Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

14/11/2005

Escoltar

14/11/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9066/2005 de 10 de novembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14.11.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de novembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de novembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-Servei de Gestió Econòmica-

3 Recuperació de la possessió de la finca de propietat municipal del carrer Santa Maria, 20, de Mataró

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre C (c/ Sant Valentí, Roma, Llauder, Pasadena i altres), mitjançant procediment obert i subhasta, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre G (tram Rda. President Macià, Alarona, Ferrer i Guàrdia i altres), mitjançant procediment obert i subhasta, i convocar licitació.

6 Aprovació de la modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels c/ Sant Antoni Ma. Claret, passatge Pare Claret i crtra. de Mata, adjudicat a favor de Construcciones Deumal,SA., modificació consistent en l'augment del preu inicial del contracte en 78.261'26.-EUR.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Aprovació inicial del Projecte de nou teló tallafocs al Teatre Monumental

-Servei d'Urbanisme-

8 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat situat al carrer Alcalde Rafael Carreras, 37, 1r 2ª.

9 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat situat al carrer Alcalde Rafael Carreras, 37 2n 2ª.

10 Ordre de retirada de rètol al Torrent, 51 bxs.

-Habitatge-

11 Aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge 2005 - 2015.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 21/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia catorze de novembre de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 8 de l'ordre del dia

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 2 de novembre de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 - RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL DEL CARRER SANTA MARIA, 20, DE MATARÓ

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró és propietari de l'edifici situat al carrer Santa Maria, 20, de Mataró, en virtut d'acta administrativa d'adquisició de 24 de juliol de 1989. D'acord amb el vigent inventari municipal de béns, la finca gaudeix de la qualificació de bé patrimonial.

Aquesta finca va ser ocupada el 8 de juny de 2002, segons consta a l'atestat policial aixecat en el seu moment.

Per facilitar el desenvolupament urbanístic del sector al qual es troba inclosa la finca, l'Ajuntament te interès en recuperar-ne la seva possessió.

Resulten d'aplicació els articles 227 a 229 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a l'article 21 de la Llei de bases del règim local i el decret 3679/2004, d'11 de maig.

Per tot l'anterior, proposo a la Junta de Govern, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Exercir les accions judicials pertinents davant la jurisdicció ordinària, amb la finalitat de recuperar la possessió de la finca de propietat municipal situat al carrer Santa Maria, 20, d'aquesta ciutat

Segon.-

Notificar la present resolució als interessats. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE C (C/ SANT VALENTÍ, ROMA, LLAUDER, PASADENA I ALTRES), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I SUBHASTA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 19/10/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "C" (Carrers St. Valentí, Roma, plaça entre St. Valentí i Roma, Llauder, Pasadena, Pepeta Moreu i Francesc Macià), per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 98.481,34.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 07/11/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311T/61300 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "C" (Carrers St. Valentí, Roma, plaça entre St. Valentí i Roma, Llauder, Pasadena, Pepeta Moreu i Francesc Macià), atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 98.481,34.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 98.481,34.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311T/61300 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500052925).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE G (TRAM RDA. PRESIDENT MACIÀ, ALARONA, FERRER I GUÀRDIA I ALTRES), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I SUBHASTA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 19/10/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "G" que inclou la Ronda President Macià (entre Alarona i Ciutat Freta), els carrers Alarona, Ferrer i Guàrdia, els passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just i Ferran II el Catòlic, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 106.284,95.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 07/11/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311T/61300 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "G" que inclou la Ronda President Macià (entre Alarona i Ciutat Freta), els carrers Alarona, Ferrer i Guàrdia, els passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just i Ferran II el Catòlic, atesa la utilitat pública de les obres que conté la documentació de l'expedient i segons el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost base de licitació de fins a 106.284,95.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres descrites en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 106.284,95.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311T/61300 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500052924).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS C/ SANT ANTONI MA. CLARET, PASSATGE PARE CLARET I CRTRA. DE MATA, ADJUDICAT A FAVOR DE CONSTRUCCIONES DEUMAL,SA., MODIFICACIÓ CONSISTENT EN L'AUGMENT DEL PREU INICIAL DEL CONTRACTE EN 78.261'26.-EUR.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient de contractació de les obres de reurbanització dels carrers Sant Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata, a Mataró, adjudicades per la Junta de Govern Local de data 06/09/2004, a favor de la mercantil "Construcciones Deumal, SA", per l'import de 126.700,00.-EUR., IVA. inclòs

Vist l'informe emes per l'arquitecte tècnic director de les obres, de data 20/10/2005, en el que es posa de manifest l'existència d'una certificació addicional per l'import de 78.261,26.-EUR., IVA. inclòs, degut a un augment dels amidaments previstos inicialment al projecte, motivat per imprevistos sorgits durant l'execució de l'obra i relatius a l'obra civil de la mateixa (clavegueram, baixa tensió i telecomunicacions), segons consta a l'informe de l'esmentat tècnic.

Atès l'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació de data 03/11/2005, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei promotor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101 en relació als arts. 146, 149.e) i 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès que la modificació del contracte comporta l'ampliació del mateix en l'import de 61,7% respecte del preu primitiu del contracte cal l'acceptació de l'entitat adjudicatària, la qual ha estat efectuada mitjançant escrit del legal representant de l'entitat adjudicatària, de data 20/07/2005, amb entrada al registre general d'aquest Ajuntament en la data de 06/09/2005.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar el contracte d'obres de reurbanització dels carrers Sant Antoni M. Claret, passatge Pare Claret i carretera de Mata, a Mataró, adjudicat a favor de la Construcciones Deumal, SA", modificació la qual comporta l'ampliació del contracte en l'import de 78.261,26.-EUR., IVA. inclòs, degut a un augment dels amidaments previstos inicialment al projecte, motivat per imprevistos sorgits durant l'execució de l'obra i relatius a l'obra civil de la mateixa (clavegueram, baixa tensió i telecomunicacions)

Segon.-

Autoritzar, disposar i reconèixer l'import de 78.261,26.-EUR., IVA. inclòs, favor de "Construcciones Deumal, SA despesa la qual s'atendrà a càrrec de la partida núm. 40543/51112K/61100 del pressupost municipal aprovat per l'exercici 2005 (op. tipus ADOF, núm. 200500046272).

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 3.130,45.-EUR., en concepte de garantia addicional per l'ampliació contractual acordada amb la present resolució."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Després de la votació del punt núm. 6 s'incorpora a la sessió el senyor Jaume Graupera Vilanova, 2n. Tinent d'Alcalde.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS C/ SANT ANTONI MA. CLARET, PASSATGE PARE CLARET I CRTRA. DE MATA, ADJUDICAT A FAVOR DE CONSTRUCCIONES DEUMAL,SA., MODIFICACIÓ CONSISTENT EN L'AUGMENT DEL PREU INICIAL DEL CONTRACTE EN 78.261'26.-EUR.

Decau per duplicitat amb el punt anterior.

-Servei d'Urbanisme-

8 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT SITUAT AL CARRER ALCALDE RAFAEL CARRERAS, 37, 1R 2ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 21 de setembre de 2005 s'ha incoat a Juan Ortuño Bermúdez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparell d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzable, al c. Alcalde Rafael Carreras, 37, 1r 2a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Juan Ortuño Bermúdez que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Alcalde Rafael Carreras, 37, 1r 2a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

9 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT SITUAT AL CARRER ALCALDE RAFAEL CARRERAS, 37 2N 2ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 21 de setembre de 2005 s'ha incoat a Salvador Boix Claus expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació d'aparell d'aire condicionat sense llicència i il·legalitzable, al c. Alcalde Rafael Carreras, 37, 2n 2a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada al·lega que ha encarregat la correcta col·locació a la instal·ladora Empresa Comercial Milar, la qual ha manifestat que tardaria uns 15 o 20 dies aproximadament.

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar l'aparell d'aire condicionat de la façana sigui contrari a l'anterior manifestació, i sens perjudici que pugui sol·licitar una pròrroga degudament justificada si té impediments de complir dins el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Salvador Boix Claus que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Alcalde Rafael Carreras, 37, 2n 2a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

10 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL TORRENT, 51 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 21 de setembre de 2005 s'ha incoat a Souffle, SCP expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a El Torrent, 51 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions, si bé ha retirat un dels rètols en banderola i ha deixat l'altra.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol o rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Souffle, SCP que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola que ha quedat desprès de retirar un altra d'idèntic, al El Torrent, 51 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

-Habitatge-

11 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D'HABITATGE 2005 - 2015.

El senyor Genís Bargalló i Checa, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Pla d'Habitatge de Mataró, elaborat l'any 2001, va preveure el seu desenvolupament per un període de quatre anys i va planificar la construcció de 139 habitatges de protecció oficial a construir per l'empresa municipal PUMSA.

Totes les actuacions previstes en aquell Pla, estan ja implementades o en fase molt avançada d'execució.

Els habitatges que s'han construït durant aquest període s'han destinat al règim de lloguer per a diferents col·lectius amb dificultats econòmiques. S'ha creat també el servei de mediació per al lloguer, així com els serveis assistencials a les persones en relació amb el seu habitatge i s'han portat a terme mesures de foment de la rehabilitació.

Tot això sota el marc competencial de les societats municipals PUMSA en un principi i la seva filial PROHABITATGE posteriorment.

El nou Pla Local d'Habitatge 2005-2015, és fruit d'un context sensiblement diferent al del Pla anterior.

Efectivament, han canviat considerablement les necessitats socials d'habitatge, com a conseqüència dels creixements demogràfics experimentats en els últims anys a Mataró; per altre part, el constant increment del preu de l'habitatge, ha generat cada vegada mes necessitats en sectors diversos de la societat, amb especial problemàtica per les classes mes desfavorides; les normatives urbanístiques i d'habitatge, han canviat favorablement, fruit de les dues circumstàncies anteriors i en aquest cas, els canvis juguen a favor de poder intervenir en positiu en el mercat de l'habitatge per part de les administracions públiques en general i de la local en particular.

Aquest doncs, es el marc en el que actualment es mou l'administració local: més necessitats socials, mes necessitats dels ciutadans, però també una normativa que ajuda a resoldre més problemes.

Dins d'aquest nou context, el Pla local d'Habitatge 2005-2015, preveu per una banda, donar continuïtat a una política activa de l'Ajuntament de Mataró, per donar resposta a les demandes socials d'habitatge, fent un important salt quantitatiu i qualitatiu, avalat per un nou ordenament legal i amb les dotacions econòmiques necessàries, tant per part de la Generalitat de Catalunya com pel propi Ajuntament. Tot això a partir de la xifra màxima d'habitatges que el territori de Mataró es capaç d'assumir en els propers deu anys, partint de l'actual consolidació territorial de la ciutat, les seves característiques físiques i dins d'un marc de sostenibilitat ja no només de la ciutat de Mataró, sinó d'un àmbit territorial més ampli.

Els objectius polítics del Pla Local d'Habitatge 2005-2015 son:

 • Donar resposta a les necessitats dels sectors de la població amb més dificultats per accedir a l'habitatge.
 • Fomentar la cohesió social.
 • Millorar la qualitat del parc d'habitatge existent que garanteixi una millor eficiència de l'ús residencial i de l'ús social de l'habitatge.
 • Coordinar supramunicipalment les polítiques d'habitatge.

El Pla Local d'Habitatge 2005-2015, s'estructura en dues línies bàsiques d'actuació :

 1. Renovació i manteniment del Parc d'habitatges.
 2. Facilitar l'accés a l'habitatge.

Pel que fa a la renovació i manteniment del parc d'habitatges els objectius operatius son:

 • La rehabilitació d'àrees urbanes
 • La rehabilitació d'edificis.

Respecte als objectius operatius inclosos en la línia de facilitar l'accés a l'habitatge, tenim :

 • La promoció d'habitatge amb preu de protecció pública
 • El Patrimoni municipal del sòl i parc públic d'habitatges
 • La mediació per al lloguer
 • L'alliberament de parc vacant.

Per a poder portar a terme aquestes actuacions, es va crear l'Oficina Local d'Habitatge, com un nou servei incorporat a l'empresa municipal PROHABITATGE, mitjançant conveni entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

De tot aquest seguit d'actuacions, cal ressaltar les dues primeres:

 1. La relativa a la construcció d'habitatge nou amb preu de protecció pública.
 2. Aquesta actuació està previst que proporcioni, per tot el període del Pla, la construcció d'un total de 1.505 habitatges amb preu de protecció pública.

 3. L'adquisició i rehabilitació d'habitatges a la ciutat consolidada (entre 275 i 325).

Totes les actuacions previstes segons el detall anterior, estan àmpliament explicitades en el document del "Pla Local d'Habitatge 2005-2015", i els estudis que l'acompanyen. En aquests documents es constata, el considerable increment d'actuacions, dedicació i esforços que l'Ajuntament de Mataró te previst portar a terme en els propers 10 anys per resoldre una gran part de la problemàtica de l'habitatge a la nostra ciutat.

A la vista de que s'ha exposat PROPOSO a la Junta de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Pla Local de l'Habitatge 2005-2015", de la ciutat de Mataró.

Segon.-

Aprovar el Programa de Participació Ciutadana que s'haurà d'aplicar en la tramitació del Pla Local de l'Habitatge 2005-2015.

Tercer.-

Publicar el present acord i el Programa de Participació Ciutadana, en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, en els taulers d'edictes i a la web municipal i portar a terme, així mateix, totes les actuacions previstes en l'esmentat programa."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

URGÈNCIA

Fora de convocatòria i prèvia declaració d'urgència que s'adoptà de forma reglamentària, es tracta el tema següent:

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE NOU TELÓ TALLAFOCS AL TEATRE MONUMENTAL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de nou teló tallafocs al Teatre Monumental", redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte canviar l'actual teló de ferro del Teatre Monumental i instal·lar un nou que sigui tallafocs, el qual compleixi amb els condicionants d'aïllament tèrmic i d'estanqueïtat al fum entre la caixa de l'escenari i la platea del teatre, amb un pressupost d'execució per contracte de 111.387,84 €, IVA inclòs.

Igualment i aprofitant les obres del canvi del teló de ferro, existent al Teatre Monumental des dels anys 50, s'ampliarà la boca de l'escenari per facilitar la cabuda dels decorats.

Actualment l'amplada de la boca és de 9,57 m., la qual no permet el muntatge de decorats de 10 m., fet que representa un problema a l'hora de muntar les escenografies. El projecte preveu l'ampliació de l'ample de la boca fins a 10,10 m.

Una vegada estigui seleccionada l'empresa adjudicatària de les obres, els treballs es desenvoluparan de la manera i terminis següents:

1.- Anticipació per a fer tota la programació i coordinació dels diferents industrials i també pera tenir-ho en compte per a la programació del teatre, termini previst 4 mesos.

2.- Preparació de la documentació: Elaboració del pla de treball i aprovació per part del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, termini de 8 setmanes.

3.- Treballs d'execució al mateix teatre, desballestar i muntar el nou teló amb un termini de 5 setmanes.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219.2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de nou teló tallafocs al Teatre Monumental", redactat per l'arquitecta municipal Dolors Periel Piquer, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte canviar el teló de ferro existent al Teatre Monumental per un altre tallafocs que compleixi els condicionants d'aïllament tèrmic i d'estanqueïtat al fum entre la caixa de l'escenari i la platea del teatre, amb un pressupost d'execució per contracte de 111.387,84 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87 de 15 d'abril de règim local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer

.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica - secció Patrimoni -, Manteniment, Protecció Civil i al Patronat de Cultura als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.