Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

05/09/2005

Escoltar

05/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6956/2005 de 1 de setembre

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Junta de Govern Local 5.9.2005

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de setembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de juliol de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 Donar compte del contingut de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona del procediment interposat per la Sra. Mª.Victòria de Zeidt i Bon Reces, S.L. contra liquidacions I.B.I.-Servei de Compres i Contractacions-

4 Adjudicació de les obres de reurbanització del carrer d'en Moles, a favor de l'empresa Infraestructures i Obres, SL, per import de 193.000 euros, iva inclòs.

 1. Ratificació Decret d'Alcaldia 6466/2005 de 25 de juliol, d'adjudicació del servei públic de gestió de la deixalleria del carrer Francesc Layret (Pla d'en Boet), a favor de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA per l'import de 85.638,38 euros, iva inclòs.

6 Adjudicació del subministrament i instal.lació d'una galeria de tir a la comissaria de la Policia Local de Mataró a favor de l'empresa GTS Electronica, SL per un import de 75.016,26 euros, iva inclòs.

7 Adjudicació de la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2005 i 2006.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu de reurbanització de la Plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Ratificació del decret núm. 6601/2005, de 2 d'agost, de l'Alcaldessa accidental, relatiu a l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat als patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Ratificació del decret núm. 6651/2005, de 3 d'agost, de l'Alcaldessa accidental, relatiu a l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passeig de Carles Padrós, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Ratificació del decret núm. 6690/2005, de 4 d'agost, de l'Alcaldessa accidental, relatiu a la subsanació d'error material de les partides del pressupost municipal que atendran la despesa que meritin les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa.

CMI SERVEIS TERRITORIALS -Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial del Pla Especial del "Touring Club".

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró, que afecta els carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Amstrong, Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. de Mata).

14 Aprovació inicial del projecte de millora de la urbanització dels carrers Bombers Madern i Clariana, Siete Partidas, Lapidario i Germà Francisco.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 16/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia cinc de setembre de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 25 de juliol de 2005

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 - DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 4 DE BARCELONA DEL PROCEDIMENT INTERPOSAT PER LA SRA. Mª. VICTÒRIA DE ZEIDT I BON RECES, S.L. CONTRA LIQUIDACIONS I.B.I.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 20 de juny de 2005 ha estat notificada a l'Ajuntament de Mataró la Sentència núm. 136/05 de 17 de maig de 2005, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona, recaiguda sobre el Recurs ordinari 326/2003 Secció E, interposat per la senyora Maria Victòria de Zeidt Coromina i Bon Recés, S.L

El recurs contenciós administratiu es va interposar contra el Decret núm. 6443/2003 de 1 de setembre, de la Consellera delegada d'interior i hisenda que desestimava el recurs de reposició contra les liquidacions en concepte d'Impost sobre béns immobles de les finques de referència cadastral 4407417, 4407415 i 4407414 corresponents als exercicis 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004. (Expedient de Servei d'ingressos 689/03).

La reclamant va interposar recurs contenciós administratiu contra el Decret esmentat i la Sentència esmentada l'estima en part la demanda formulada en aquest recurs i anul·la les liquidacions de l'IBI de les finques referenciades relatives als exercicis 2003 i 2004 practicades per a l'Ajuntament de Mataró a l'actora; tanmateix confirma les liquidacions dels exercicis 1999, 2000, 2001, 2002 per ser aquestes fermes i consentides.

No hi ha condemna en costes processals causades en aquest recurs.

En data 20 de juny de 2005 el jutjat ha procedit a la devolució de l'expedient administratiu i la declaració de fermesa de la resolució judicial.

Per tot lo exposat la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència núm. 136/05 de data 17 de maig de 2005, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 326/2003-E interposat per la senyora Maria Victòria de Zeidt Coromina i Bon Recés, S.L, contra el Decret núm. 6443/2003 de 1 de setembre, de la Consellera delegada d'interior i hisenda, que estima en part la petició de la part actora, d'anul·lació de les liquidacions en concepte de l'Impost sobre béns immobles de les finques de referència cadastral 4407417, 4407415 i 4407414, corresponents als exercicis 2003 i 2004 i denega la devolució de les liquidacions recorregudes dels exercicis 1999, 2000, 2001 i 2002 per ser aquestes fermes i consentides, per impugnació fora termini, atès el principi de seguretat jurídica.

Segon.-

ANUL·LAR les liquidacions dels exercicis 2003, 2004 i 2005 d'acord amb el següent detall:

Exercici

núm. liquidació

Finca. Referència catastral

Import en euros

2003

845931

4407417

519,54.-

845929

4407415

1429,86.-

845930

4407414

742,15.-

Exercici

núm. liquidació

Finca. Referència catastral

Import en euros

2004

1083367

4407417

600,98.-

1083366

4407415

1.654,01.-

1083368

4407414

858,50.-

Exercici

núm. liquidació

Finca. Referència catastral

Import en euros

2005

1315879

4407417

676,06.-

1311589

4407415

1.860,64.-

1315878

4407414

965,74.-

Tercer

.- RETORNAR a la interessada l'import de les liquidacions de l'exercici 2003, en concepte de devolució d'ingressos indeguts.

Quart

.- RETORNAR l'aval dipositat al jutjat, que garanteix el deute de les liquidacions corresponents a l'exercici 2005.

Cinquè.-

COMUNICAR l'Acord precedent al Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona Comunicar, a la recurrent i a l'Organisme de gestió tributària als efectes oportuns."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN MOLES, A FAVOR DE L'EMPRESA INFRAESTRUCTURES I OBRES, SL, PER IMPORT DE 193.000 EUROS, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reurbanització del c. d'En Moles, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 15 de juliol de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de reurbanització del c. d'En Moles, a Mataró, a l'empresa "Infraestructures i Obres, SL" fins un import de 193.000'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 40220/51111A/60100 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reurbanització del c. d'En Moles, a Mataró, a l'empresa "Infraestructures i Obres, SL" fins un import de 193.000'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 3.011'82 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/51111A/60100, de la següent manera:

 • Quant a 116.988'18 €, amb càrrec al pressupost de 2005 (doc. compt. D núm. 38384).
 • Quant a 73.000'00 €, amb càrrec al pressupost de 2006 (doc. compt. ADFUT núm. 38413).
 • Quart.-

  Pel que fa al'exercici pressupostari de 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

  Cinquè.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 7.720'00 € i pagui l'import de 207'43 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

  Sisè.-

  Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

   

  VOTACIÓ: Ordinària
  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  5 - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 6466/2005 DE 25 DE JULIOL, D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL CARRER FRANCESC LAYRET (PLA D'EN BOET), A FAVOR DE L'EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA PER L'IMPORT DE 85.638,38 EUROS, IVA INCLÒS.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Per decret 6466/2005, de 25 de juliol, l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació de la gestió de la deixalleria del C/ Francesc Layret (Pla d'en Boet), a favor de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA. (FCC, SA), per l'import de 85.638'38.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 42.819'19.-EUR. anuals, i es disposava en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

  En conseqüència, la Presidenta de la Mesa de Contractació proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

  Únic.-

  Ratificar el decret 6466/2005, de 25 de juliol, de l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs, procediment obert i modalitat de concessió, de la gestió del servei públic de la deixalleria del c. Francesc Layret (Pla d'En Boet), de Mataró.

  Atès l'informe emès pel cap de residus i neteja viària del Servei de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Mataró, de data 21 de juliol de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei públic esmentat a l'empresa "Fomento de Constrcciones y Contratas, SA (FCC, SA)" fins un import de 85.638'38.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 42.819'19.-EUR anuals.

  Tenint en compte que en les previsions inicials de la partida 40613/44250/22707 del pressupost municipal per als anys 2005 i 2006 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

  Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'iniciar el servei el més aviat possible.

  Vist el resultat de la proposta acordada per la Mesa de Contractació celebrada avui dia 25/07/2005.

  En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

  Primer. Modificar la clàusula 4 del plec de condicions econòmiques, administratives particulars, que han servit de base a la licitació del concurs per a la gestió del servei públic de la deixalleria del c. Francesc Layret (Pla d'En Boet), de Mataró, en el sentit que la durada del contracte continuarà essent de 2 anys, però a comptar a partir del dia 1 d'agost de 2005, per tant finalitzant la seva prestació el dia 31 de juliol de 2007.

  Segon. Adjudicar el concurs celebrat per a la gestió del servei públic de la deixalleria del c. Francesc Layret (Pla d'En Boet), de Mataró, a favor de l'empresa "Fomento de Constrcciones y Contratas, SA (FCC, SA)" fins un import de 85.638'38.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 42.819'19.-EUR anuals.

  Tercer. Supeditar la present adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti documentació acreditativa (certificats positius) d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Quart. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40613/44250/22707 de la següent manera:

  - Any 2005 17.841'33.-EUR (doc. compt. D núm. 39223)

  - Any 2006 42.819'19.-EUR (doc. compt. ADFUT núm. 39228)

  - Any 2007 24.977'86.-EUR (doc. compt. ADFUT núm. 39230)

  Cinquè. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2006 i 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

  Sisè. Autoritzar les anotacions comptables inverses següents, diferència entre l'import d'adjudicació i l'import de les previsions:

  - A/ núm. 39226, de 4.714'53.-EUR

  - AFUT/ núm. 39227, de 49.212'79.-EUR

  - AFUT/ núm. 39229, de 26.656'93.-EUR

  Setè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.425'54.-EUR i pagui l'import de 384'64.-EUR corresponents a la publicació de l'anunci de licitació.

  Vuitè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  Novè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local. "

   

  VOTACIÓ: Ordinària
  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  6 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UNA GALERIA DE TIR A LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA GTS ELECTRONICA, SL PER UN IMPORT DE 75.016,26 EUROS, IVA INCLÒS.

  La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació d'una galeria de tir per a la Policia Local de Mataró.

  Atès l'informe emès per l'Inspector cap accidental de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 d'agost de 2005, mitjançant el qual proposa del subministrament i instal·lació d'una galeria de tir per a la Policia Local, a l'empresa "GTS Electrónica, SL" fins un import de 75.016'26 €, IVA inclòs.

  Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 20220/22213Z/62330 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació d'una galeria de tir per a la Policia Local de Mataró, a l'empresa "GTS Electrónica, SL" fins un import de 75.016'26 €, IVA inclòs.

  Segon.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 20220/22213Z/62330, de la següent manera:

  • Quant a 32.097'79 €, amb càrrec al pressupost de 2005 (doc. compt. D núm. 39884).
  • Quant a 42.918'47 €, amb càrrec al pressupost de 2006 (doc. compt. ADFUT núm. 39889).
  • Tercer.-

   Pel que fa al'exercici pressupostari de 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

   Quart.-

   Aprovar les anotacions comptables inverses, conseqüència de la diferència entre l'import de la licitació i l'import d'adjudicació, següents:

   • A/
   • núm. 39885, de 7.902'21 €

   • AFUT/
   • núm. 39888, de 60.000'00 €

   Cinquè.-

   Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.000'65 € i pagui l'import de 205'37 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

   Sisè.-

   Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

    

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   7 - ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DURANT ELS ANYS 2005 I 2006.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró.

   Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Comunicació de l'Ajuntament de Mataró, de data 29 d'agost de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró, de la següent manera:

   • Lot A (redacció, maquetació i gestió de la publicitat) a favor de l'empresa "Compagina, SL", fins un import de 21.924'00 €, IVA inclòs.
   • Lot B (impressió) a favor de l'empresa "Impresiones Generales, SA (IMGESA)", fins un import de 111.731'20 €, IVA inclòs.
   • Lot C (distribució) a favor de l'empresa "Impresiones Generales, SA (IMGESA)", fins un import de 19.488'00 €, IVA inclòs.

   Atès l'informe del Tresorer acctal de l'Ajuntament de Mataró, en el qual es posa de manifest que el xec núm. 084258016, que correspon a l'empresa "Nilreb Central, SL", ha estat retornat, la qual cosa ha comportat per a l'Ajuntament una despesa de 10'36 €.

   Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 10100/463710/22609 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

   Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa "Nilreb Central, SL", atès que no ha dipositat la fiança provisional, requisit imprescindible per a participar en el concurs.

   Segon.-

   Requerir a l'empresa "Nilreb Central, SL" que pagui l'import de 10'36 € corresponents a les despeses de retorn, en no ser conforme, del xec núm. 084258016.

   Tercer.-

   Excloure, en superar els tipus màxim de licitació previstos, les següents ofertes:

   • Mateu Ros Monrós (CAP GROS).
   • Gráficas Rotativas, SA".
   • Variant b al lot B de l'empresa "Impresiones Generales, SA (IMGESA)".

   Quart.-

   Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró, de la següent manera:

   • Lot A (redacció, maquetació i gestió de la publicitat) a favor de l'empresa "Compagina, SL", fins un import de 21.924'00 €, IVA inclòs.
   • Lot B (impressió) a favor de l'empresa "Impresiones Generales, SA (IMGESA)", fins un import de 111.731'20 €, IVA inclòs.
   • Lot C (distribució) a favor de l'empresa "Impresiones Generales, SA (IMGESA)", fins un import de 19.488'00 €, IVA inclòs inclòs

   Cinquè.-

   Supeditar l'adjudicació del lot A (redacció, maquetació i gestió de la publicitat) a què l'empresa adudicatària, "Compagina, SL", aporti l'estudi d'avaluació de riscos laborals.

   Sisè.-

   Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 10100/463710/22609, de la següent manera:

   Any 2005

   • Lot A 4.698'00 € (doc. compt. D núm. 39649)
   • Lot B 23.942'40 € (doc. compt. D núm. 39653)
   • Lot C 4.176'00 € (doc. compt. D núm. 39657)

   Any 2006

   • Lot A 17.226'00 € (doc. compt. ADFUT núm. 39651)
   • Lot B 87.788'80 € (doc. compt. ADFUT núm. 39655)
   • Lot C 15.312'00 € (doc. compt. ADFUT núm. 39659)

   Setè.-

   Pel que fa al'exercici pressupostari de 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

   Vuitè.-

   Aprovar les anotacions comptables inverses, conseqüència de la diferència entre l'import de la licitació i l'import d'adjudicació, següents:

   Any 2005

   • Lot A 702'00 € (doc. compt. A/ núm. 39648)
   • Lot B 57'60 € (doc. compt. A/ núm. 39652)
   • Lot C 624'00 € (doc. compt. A/ núm. 39656)

   Any 2006

   • Lot A 19.800'00 € (doc. compt. AFUT/ núm. 39650)
   • Lot B 88.000'00 € (doc. compt. AFUT/ núm. 39654)
   • Lot C 17.600'00 € (doc. compt. AFUT/ núm. 39658)

   Novè.-

   Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor de l'Ajuntament de Mataró una fiança pels següents imports:

   • "Compagina, SL" 876'96 €
   • "Impresiones Generales, SA (IMGESA)" 5.248'77 €

   Desè.-

   Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord paguin l'import de 205'37 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP, de la següent manera:

   • "Compagina, SL" 58'21 €
   • "Impresiones Generales, SA (IMGESA)" 348'41 €

   Onzè.-

   Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

   Vots en contra: Cap.
   Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

   8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA BEAT SALVADOR I ELS CARRERS NA PAU I DON MAGÍ DE VILALLONGA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 19 de juliol de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 128.231,85.-EUR., IVA. inclòs.

   Vist l'informe emès pel Secretari General de data 25/07/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

   Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111 A/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006, als mateixos efectes abans esmentats.

   Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 128.231,85.-EUR., IVA. inclòs.

   Segon.-

   Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses en el projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga, mitjançant concurs i procediment obert.

   Tercer.-

   Autoritzar l'import de 128.231,85.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111 A/60100 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. tipus A núm. 38612)

   Quart.-

   Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

   Cinquè.-

   Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

    

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   9 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 6601/2005, DE 2 D'AGOST, DE L'ALCALDESSA ACCIDENTAL, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MUR DE FORMIGÓ ARMAT ALS PATIS DELS CEIPS TOMÀS VIÑAS I JOSEP MONTSERRAT CUADRADA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vista la sol·licitud efectuada per l'arquitecte tècnic de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de data 22 de juliol de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 140.368,10.-EUR., IVA. inclòs.

   Vist l'informe emès pel Secretari General de data 29/07/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

   Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/42251E/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

   Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   Vist el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat de començar les obres el més aviat possible.

   En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

   Primer.-

   Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 140.368,10.-EUR., IVA. inclòs.

   Segon.-

   Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, mitjançant concurs i procediment obert.

   Tercer.-

   Autoritzar l'import de 140.368,10.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/42251E/63200 de la present anualitat (operació A núm. 39594)

   Quart.-

   Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de com a mínim 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats, si bé el termini màxim per rebre ofertes finalitzarà el 15/09/2003, aquest inclòs.

   Cinquè.-

   Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de construcció de mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

   Sisè.-

   Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   10 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 6651/2005, DE 3 D'AGOST, DE L'ALCALDESSA ACCIDENTAL, RELATIU A L'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DELS CARRERS DE PROVENÇA, D'ARNAU DE PALAU, DE GOYA, DE MONTSERRAT CUADRADA I EL PASSEIG DE CARLES PADRÓS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 25 de juliol de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 421.101,74.-EUR., IVA. inclòs.

   Vist l'informe emès pel Secretari General de data 29/07/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

   Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006, als mateixos efectes abans esmentats.

   Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

   Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i de la urgència de l'aprovació del present acord a fi de poder iniciar les obres amb el calendari previst.

   En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

   Primer.-

   Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 421.101,74.-EUR., IVA. inclòs.

   Segon.-

   Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses en el projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, mitjançant concurs i procediment obert.

   Tercer.-

   Autoritzar l'import de 421.101,74.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111C/60100 d'acord amb els següents imports i anualitats:

   Any 2005210.550,87.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 200500038288)

   Any 2006210.550,87.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500038289)

   Quart.-

   Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini d'un mínim de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona i un màxim de fins al 15/09/2005, aquest inclòs, per a la presentació de proposicions pels interessats.

   Cinquè.-

   D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006.

   Sisè.-

   Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

   Setè.-

   Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local."

    

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (9).

    

   11 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 6690/2005, DE 4 D'AGOST, DE L'ALCALDESSA ACCIDENTAL, RELATIU A LA SUBSANACIÓ D'ERROR MATERIAL DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL QUE ATENDRAN LA DESPESA QUE MERITIN LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I D'UNA ESCOLA BRESSOL ALS ENTORNS DE LA VIA EUROPA.

   La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

   "Per acord de la Junta de Govern de data 11/07/2005 s'aprovà el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa, i es convocà licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert i la forma de concurs.

   Mitjançant informe de la Cap del Servei de Compres i Contractacions de data 04/08/05 es posa de manifest que s'ha observat un error material en la clàusula tercera del plec de condicions administratives ja que manquen les referències de dues operacions comptables pels anys 2005 i 2006.

   Per tant caldria rectificar aquesta clàusula tercera del plec administratiu.

   La rectificació proposada es preveu a l'art. 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

   En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

   Primer.-

   Modificar el contingut de la clàusula tercera del plec de clàusules econòmic administratives particulars aprovades en la data d' 11/07/2005 per la Junta de Govern Local, que quedaria de la següent manera:

   " Tercera.- Preu de licitació i finançament de l'obra.

   1.- El preu que ha de servir com a base per a l'esmentat concurs és el de fins a 5.399.720,34.-EUR, IVA. inclòs, que podrà ser millorat a la baixa. L'anterior import s'atendrà a càrrec de les següents partides, imports i anualitats:

   Any 2005:Partida 40220/42217O/62200: 300.000.-EUR.-IVA, inclòs (operació A núm. 31918)Partida 40220/42251O/62200: 40.000.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 31787)

   Any 2006:Partida 40220/42217O/62200: 500.000.-EUR.-IVA, inclòs (operació AFUT núm. 31922)Partida 40220/42251O/62200: 2.240.000.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 31786)

   Any 2007:Partida 40220/42217O/62200: 399.820,21.-EUR.-IVA, inclòs (operació AFUT núm. 32344)Partida 40220/42251O/62200: 1.919.900,13.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 31764)

   D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40220/42217O/62200 i 40220/42251O/62200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a l'any 2006 i 2007.

   2.- A tots els efectes s'entendrà que les ofertes que formulin els contractistes comprendran, a més dels preus unitaris, totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les prestacions contractades com són: les despeses generals, les financeres, les de transports i desplaçaments, les d'assegurances, el benefici industrial, l'IVA, els honoraris de direcció facultativa, sempre que estiguin previstos en el projecte d'obres, els drets de connexió d'aigua o d'electricitat, comptadors d'obres, cartells d'obres (dos), i les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular les derivades de l'elaboració i de l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut, i els honoraris corresponents, si s'escau.

   La valoració de l'estudi de seguretat i salut en el treball o, si s'escau, de l'estudi bàsic, sobre les despeses previstes per a la seva aplicació i execució no podrà alterar-se en el procés de contractació."

   Segon.-

   Mantenir la resta del redactat del plec econòmic administratiu particular esmentat a la clàusula anterior inalterat.

   Tercer.-

   Retrotraure les actuacions al moment de la licitació pública per a l'adjudicació del contracte, obrint a aquests efectes un nou termini de 26 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

   Quart.-

   Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Municipal."

    

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   CMI SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Urbanisme-

   12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DEL "TOURING CLUB".

   El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

   "El 29 de juliol de 2005 l'Associació Recreativa Social Touring Club Maresme de Catalunya ha presentat a l'Ajuntament, per a la seva aprovació inicial, el document del Pla Especial "Touring Club" redactat per l'equip format per Adema Canela Comella Arquitecte Associats SA i l'advocat José Luis Pérez López.

   L'objecte del Pla Especial és concretar i regular en detall l'ordenació del Sector "Touring Club" adequat a les noves prescripcions de l'àmbit previstes en la Modificació Puntual del Pla General a aquest àmbit de sòl no urbanitzable. En l'actualitat aquesta modificació puntual del Pla General es troba aprovada provisionalment pel Ple municipal de 8 de juliol de 2004 i pendent d'aprovació definitiva per part de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

   Recordem que son objectius principals de l'ordenació en el sector del Pla Especial, de conformitat amb la modificació puntual del Pla General en tràmit, el següents:

   • Redefinir l'actual recinte de Touring Club, adequant-se els límits a l'estructura orgànica del municipi.
   • Obtenir la cessió gratuïta dels vials i espais lliures per garantir el bon desenvolupament del sector i la preservació de l'entorn natural on estan situades les actuals instal·lacions del Touring Club.
   • La urbanització del tram de l'itinerari paisatgístic de l'eix Valldeix que dona façana al Touring Club.
   • Establir les càrregues urbanístiques concretades a través del Conveni de col·laboració urbanística tramitat amb la modificació puntual del Pla General

   Consta a l'expedient informe favorable de l'arquitecte municipal. El document presentat incorpora les prescripcions sol·licitades a través dels Decrets del Conseller-Delegat d'Urbanisme núm. 3539/2005 de 25 d'abril i núm. 3963/2005, de 4 de maig, aquest darrer relatiu a la documentació exigida per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

   També en l'informe tècnic s'adverteix que de forma prèvia a l'aprovació provisional del Pla Especial caldrà informe favorable de determinats serveis i organismes. Es destaca pel caràcter extraordinari en la tramitació del planejament la necessitat d'informe favorable del servei municipal de Ciutat Sostenible (llicencies d'activitats) per raó de l'activitat que la nova ordenació permetrà legalitzar.

   S'ha de destacar també que el document del Pla Especial del "Touring Club" incorpora informe ambiental redactat per un equip de professionals de l'empresa ARDA, Gestió i Estudis Ambientals, SL, tenint present els paràmetres exigits per la Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, de conformitat amb la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

   Durant el període d'informació pública de l'aprovació inicial es requerirà informe del servei municipal de Ciutat sostenible (Oficina Agenda 21), i a la Direcció general de medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

   Consta a l'expedient informe jurídic favorable a l'aprovació inicial del Pla Especial del "Touring Club" i on s'adverteix que el 29 de juliol de 2005 ha entrat en vigor el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, a través del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol(DOGC 4436 de 28/7/2005) que recull en un text únic les modificacions de la Llei d'Urbanisme derivades de la Llei 10/2004, i les deroga.

   El Pla Especial que es tramita ve regulat en els arts. 67 i 83 del Text refós de la Llei d'Urbanisme. Respecte de l'obligació de l'estudi d'avaluació ambiental ve recollida en la seva Disposició Transitòria Sisena.

   Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnic i jurídic, el Decret de delegació de competències de 11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment el Pla Especial del "Touring Club", promogut per l'Associació Recreativa Social Touring Club Maresme de Catalunya, redactat per l'equip format per Adema Canela Comella Arquitecte Associats SA i l'advocat José Luís Pérez i que recull les prescripcions prèvies dels Decrets del Conseller-Delegat d'Urbanisme núm. 3539/2005 de 25 d'abril i núm. 3963/2005, de 4 de maig.

   L'aprovació definitiva del Pla Especial "Touring Club"quedarà supeditada a l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General als àmbits de sòl no urbanitzable "Sector PE Touring Club" i "Finca municipal camí de Lorita" aprovada provisionalment pel Ple municipal de 8 de juliol de 2004.

   Abans de l'aprovació provisional del Pla Especial "Touring Club" caldrà substituir en el document les referències legals de la Llei d'Urbanisme per les corresponents del Text Refós de la Llei d'Urbanisme vigent.

   Segon.-

   Obrir un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals.

   Tercer.-

   De conformitat amb el que disposa l'art. 83.5, de forma simultània al tràmit d'informació pública sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, que s'hauran d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg, i per tant, sol·licitar informe a

   • La Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
   • L'Agència Catalana de l'Aigua, fent constar que, segons l'informe de l'arquitecte, el Pla Especial es limita a desenvolupar els mateixos criteris, ja definits a la Modificació Puntual del Pla General i que conta amb l'informe favorable de l'A.C.A. de 21 de gener de 2005.
   • Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

   Quart.-

   Abans de l'aprovació provisional del pla especial del "Touring Club" també haurà de constar l'informe dels següents serveis municipals:

   • Secció de llicencies d'activitats del Servei municipal de Ciutat Sostenible per raó de l'activitat que la nova ordenació permetrà legalitzar.
   • Secció d'Oficina Agenda 21 del Servei municipal de Ciutat Sostenible per raó de l'informe medio-ambiental.
   • Servei d'Obres i la companyia municipal d'aigües, AMSA, especialment pel que fa referència a la xarxa de sanejament.

   Cinquè.-

   Notificar els precedents acords al propietari i promotor del Pla Especial, l'Associació Recreativa Social Touring Club Maresme de Catalunya, als tècnics redactors, a la societat municipal PUMSA i a la propietat de la finca veïna."

    

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (9).

    

   -Servei de Manteniment-

   13 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS SECTORS "AV-AX-EZ-AT" DE MATARÓ, QUE AFECTA ELS CARRERS SIETE PARTIDAS, BOMBERS MADERN I CLARIANA, ASTRONAUTA AMSTRONG, LAPIDARIO, GERMÀ FRANCISCO, LAS CANTIGAS I TRAMS DE LES RONDES CERVANTES (ENTRE AV. AMÈRICA I N-II) I ALFONS X EL SAVI (ENTRE RDA. CERVANTES I CTRA. DE MATA).

   El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

    

   "Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró", que afecta els carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Amstrong, del Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. de Mata), redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 339.993,14 EUR., IVA inclòs.

   Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

   Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

    

   El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró", que afecta els carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Amstrong, del Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. de Mata), redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 339.993,14 EUR., IVA inclòs.

    

   Segon.-

   Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   14 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS BOMBERS MADERN I CLARIANA, SIETE PARTIDAS, LAPIDARIO I GERMÀ FRANCISCO.

   El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

    

   "Vist el "Projecte de millora de la urbanització dels carrers Bombers Madern i Clariana, Siete Partidas, Lapidario i Germà Francisco", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 358.075,35 EUR., IVA inclòs.

   Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

   Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

   El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

   Primer.-

   Aprovar inicialment el "Projecte de millora de la urbanització dels carrers Bombers Madern i Clariana, Siete Partidas, Lapidario i Germà Francisco", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 358.075,35 EUR., IVA inclòs.

   Segon.-

   Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (9).

   Precs i Preguntes :

   No se'n formulen.

   I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.