Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

11/07/2005

Escoltar

11/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern Local
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5831/2005 de 7 de juliol

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió de l'11 de juliol de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 11 de juliol de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 27 de juny de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar-se per assabentats de la Interlocutòria de 23 de maig de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona en el recurs número 302/2002, interposat per la senyora Josefa Llovera Cantó contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic AGC23/01).

-Servei de Compres i Contractacions-

   4 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aprova l'arrendament del local situat a la Pl. Catalunya, núm. 20, baix, 1a., amb el c/ Arnau Palau, 19, baix, 2a., de Mataró, propietat del Sr. Josep Mach Artigas, per destinar-lo a local per efectuar la revisió cadastral, amb una durada de 4 anys a comptar des del 01/07/2005, potestativa per a l'Ajuntament i obligatòria per a l'arrendatari. L'import mensual de l'arrendament ascendeix a 1.200'00.-EUR., import al que cal afegir l'IVA. i la repercussió de l'IBI

  5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millora de la urbanització dels c/ Germans Castanyer, Sor Lucil·la i tram del c/ Rafael Carreras (entre c/ Sor Lucil·la i ctra. de Mata), al barri de Rocafonda-El Palau, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

  6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre Educatiu Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

  7 Adjudicar les obres d'arranjament del circuit de Cros a l'empresa Incunart, SA per un import de 176.833,79 Euros IVA inclòs.

  8 Adjudicar el servei de desinfecció de sistemes de reg a l'empresa Libel XXI per un import de 15.679,18 Euros, IVA inclòs.

  9 Adjudicar el servei de reg de l'arbrat a l'estiu, a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas per un import de 17.960 Euros IVA inclòs, pels anys 2005 i 2006.

  10 Adjudicació de les obres de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. Gatassa i la Rda. Bellavista a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL per un import de 1.435.041,27 Euros IVA inclòs.

  CMI SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  11 Aprovació inicial del Projecte executiu d'escola bressol " Els Menuts " a Cal Collut-Escorxador .

  12 Aprovació inicial del projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Francesc de Paula i carrer del Cos, fins el carrer Sant Antoni.

  -Servei d'Urbanisme-

  13 Acceptar el Preu Just fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya, en l'expropiació de la finca BON RECÉS i pagar el seu import als seus propietaris.

  14 Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la UA-53 EL VERDET.

  15 Ordre de retirada de rètol a El Torrent, 20 bxs.

  16 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 67 bxs.

  17 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Cugat, 28.

  18 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Mèxic, 6-8 bxs.

  -Servei de Manteniment-

  19 Aprovació de l'Auditoria Energètica de l'enllumenat públic de Mataró, el seu Pla d'Actuació i la centralització de la gestió de l'enllumenat públic en el Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

  CMI SERVEIS PERSONALS

  -Servei de Joventut i Esports-

  20 Ratificació del decret 4862/2005, de 31 de maig, d'atorgament de subvencions de la convocatòria 12/05

  -Servei de Participació Ciutadana-

  21 Proposta Pla Integral Centre - Eixample - Havana.

  22 Proposta Pla Integral de Cerdanyola

  PRECS I PREGUNTES

  L'ALCALDE

  Joan Antoni Baron Espinar

  En dono fe,

  EL SECRETARI GENERAL

  Manuel Monfort Pastor

   

  ACTA NÚM. 14/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 11 DE JULIOL DE 2005.

  =================================================================

  A la ciutat de Mataró, el dia onze de juliol de dos mil cinc, essent les nou hores del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència de la senyora PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO, Alcaldessa - accidental

  Hi concorren els/les senyors/res:

  Na Pilar González Agàpito Alcaldessa accidental

  En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

  En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

  En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

  En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

  En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

  En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

  S'incorpora a la sessió en el punt núm. 4 de l'ordre del dia

  Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

  Excusen la seva assistència els senyors:

  En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

  En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

  En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

  Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lma. senyora presidenta obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

   

  1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 27 de juny de 2005.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (6).

  2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

  CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

  SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-Servei de Secretaria General-

  3 - DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA INTERLOCUTÒRIA DE 23 DE MAIG DE 2005, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ SEGONA EN EL RECURS NÚMERO 302/2002, INTERPOSAT PER LA SENYORA JOSEFA LLOVERA CANTÓ CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXPEDIENT GABINET JURÍDIC AGC23/01).

  La senyora Pilar González Agàpito consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "El decret número 7526/2001 de 5 de desembre del conseller delegat de Serveis Centrals desestimava la sol·licitud de la Sra. Josefa Llovera Cantó d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts al caure a la via pública el dia 6 d'agost de 2001 (Expedient Gabinet Jurídic 23/01).

  La reclamant va interposar recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució i, durant la tramitació del recurs la companyia asseguradora i la part actora han arribat a un acord econòmic transaccional per un import de 2.559,54 euros que ha estat abonat per Zurich.

  Per aquesta raó, en data 30 de maig de 2005 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Secció Segona ha notificat la interlocutòria de data 23 de maig i ha acordat tenir per finalitzat el recurs 302/2002 interposat per la Sra. Llovera i retornar l'expedient administratiu a l'Ajuntament de Mataró perquè la transacció econòmica és causa eficient per a la terminació del procediment jurisdiccional.

  En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Donar-se per assabentada del contingut de la Interlocutòria de 23 de maig de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Secció Segona en el recurs número 302/2002 interposat per la senyora Josefa Llovera Cantó contra el decret número 7526/2001 de 5 de desembre del conseller delegat de Serveis Centrals pel que es desestimava la sol·licitud d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts al caure a la via pública el dia 6 d'agost de 2001 (Expedient Gabinet Jurídic 23/01).

  Segon.-

  Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Secció Segona de Barcelona i a la recurrent."

  Es donen per assabentats

  El senyor Joaquim Fernández i Oller, regidor i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, s'incorpora a la sessió en aquest punt.

  -Servei de Compres i Contractacions-

  4 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUE S'APROVA L'ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT A LA PL. CATALUNYA, NÚM. 20, BAIX, 1A., AMB EL C/ ARNAU PALAU, 19, BAIX, 2A., DE MATARÓ, PROPIETAT DEL SR. JOSEP MACH ARTIGAS, PER DESTINAR-LO A LOCAL PER EFECTUAR LA REVISIÓ CADASTRAL, AMB UNA DURADA DE 4 ANYS A COMPTAR DES DEL 01/07/2005, POTESTATIVA PER A L'AJUNTAMENT I OBLIGATÒRIA PER A L'ARRENDATARI. L'IMPORT MENSUAL DE L'ARRENDAMENT ASCENDEIX A 1.200'00.-EUR., IMPORT AL QUE CAL AFEGIR L'IVA. I LA REPERCUSSIÓ DE L'IBI.

  La senyora Pilar González Agàpito consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Per Decret 5736/2005, d'1 de juliol l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'arrendament del local situat a la Plaça Catalunya, núm. 20, baix 1ª, amb el C. Arnau de Palau, 19, baix 2ª de Mataró, per a destinar-lo a la campanya de revisió cadastral i es disposava en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

  En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

  Únic.-

  Ratificar el Decret 5736/2005 d'1 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

  " L'Ajuntament té la necessitat de disposar d'un local no inferior a 150 m2 a fi de poder realitzar la campanya de revisió cadastral, segons es s'acredita mitjançant informe del Cap de la Secció de Gestió tributària d'aquest Ajuntament.

  Mitjançant informe del Cap de la Secció de Patrimoni es posa de manifest la impossibilitat de disposar a l'actualitat d'un local propì, adequat a les especifitats requerides.

  Per tot l'anterior es proposa llogar l'abans possible el local situat a la Plaça Catalunya, núm. 20, baix 1a., amb el C/ Arnau de Palau, 19, baix 2ª., de Mataró, propietat del Sr. Josep Mach Artigas, per destinar-lo a la campanya de revisió cadastral. Aquest contracte s'iniciarà el 01/07/2005, i tindrà una durada obligatòria per a l'arrendador i potestativa per a l'arrendatari de 4 anys, amb possibilitat de pròrrogues anuals a voluntat de l'arrendatari i obligatòries per a l'arrendador.

  L'informe de les assessores jurídiques de la Secció de Patrimoni i del Servei de Compres i Contractacions, de data 22/06/2005, acredita tant l'adequació a dret del procediment de contractació com del contracte d'arrendament la subscripció del qual es proposa.Resulta d'aplicació el Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

  Atès que a la partida núm. 30821/611000/20200 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d'aquesta Corporació per l'execució del present contracte, essent que per a les anualitats 2006 a 2009, ambdues incloses, es preveu destinar crèdit adequat i suficient a l'expressada partida, als mateixos efectes abans esmentats.

  Atès el calendari de reunió dels òrgans de govern i de la urgència en l'adopció del present acord, degut a la data en la que es preveu iniciar la relació arrendatícia.

  En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

  PRIMER.- Arrendar al Sr. JOSEP MACH ARTIGAS, amb NIF 38.752.978-W, el local de la seva propietat situat a la Plaça Catalunya, núm. 20, baix 1a., amb el c/ Arnau de Palau, 19, baix 2a., de Mataró, amb referència cadastral 2690608DF5929S-0001/XF i 2690609DF5929S-0020/ZR, arrendament el qual tindrà una durada de quatre anys, a comptar des del 01/07/2005 i fins al 30/06/2009, ambdós inclosos.

  SEGON.- Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb sotmissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

  TERCER.- Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per l'import de 1.200'00 euros, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA i la repercussió de l'IBI.

  QUART.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a la partida núm. 30821/611000/20200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

  Exercici 2005: Operació AD núm 200500035521; import 8.626'74.-Euros;

  Exercici 2006: Operació ADFUT núm 200500035523; import 17.253'44.-Euros;

  Exercici 2007: Operació ADFUT núm 200500035524; import 17.253'44.-Euros;Exercici 2008: Operació ADFUT núm 200500035525; import 17.253'44.-Euros;

  Exercici 2009: Operaciuó ADFUT núm. 200500035526; import: 8.626'72.-Euros.

  D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009.

  CINQUÈ: Excloure a l'arrendador, Sr. Mach, del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000.

  SISÈ: Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS C/ GERMANS CASTANYER, SOR LUCIL·LA I TRAM DEL C/ RAFAEL CARRERAS (ENTRE C/ SOR LUCIL·LA I CTRA. DE MATA), AL BARRI DE ROCAFONDA-EL PALAU, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

  La senyora Pilar González Agàpito consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Vista la documentació remesa pel Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament de data 17/06/2005, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil·la, i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil·la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda-El Palau, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 111.957,14 euros, IVA inclòs.

  Vist l'informe emès pel Secretari General de data 30/06/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

  Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46342k/60100 del pressupost municipal aprovat pel 2005, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

  Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil·la, i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil·la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda-El Palau, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 111.957,14.-EUR., IVA. inclòs.

  Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil·la, i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil·la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda-El Palau, mitjançant subhasta i procediment obert.

  Tercer.-

  Autoritzar l'import de fins a 111.957,14.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46342k/60100 del pressupost municipal (operació A núm. 200500032004).

  Quart.-

  Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

  Cinquè.-

  Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil·la, i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil·la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda-El Palau, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE EDUCATIU INFANTIL I PRIMÀRIA I D'UNA ESCOLA BRESSOL ALS ENTORNS DE LA VIA EUROPA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

  La senyora Pilar González Agàpito consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 20 de juny de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 5.399.720,34.-EUR., IVA. inclòs.

  Vist l'informe emès pel Secretari General de data 04/07/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

  Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/42217O/62200 i 40220/42251O/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat i es preveu consignar crèdit a les esmentades partides del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006 i 2007, als mateixos efectes abans esmentats.

  Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

  En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 5.399.720,34.-EUR., IVA. inclòs.

  Segon.-

  Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa, mitjançant concurs i procediment obert.

  Tercer.-

  Autoritzar l'import de 5.399.720,34.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/42217O/62200 i 40220/42251O/62200 d'acord amb els següents imports i anualitats:

  Any 2005

  Partida 40220/42217O/62200: 300.000,00.-EUR., IVA. inclòs (doc. A núm. 200500031918)

  Any 2006

  Partida 40220/42217O/62200: 500.000,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500031922)

  Any 2007

  Partida 40220/42251O/62200: 1.919.900,13.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500031764).

  Partida 40220/42217O/62200: 399.820,21.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500032344)

  Quart.-

  Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

  Cinquè.-

  D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. partida 40220/42217O/62200 i 40220/42251O/62200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006 i 2007.

  Sisè.-

  Atès que el projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa, va ser aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple en la data de 02/06/2005, es sotmet l'adjudicació del present contracte per a l'execució de les obres incloses al projecte abans esmentat a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte, en tant que al mateix se li ha de donar el tràmit d'informació pública previst a l'art. 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  7 - ADJUDICAR LES OBRES D'ARRANJAMENT DEL CIRCUIT DE CROS A L'EMPRESA INCUNART, SA PER UN IMPORT DE 176.833,79 EUROS IVA INCLÒS.

  La senyora Pilar González Agàpito consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte executiu d'arranjament del circuit de Cros, a Mataró.

  Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 21 de juny de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a l'empresa "Incunart, SA" fins un import de 176.833'79 €, IVA inclòs.

  Tenint en compte que a la partida 40220/45231S/62200 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte executiu d'arranjament del circuit de Cros, a Mataró, a favor de l'empresa "Incunart, SA" fins un import de 176.833'79 €, IVA inclòs.

  Segon.-

  Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 888'36 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

  Tercer.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/45231S/62200 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 32535).

  Quart.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 7.073'35 € i pagui l'import de 198'50 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

  Cinquè.-

  Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  8 - ADJUDICAR EL SERVEI DE DESINFECCIÓ DE SISTEMES DE REG A L'EMPRESA LIBEL XXI PER UN IMPORT DE 15.679,18 EUROS, IVA INCLÒS.

  La senyora Pilar González Agàpito consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de desinfecció dels sistemes de reg durant els anys 2005 i 2006.

  Atès l'informe emès per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 6 de juliol de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Libel XXI, SA" fins un import de 31.358'36 €, IVA inclòs, pels dos anys de contracte, a raó de 15.679'18 € anuals.

  Tenint en compte que en les previsions inicials de la partida 40533/434140/21000 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de desinfecció dels sistemes de reg durant els anys 2005 i 2006, a favor de l'empresa "Libel XXI, SA" fins un import de 31.358'36 €, IVA inclòs, pels dos anys de contracte, a raó de 15.679'18 € anuals.

  Segon.-

  Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'adjudicatari aporti, en el termini màxim de cinc dies hàbils, documents que acreditin que s'està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social (certificats positius d'Hisenda i de la Seguretat Social).

  Tercer.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40533/434140/21000 de la següent manera:

  Any 2005 15.679'18 € (doc. D núm. 36652)

  Any 2006 15.679'18 € (doc. ADFUT núm. 36654)

  Quart.-

  D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2006, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant l'expressada anualitat.

  Cinquè.-

  Autoritzar les anotacions comptables inverses A/ núm. 36653, de 4.684'24 €, i AFUT/ núm. 32772, de 20.363'42 €, diferència entre la previsió feta per a la contractació i l'import efectiu de la contractació.

  Sisè.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.254'33 € i pagui l'import de 185'45 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  9 - ADJUDICAR EL SERVEI DE REG DE L'ARBRAT A L'ESTIU, A L'EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS PER UN IMPORT DE 17.960 EUROS IVA INCLÒS, PELS ANYS 2005 I 2006.

  La senyora Pilar González Agàpito consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de reg de l'arbrat de Mataró.

  Atès l'informe emès per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 20 de juny de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, SA" fins un import de 35.920'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de contracte, a raó de 17.960'00 € anuals.

  Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 40533/434140/21000 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de reg de l'arbrat de Mataró, a favor de l'empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, SA" fins un import de 35.920'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de contracte, a raó de 17.960'00 € anuals.

  Segon.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40533/434140/21000, de la següent manera:

  Any 2005 17.960'00€ (doc. D núm. 32346)

  Any 2006 17.960'00 € (doc. DFUT núm. 32347)

  Tercer.-

  Pel que fa al'exercici pressupostari de 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

  Quart.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.436'80 € i pagui l'import de 177'90 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  10 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. PUIG I CADAFALCH, TRAM COMPRÈS ENTRE L'AV. GATASSA I LA RDA. BELLAVISTA A L'EMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL PER UN IMPORT DE 1.435.041,27 EUROS IVA INCLÒS.

  La senyora Pilar González Agàpito consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. Gatassa i la Rda. Bellavista, incorporant les Pl. Tomàs Ribas i Isla Cristina, i la peatonalització del C. Sicília, a Mataró.

  Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 29 de juny de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a l'empresa "Eurocatalana Obres i Serveis, SA" fins un import de 1.435.041'27 €, IVA inclòs.

  Tenint en compte que en les previsions inicials de la partida 40220/46343D/60100 del pressupost municipal per als anys 2005 i 2006 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

  Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. Gatassa i la Rda. Bellavista, incorporant les Pl. Tomàs Ribas i Isla Cristina, i la peatonalització del C. Sicília, a Mataró, a favor de l'empresa "Eurocatalana Obres i Serveis, SA" fins un import de 1.435.041'27 €, IVA inclòs.

  Segon.-

  Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 6.696'75 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

  Tercer.-

  Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46343D/60100 de la següent manera:

  Any 2005 493.303'25 €

  Any 2006 935.041'27 €

  Quart.-

  D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2006, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats

  Cinquè.-

  Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 57.401'65 € i pagui l'import de 451'95 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

  Sisè.-

  Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  11 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'ESCOLA BRESSOL " ELS MENUTS " A CAL COLLUT-ESCORXADOR .

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Examinat el "Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador", redactat per l'arquitecta municipal Anna Llop i Rius, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la construcció d'una nova escola bressol municipal entre els carrers Herrera i Don Quixot i la urbanització dels seus entorns per tal de garantir l'accessibilitat del nou equipament des del carrer Herrera, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.495.270,54 € IVA inclòs.

  El projecte consisteix en la rehabilitació d'una de les edificacions que formen part del conjunt d'edificis de l'antic escorxador de Mataró. Aquests edificis, d'estil modernista, daten de l'any 1915 i són obra de l'arquitecte Melcior de Palau.

  Per tal de completar el programa d'usos d'escola bressol, s'ampliarà l'edifici amb la construcció d'un annexe a diferent nivell.

  L'àmbit total de les obres és de 2.541,68 m2, 1.050,48 m2 corresponen a l'escola bressol i pati i 1.491,20 m2 corresponen a la urbanització dels entorns que asseguren l'accessibilitat al centre des del carrer Herrera.

  L'escola bressol tindrà dues zones diferenciades:

  • Una més aïllada, amb aules, dormitoris, que no siguin lloc de pas per accedir a altres zones de l'escola

  • L'altra, a prop de l'entrada, amb la sala d'usos múltiples, zona de mestres, sala d'altres serveis, lavabo adaptat, tot diferenciant l'entrada de les famílies i l'entrada de serveis

  Les aules estaran distribuïdes de la següent manera:

  • 1 de lactants per a nens i nenes de 0 a 1 anys
  • 3 per a nens i nenes de 1 a 2 anys
  • 3 per a nens i nenes de 2 a 3 anys

  L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes d'obres locals ordinàries.

  Donat que el conjunt de les construccions que conformen l'antic escorxador municipal, figuren en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró catalogades, amb un nivell de protecció A, s'ha sotmet al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró aquest projecte pel seu examen i valoració.

  Atès que es preveu que durant el mes de juliol de 2005 es publiqui la convocatòria per seleccionar actuacions dels ens locals susceptible de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per les anualitats 2005-2006 i aquesta actuació en principi reuneix les condicions per participar en el aquest procediment.

  La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador", redactat per l'arquitecta municipal Anna Llop i Rius, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la construcció d'una nova escola bressol municipal al sector de Cal Collut-Escorxador i la urbanització dels seus entorns per tal de garantir l'accessibilitat al nou equipament des del carrer Herrera, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.495.270,54 € IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini o que pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró no es formulin observacions al projecte que calgui modificar-lo.

  Tercer.-

  Seleccionar l'actuació municipal descrita en el Projecte executiu d'escola bressol " Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador per a la seva inclusió en el programa de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de propera convocatòria per les anualitats 2005-2006.

  Quart.-

  Comunicar els anteriors acords a l'Institut Municipal d'Ensenyament, al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica € secció de Patrimoni- i Compres i Contractacions als seus efectes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT FRANCESC DE PAULA I CARRER DEL COS, FINS EL CARRER SANT ANTONI.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Examinat el "Projecte executiu de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós, fins el carrer Sant Antoni", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i del carrer del Cós, entre els carrers de Sant Francesc de Paula i de Sant Antoni, amb un pressupost d'execució per contracte de 259.805,13 €, IVA inclòs.

  El carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós es troben dins del barri Centre de la població de Mataró.

  L'àmbit d'actuació del projecte comprèn el carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós, tram comprès entre el carrer Sant Francesc de Paula i el carrer Sant Joan, i les cantonades amb aquests carrers. La superfície de carrer a urbanitzar és de 1.155 m2el carrer Sant Francesc i 550 m2el carrer del Cós, amb un total de 1.705 m2.

  El paviment dels carrers serà a un sol nivell, diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses.

  L'enllumenat públic serà amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient pel carrer.

  Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

  Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

  La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el "Projecte executiu de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós fins el Carrer Sant Antoni", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i del carrer del Cós, entre els carrers de Sant Francesc de Paula i de Sant Antoni, amb un pressupost d'execució per contracte de 259.805,13 €, IVA inclòs.

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

  Tercer .-

  Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  -Servei d'Urbanisme-

  13 - ACCEPTAR EL PREU JUST FIXAT PEL JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA, EN L'EXPROPIACIÓ DE LA FINCA BON RECÉS I PAGAR EL SEU IMPORT ALS SEUS PROPIETARIS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "L'expropiació de les finques que formen el conjunt anomenat "Bon Recés", situat al carrer Foneria núm. 2, es va iniciar a instància dels propietaris de les finques, la Sra. Victoria de Zeidt Corominas i la societat Bon Recés, SL, a l'empara del que disposa l'art. 108 de la llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya.

  En el seu full d'apreuament la propietat valora el sòl, edificacions i plantacions, inclòs el premi d'afecció, en 5.801.596,95 euros.

  El full d'apreuament de l'Ajuntament de Mataró, aprovat a través de Decret de setembre de 2003 i acord de Ple de 4 de desembre de 2003, es fixa el preu just en l'import de 1.132.060,59 euros.

  El Jurat d'Expropiació de Catalunya, en Resolució de 13 d'octubre de 2004, ha fixat el preu just de 1.715.124,16 euros, amb el següent detall:

  Valor del sòl: 1.360.904, 39 €

  Valor d'edificacions: 149.564, 80 €

  Valor plantacions: 122.982, 39 €

  Preu just: 1.633.451, 58 €

  5% premi d'afecció 81.672, 58 €

  La Resolució del Jurat d'Expropiació ha estat impugnada per la Sra. de Zeidt i l'entitat Bon Recés SL, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs contenciós administratiu núm. 465/2004, Secció Segona).

  La Resolució del Jurat s'ajusta als paràmetres de valoració del Dictamen de valoració encarregat per l'Ajuntament a l'arquitecte Sergi Mora. Per tant es pot acceptar i procedir al pagament i presa de possessió de l'immoble, en compliment del que disposa la Llei d'Expropiació Forçosa, en els seus articles 48 i següents.

  A la vista de l'informe jurídic previ, les normes de la Llei d'Expropiació Forçosa que s'han esmentat i l'informe preceptiu d'Intervenció de Fons, en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta Local de Govern dels següents acords:

  Primer.-

  Acceptar el Preu Just fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya de data 13 d'octubre de 2004, de 1.715.124,16 euros (un milió set-cents quinze mil cent vint-i-quatre euros i setze cèntims), per la valoració del sòl, edificacions, plantacions i premi d'afecció inclòs, de la relació de béns i drets, aprovada per acord de Ple de 4 de desembre de 2003, corresponent al conjunt anomenat Bon Recés.

  Segon.-

  Pagar l'import del preu just fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya, a favor de la Sra. Victoria de Zeidt Corominas i la Societat Bon Recés, SL, copropietaris de les finques objecte d'expropiació en la proporció de meitat indivisa per cadascun dels copropietaris a càrrec de la següent partida del Pressupost del 2005: "40110 43231U 60100 Expropiació finca Bon Recés".

  Com condició prèvia al pagament caldrà que quedi constància, a través de les diligències corresponents, que les finques objecte d'expropiació, es transmeten pels actuals propietaris i es troben lliures de càrregues i ocupants.

  Tercer.-

  Aprovar les següents operacions comptables:

  ADO 200500034212

  Victoria de Zeidt Corominas (NIF:36246247H)

  857.562,08 euros

  ADO 200500034215

  Societat Bon Recés, SL (NIF: B61029765)

  857.562,08 euros

  Quart.-

  Una vegada pagat o consignat el pagament del preu just s'aixecarà l'acta d'ocupació per a la inscripció del domini a favor de l'Ajuntament de Mataró en el Registre de la Propietat i a l'Inventari de Bens Municipal.

  Cinquè.-

  Notificar la present Resolució als interessats i comunicar-la als Serveis d'Ingressos als efectes de la liquidació dels tributs per causa de la transmissió, i també a de Gestió Econòmica."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  14 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-53 EL VERDET.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "L'empresa municipal PUMSA, en virtut de l'encomana realitzada pel Ple de l'Ajuntament el 4 de juliol de 2002 , ha redactat la Proposta de Projecte de Reparcel·lació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació "U.A. 53 € El Verdet".

  L'àmbit territorial de la Unitat d'Actuació inclou les parcel·les situades de forma discontínua a les illes delimitades pel carrer Fortuny, Prat de la Riba, Josep Sabater i Sust- Mata i Moreto. La superfície de la unitat és de 7.225 m².

  L'objecte d'aquesta actuació ve determinada pel planejament de forma molt detallada, concretament per les normes de la modificació del Pla General, el Text Refós del qual va ser aprovat el 4 de juliol de 2002. Els objectius de la Unitat d'Actuació son els de transformar els usos industrials, garantir la cessió de sòl per a equipament comunitari, completar la xarxa viària, perllongant el carrer Alarcón i garantir la cessió d'un espai lliure per tal de desdensificar el teixit urbà del entorn que sigui compatible amb l'aprofitament del subsòl per aparcament públic.

  Per tant, el Projecte de Reparcel·lació, modalitat cooperació, que es proposa garanteix la cessió obligatòria i gratuïta a favor de l'Ajuntament de Mataró el sòl públic (vials, zones verdes i equipaments).

  L'estructura de la propietat és de un únic propietari del sòl de tot el Sector (Immobiliària Cerusa, SA) i altres interessats que consten en el document de reparcel·lació per la seva relació com arrendataris.

  La present reparcel·lació va precedida de la Resolució d'inici d'expedient de reparcel·lació i la seva anotació marginal a les finques corresponents de l'àmbit, en el Registre de la Propietat. En l'expedient d'inici de reparcel·lació s'han presentat dos escrits, un per part de la representació d'una entitat arrendatària de locals del Sector, Hielos Montseny, SA i un altre per part de la representació de l'entitat propietària, Inmobiliaria Cerusa, SA. En ambdós escrits tenen per objecte demostrar la situacions dels arrendament dels locals del sector. En el document de reparel·lació es tenen en consideració els drets dels arrendataris i les corresponents indemnitzacions.

  A partir del primer de gener d'enguany ha entrat en vigor la Llei 10/2004, de 24 de desembre de modificació de la Llei2/2002, de 14 de març d'urbanisme per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local. De conformitat amb aquesta modificació de la Llei, el present projecte de reparcel·lació està subjecte a l'obligació que regula l'art. 43 de la Llei (Disposició Transitòria Primera) relatiu a la cessió obligatòria del sòl corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic de l'àmbit. Per acord de Ple de 2 de juny de 2005 s'ha cedit aquest sòl a la societat municipal Pumsa.

  Finalment, les despeses de la urbanització del Sector també queda garantida amb les càrregues corresponents de les finques resultants amb el projecte d'urbanització que s'aprova inicialment, amb el benentès que el projecte ja s'ha aprovat inicialment i s'està tramitant per tant de forma simultània.

  Consten a l'expedient informes de l'arquitecte i lletrada ambdós del Servei urbanisme favorables a l'aprovació inicial per bé que amb alguna prescripció tècnica que haurà de ser completada i esmenada abans de l'aprovació definitiva de la reparcel·lació.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposa l'article 113 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya, i el Decret de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Municipal, l'adopció, si s'escau dels següents acords:

  Primer.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació "U.A. 53 € El Verdet" presentat i redactat per la societat municipal PUMSA, amb el benentès de que abans de l'aprovació definitiva s'haurà de presentar un nou document amb les esmenes que s'indiquen en l'informe de l'arquitecte del Servei d'urbanisme que consta a l'expedient i que s'adjuntarà a les notificacions.

  Segon.- Notificar l'acord als interessats i a la Societat Municipal PUMSA.

  Tercer.- Iniciar un període d'informació pública de un mes, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en el tauler d'edictes municipals.

  Quart.- Comunicar a la secció de llicencies d'obres i a la secció de patrimoni municipals."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A EL TORRENT, 20 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 26.05.2005 s'ha incoat a M. Angela Puig Pont expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al El Torrent, 20 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.- Ordenar a M. Angela Puig Pont que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al El Torrent, 20 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. GATASSA, 67 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "S'ha concedit audiència prèvia a la propietària del local perquè identifiqués a la persona titular de l'activitat, en haver-se incoat expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Gatassa, 67 bxs.

  Rosana Mirta Amaya de Corrado, ha manifestat que està tramitant el traspàs de l'activitat al seu nom i retirarà el rètol denunciat.

  Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Rosana Mirta Amaya de Corrado que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a l' av. Gatassa, 67 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT CUGAT, 28.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 31.05.2005 s'ha incoat a Asociación Reto a la Esperanza expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Sant Cugat, 28, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Asociación Reto a la Esperanza que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Sant Cugat, 28.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  18 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL C. MÈXIC, 6-8 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 04.05.2005 s'ha incoat a Dionisio Fernández Benítez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzables d'aparell d'aire condicionat, al c. Mèxic, 6-8, bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

  La persona interessada ha sol·licitat un aplaçament de 15 dies per la retirada de l'aparell d'aire condicionat, però ha transcorregut aquest temps sense que ho hagi fet.

  El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

  En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Dionisio Fernández Benítez que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Mèxic, 6-8, bxs, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  -Servei de Manteniment-

  19 - APROVACIÓ DE L'AUDITORIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE MATARÓ, EL SEU PLA D'ACTUACIÓ I LA CENTRALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Vist el contingut de l'Auditoria Energètica de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, que té com a objectiu l'estudi tarifari, de potència contractada i de telegestió, amb la finalitat d'obtenir un major control i estalvi de l'enllumenat públic.

  Vist l'informe tècnic del Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de 31 de maig de 2005, sobre els objectius de l'Auditoria i les condicions d'execució de la mateixa.

  Vist l'informe econòmic-financer de l'Interventor i Director de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Mataró, de 9 de juny de 2005, sobre la viabilitat de l'estudi i les inversions a realitzar per part de l'Ajuntament de Mataró.

  Atès el previst a l'article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i a l'article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte de les competències pròpies del municipi en matèries d'enllumenat públic.

  El conseller delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar l'Auditoria Energètica de l'enllumenat públic de Mataró, el seu Pla d'Actuació, i la centralització de la gestió de l'enllumenat públic en el Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

  Segon.-

  Notificar els presents acords al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de Compres i Contractacions de Ajuntament de Mataró i a l'empresa concessionària Electricitat Boquet."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  CMI DE SERVEIS PERSONALS

  -Servei de Joventut i Esports-

  20 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 4862/2005, DE 31 DE MAIG, D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA 12/05

  El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 4 de desembre de 1997, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els organismes autònoms.

  Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2005 es van aprovar les bases particulars reguladores de les subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 12/05) per un import màxim de 71.000 euros i la corresponent convocatòria, obrint-se el període de presentació de sol·licituds entre les dies 4 de gener a 7 de febrer de 2005.

  Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2005, es va aprovar la modificació d'aquestes bases amb l'ampliació de l'import màxim de subvenció en 30.000 euros més i l'avançament del pagament del 50% de les subvencions previ a la seva justificació.

  Un cop examinades les sol·licituds presentades, la Comissió Qualificadora Única, en data 4 de maig de 2005, va acordar-ne la valoració.

  Per la urgència de realitzar aquest pagament del 50% avançat, per Decret 4862 de data 31 de maig de 2005 la aleshores consellera delegada de Joventut, Esports i Dona va acordar l'atorgament de subvencions per a casals d'estiu i aquest avançament.

  Fonaments de dret

  L'article 17 de les bases d'execució del pressupost de 2005 estableix que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per autoritzar les despeses quan el seu import sigui superior de 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros.

  L'article 22 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i l'article 24.11 de les bases d'execució del pressupost del 2005, preveuen la possibilitat d'efectuar el pagament avançat d'una subvenció.

  L'article 57 de la llei 30/92, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la possibilitat de convalidar els actes administratius.

  En conseqüència, d'acord a les noves competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juny de 2005, aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

  Únic.-

  Ratificar el Decret 4862/2005 de 31 de maig de l'anterior consellera delegada de Joventut, Esports i Dona que en la seva part resolutiva establia el següent:

  "1. Acordar l'atorgament de subvencions, dins el marc de les bases particulars reguladores de la convocatòria núm. 12/05 de subvencions per a casals d'estiu, a les següents entitats i per les quantitats que es detallen:

  - AMPA CEIP Menéndez y Pelayo (jul), per un import de 2.097,61 euros (dos mil noranta-set euros amb seixanta-dos cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Menéndez y Pelayo (set), per un import de 629,28 euros (sis-cents vint-i-nou euros amb vint-i-vuit cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP La Llàntia, per un import de 6.502,60 euros (sis mil cinc-cents dos euros amb seixanta cèntims d'euro)

  - AMPA Escola Sant Josep, per un import de 4.300,10 euros (quatre mil tres-cents euros amb deu cèntims d'euro)

  - Associació Juvenil Grup d'Esplai La Tribu, per un import de 2.622,01 euros (dos mil sis-cents vint-i-dos euros amb un cèntim d'euro)

  - Associació Infantil Juvenil Pampayuga (set), per un import de 1.363,45 euros (mil tres-cents seixanta-tres euros amb quaranta-cinc cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Cirera, per un import de 5.139,15 euros (cinc mil cent trenta-nou euros amb quinze cèntims d'euro)- AMPA CEIP Torre Llauder (jul-set), per un import de 6.502,60 euros (sis mil cinc-cents dos euros amb seixanta cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Camí del Mig (jul), per un import de 9.753,89 euros (nou mil set-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Camí del Mig (set), per un import de 2.412,25 euros (dos mil quatre-cents dotze euros amb vint-i-cinc cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Anxaneta, per un import de 10.383,18 euros (deu mil tres-cents vuitanta-tres euros amb divuit cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Àngela Bransuela, per un import de 3.985,46 euros (tres mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Josep Montserrat, per un import de 4.509,87 euros (quatre mil cinc-cents nou euros amb vuitanta-set cèntims d'euro)

  - Centre Jove Sant Jordi - Grup d'Esplai L'Olla de Grills (jul-set), per un import de 6.292,83 euros (sis mil dos-cents noranta-dos euros amb vuitanta-tres cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Tomàs Viñas (jul), per un import de 4.509,87 euros (quatre mil cinc-cents nou amb vuitanta-set cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Tomàs Viñas (set), per un import de 1.048,81 euros (mil quaranta-vuit euros amb vuitanta-un cèntims d'euro)

  - Salesians Sant Jordi, per un import de 4.404,98 euros (quatre mil quatre-cents quatre euros amb noranta-vuit cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Rocafonda, per un import de 9.334,37 (nou mil tres-cents trenta-quatre euros amb trenta-set cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Germanes Bertomeu, per un import de 4.614,75 euros (quatre mil sis-cents catorze euros amb setanta-cinc cèntims d'euro)

  - Agrupament Escolta Arrels, per un import de 4.719,63 euros (quatre mil set-cents dinou euros amb seixanta-tres cèntims d'euro)

  - AMPA CEIP Angeleta Ferrer (jul), per un import de 4.300,10 euros (quatre mil tres-cents euros amb deu cèntims d'euro)

  • Associació Teens Center, per un import de 1.573,21 euros (mil cinc-cents setanta-tres euros amb vint-i-un cèntims d'euro)

  2. Acceptar la renúncia de l'AMPA CEIP Angeleta Ferrer a la subvenció del casal de setembre.3. Acordar el pagament avançat del 50% de l'import total de cadascuna de les subvencions atorgades i el 50 % restant, un cop s'hagi justificat el total de les subvencions atorgades, d'acord amb el que estableixen les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions 2005 de l'Ajuntament de Mataró en els àmbits de benestar social, salut i consum, ciutat sostenible, participació ciutadana, nova ciutadania, civisme i cooperació, joventut i dona, esports, educació i cultura.

  4. Carregar aquestes despeses a la partida 60300.31312005001.48900 Convenis i subvencions de lleure infantil del Servei de Joventut i Dona.

  5. Notificar aquest acord a les persones interessades.

  6. Comunicar als interessats l'obligació de justificar la subvenció en els terminis i amb els requisits assenyalats en el punt V de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Mataró en els àmbits de benestar social, salut i consum, sostenibilitat, participació ciutadana, nova ciutadania, civisme i cooperació internacional, joventut i dona, esports, educació i cultura.

  7. Ratificar el present decret per la Junta de Govern Local.".

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  -Servei de Participació Ciutadana-

  21 - PROPOSTA PLA INTEGRAL CENTRE - EIXAMPLE - HAVANA.

  El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  1. Les realitats de les ciutats i dels barris cada vegada són mes complexes fruit de les transformacions que experimenta la societat, unes transformacions en els àmbits econòmic, social i cultural que es manifesten de manera especial al territori en concret, del qual es objecte el pla integral.

  2. La realització d'un Pla Integral del Centre - Eixample - Havana respon a l'objectiu estratègic de treballar per la cohesió social i territorial dels barris i de la ciutat en general.

  3. El Pla Integral del Centre - Eixample - Havana es presenta com un projecte participatiu i obert que defineix uns grans objectius, concreta unes línies estratègiques i planteja una sèrie de mesures que han de permetre treballar per a la cohesió social i territorial dels barris del Centre - Eixample - Havana i per extensió de la ciutat en general.

  Fonaments de dret

  1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d'actuació com la formulació d'un conjunt d'actuacions sobre un àmbit concret, funcional i temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d'avaluació.

  2. Dels plans d'actuació se'n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars que s'hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.

  D'acord amb les atribucions que em foren conferides per Decret d'Alcaldia de 3 de juny de 2005, proposo a la Junta de Govern Local, l'adopció de l'acord següent:

  Primer.-

  Aprovar Pla integral del Centre - Eixample - Havana

  Segon.-

  Donar compte d'aquest acord a l'Ajuntament en Ple.

  Tercer.-

  Notificar aquest acord a les persones membres del Consell Territorial del Pla Integral del Centre - Eixample - Havana."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  22 - PROPOSTA PLA INTEGRAL DE CERDANYOLA.

  El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  1. Les realitats de les ciutats i dels barris cada vegada són mes complexes fruit de les transformacions que experimenta la societat, unes transformacions en els àmbits econòmic, social i cultural que es manifesten de manera especial al territori en concret, del qual es objecte el pla integral.

  2. La realització d'un Pla Integral de Cerdanyola respon a l'objectiu estratègic de treballar per la cohesió social i territorial dels barris i de la ciutat en general.

  3. El Pla Integral de Cerdanyola es presenta com un projecte participatiu i obert que defineix uns grans objectius, concreta unes línies estratègiques i planteja una sèrie de mesures que han de permetre treballar per a la cohesió social i territorial del barri de Cerdanyola i per extensió de la ciutat en general.

  Fonaments de dret

  1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d'actuació com la formulació d'un conjunt d'actuacions sobre un àmbit concret, funcional i temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d'avaluació.

  2. Dels plans d'actuació se'n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars que s'hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.

  D'acord amb les atribucions que em foren conferides per Decret d'Alcaldia de 3 de juny de 2005, proposo a la Junta de Govern Local, l'adopció de l'acord següent:

  Primer.-

  Aprovar Pla integral de Cerdanyola

  Segon.-

  Donar compte d'aquest acord a l'Ajuntament en Ple.

  Tercer.-

  Notificar aquest acord a les persones membres del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, la senyora Presidenta aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.