Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

17/05/2005

Escoltar

17/05/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4206/2005 de 12 de maig

Assumpte:

Ordre del Dia Junta de Govern Local 17 de maig de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 17 de maig de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de maig de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desinfecció dels sistemes de reg per als anys 2005 i 2006, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de reg per l'arbrat de la ciutat per als anys 2005 i 2006, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Autoritzar, disposar i reconèixer a favor de la mercantil Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), l'import de 476.001'88.-EURA., IVA. inclòs, en concepte del serveis de neteja de les dependències i edificis municipals prestats durant els mesos de gener a abril del 2005, ambdós inclosos.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 4004/2005, de 5 de maig, pel que s'acorda l'adjudicació del subministrament del mobiliari del centre d'art per a nous creadors de Can Xalant, a favor de Comercial Prous, SA., per l'import de 15.211'11.-EUR. per al lot 1 (mobiliari i complements) i 17.186'74.-EUR. per al lot 2 (cadires).

7 Aprovar l'adquisició de tres vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Prades Motor, SL", fins un import de 62.798'90 €.

8 Aprovar l'adjudicació del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris municipals de l'Ajuntament de Mataró a Electricitat Boquet.

-Servei de Recursos Humans-

9 Aprovació de l'oferta pública per a l'any 2005.

10 Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l'accés a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

11 Ordre de retirada de rètol al carrer Argentona, 84 baixos

12 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al carrer Montserrat, 15.

13 Ordre de retirada de rètol al carrer Montserrat, 52 bxs.

-Servei de Manteniment-

14 Aprovació inicial del projecte de millora de l'espai públic del Barri del Palau - Fase 1.

15 Aprovació inicial del projecte de renovació de paviments de l'avinguda del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa.

16 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "F" (trams de l'avinguda de Lluís Companys, carrer Ciutat Freta i trams dels passatges Mir i Borrell, Ferrer i Guardia i altres).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

17 Aprovar el conveni per a la formalització d'ajudes econòmiques destinades a la Fundació Privada El Maresme per al manteniment del servei que realitzar a favor de les persones amb disminució psíquica, per un import de 89.634,43 euros

18 Aprovar el conveni per a la formalització d'ajudes econòmiques destinades al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitzar a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració per import de 95.785,74 euros

-Servei de Joventut i Dona-

19 Ratificar el decret de la Consellera Delegada de Joventut i Dona de modificació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 10/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 17 DE MAIG DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia disset de maig de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència la senyora Pilar González Agàpito, 1ra. Tinent d'Alcalde i el senyor Ramon Bassas Segura, 4r.Tinent d'Alcalde.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € Aprovació de l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 2 de maig de 2005.

El senyor Paulí Mojedano Singla demana la correcció de l'acta de la passada sessió en el sentit de que ell va excusar la seva no assistència.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESINFECCIÓ DELS SISTEMES DE REG PER ALS ANYS 2005 I 2006, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 20/04/2005,en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de desinfecció dels sistemes de reg per als anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 40.726,84.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 04/05/2005, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196.3, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meritarà el present contracte durant el 2005, i que per al pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2006 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a l'esmentada partida, als efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de desinfecció dels sistemes de reg per als 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 40.726,84.-EUR., IVA. inclòs, per quedar justificada la necessitat de la contractació del servei, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 40.726,84.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 40533/434140/21000, amb els imports i anualitats que a continuació s'esmenten:

Any 2005:

 • 20.363,42.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 15318)

Any 2006:

 • 20.363,42.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 15320)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REG PER L'ARBRAT DE LA CIUTAT PER ALS ANYS 2005 I 2006, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 15/03/2005, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei reg de l'arbrat de la ciutat per als anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 35.920,00.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 06/05/2005, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2005, essent que es preveu consignar a l'esmentada partida crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2006, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de reg de l'arbrat de la ciutat per als anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 35.920,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 35.920,00.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2005:

 • 17.960,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500009234).

Any 2006:

 • 17.960,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500009235).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 - AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER A FAVOR DE LA MERCANTIL SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA. (SELSA), L'IMPORT DE 476.001'88.-EURA., IVA. INCLÒS, EN CONCEPTE DEL SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES I EDIFICIS MUNICIPALS PRESTATS DURANT ELS MESOS DE GENER A ABRIL DEL 2005, AMBDÓS INCLOSOS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de la Cap del Servei de Compres i Contractacions, de data 05/05/2005, es posa de manifest que en la data de 31/12/2004 va finalitzar el contracte de neteja d'edificis i dependències municipals, adjudicat a favor de la mercantil Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA).

Amb anterioritat, en la data de 15/11/2004, es van aprovar els nous plecs que regiran la prestació del servei i es va acordar la corresponent licitació pública per a l'adjudicació del nou contracte. Tanmateix, degut a la dilació en l'adjudicació motivada entre d'altres motius a la sol·licitud d'informació addicional i aclariments varis sol·licitats per la Mesa de Contractació, fins a la data de 04/04/2005 no ha estat possible efectuar la nova adjudicació, iniciant-se el servei en la data de 01/05/2005.

Durant l'interín d'aquests terminis ha estat necessari continuar amb el servei de neteja, pel que aquest ha estat efectuat per SELSA, segons els preus acordats al seu contracte.

Atès que els serveis de neteja de les dependències i edificis municipals efectuat per SELSA durant els mesos de gener a abril del 2004, ambdós inclosos, ascendeix a l'import de 476.001'98.-EUR., IVA. inclòs, si bé caldrà afegir a aquest import les actualitzacions dels preus aplicats a les factures, ja que els serveis facturats ho són a preus de 1999.

Atès que els índexs d'actualització dels preus aplicats als serveis no es faran oficials fins a mitjans del mes de maig del 2005.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Autoritzar, disposar i reconèixer a favor de Servicios Especiales de Limpieza l'import de 476.001'88.-EURA., IVA. inclòs, en concepte del serveis de neteja de les dependències i edificis municipals prestats durant els mesos de gener a abril del 2005, ambdós inclosos.

Segon.-

Atendre l'import de 476.001'88.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les partides i imports que es contenen a la relació de documents comptables tipus ADOF núm. 200500000492, del pressupost municipals aprovat per al 2005."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 4004/2005, DE 5 DE MAIG, PEL QUE S'ACORDA L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI DEL CENTRE D'ART PER A NOUS CREADORS DE CAN XALANT, A FAVOR DE COMERCIAL PROUS, SA., PER L'IMPORT DE 15.211'11.-EUR. PER AL LOT 1 (MOBILIARI I COMPLEMENTS) I 17.186'74.-EUR. PER AL LOT 2 (CADIRES).

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient administratiu per a la contractació del subministrament del mobiliari del centre d'art per a nous creadors de Can Xalant, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del contracte marc d'homologació de mobiliari de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i de designació de proveïdors, amb un pressupost fixat com a màxim per a la seva adjudicació de fins a 34.798,22.-EUR., IVA. Inclòs, a raó de 14.547,60.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 1 corresponent al mobiliari homologat i complements i 20.250,62.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 2 corresponent a cadires.

Atès que procedeix modificar l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2005, pel que s'iniciava la contractació abans esmentada, degut a què el preu d'un del lot núm. 1 es va calcular de manera molt ajustada, comprovant-se amb posterioritat que la despesa per l'adquisició de tots els subministraments inclosos en aquest lot és major.

Atès que d'acord amb l'anterior procedeix disminuir el preu fixat per l'adquisició de cadires fixat al lot núm. 2.

Atès l'anterior i a la vista de les consultes efectuades a proveïdors homologats, els imports resultants serien els següents:

15.211,11.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 1

17.186,74.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 2

Mitjançant informe del Tècnic de Compres del Servei de Compres i Contractació d'aquesta Corporació, de data de data 04/05/2005, es posa de manifest que les millors ofertes efectuades per a l'adquisició dels béns que composen el subministrament són les següents, atès que són les més econòmiques (únic criteri acordat per a l'adjudicació del mobiliari):

- Lot A: compost de mobiliari homologat d'oficina: COMERCIAL PROUS, SA.

- Lot B: mobiliari homologat corresponent a cadires: COMERCIAL PROUS, SA.

Atès el previst a l'art. 92 en relació als arts. 171, 182.g), 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que respecta a l'ús del procediment negociat sense publicitat per al subministraments de béns respecte dels que prèviament s'ha convocat el corresponent concurs per a la seva homologació i designació de proveïdors.

Atès el calendari de reunió dels òrgans de govern i la necessitat de tenir el subministrament abans que finalitzi el mes de maig, segons comunica el servei promotor de la contractació.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.-

Modificar l'acord pres per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró de data 2 de maig de 2005, pel que s'iniciava la contractació del subministrament del mobiliari del centre d'art per a nous creadors de Can Xalant, degut al càlcul erroni en el preu dels articles inclosos al lot núm. 1, quedant el preu dels dos lots dels que es composa la contractació de la següent manera:

Lot núm. 1 corresponent a mobiliari homologat i complements: 15.211,11.-EUR, IVA, inclòs

Lot núm. 2 corresponent a les cadires: 17.186,74.-EUR, IVA, inclòs.

Segon.-

Adjudicar el subministrament del mobiliari del Centre d'art per a nous creadors de Can Xalant, a favor de Comercial Prous, SA tant pel lot núm. 1 com pel 2, segons els imports dels lots acordats en el punt anterior.

Tercer.-

En conseqüència aprovar els documents comptables que a continuació es detallen, els quals s'atendran a càrrec de la partida núm. 40220/45183M/62500 del pressupost municipal aprovat per enguany:

 • A/ núm. 22328, d'import 14.547'60.-EUR.

 • AD núm. 22329, d'import 15.211'11.-EUR., a favor de Comercial Prous, SA.

 • D núm. 22326, d'import 17.186'74.-EUR., a favor de Comercial Prous, SA.

 • A/ núm. 22327, d'import 3.063'88.-EUR.

Quart.-

Ratificar el contingut del present acord an la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 - APROVAR L'ADQUISICIÓ DE TRES VEHICLES TURISME PER A LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "PRADES MOTOR, SL", FINS UN IMPORT DE 62.798'90 EUR.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 3999/2005, de 5 de maig la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació va acordar l'adjudicació del subministrament de tres vehicles i es disposava en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3999/2005 de 5 de maig, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, el contingut del qual és el següent:

" Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de tres vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró.Atès l'informe emès pel Cap de la Policia Local de Mataró, de data 28 d'abril de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a l'empresa "Prades Motor, SL" fins un import de 62.798'90.-EUR, IVA inclòs.

Atès que en la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Atès el calendari d'òrgans municipals i els compromisos adquirits per la Policia Local en relació a aquests vehicles

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer.-

Excloure de la licitació l'oferta presentada per l'empresa "Auser Concept 3000, SA", en incomplir el plec de condicions tècniques particulars que regeixen el concurs per al subministrament de tres vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró; en concret, la llargada total del vehicle, el tipus de combustible, el consum urbà màxim, el canvi de marxes i la cilidrada requerits.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de tres vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Prades Motor, SL" fins un import de 62.798'90.-EUR, IVA inclòs.Tercer.- Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària validi els poders del seu apoderat, aporti certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i document que l'acrediti d'estar donat d'alta de l'IAE.

Quart.-

Atendre la despesa que es proposa de la següent manera:

 • Pel que fa a 61.298'90.-EUR, amb càrrec a la consignació de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 19522).
 • Pel que fa a 1.500'00.-EUR mitjançant el lliurament dels dos vehicles de segona mà següents:

 • SEAT Córdoba matrícula B-9598-WG
 • SEAT Córdoba matrícula B-3414-PN

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.511'96.-EUR i pagui l'import de 180'64.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Setè.

- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local ".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LAMPISTERIA I ELECTRICITAT ALS EDIFICIS MUNICIPALS, EDIFICIS ESCOLARS I CEMENTIRIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A ELECTRICITAT BOQUET.El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris des de maig de 2005 fins abril de 2007.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de maig de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 99.166'98 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que en les previsions inicials de les corresponents partides del pressupost municipal per als anys 2005, 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200 i 40633/443110/21200 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar la clàusula quarta del plec de condicions que han servit de base per a la licitació del concurs del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris, de Mataró, en el sentit mantenint la durada total de dos anys del contracte però variant-ne la data d'inici i de finalització; en conseqüència, establir el dia 1 de juny de 2005 com a data d'inici de la prestació del servei i per tant fixar com a data final de prestació el dia 3 de maig de 2007,.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris, de Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 99.166'98 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte, a raó de 49.583'49 € anuals

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides dels pressupostos municipals següents i de la següent manera:

 • Any 2005

 • 40513/121810/21200 14.023'61 € (doc. compt. D núm. 23203)
 • 40513/422500/21200 14.023'61 € (doc. compt. D núm. 23207)
 • 40633/443110/21200 876'48 € (doc. compt. D núm. 23207)

 • Any 2006

 • 40513/121810/21200 24.040'48 € (doc. compt. DFUT núm. 22570)
 • 40513/422500/21200 24.040'48 € (doc. compt. DFUT núm. 22632)
 • 40633/443110/21200 1.502'53 € (doc. compt. DFUT núm. 22633)

 • Any 2007

 • 40513/121810/21200 10.016'87 € (doc. compt. ADFUT núm. 23227)
 • 40513/422500/21200 10.016'87 € (doc. compt. ADFUT núm. 23229)
 • 40633/443110/21200 626'05 € (doc. compt. ADFUT núm. 23231)

Quart.-

Aprovar les anotacions comptables inverses, conseqüència del canvi de periodificació, següents:

 • Any 2007

 • 40513/121810/21200 8.013'49 € (doc. compt. A/ núm. 23226)
 • 40513/422500/21200 8.013'49 € (doc. compt. A/ núm. 23228)
 • 40633/443110/21200 500'84 € (doc. compt. A/ núm. 23230)

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.966'68 € i pagui l'import de 185'45 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Recursos Humans-

9 - APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA PER A L'ANY 2005.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Pel bon funcionament de la plantilla de personal d'aquesta corporació, és oportú proveir diverses places, per la seva cobertura indefinida o en propietat al llarg de l'any 2005.

La llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atorga a l'Alcalde la competència per aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació. En aquest Ajuntament, l'Alcalde ha delegat aquesta competència a la Comissió de Govern.

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb els sindicats a l'empara del que estableix l'article 32,c, de la llei 9/87 de 12 de juny d'Òrgans de Representació modificada per la llei 7/90, de 19 de juliol, i l'article 8 de l'acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró. Així mateix, es fa constar que l'Ajuntament de Mataró compleix la normativa sobre integració social de persones amb disminució, i les mesures alternatives.

Tenint en compte la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2005, l'informe jurídic precedent i la proposta d'Oferta Pública d'Ocupació del Cap de Recursos Humans, es proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2005, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Les places objecte d'oferta pública, podran ser augmentades en un 10% addicional per decret en el moment de la convocatòria i abans del començament de les proves selectives en els termes establerts a l'article 89, 69.2 i 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels Ens Locals.

Segon.-

Nomenar quan es creï vacant i només si s'ha previst a la convocatòria els qui, un cop superats tots els requisits del procés selectiu quedin dins del 10% addicional.

Tercer.-

Publicar íntegrament el present acord al DOGC, BOP i BOE, i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

10 - APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'ACCÉS A PLACES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"L'aprovació d'aquestes bases generals suposarà unificar les normes que regulen els processos selectius per accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l'ajuntament de Mataró, ja es tracti de les places incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO), o bé la contractació de personal de forma temporal o interí.

Això no obstant, cada procés selectiu té unes peculiaritats difícils de recollir a unes bases generals. En el cas de places d'OPO, aquesta informació es fa constar a una fitxa tècnica o base específica, que aprovarà la Junta de Govern i que està subjecte als mateixos tràmits administratius que les bases generals, a efectes de publicació en els diferents butlletins oficials, termini de presentació d'al·legacions, etc.

Les persones interessades en ocupar alguna/es de la/les plaça/ces de l'OPO, han de conèixer el contingut d'aquestes bases i també el de la/les fitxa/es dels processos on vulguin participar.

Pel que fa a processos de selecció per ocupar plaça/ces amb caràcter temporal, la informació i característiques concretes, es faran constar al decret de convocatòria, que es publicarà al BOP.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

L'alcalde d'aquesta corporació, va delegar aquesta competència a la Junta de Govern. Per tant, proposo a la Junta de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar les bases generals de selecció que regularan els processos de selecció de les places que conformen l'Oferta Pública d'Ocupació de 2005 i de les que es cobreixin amb caràcter temporal.

Segon.-

Aprovar les fitxes tècniques que s'adjunten com a annex a les bases generals.

Tercer.-

Publicar les bases generals i les fitxes tècniques al BOP , i en extracte al BOE i DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

11 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CARRER ARGENTONA, 84 BAIXOS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 31.03.2005 s'ha incoat a Montserrat Guareño Salva expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Argentona, 84 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Montserrat Guareño Salva que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat, al c. Argentona, 84 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

12 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL CARRER MONTSERRAT, 15.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 31.03.2005 s'ha incoat a M. Assumpció Pons i Safont Tria expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzables d'aparell d'aire condicionat, al c. Montserrat, 15, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

Francesc Aracil Gallardo, en relació a l'esmentada provisió, ha sol·licitat el termini de dos mesos per realitzar les modificacions necessàries.

Respecte a dita manifestació de voluntat de complir la normativa, es pren en consideració, però no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, i que precisament coincideix amb el termini sol·licitat.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a M. Assumpció Pons i Safont Tria que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Montserrat, 15, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CARRER MONTSERRAT, 52 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 31.03.2005 s'ha incoat a M. Teresa Gasull Ferran expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Montserrat, 52 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a M. Teresa Gasull Ferran que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat, al c. Montserrat, 52 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Servei de Manteniment-

14 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DEL PALAU - FASE 1.El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de millora de l'espai públic del Barri del Palau - Fase 1", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 111.957,14 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de millora de l'espai públic del Barri del Palau - Fase 1", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 111.957,14 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

15 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE L'AVINGUDA DEL VELÒDROM I ELS CARRERS NOU DE LA MERCÈ, VALÈNCIA I MARE DE DÉU DE LA CISA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de paviments de l'avinguda del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 299.080,34 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de paviments de l'avinguda del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 299.080,34 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

16 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "F" (TRAMS DE L'AVINGUDA DE LLUÍS COMPANYS, CARRER CIUTAT FRETA I TRAMS DELS PASSATGES MIR I BORRELL, FERRER I GUARDIA I ALTRES).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 28 d'abril de 2005, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Tècnic Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, SL., Sr. Josep Valero Lara.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció de les obres reforma de l'enllumenat públic del quadre "F", que inclou l'avinguda President Companys (entre els carrers Sant Cugat i Alarona), carrer Ciutat Freta, passatges Pau Claris (entre els carrers Alarona i Ciutat Freta), Comtes Mir i Borrell (entre els carrers Ferrer i Guardia i Rosa Sensat), Alfons IV el Magnànim (entre els carrers ciutat Freta i Rosa Sensat), Jaume II el Just (entre els carrers Ciutat Freta i Rosa Sensat) i Ferran II el Catòlic (entre els carrers Ciutat Freta i Rosa Sensat), signada en data 28 d'abril de 2005 pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Tècnic Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, SL., Sr. Josep Valero Lara, per la quantitat de 96.145,94 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

17 - APROVAR EL CONVENI PER A LA FORMALITZACIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A LA FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI QUE REALITZAR A FAVOR DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA, PER UN IMPORT DE 89.634,43 EUROS

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"

Relació de fets

Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics a la Fundació Privada el Maresme per al manteniment del servei que realitza a favor de les persones disminuïdes psíquiques.

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2005, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Atès que en les bases d'execució del pressupost de despeses d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 89.634,43 euros, a la partida 60550 313410 48900, com aportació a la Fundació Privada Maresme.

Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2005 a la Fundació Privada el Maresme, destinada al manteniment del servei que realitza a favor de persones disminuïdes psíquiques.

Segon.-

Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 89.634,43 euros (vuitanta-nou mil sis-cents trenta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2005.

Tercer.-

Facultar el conseller delegat de Benestar Social, J. Oriol Batista Gázquez, per a la signatura del conveni.

Quart.-

Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada el Maresme per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

18 - APROVAR EL CONVENI PER A LA FORMALITZACIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES AL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI QUE REALITZAR A FAVOR D'INFANTS, JOVES I ADULTS AMB DIFICULTATS D'INTEGRACIÓ PER IMPORT DE 95.785,74 EUROS

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració.

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2005, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Atès que en les bases d'execució del pressupost d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 95.785,74 euros, a la partida 60550 313410 48900 com aportació al Centre de Formació i Prevenció.

Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.- Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2005 al Centre de Formació i Prevenció, destinada al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració,

Segon.-

Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 95.785,74 euros (noranta-cinc mil set-cents vuitanta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2005.

Tercer.- Facultar el conseller-delegat de Benestar Social, per a la signatura del conveni.

Quart.-

Notificar aquesta resolució al Centre de Formació i Prevenció per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Joventut i Dona-

19 - RATIFICAR EL DECRET DE LA CONSELLERA DELEGADA DE JOVENTUT I DONA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fetsEn acabar les escoles a finals de juny, cal un servei de casals d'estiu el mes de juliol que, amb un format i plantejament educatiu diferent, que eduqui i tingui cura dels nens i joves mentre els pares i mares treballen.

La gestió d'aquest servei l'ha dut sempre a terme entitats d'educació en el lleure, associacions de mares i pares i en alguns casos associacions de veïns, la capacitat financera dels quals és nul·la. L'Ajuntament subvenciona aquestes entitats en virtut d'uns criteris d'equitat i de preu per tal de motivar l'existència d'un servei com més a l'abast de tots els pares millor.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2005 es van aprovar les bases particulars reguladores de les subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 12/05) i la corresponent convocatòria, obrint-se el període de presentació de sol·licituds entre les dies 4 de gener a 7 de febrer de 2005.

Posteriorment a la seva aprovació s'han posat de manifest tres fets que fan canviar les circumstàncies que es van tenir en compte per la redacció de les bases:

Primer: En les bases particulars reguladores dels casals d'estiu d'aquest any, aprovades per la Junta de Govern local en data 24 de gener de 2005, no s'especifica el pagament avançat del 50% abans de l'inici de l'activitat.

No obstant l'existència de molts d'aquests casals depenen de la subvenció que es concedeix des de l'Ajuntament, però també, atesa la incapacitat financera, necessiten que de la subvenció els sigui avançada el 50% abans de l'inici de l'activitat, tal i com s'ha vingut fent cada any.

Segon.-: Per una altra banda, la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de que el curs escolar 2005-2006 comenci el 12 de setembre, la qual cosa dificulta el compliment del requisit establert a les bases reguladores de les subvencions per casals d'estiu, de que les activitats entre l'agost i el setembre tinguin una durada no inferior a dues setmanes.

Tercer.- Per una banda, s'ha signat el Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural, el qual influeix en els costos en matèria de personal que hauran de suportar les entitats organitzadores dels casals d'estiu.

Quart. Existeix crèdit suficient a la partida 60300.31312005-001.48900

Cinquè. Resulta urgent la present modificació per tal de que els casals d'estiu puguin iniciar les seves activitats en les dates previstes

Fonaments de dret

L'article 17 de les bases d'execució del pressupost de 2005 estableix que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per autoritzar les despeses quan el seu import sigui superior de 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros.

L'article 22 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i l'article 24.11 de les bases d'execució del pressupost del 2005, preveuen la possibilitat d'efectuar el pagament avançat d'una subvenció.

L'article 57 de la llei 30/92, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la possibilitat de convalidar els actes administratius.

En conseqüència aquesta Consellera Delegada proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret 3922/2005 de 3 de maig que en la seva part resolutiva establia el següent:

"1. Modificar les bases reguladores de les subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 12/05) aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2005 en el següent sentit:

Primer.- Incorporar a les bases particular en el punt 2 que regula l'import de la convocatòria específica de la subvenció de casals d'estiu, un segon paràgraf que digui textualment: "Avançar el pagament del 50% de cada una de les subvencions concedides per a casals d'estiu abans de l'inici de l'activitat".

Segon.-: Suprimir la obligatorietat que el casal de setembre tingui una durada no inferior a 2 setmanes tal i con s'establia a l'objecte de la subvenció i incorporar al punt 3b l'import màxim de la quota diària que es fixa en 5.45 euros per persona / dia

Tercer.-: Ampliar l'import de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu, previst en el punt 2, fins un import màxim de 101.000 euros amb càrrec a la partida 60300.31312005.48900.

2. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.