Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/10/2005

Escoltar

03/10/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7819/2005 de 29 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3.10.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 d'octubre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 19 de setembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de gespitoses, adobs i productes fitosanitaris i altres pel Viver Municipal, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament d'arbres durant les anualitats del 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament i instal·lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici de El Carreró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives basat en tecnologia Citrix, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda pels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment , conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Modificació del contracte del servei de lloguer de maquinària pesada, adjudicat a mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL., consistent en disminuir el preu del contracte en l'import de 8.547'24.-EUR., IVA. inclòs

10 Adjudicació de les obres d'urbanització de "La Fornenca", pel que fa a xarxa de clavegueram i instal·lació d'enllumenat públic a favor de l'empresa Eurocatalana, Obres i Serveis, SL, per un import de 352.072,71.-EUR, IVA, inclòs.

11 Adjudicació de les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense" a favor de l'empresa Secla, S.A, per un import de 1.302.522,74.-EUR, IVA, inclòs.

12 Adjudicació de les obres de reurbanització del c. Sant Francesc de Paula i del c. del Cos, fins el c. Sant Antoni a favor de l'empresa Constraula, SA, per un import de 223.432,41.-EUR, IVA, inclòs.

13 Adjudicació de les obres del projecte executiu d'escola bressol, a Cal Collut-Escorxador a favor de l'empresa "Constructora e Inmobiliaria De Solsona, SA" (CISSA), per un import de 1.360.696,19.-EUR, IVA, inclòs.

14 Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa a favor de l'empresa Construccions Deco, SA, per un import de 4.750.133,98.-EUR, IVA, inclòs.

15 Ratificar el decret 7620/2005 de 22 de setembre s/l'adjudicació de l'homologació d'empreses per a la prestació, mitjançant concert, del servei d'atenció domiciliaria d'ajuda a les persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", a la ciutat de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

  1. Aprovació inicial del Projecte d'actuació arqueològica als carrers de Don Magí de Vilallonga i de Na Pau i a la Plaça del Beat Salvador .

-Servei d'Urbanisme-

17 Donar compte de la Sentència 557 de 4.07.2005 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal superior de justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu 706/2001 interposat per Construcciones 1 de Mayo SL. I altres, segons reintegrament de les despeses d'urbanització relatives ala xarxa de subministrament d'aigua del sector Parc Central.

18 Ordre de retirada de rètols al c. de la Repuntadora, 2 bxs. / ctra. Barcelona, 64.

19 Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Barcelona, 64 bxs., local 7.

20 Ordre de retirada de rètol a la rda. O'Donnell, 10 bxs. / c. Matheu, 51.

21 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a l'av. Puig i Cadafalch, 262-264 bxs.

22 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Francesc de Borja Moll, 1-5, bxs.

23 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Pizarro, 28 bxs / c. Sant Cugat, 75

CMI SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal de Cultura-

24 Reconeixement d'obligacions d'exercicis anteriors del Patronat Municipal de Cultura.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 18/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 3 D'OCTUBRE DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia tres d'octubre de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Paulí Mojedano i Singla, Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 19 de setembre de 2005

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GESPITOSES, ADOBS I PRODUCTES FITOSANITARIS I ALTRES PEL VIVER MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès pel Cap del Servei de Manteniment, de data 29/08/2005, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris i altres pel Viver Municipal durant els anys 2006 i 2007, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 36.060,72 €, IVA. inclòs, a raó de 18.030,36.-EUR, IVA inclòs, pel 2006 i la mateixa quantitat pel 2007.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 19/09/2005, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la partida 40523/434120/22109 del pressupost municipal que s'aprovi pels exercicis del 2006 i 2007 per fer front a la despesa que meriti el contracte en dites anualitats.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris i altres pel Viver Municipal durant els anys 2006 i 2007, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 36.060,72 €, IVA. Inclòs, a raó de 18.030,36.-EUR, IVA, inclòs per cada any.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 36.060,72 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 40523/434120/22109 amb els següents imports i anualitats:

Any 2006:

18.030,36.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 41293)

Any 2007:

18.030,36.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 41294)

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit a la partida núm. 40523/434120/22109 del pressupost municipal que s'aprovi per a les anualitats del 2006 i el 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu es meritin durant els expressats exercicis pressupostaris per l'execució del present contracte.

Cinquè.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DURANT LES ANUALITATS DEL 2006 I 2007, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès pel Cap del Servei de Manteniment, de data 29/08/2005, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament d'arbres durant els anys 2006 i 2007, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 66.111,34 €, IVA. inclòs, a raó de 33.055,67.-EUR, IVA inclòs, pel 2006 i la mateixa quantitat pel 2007.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 19/09/2005, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la partida 40523/434120/22109 del pressupost municipal que s'aprovi pels exercicis del 2006 i 2007 per fer front a la despesa que meriti el contracte en dites anualitats.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'arbres pel Viver Municipal durant els anys 2006 i 2007, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 66.111,34 €, IVA. inclòs, a raó de 33.055,67.-EUR, IVA, inclòs per cada any.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 66.111,34 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 40523/434120/22109 amb els següents imports i anualitats:

Any 2006:

33.055,67.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 41298)

Any 2007:

33.055,67.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 41299)

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit a la partida núm. 40523/434120/22109 del pressupost municipal que s'aprovi per a les anualitats del 2006 i el 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu es meritin durant els expressats exercicis pressupostaris per l'execució del present contracte.

Cinquè.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN EQUIP D'ELECTRÒNICA DE XARXA (SWITCH ETHERNET) PER L'EDIFICI DE EL CARRERÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Coordinador de Suport i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·liciten mitjançant informe de data 12/09/2005 el subministrament i instal·lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici del Carreró. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 40.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 20/09/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida núm. 30620/12132Z/62600 (operació A 200500044110), del pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2005 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti aquest subministrament enguany.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici del Carreró, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 40.000,00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 40.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/62600 (document tipus A núm. 200500044110) del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'ACCÉS A LES APLICACIONS CORPORATIVES BASAT EN TECNOLOGIA CITRIX, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Coordinador de Suport i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·liciten mitjançant informe de data 09/09/2005 el subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives basat en tecnologia Citrix. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 40.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 20/09/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida núm. 30620/12132Z/64000 (operació A 200500044107) del pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2005 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti aquest subministrament enguany.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives basat en tecnologia Citrix, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 40.000,00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 40.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/64000 (document tipus a núm. 200500044107) del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA LLIBRERIA DE CINTES DE SALVAGUARDA PELS SISTEMES D'INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Coordinador de Suport i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·liciten mitjançant informe de data 09/09/2005 el subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda pels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Mataró. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 70.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 20/09/2005, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida núm. 30620/12132Z/62600 (operació A 200500044129), del pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2005 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti aquest subministrament enguany.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda pels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Mataró, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus base de licitació de fins a 70.000,00.- EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.-

Autoritzar l'import de 70.000'00.-EUR., IVA. inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/62600 (document tipus a núm. 200500044129) del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT , CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES, DE SENYALITZACIÓ VARIABLE O DINÀMICA I DE CONTROL D'ACCESSOS DE LA CIUTAT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe efectuat pel Cap i el Tècnic del Servei de Mobilitat es sol·licita la contractació del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, per un import global pels dos anys de durada del contracte de 600.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informà en data 23/09/2005 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 20100/513210/21000 i 20100/51321Z/60500 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats 2006 i 2007 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant els expressats exercicis pressupostaris.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 196.3, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar, d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, l'expedient de contractació del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, amb un tipus fixat per a la seva adjudicació de fins a 600.000'00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 600.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les partides, imports i anualitats del pressupost municipal que es detallen a continuació:

Partida 20100/513210/21000

Any 2006

  • 280.000,00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 47881).

Any 2007

  • 280.000,00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 47885)

Partida 20100/51321Z/60500

Any 2006

  • 20.000.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 47895).

Any 2007

  • 20.000.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 47899)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 52 dies naturals a comptar a partir del dia en el que es remet l'anunci de licitació al butlletí de la Unió Europea, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides núm. 20100/513210/21000 i 20100/51321Z/60500 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats 2006 i 2007."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

9 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA PESADA, ADJUDICAT A MERCANTIL TRANSPORTS I EXCAVACIONS MATARÓ, SL., CONSISTENT EN DISMINUIR EL PREU DEL CONTRACTE EN L'IMPORT DE 8.547'24.-EUR., IVA. INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist el contracte del servei de lloguer de maquinària pesada adjudicat per la Comissió de Govern Municipal de l'Ajuntament de Mataró en data 31/03/2003, a favor de Transports i Excavacions Mataró, SL, per un import de 75.126,50.-EUR, IVA, inclòs, per dos anys (37.563,25.-EUR, IVA, inclòs per cadascun dels anys).

Atès que mitjançant decret núm. 9946/2004 de 31/12/2004 de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació es va prorrogar l'esmentat contracte per un import de 34.548,07.-EUR, IVA, inclòs i una durada a comptar des del 01/01/2005 al 31/12/2005.

Vist l'informe de data 02/08/2005, efectuat pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, en el que es posa de manifest que la previsió de despesa feta inicialment pel present any supera les necessitats efectives de l'esmentat, sol·licitant per aquest motiu una baixa en l'import del contracte de 8.547,24.-EUR, IVA, inclòs.

La modificació del contracte proposada comporta una disminució del 24,7 % respecte el preu inicial del contracte.

Consta l'acceptació de l'empresa adjudicatària amb data d 'entrada al registre de 09/08/2005 sobre la disminució proposada pel servei de Manteniment.

Vist l'informe de data 23/09/2005 efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, en el que es posa de manifest la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat per la Coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions.

Atès el previst als arts. 101, 212, 214.c) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa Transports i Excavacions Mataró, SL, adjudicatària del contracte del servei de lloguer de maquinària pesada, en el sentit de disminuir la seva quantia en 8.547,24.-EUR., IVA. inclòs, degut a què la despesa real serà inferior a la prevista inicialment.

Segon.-

Autoritzar i disposar les anotacions comptables inverses amb les partides i imports que s'esmenten a continuació conformement amb la Regla 21 i següents de l'Ordre de 17 de juny de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local:

Partida 40513/511170/20300: 3.020,24.-EUR, IVA, inclòs (doc. compt. tipus AD/ núm. 40125)

Partida 40533/434140/20300: 3.017,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. compt. tipus AD/ núm. 40126)

Partida 40533/445140/20300: 2.510,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. compt. tipus AD/ núm. 40127)"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE "LA FORNENCA", PEL QUE FA A XARXA DE CLAVEGUERAM I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC A FAVOR DE L'EMPRESA EUROCATALANA, OBRES I SERVEIS, SL, PER UN IMPORT DE 352.072,71.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte d'urbanització de "La Fornenca", pel que fa a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació de l'enllumenat públic, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 12 de setembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanització de "La Fornenca", pel que fa a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació de l'enllumenat públic, a Mataró, a l'empresa "Eurocatalana Obres i Serveis, SL" fins un import de 352.072'71 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/511113/60100 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa "Construcciones y Obras Públicas García Cano e Hijos, SA" en no haver dipositat la fiança provisional exigida en el plec de condicions pel qual s'ha regit la licitació de les obres del projecte d'urbanització de "La Fornenca", pel que fa a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació de l'enllumenat públic, a Mataró

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte d'urbanització de "La Fornenca", pel que fa a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació de l'enllumenat públic, a Mataró, a l'empresa "Eurocatalana Obres i Serveis, SL" fins un import de 352.072'71 €, IVA inclòs

Tercer.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 1.674'81 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Quart.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/511113/60100 (doc. compt. D núm. 46537) del pressupost municipal de 2005.

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa AFUT/ núm. 46539, de 146.536'72 €, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 14.082'91 € i pagui l'import de 201'25 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

11 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE" A FAVOR DE L'EMPRESA SECLA, S.A, PER UN IMPORT DE 1.302.522,74.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 12 de setembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", a Mataró, a l'empresa "Constructora i Rehabilitadora Secla, SA" fins un import de 1.302.522'74 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/45183B/63200 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure l'oferta presentada per l'empresa "Infraestructures i Obres Mataró, SL" en no haver aportat la classificació necessària per a la realització de les obres, d'acord amb el plec de condicions pel qual s'ha regit la licitació de les obres del projecte de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", a Mataró

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte d'execució obres del projecte de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", a Mataró, a l'empresa "Constructora i Rehabilitadora Secla, SA" fins un import de 1.302.522'74 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/45183B/63200 (doc. compt. D núm. 44455) del pressupost de 2005.

Quart.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 44461, de 86.390'40 €, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 52.100'91 € i pagui l'import de 210'86 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

12 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL C. SANT FRANCESC DE PAULA I DEL C. DEL COS, FINS EL C. SANT ANTONI A FAVOR DE L'EMPRESA CONSTRAULA, SA, PER UN IMPORT DE 223.432,41.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reurbanització del c. Sant Francesc de Paula i el c. del Cos, fins el c. Sant Antoni, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 13 de setembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de reurbanització del c. Sant Francesc de Paula i el c. del Cos, fins el c. Sant Antoni, a Mataró, a l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 223.432'41 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que les previsions de la partida 40220/51111C/60100 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reurbanització del c. Sant Francesc de Paula i el c. del Cos, fins el c. Sant Antoni, a Mataró, a l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 223.432'41 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti el certificat positiu d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Tercer.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 2.480'68 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Quart.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/51111C/60100 de la següent manera:

Any 2005 130.000'00 € (doc. compt. D núm. 44891).

Any 2006 90.951'73 € (doc. compt. ADFUT núm. 44896)

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2006, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Sisè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa AFUT/ núm. 44897, de 129.805'13 €, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

Setè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 8.937'30 € i pagui l'import de 212'24 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Vuitè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

13 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ESCOLA BRESSOL, A CAL COLLUT-ESCORXADOR A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE SOLSONA, SA" (CISSA), PER UN IMPORT DE 1.360.696,19.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte executiu d'escola bressol a Cal Collut-Escorxador, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 15 de setembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte executiu d'escola bressol a Cal Collut-Escorxador, a Mataró, a l'empresa "Constructora e Inmobiliaria de Solsona, SA (CISSA)" fins un import de 1.360.696'19 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que les previsions fetes a la partida 40220/42216L/62200 dels pressupostos municipals per als anys 2005, 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida abans esmentada del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte executiu d'escola bressol a Cal Collut-Escorxador, a Mataró, a l'empresa "Constructora e Inmobiliaria de Solsona, SA (CISSA)" fins un import de 1.360.696'19 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/42216L/62200 de la següent manera:

  • Any 2005 200.000'00 € (doc. compt. D núm. 46531).
  • Any 2006 770.000'00 € (doc. compt. DFUT núm. 46534)
  • Any 2007 384.394'72 € (doc. compt. ADFUT núm. 46536)

Tercer.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 6.301'47 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris de 2006 i 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa AFUT/ núm. 46535, de 525.270'54 €, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 54.427'85 € i pagui l'import de 210'18 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

14 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I D'UNA ESCOLA BRESSOL ALS ENTORNS DE LA VIA EUROPA A FAVOR DE L'EMPRESA CONSTRUCCIONS DECO, SA, PER UN IMPORT DE 4.750.133,98.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 26 de setembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a l'empresa "Construccions Deco, SA" fins un import de 4.750.133,98 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en les previsions inicials de la partida 40220/42251O/62200 i 40220/42217O/62200 del pressupost municipal per als anys 2005, 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa, a favor de l'empresa "Construccions Deco, SA" fins un import de 4.750.133,98 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 17.459,11 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides, anualitats, imports i números d'operació següents:

Partida 40220/42251O/62200

- Any 2005 40.000,00 €, IVA, inclòs (doc. compt. D núm. 48725)

- Any 2006 2.226.420,30 €, IVA, inclòs (doc. compt. ADFUT núm. 48483)

- Any 2007 1.414.652,14 €, IVA, inclòs (doc. compt. ADFUT núm. 48484)

Partida 40220/42217O/62200

- Any 2005 300.000,00 €, IVA, inclòs (doc. compt. D núm. 48724)

- Any 2006 496.120,59 €, IVA, inclòs (doc. compt. ADFUT núm. 48486)

- Any 2007 255.481,84 €, IVA, inclòs (doc. compt. ADFUT núm. 48605)

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2006 i 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 190.005,35 € i pagui l'import de 505,51 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

15 - RATIFICAR EL DECRET 7620/2005 DE 22 DE SETEMBRE S/L'ADJUDICACIÓ DE L'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESES PER A LA PRESTACIÓ, MITJANÇANT CONCERT, DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIARIA D'AJUDA A LES PERSONES AMB NECESSITATS DE SUPORT URGENT I DE CURTA DURADA, AMB LA MODALITAT DE GESTIÓ "XEC SERVEI", A LA CIUTAT DE MATARÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 7620/2005, de 22 de setembre, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació de l'homologació d'empreses per a la prestació, mitjançant concert, del servei d'atenció domiciliària d'ajuda a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de "xec servei", a la ciutat de Mataró.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 7620/2005, de 22 de setembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient d'homologació d'empreses per a la prestació, mitjançant concert, del servei d'atenció domiciliaria d'ajuda a les persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", a la ciutat de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Benestar Social, Salut i Consum de l'Ajuntament de Mataró, de data 8 de setembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'homologació de totes les empreses presentades llevat de l'empresa "Assistència Domiciliària del Maresme, SL" en no superar la puntuació mínima a assolir d'acord amb els barems de puntuació previstos en el plec de condicions.

Atès que en les previsions fetes per a tendre la despesa hi ha crèdit adequat i suficient i tenint en compte que a la partida 60540/313320/22706 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest exercici.

Vist el resultat de la Mesa de Contractació de data 22 de setembre de 2005.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar el servei el proper 1 d'octubre de 2005, a fi de poder complir amb el calendari previst.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Excloure de l'homologació per a la prestació, mitjançant concert, del servei d'atenció domiciliaria d'ajuda a les persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", a la ciutat de Mataró, l'empresa "Assistència Domiciliària del Maresme, SL", en no superar la puntuació mínima a assolir d'acord amb els barems de puntuació previstos en el plec de condicions.

Segon. Homologar, per a la prestació, mitjançant concert, del servei d'atenció domiciliaria d'ajuda a les persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", a la ciutat de Mataró, a les empreses "Coll, Soriano, Igual, Serveis, SL", "Clece, SA", "Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades (ISPA)", "SAD Suport Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL", "Proxims, Serveis a Domicili, E.I., SL", "MAP Serveis a les Persones, SL" i "Gesex Atenció Domiciliària, SL"; amb un pressupost màxim previst per la durada total del contracte de 465.606'05.-EUR, IVA inclòs.

Tercer. Supeditar l'efectivitat de l'homologació de les empreses "Gesex Atenció Domiciliària, SL", "MAP Serveis a les Persones, SL", "SAD Suport Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL", "Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades (ISPA)", "Clece, SA" al fet que aportin el certificat positiu d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i el certificat positiu d'estar al corrent amb les seves obligacions amb la seguretat social.

Quart. Les empreses homologades hauran d'acreditar les contractacions que facin per a la correcta execució del contracte, així com la titulació i/o formació de les persones contractades. El Servei de benestar Social podrà comprovar la titulació i la idoneïtat de les persones contractades mitjançant les eines que consideri oportunes, fins i tot l'entrevista personal. Les persones que no reuneixin els requisits necessaris hauran de ser substituides per altres amb igual titulació i semblant perfil laboral.

Cinquè. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 60540/313320/22706, de la següent manera:

- Any 2005 46.532'82.-EUR (doc. compt. D núm. 44207)

- Any 2006 239.470'42.-EUR (doc. compt. DFUT núm. 44208)

- Any 2007 179.602'81.-EUR (doc. compt. DFUT núm. 44209)

Sisè. Pel que fa als exercicis pressupostaris de 2006 i 2007, supeditar l'efectivitat de la present homologació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que l'Ajuntament de Mataró aprovi.

Setè. Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor de l'Ajuntament de Mataró, cada una d'elles, una fiança d'un import de 2.660'61.-EUR i paguin, també cadascuna d'elles, l'import de 23'75.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Vuitè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

16 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS DE DON MAGÍ DE VILALLONGA I DE NA PAU I A LA PLAÇA DEL BEAT SALVADOR .

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró té previst iniciar properament les obres de reurbanització de la Plaça Beat Salvador i els carrers Don Magí de Vilallonga i de Na Pau. Aquests carrers i plaça estan situats dins del perímetre que assenyala la declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional ( zona arqueològica) a favor del jaciment de la ciutat romana d'Iuro.

Coordinadament amb l'anterior actuació s'ha previst realitzar una intervenció arqueològica en aquest àmbit, prèvia i simultània amb la l'execució de les obres reurbanització de l'indret. sector.

Els serveis tècnics municipals conjuntament amb l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Museu de Mataró han redactat el corresponent projecte tècnic d'obres.

Examinat el "Projecte d'actuació arqueològica als carrers de Don Magí de Vilallonga i de Na Pau i a la plaça del Beat Salvador", redactat per l'arqueòleg Joaquim Garcia Roselló de l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Museu de Mataró, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que contempla i valora els treballs d'excavacions arqueològiques que s'han de realitzar dins d'aquest àmbit, coordinadament amb les obres de reurbanització d'aquest entorn, amb un pressupost d'execució per contracte de 77.188,59 €, IVA inclòs.

El termini d'execució dels treballs d'excavació arqueològica serà de 2 meses.

El projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'actuació arqueològica als carrers de Don Magí de Vilallonga i de Na Pau i a la plaça del Beat Salvador", redactat per l'arqueòleg Joaquim Garcia Roselló de l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Museu de Mataró, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte descriure i valorar les obres d'excavacions arqueològiques que es realitzaran en aquest perímetre, amb un pressupost d'execució per contracte de 77.188,59 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica i al Museu de Mataró als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei d'Urbanisme-

17 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 557 DE 4.07.2005 DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTADA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 706/2001 INTERPOSAT PER CONSTRUCCIONES 1 DE MAYO SL. I ALTRES, SEGONS REINTEGRAMENT DE LES DESPESES D'URBANITZACIÓ RELATIVES ALA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DEL SECTOR PARC CENTRAL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"En data 6 de setembre de 2005 ha estat notificada a l'Ajuntament de Mataró la Sentència número 557 de data 4 de juliol de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, recaiguda sobre el Recurs ordinari número 706/2001 interposat per Construcciones 1 de Mayo, S.L., Promotora Sintagma, S.A., 1999 Prom, S.L., Gomserra, S.L., Vellafont, S.L. i Construcciones Maresme Capitel, S.L.

El recurs es va interposar contra la companyia Aigües de Mataró i l'Ajuntament de Mataró, i els actes administratius impugnats eren els Decrets núm. 4193 i 4194 de data 25 de juny de 2001 del conseller delegat d'Urbanisme i Obres pels quals es desestimava la petició de reintegrament de les despeses d'urbanització relatives a la xarxa de subministrament d'aigua del Sector Residencial Parc Central i del Sector Industrial Les Hortes del Camí Ral (expedients núm. PU-80 Annex III i PU-53 Annex X).

La Sentència recaiguda desestima el recurs contenciós administratiu perquè no es donen els requisits subjectius legalment necessaris per a donar lloc al dret de reintegrament a favor dels demandants de les despeses d'urbanització relatives a la xarxa de subministrament d'aigua d'aquests sectors. No hi ha condemna en costas.

En conseqüència, el conseller delegat d'Urbanisme, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència número 557 de data 4 de juliol de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, recaiguda sobre el Recurs ordinari número 706/2001 interposat per Construcciones 1 de Mayo, S.L., Promotora Sintagma, S.A., 1999 Prom, S.L., Gomserra, S.L., Vellafont, S.L. i Construcciones Maresme Capitel, S.L. contra els Decrets núm. 4193 i 4194 de data 25 de juny de 2001 del conseller delegat d'Urbanisme i Obres pels quals es desestimava la petició de reintegrament de les despeses d'urbanització relatives a la xarxa de subministrament d'aigua del Sector Residencial Parc Central i del Sector Industrial Les Hortes del Camí Ral (expedients núm. PU-80 Annex III i PU-53 Annex X).

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, a les societats municipals AMSA i PUMSA i a Secretaria general €Gabinet Jurídic -."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

18 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. DE LA REPUNTADORA, 2 BXS. / CTRA. BARCELONA, 64.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 17.02.2005 s'ha requerit a Nipauto Barcelona, SL perquè sol·liciti llicència d'instal·lació de rètols, al c. de la Repuntadora, 2 bxs / ctra. Barcelona, 64, en el termini de dos mesos.

La persona interessada no ha sol·licitat la llicència requerida.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols en façana i de banderola són il·legalitzables i el rètol en tòtem precisa de l'informe favorable de la Comissió municipal de publicitat.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossat a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'esmentada Ordenança, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

El rètol tòtem no esta contemplat en l'Ordenança i existeix més d'un tipus de rètol per l'activitat, per la qual cosa d'acord amb el seu article 23 necessita per ser autoritzat l'informe favorable de la Comissió municipal de publicitat.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

Primer.-

Ordenar a Nipauto Barcelona, SL que en el termini màxim de dos mesos retiri els diversos rètols, al c. de la Repuntadora, 2 bxs / ctra. Barcelona, 64.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

19 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA CTRA. DE BARCELONA, 64 BXS., LOCAL 7.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 17.02.2005 s'ha requerit a Bermondsey Mix, SL perquè sol·liciti llicència d'instal·lació de rètols, a la ctra. de Barcelona, 64 bxs., local 7, en el termini de dos mesos..

La persona interessada ha sol·licitat la llicència requerida, la qual ha estat denegada per decret de 15.09.2005, en expedient 20051411 RET.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

Primer.-

Ordenar a Bermondsey Mix, SL que en el termini màxim de dos mesos retiri el rètol adossat a façana, a la ctra. de Barcelona, 64 bxs., local 7.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

20 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA RDA. O'DONNELL, 10 BXS. / C. MATHEU, 51.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 01.04.2005 s'ha incoat a Asse Dineran, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol en banderola il·legalitzable, a la rda. O'Donnell, 10 bxs / c. Matheu, 51, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada en sol·licitud de llicència de rètols ha formulat al·legacions que han estat resoltes. Per decret de 22.08.2005 s'ha denegat la llicència per la instal·lació del rètol en banderola i s'ha concedit llicència pels dos rètols instal·lats dins els forats arquitectònics.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

Primer.-

Ordenar a Asse Dineran, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a la rda. O'Donnell, 10 bxs / c. Matheu, 51.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

21 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT A L'AV. PUIG I CADAFALCH, 262-264 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 07.07.2005 s'ha incoat a Manuel Romero Moreno expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparell d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzable, a l'av. Puig i Cadafalch, 262-264, bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada ha sol·licitat fins a finals de setembre per a retirar l'aparell d'aire condicionat per tenir el seu instal·lador molta feina en època estival i arribar el període de vacances.

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que això sigui contrari a l'anterior manifestació en ser més ampli que el sol·licitat.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

Primer.-

Ordenar a Manuel Romero Moreno que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, a l'av. Puig i Cadafalch, 262-264, bxs., que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

22 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. FRANCESC DE BORJA MOLL, 1-5, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 13.07.2005 s'ha incoat a Rafael Sánchez Santos expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparell d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzable, al c. Francesc de Borja Moll, 1-5, bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

Primer.-

Ordenar a Rafael Sánchez Santos que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Francesc de Borja Moll, 1-5, bxs., que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

23 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. PIZARRO, 28 BXS / C. SANT CUGAT, 75.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 07.07.2005 s'ha incoat a Hemp Products, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparell d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzable, al c. Pizarro, 28 bxs/ c. Sant Cugat, 75, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada ha al·legat que l'empresa instal·ladora afirma que està segons normativa i s'ha desentès del tema; que va haver de vetllar perquè l'instal·lador retirés el desguàs a la via pública; que on està situat és la millor ubicació possible des del punt de vista tècnic; que no hi ha una solució raonable per complir la normativa doncs hauria de renunciar al rètol, pel qual ha pagat taxes; que precisen de l'aire condicionat per desenvolupar la seva activitat; que existeixen a la ciutat altres aparells en condicions similars sense que intervingui l'Ajuntament; i sol·licita l'arxiu de l'expedient a menys que els tècnics municipals trobin una solució raonable, ja que l'aparell compleix les condicions tècniques i en la mesura del que es possible la urbanística.

Respecte a l'al·legació de l'actitud de l'empresa instal·ladora es procedirà a notificar-li la normativa i la seva responsabilitat a efectes de la imposició de sancions per infracció urbanística.

Respecte a les al·legacions de compliment de condicions tècniques i perjudicis que li pot causar el desplaçament de l'aparell o la seva supressió, això no l'eximeix del compliment de la normativa urbanística. L'exercici de la competència municipal en disciplina urbanística és irrenunciable d'acord amb l'article 191.2 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

Respecte a l'al·legació de greuge comparatiu per existència d'altres aparells en condicions similars, resulta que els detectats no ajustats a normativa i no prescrits també són objecte de denuncia i de la tramitació corresponent, a més doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat.

Respecte a que li donin una solució els serveis tècnics municipals, resulta que la seva funció es informar la legalitat dels projectes presentats per obtenir llicència o de fets denunciats efectuats sense llicència, però no els hi correspon fer estudis ni projectes tècnics per solucionar infraccions efectuades per un particular.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

Primer.-

Ordenar a Hemp Products, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Pizarro, 28 bxs/ c. Sant Cugat, 75, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal de Cultura-

24 - RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, President del Patronat Municipal de Cultura, presenta la proposta següent:

"Atesa l'existència de factures que corresponen a compromisos de despeses efectivament adquirits a l'exercici 2004 i que no s'han imputat a les partides de despeses del seu exercici per insuficiència de crèdit.

Vist que l'Ajuntament de Mataró ha transferit al patronat Municipal de Cultura 94.469,00 euros per cobrir despeses del patronat no previstes inicialment en el pressupost de l'any 2005, entre aquestes hi ha la incorporació de crèdit per un import de 5.070,38 per atendre els compromisos adquirits en l'exercici 2004.

Vist l'acord de la Junta del Patronat Municipal de Cultura de data 21 de setembre de 2005.

El president del Patronat Municipal de Cultura proposa a la Junta de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el reconeixement de les obligacions derivades dels compromisos de despeses efectivament adquirits a l'any 2004, i la seva imputació a les partides corresponents del pressupost de despeses de l'any 2005, d'acord amb el detall que es relaciona:

Partida Tercer Import

PMC00-4513305-001-22600 Soc. Gral. d'Autors i Editors 3.415,47

PMC00-4515805-002-22600 Soc. Gral. d'Autors i Editors 1.071,64

PMC00-4518305-001-22100 Fecsa Endesa 583,27

Total 5.070,38"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.