Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

07/02/2005

Escoltar

07/02/2005

Dia
Hora
Lloc
Junta de Govern Local <br>
Organisme

Ordre del dia

DECRET

894/2005 de 3 de febrer

Assumpte: Ordre del dia i convocatòria sessió Junta de Govern Local 7 de febrer de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de febrer de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 24 de gener de 2005

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del Polígon Industrial de Mata-Rocafonda, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

4. Resolució del contracte de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Gaudí, rehabilitació dels serveis i acabament de la urbanització de l'entorn, que fou adjudicada a la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO).

5. Adjudicació, mijançant subhasta i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MK" (carrer València), a favor d'Electricitat Boquet, SL.

CMI SERVEIS TERRITORIALS -Servei d'Urbanisme-

6. Ordre de retirada del cobriment en pati posterior al c. Ample, 29 baixos .

7. Ordre d'enderroc de les obres denegades d'adequació de local a habitatge al c. Antoni de Capmany, 7.

8. Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a El Torrent, 50 1r pis.

9. Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Barcelona, 24.

10. Ordre de retirada de rètol al c. Batista Roca, 2.

11. Ordre de retirada de rètol al c. Santa Marta, 35.

12. Ordre de retirada de rètol al c. Batista Roca, 6-8, baixos.

13. Ordre de retirada de rètol al c. Sant Antoni 1 - Camí Ral, 341, baixos.

14. Ordre de retirada de rètol al c. Alemanya, 49, baixos.

CMI VIA PÚBLICA

15. Donar compte de la sentència del jutjat contenciós-administratiu 11 de Barcelona sobre sancions a la Societat Collma-Dumar.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 3/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE FEBRER DE 2005.

===============================================================

A la ciutat de Mataró, el dia set de febrer de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 15 de l'ordre del dia

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 15 de l'ordre del dia

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència:

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 24 de gener de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE NOVA ROTONDA AL CARRER ENERGIA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE MATA-ROCAFONDA, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 17/01/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del Polígon Industrial de Mata-Rocafonda, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 93.200,17.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 27/01/05, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111U/60100 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del Polígon Industrial de Mata-Rocafonda, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 93.200,17.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del Polígon Industrial de Mata-Rocafonda, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 93.200,17.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111U/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500002873).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

4 - RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE", OBRA DE L'ARQUITECTE GAUDÍ, REHABILITACIÓ DELS SERVEIS I ACABAMENT DE LA URBANITZACIÓ DE L'ENTORN, QUE FOU ADJUDICADA A LA MERCANTIL SOCIETAT CATALANA D'INSTAL·LACIONS I OBRES, SL. (SCIO).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Fets.

1.- Mitjançant acord del Ple de data 13/12/2001 s'acordà l'inici del procediment per a la contractació de les obres referenciades a l'encapçalament del present informe, per la qual cosa s'aprovà el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el contracte i s'acordà així mateix la licitació pública del contracte, mitjançant la forma de concurs i amb procediment obert.

2.- En la data de 18/02/2002 la Comissió de Govern Municipal acordà l'adjudicació del contracte d'obres a favor de la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.), atès que de les dues empreses que es van presentar a la licitació va ser l'única que es va admetre a concurs per la Mesa de Contractació (es va desestimar la plica presentada per Promoción E Ingeniería de Obras, SA. per no tenir proposta econòmica).

3.- En la data de 05/03/2002 SCIO, SL. constituí la preceptiva garantia definitiva per les obres adjudicades mitjançant aval bancari de la Caixa de Catalunya, per l'import de 57.066'42.-EUR., corresponent al 4 % de l'import ofert per l'esmentada mercantil per a l'execució de les obres (l'oferta de SCIO, SL per a l'execució de les obres ascendí a 1.426'660'38.-EUR., IVA. inclòs, el que suposava una baixa del 2'85 % respecte del preu tipus). En la mateixa data de 05/03/2002 es signà el corresponent contracte administratiu.

4.- En la data de 23/04/2002 va tenir lloc la corresponent acta de comprovació del replanteig, en la que ambdues parts contractuals van declarar la viabilitat de les obres i la maca d'impediments que podessin afectar al contracte. El contracte s'havia d'executar dintre del termini de 18 mesos oferts per SCIO, SL., termini el qual igualava el fixat al projecte d'obres.

5.- En la data de 04/07/2003 va tenir entrada al Registre General d'aquest Ajuntament de la sol·licitud efectuada pel legal representat de SCIO, SL. per a la pròrroga del termini d'execució de les obres, degut a imprevistos sorgits per desplaçament de serveis de desplaçament d'electricitat, gas i telefonia, els quals s'estaven executant i acabaven aquell mes de juliol. SCIO, SL. proposava un nou pla d'execució de les obres en el que les obres es finalitzarien al mes de novembre del 2004. S'acompanya així mateix un nou calendari amb detall de l'execució de les diferents fases de l'obra.

Mitjançant informes del Cap del Servei d'Obres i de l'arquitecte tècnic municipal, ambdós de data 09/07/2003, es ratifica la necessitat de desplaçar de la vorera els diferents serveis existents, detectats en el decurs de les obres, i que SCIO, SL. no havia pogut continuar amb l'execució de les obres adjudicades fins que aquestes operacions estiguessin realitzades prèviament. Es considerava així mateix que el període de pròrroga sol·licitat així com el calendari de planificació de les obres permetia l'execució de les mateixes.

En la data de 21/02/2003 la Consellera Delegada d'Interior i Hisenda acordava estimar la sol·licitud efectuada per SCIO, SL. i es prorrogaven les obres fins a la data de 19/11/2004, pels motius abans esmentats.

6.- En la data de 23/03/2004 el Cap del Servei d'Obres va convocar al legal representant de l'empresa adjudicatària a una reunió per al 25 d'aquell mes, ja que durant el mes anterior no s'havia produït una activitat significativa a l'obra i degut a que en aquella data no hi havia treballadors a la mateixa, sense que hi haguessin impediments tècnics per a l'execució de les obres i atès el perjudici que tot això comportava pels interessos municipals.

El Servei d'Obres informa que a la reunió mantinguda l'empresari va lamentar la situació degut a problemes interns de la constructora i es va comprometre a reprendre els treballs.

7.- En la data de 02/04/2004 la direcció facultativa va realitzar un informe en el que es posava de manifest el desfasament entre la programació presentada per l'empresa constructora en la data de 03/07/2003 i l'obra executada. En la data de l'informe s'havia executat el desmuntatge parcial de la nau, pantalles perimetrals, l'excavació de les terres i el tractament i recomposició de 3 arcs parabòlics de fusta, quan segons el programa a més a més haurien d'estar acabats els fonaments, l'estructura de formigó, la col·locació parcial dels arcs parabòlics de fusta, la col·locació del sanejament (desguassos), tancaments i divisòries de la planta soterrada i l'execució parcial de la coberta. En definitiva: existia un desfasament de 4 mesos sobre la programació planejada.

Es va obrir pel Servei d'Obres un expedient informatiu i es va donar a l'entitat adjudicatària 10 dies naturals per fer al·legacions i proves en la seva defensa, abans de procedir a formular la corresponent proposta de resolució del contracte. L'empresa va ser notificada d'aquest expedient informatiu en la data de 14/04/2004.

El Servei d'Obres informa que novament l'empresa constructora va al·legar que tenia intencions de complir amb el contracte.

8.- En la data de 24/01/2004 el Cap del Servei d'Obres sol·licita la resolució del contracte formalitzat amb SCIO, SL. per incompliment del termini d'execució de les obres, i la petició de danys i perjudicis valorats per la direcció facultativa. Es sol·licita així mateix la notificació al domicili particular del propietari de l'empresa per al cas de que el domicili social estigui tancat.

A l'anterior sol·licitud s'acompanya un informe de la Lletrada del Servei d'Obres, de data 12/01/2005, en el que es fa un resum històric de les incidències de la contractació de les obres, un resum de les certificacions efectuades fins ara i es conclou que en la data 10/01/2005 el Servei d'Obres ha tingut coneixement que l'empresa SCIO, SL. ha tancat la constructora.

S'acompanya així mateix un informe tècnic efectuat en la data de 17/01/2005 per la direcció facultativa (Manuel Brullet Tenas, arquitecte, i Joan Rivas Lloret, arquitecte tècnic), en el que s'explica el desenvolupament i circumstàncies de la construcció de l'obra fins a aquesta data, amb els desfasaments cronològics de l'obra per mancances organitzatives de l'entitat constructora. Es fa així mateix una valoració dels danys i perjudicis causats. De l'esmentat informe cal destacar:

  • Que s'ha executat un 23'33 % de l'obra en 24'5 mesos (en aquest termini no s'hi inclouen els 12 mesos que l'obra va estar aturada per l'aparició d'instal·lacions soterrades).
  • Que l'origen d'aquest retard de l'obra ha estat deguda en bona part a una mala gestió i organització de l'obra (endarreriments en el planejament de feines sobre el projecte, falta de previsió per iniciar feines de diferent tipus, canvi reiterats en el cap d'obra, etc.).
  • Es fa un detall de l'actual situació de l'obra, amb descripció dels treballs efectuats.
  • Es fa una relació i un càlcul dels danys i perjudicis causats, corresponents a:

  • L'import de 72.831'42.-EUR. en concepte de valoració de l'increment del preu de l'obra, conforme als coeficients d'actualització que aprova el Col·legi d'Arquitectes, ja que des del moment de l'inici de l'obra i fins a l'actualitat s'han aprovat diferents coeficients d'actualització que són d'aplicació al preu de l'obra.
  • L'import de 26.411'16.-EUR. en concepte d'honoraris per la redacció d'un nou projecte actualitzat i honoraris de direcció.
  • L'import de 39.537'06.-EUR., com a previsió de l'increment de la valoració del preu de l'obra, calculat sobre l'import de l'obra pendent d'executar (1.040.448'88.-EUR.). La tramitació de la redacció d'un nou projecte i de l'adjudicació de les obres incloses al mateix serà de, com a mínim, 8 mesos, temps en el que els preus de l'obra seran novament revisables d'acord amb els coeficients que a aquests efectes fixi el Col·legi d'Arquitectes i que provisionalment s'ha calculat conforme a l'augment experimentat durant els últims 8 mesos.
  • L'import de 14.400'00.EUR. en concepte de manteniment del vallat actual i neteja de l'espai de l'obra, fins a la continuació de la mateixa (8 mesos).
  • L'import de 12.024'00.-EUR. en concepte de manteniment dels elements ja col·locats (arcs de fusta, neteja del soterrani), fins a la continuació de l'obra.
  • L'import de 9.616'00.-EUR. en concepte de reparació dels arcs de fusta col·locats per manca de protecció contra les inclemències del temps, fins a la continuació de l'obra.

En total els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació es valoren en l'import de 174.819'64.-EUR.

A la sol·licitud de rescissió contractual efectuada pel Servei d'Obres s'acompanya així mateix un acta notarial requerida en la data de 18/01/2005 al Notari Joan Maymó i Ballart, a fi de deixar constància de l'estat en el que es troben les obres. L'acta té lloc l'endemà de la sol·licitud, i es deixa constància de l'estat de les obres mitjançant fotografies. A més es fa constar pel Notari que no hi ha cap persona treballant a l'obra.

La garantia definitiva dipositada per SCIO, SL. en la data de 05/03/2002 per les obres adjudicades, mitjançant aval bancari de la Caixa de Catalunya, ascendeix a l'import de 57.066'42.-EUR. Per la qual cosa i un cop transcorregut el tràmit d'audiència del contractista i de l'entitat avalista, i de continuar-se apreciant la culpa del contractista en la manca d'execució de les obres en el termini ofert a aquests efectes, correspondria incautar aquesta garantia i requerir a SCIO, SL. l'ingrés a favor d'aquesta entitat de l'import de 117.753'22.-EUR. en concepte dels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament per l'incompliment contractual de les obres adjudicades, per ser l'esmentat import el que excedeix de l'import de la garantia incautada, tal i com preveu l'art. 113 del Reial Decret Legislatiu 2/20000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Aquest import podrà ser reclamat, segons preveu l'art. 45.2 de l'esmentat text refós, mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, segons l'establert a les respectives normes de recaptació.

9.- Consta informe de data 31/01/2005, efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, amb el vist i plau del Secretari General i de l'Interventor, respecte de la procedència i legalitat de la resolució contractual sol·licitada pel servei promotor de la contractació.

Fonaments jurídics.

1.- Projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense". Obra de l'arquitecte Gaudí. Fase Rehabilitació de la Nau i acabament urbanització de l'entorn, aprovat inicialment pel Ple en la data de 05/07/2001. A l'esmentat projecte, el qual te valor de plec tècnic particular per a la contractació de les obres, s'hi inclou el contingut de les obres així com el termini (18 mesos).

2.- Plec econòmic administratiu particular de la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, aprovat pel Ple en la data de 13/12/2001. En concret es destaca la clàusula 11ª., relativa al termini de l'execució de les obres (18 mesos).

3.- Contracte administratiu formalitzat en la data de 05/03/2001, en el que en la seva clàusula tercera es fa constar així mateix el termini en el que l'empresa adjudicatària es va obligar a efectuar les obres (18 mesos).

4.- Decret de data 21/02/2003, de la Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, pel que s'acorda estimar la sol·licitud efectuada per SCIO, SL. en la data de 03/07/203 i es prorrogaven les obres fins a la data de 19/11/2004.

5.- Arts. 109, 111.g i h, 112 i 113 (sobre l'extinció dels contractes per resolució dels mateixos), 94 a 97, ambdós inclosos (de l'execució dels contractes i de la seva resolució per demora), 43 a 46 (de les responsabilitats a què s'afecten les garanties), i concordants, tots ells del Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

6.- Art. 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel que respecta al procediment a seguir per a la resolució dels contractes.

CONCLUSIÓ

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.), per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense". Obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Fase rehabilitació de la Nau i acabament de la urbanització de l'entorn, per incompliment culpable de la contractista.

Segon.-

Fixar els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l'esmentat incompliment contractual en l'import de 174.819'64.-EUR.

Tercer.-

Donar audiència a l'empresa adjudicatària i a l'entitat avalista a fi de que en el termini de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la rebuda de la notificació de l'acord d'inici de resolució efectuïn les al·legacions que creguin convenients.

Quart.-

En el seu cas, un cop transcorregut el termini assenyalat en el punt anterior i de continuar-se apreciant la culpa del contractista en la manca d'execució de les obres en el termini ofert a aquests efectes, correspondria incautar la garantia definitiva dipositada per SCIO, SL. mitjançant aval bancari de la Caixa de Catalunya, d'import 57.066'42.-EUR., i requerir a SCIO, SL. l'ingrés a favor d'aquesta entitat de l'import de 117.753'22.-EUR. en concepte dels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament per l'incompliment contractual de les obres adjudicades, import el qual excedeix de l'import de la garantia incautada, tal i com preveu l'art. 113 del Reial Decret Legislatiu 2/20000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest import podrà ser reclamat, segons preveu l'art. 45.2 de l'esmentat text refós, mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, segons l'establert a les respectives normes de recaptació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

5 - ADJUDICACIÓ, MIJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "MK" (CARRER VALÈNCIA), A FAVOR D'ELECTRICITAT BOQUET, SL.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MK" (C. València).

Vista l'acta de la Mesa de Contractacions del dia 13 de gener de 2005, en la qual es proposa l'adjudicació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MK" (C. València), a favor d'Electricitat Boquet, SL fins un import de 77.462,09 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de gener de 2005, mitjançant el qual sol·licita realitzar l'adjudicació d'acord amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractacions.

Tenint en compte que a la partida 40543/43311E/61300 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MK" (C. València), a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 77.462,09 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311E/61300 del pressupost municipal de 2005 amb els següents imports i operacions: 50.989,09.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable núm. D 200500003658); 26.473,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable núm. D 200500003657); 23.970,15.-EUR, IVA, inclòs (doc. comptable núm. A/200500003659).

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.098,48 € i pagui l'import de 192,32 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

6 - ORDRE DE RETIRADA DEL COBRIMENT EN PATI POSTERIOR AL C. AMPLE, 29 BAIXOS .

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Joaquina Rodríguez Jiménez ha estat requerida, per decret de 02.04.2004, perquè en el termini de dos mesos sol·licités llicència per les obres efectuades d'enderroc i construcció de cobert en pati, al c. Ample, 29 bxs., en excedir-se de les descrites en full d'obres exemptes de llicència.

La persona interessada no ha sol·licitat la llicència en el termini concedit, ni ha presentat la documentació sol·licitada en audiència prèvia d'enderroc, de data 09.11.2004, a fi de comprovar quina part de les obres són legalitzables.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables, el cobert construït en el pati d'illa té una fondària superior als 3 m., i l'article 79 del Pla general d'ordenació en pati d'illa amb clau % admet una ocupació d'illa no superior al 20% amb una fondària màxima de 3 m.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Joaquina Rodríguez Jiménez que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui el cobriment del pati posterior, al c. Ample, 29 bxs., que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

 

7 - ORDRE D'ENDERROC DE LES OBRES DENEGADES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL A HABITATGE AL C. ANTONI DE CAPMANY, 7.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 22.11.2004, s'ha requerit a Solar Maresme, SCP perquè en el termini de dos mesos ajusti les obres a la llicència concedida per reforma de distribució interior de local i creació d'un nou accés, al c. Antoni de Capmany, 7 baix, en haver-se comprovat que les obres efectuades consisteixen en el canvi d'ús de local a habitatge, expressament denegat per decret de 15.09.2003 al resoldre una llicència sol·licitada anteriorment.

La persona interessada ha al·legat que les obres no donen lloc a un canvi d'ús de local a habitatge, sinó que permeten la ubicació d'una activitat professional o de serveis, sense que, de la configuració i distribució interior del local es pugui concloure el destí d'habitatge. Aporta nou plànol que inclou la modificació, que considera lleugera i legalitzable. I sol·licita la legalització de les obres.

Respecte a l'al·legació formulada i la petició de legalització de les modificacions efectuades en relació a la llicència de reforma de local, resulta que dites modificacions són les que expressament es van denegar al seu dia en la sol·licitud de llicència de canvi d'ús de local a habitatge. La instal·lació de cuina en la sala i els envans en el que havia de ser el vestidor demostra que en realitat s'han fet les obres denegades i no les autoritzades. Les instal·lacions i distribucions fetes evidencien que les obres estan destinades a la reconversió del local a habitatge de forma fraudulenta.

A més, el personal de l'Ajuntament ha tingut coneixement que el local s'ha intentat vendre com habitatge, una persona compradora s'ha presentat a les oficines municipal per informar-se sobre la compra de la finca com habitatge.

En conseqüència, no són legalitzables les modificacions sol·licitades en haver estat denegades al seu dia per decret de 15.09.2003, per no complir els requisits mínims d'habitabilitat.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Solar Maresme, SCP que en el termini màxim de dos mesos, retiri la cuina i enderroqui els envans de separació no contemplats en les obres autoritzades per reforma de distribució interior de local, al c. Antonio de Capmany, 7 baixos, i utilitzi o traspassi la finca únicament com a local en no complir els requisits mínims d'habitabilitat.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

8 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT A EL TORRENT, 50 1R PIS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 24.09.2004 s'ha incoat a Mister Clean Net, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzable d'aparell d'aire condicionat, a El Torrent, 50, 1r pis, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Mister Clean Net, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, a El Torrent, 50, 1r pis, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

9 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. BARCELONA, 24.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 13.10.2004 s'ha incoat a Aremiti, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzable d'aparell d'aire condicionat, al c. Barcelona, 24, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha sol·licitat llicència de canvi d'ubicació de l'aparell d'aire condicionat, que ha estat concedida el 24.11.2004. S'ha comprovat, el 12.01.2005, que no ha procedit a instal·lar l'aparell d'aire condicionat d'acord amb la llicència concedida.

L'actual instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Aremiti, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Barcelona, 24, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

10 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. BATISTA ROCA, 2.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 09.12.2004 s'ha continuat expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat a Mobles 22, SL per instal·lació sense llicència de rètol en banderola il·legalitzable, al c. Batista Roca, 2 i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Mobles 22, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. Batista Roca, 2.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

11 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANTA MARTA, 35.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 26.10.2004 s'ha incoat a Seattle Building, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Santa Marta, 35 bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions, però el 16.11.2004 ha sol·licitat llicència per la instal·lació del rètol en l'interior de l'obertura sense sobresortir a l'exterior, que ha estat autoritzada.

El 19.01.2005 s'ha comprovat que el rètol no s'ha ajustat a l'autoritzat.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Seattle Building, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana o l'ajusti a l'autoritzat, al c. Santa Marta, 35 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

12 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. BATISTA ROCA, 6-8, BAIXOS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 10.11.2004 s'ha incoat a Siroplast, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Batista Roca, 6-8 bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Siroplast, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Batista Roca, 6-8 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT ANTONI 1 - CAMÍ RAL, 341, BAIXOS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 12.11.2004 s'ha incoat a Albert Ferran Mari expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Sant Antoni, 1 € Camí Ral, 341, bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Albert Ferran Mari que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, al c. Sant Antoni, 1 € Camí Ral, 341, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. ALEMANYA, 49, BAIXOS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 15.12.2004 s'ha incoat a Electricidad la Llàntia, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Alemanya, 49 bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Electricidad la Llàntia, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Alemanya, 49 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

Després de la votació del punt número 14 de l'ordre del dia, s'incorporen a la sessió els senyors Ramon Bassas Segura i Esteve Terradas Yus, 4r. i 5è Tinent d'Alcalde, respectivament.

CMI VIA PÚBLICA

15 € DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 11 DE BARCELONA SOBRE SANCIONS A LA SOCIETAT COLLMA-DUMAR.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 1 d'abril de 2004 es varen imposar dues sancions a la Sra. Elisabeth Coll Duran i a la societat Collma-Dumar com a responsables de dues infraccions en matèria de policia i de l'espectacle, activitats recreatives i establiments públics, l'una per 5.700 euros i l'altra per 2.500 euros.

En data 25 de novembre de 2004 el Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona dicta la sentencia 223/04 en la que anul.la la sanció de menor quantia (2.500 euros), ratificant la resolució administrativa en quant a la sanció de 5.700 euros.

Atès que la sentencia té caràcter ferm i resulta doncs irrecurrible en via administrativa.

Fent ús de les atribucions conferides a alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, i la resta de disposicions legals, així com el que disposen els articles 17, 18 i 19 de les Bases d'execució del pressupost i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia, comunicant l'acord al Tribunal i als serveis municipals competents per la seva execució."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.