressol.

    • EQUIPAMENT "L'ESCORXADOR". Es proposa l'assignació de l'ús educatiu a una part de l'equipament (cantonada carrers Quixot i Herrera) fixant així mateix les condicions d'ordenació de l'edifici. També s'assigna a una altra part del sòl lliure l'ús socio-cultural.

    • EQUIPAMENT "CAL COLLUT". Es proposa l'assignació de l'ús educatiu a l'equipament ja existent.

    • EQUIPAMENT "CASA DE LA PALMERA". Es proposa l'assignació de l'ús educatiu per construir una escola bressol, a l'equipament situat a Lepanto-Gravina.

    Per tot el que s'acaba d'exposar, vist el document tècnic del Pla Especial d'assignació d'usos a alguns equipaments, l'informe jurídic i el que disposen l'article 280 de les NNUU del Pla General d'Ordenació Municipal, la Llei 2/2002 d'Urbanisme de i les modificacions introduïdes en la mateixa per la Llei 10/2004 de 24/12, i en concret els articles 67, 76, 83, 86, PROPOSO a la Junta de Govern Local, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

    Primer.-

    Aprovar inicialment el "Pla Especial d'assignació d'usos a diversos equipaments municipals", redactat pel servei tècnic d'Urbanisme.

    Segon.-

    Iniciar un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació de Catalunya i en el taulers d'edictes municipals.

    Tercer.-

    Notificar els presents acords a l'Institut Municipal d'Educació, a la Secció de Patrimoni i altres persones físiques i jurídiques que puguin resultar interessades."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    21 - DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DEL TS DE 26/1/2005, DICTADA EN RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT PER JOSEP RIERA PORTA , CONTRA LA SENTENCIA DEL TSJC DE 21/9/2001, DICTADA EN RCA 1713/1997 S/ APROVACIÓ DEFINITIVA PEMU LA BOBILA.

    El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

    "La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem en data 26 de gener de 2005, ha dictat Sentència en el recurs de cassació interposat per JOSEP RIERA PORTA contra la Sentència de 21 de setembre de 2001, la qual va declarar la inadmissibilitat del recurs contenciós - administratiu núm. 1713/1997, per haver estat interposat fora de termini, sense entrar en els fons del recurs.

    El Suprem admet el recurs de cassació i revoca la sentència dictada en la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el sentit d'admetre que el recurs va ser presentat dins de termini.

    Ara bé, la secció de cassació entra en el fons del recurs, desestimant totes les pretensions formulades pel recurrent.

    El recurs contenciós administratiu 1713/1997 va ser interposat contra l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de data 30 d'abril de 1997 que va aprovar definitivament el Pla especial de millora urbana de "La Bòbila" de Mataró, i de forma indirecta contra la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 3 d'abril de 1997, mitjançant el qual s'aprovà definitivament la Revisió del Pla general d'ordenació urbana de Mataró.

    Tots i cadascun dels motius que la demandant al·legava han estat estudiats i desestimats un per un pel Tribunal, be perquè es fonamenten en la vinculació amb el planejament anterior (PGOU 1977, PERI "La Bòbila"de 25/05/1988 o el Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment el 18/04/1991) i els convenis subscrits, o be perquè del examen de la documentació relativa a la Revisió del Pla general i del PEMU no queda acreditat les discrepàncies al·legades pel recurrent.

    En la Sentència del Tribunal Suprem es deixa constància dels reiterats pronunciaments de la seva Sala contenciosa administrativa sobre la potestat de planificació urbanística de l'Administració, en base als quals anirà desestimant les al·legacions del recurrent. En síntesis cal destacar el següent:

    • Pel que fa a la naturalesa de la Revisió del PGOU el Tribunal manifesta que és l'exponent del planejament urbanístic a on amb major intensitat es posa de manifest l'anomenat "ius variandi" de l'Administració. En concret, anteriorment el Tribunal ja s'havia pronunciat en el següent sentit: és a on es manifesta " con mayor energía y rotundidad, habilitando al planificador para alterar en lo sustancial el regimen del suelo, en armonía con los fines públicos que le asigna la Ley del Suelo". Es tracta d'una ordenació ex novo sense vinculació pel planejament anterior ja que " comporta la adopción de nuevos criterios respecto la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, por las causas que se indican". Per tant resulta inútil les referències a l'antic PGOU de 1977, o al PERI "La Bòbila" aprovat el 25/05/1998 o al seu Projecte de reparcel·lació.

    • La potestat de planejament no es pot limitar en base a un previ acord o conveni, ja que la mateixa ha de complir amb la finalitat d'aconseguir la millor ordenació possible sense oblidar el caràcter compartit de la citada potestat entre les administracions municipal i autonòmica, que no podria quedar vinculada pels previs acords municipals.

    Atès que la sentència és totalment favorable als interessos de l'Ajuntament i a més no procedeix imposar cap altre recurs, procedeix acceptar-la i donar-ne compliment.

    No hi ha condemna en costes.

    Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

    Primer.-

    Acceptar el contingut de la Sentència del Tribunal Suprem de 26/01/2005, en el Recurs de Cassació Núm. 2199/2002, interposat per Josep Riera Porta, contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu Núm. 1713/1997 interposat contra l'aprovació definitiva del PEMU "La Bòbila" i la Revisió del Pla General d'Ordenació Municipal de Mataró de 1997.

    Segon.-

    Comunicar el precedent acord al Tribunal Suprem."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    22 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC DE 1/4/2005 Nº 265, DICTADA EN RECURS D'APEL.LACIÓ Nº 17/2005, INTERPOSAT PER ROSER ALIBERAS I MARINA RODRIGUEZ CONTRA AUTO DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE BARCELONA, S/PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ EL RENGLE.

    El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

    "La Secció Tercera de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència de data 01/04/2005, en el Recurs d'apel·lació interposat per ROSER ALIBERAS DORDA contra l'auto de 08/11/2004 del Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant el qual es va desestimar la petició de suspensió del projecte de reparcel·lació de El Rengle, com a mesura cautelar.

    El Jutjat Contenciós administratiu en el seu Auto va considerar que no es va acreditar per part de la recurrent que la absència de la mesura sol·licitada pogués fer perdre la finalitat del recurs i que per tant, no es donaven les condicions de l'article 130 de la LRJCA el qual estableix que per l'adopció de qualsevol tutela és necessari la prèvia valoració circumstanciada de tots els interessos en conflicte, i la conclusió que de no acordar-se, el recurs perd la seva finalitat legítima, a més de ser necessari que la cautela que s'adopti no produeixi una pertorbació greu dels interessos generals o de tercers.

    El TSJC en la seva resolució coincideix amb els raonaments de l'auto objecte del recurs ja que considera que la petició del recurrent no va ser suficientment roanada ni justificada en primera instància conforme s'estableix a l'article 129 i següents de la Llei Jurisdiccional, i considera impròpia la introducció en seu d'apel·lació dels motius i al·legacions que hauria d'haver fet valer en primera instància.

    Atès que la sentència és totalment favorable als interessos de l'Ajuntament i a més no és susceptible de recurs de cassació, procedeix acceptar-la i donar-ne compliment.

    Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

    Primer.-

    Acceptar el contingut de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 1/04/2005, en el Recurs d'apel·lació interposat per ROSER ALIBERAS DORDA, contra l'auto del Jutjat Contenciós administratiu Núm 11 de Barcelona de 8/11/2004.

    Segon.-

    Autoritzar a l'administració actuant al cobrament derivat de la reclamació de les costes.

    Tercer.-

    Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia.

    Quart.-

    Notificar aquesta resolució a la Societat Municipal PUMSA."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    23 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT A EL TORRENT, 50, 1R PIS.

    El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

    "Míster Clean Net, SL ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 07.02.2005, que li ordena la retirada de l'aparell d'aire condicionat en façana, a El Torrent, 50, 1r pis, al no ser legalitzable.

    Al·lega que en 31.01.2005 ja no es trobava en aquesta adreça, adjunta fotocòpia de la dissolució del contracte, pel que sol·licita l'anul·lació del requeriment.

    S'ha donat trasllat d'aquest recurs a la propietària del local, Lluïsa Palomar Canal, la qual s'ha oposat al recurs de reposició en ser la incoació de l'expedient a Míster Clean, SL de 24.09.2004, i quan es va dissoldre el contracte l'arrendatari ja sabia que havia de retirar l'aparell d'aire condicionat. Sol·licita la desestimació del recurs per estar obligat el recurrent a retirar l'aparell d'aire condicionat.

    El servei d'inspecció municipal, el 18.03.2004, va detectar la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat en el local que s'anunciava com "mr. clean", segons rètol a la porta del carrer.

    El 13.04.2004 es va incoar expedient a Band. B. Consulenze, SL, en ser l'empresa quina activitat constava a efectes tributaris, la qual va justificar que tenia una altra adreça, segons havia notificat a l'Ajuntament el 06.02.2004.

    En no poder-se esbrinar el titular de l'activitat amb la documentació municipal, per no haver sol·licitat llicència d'activitats ni estar d'alta d'IAE, el 30.08.2004 es va concedir audiència prèvia a la propietària perquè manifestés qui ocupava el local, amb l'advertència que sinó s'iniciaria l'expedient al seu nom.

    Per això, fins el 24.09.2004 no es va incoar l'expedient a nom de Míster Clean Net, SL per la infracció detectada el 18.03.2004.

    El fet al·legat per la societat recurrent, de marxa del local el 31.01.2005, no l'eximeix de l'obligació de reposar la legalitat urbanístic per una infracció comesa mentre ocupava el local, i es responsable tant de la retirada de l'aparell d'aire condicionat com de les sancions que se'n derivin.

    Vist l'informe jurídic precedent, i els articles 198 i 213 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

    En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

    Primer.-

    Desestimar el recurs de reposició interposat per Míster Clean Net, SL, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 07.02.2005, que li ordena la retirada de l'aparell d'aire condicionat de la façana, a El Torrent, 50, 1r pis.

    Segon.-

    Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: Unanimitat. (8).

    24 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DEL COBERT EN PLANTA TERRAT AL C. MARIÀ RIBAS, 30, 4T 1ª.

    El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

    "Jorge Rodríguez Rodríguez ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18.03.2005, que li ordena retirar el cobert de la planta terrat, al c. Marià Ribas, 30, 4t 1a, al no ser legalitzable.

    Al·lega que es tracta d'una caseta de fusta que no està enganxada al terra, és movible, únicament està cargolada, i serveix per desar a l'hivern les coses de jardí, taules i cadires, a fi que no voleien amb les fortes ventades, com li va passar fa cosa d'un mes amb perill de caiguda a la via pública.

    Respecte a dites al·legacions la normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de si es pot demuntar, un element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, vidre, fusta o metàl·lic. D'acord amb l'article 179 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme estan subjectes a llicència urbanística prèvia, entre d'altres, l'autorització d'obres i usos de manera provisional i les instal·lacions prefabricades, siguin provisionals o permanents.

    Són comprensibles els motius de la persona recurrent per la construcció del cobert €al marge que si hagués sol·licitat prèviament la preceptiva llicència d'obres hauria estat informada del planejament aplicable€ però qualsevol solució al seu problema ha de passar pel compliment de la normativa urbanística. A l'Ajuntament no li està permès concedir dispenses en el compliment de les normes d'ordenació urbanística i està obligada a exercir la potestat de protecció de la legalitat urbanística, d'acord amb els articles 11 i 191 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

    Vist l'informe jurídic precedent i els esmentats articles, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

    Primer.-

    Desestimar el recurs de reposició interposat per Jorge Rodríguez Rodríguez contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18.03.2005, que li ordena retirar el cobert de la planta terrat, al c. Marià Ribas, 30, 4t 1a.

    Segon.-

    Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

    VOTACIÓ: Ordinària

    Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 7 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds.

    Vots en contra: Cap.

    Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

     

    Precs i Preguntes : No se'n formulen.

    I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.