Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

17/10/2005

Escoltar

17/10/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8178/2005 de 13 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió 17.10.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 d'octubre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 d'octubre de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als c/ Don Magí de Vilallonga, Na Pau i Pl. del Beat Salvador, mitjançant concurs i subhasta, i convocar licitació.

4 Aprovar l'adjudicació de les obres de renovació de paviments asfàltics dels c. Provença, Arnau de Palau, Goya, Monserrat Cuadrada i Pg. Carles Padrós a favor de l'empresa "Pasquina, SA" fins un import de 370.552'69 euros, IVA inclòs.

5 Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al carrer Rosselló a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA", fins un import de 59.445'36 euros, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya per un import de 90.000,000 €, destinada a finançar en part les obres de reurbanització de l'av. Josep Puig i Cadafalch, entre Av. Gatassa i rda. Bellavista, pl. Tomàs Ribas, pl. Isla Cristina i peatonalització d'un tram del carrer Sicília.

-Servei d'Urbanisme-

7 Donar compte de la sentència 295/2005 de 8/9/2005 dictada pel Jutjat contenciós - administratiu nº 6 de Barcelona, en RCA 224/2004 A, interposat pel Club Deportivo Ronda contra l'aprovació definitiva de la relació de bens i drets de l'expropiació àmbit CAN SOLERET

8 Ordre de retirada del tancament de la galeria al c. Major, 64, 4t 1ª.

9 Ordre de retirada de tanca publicitària al Camí del Mig, 133.

10 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retornar el pati al seu estat inicial al c. Salvador Espriu, 93.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

11 Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats, dins de l'àmbit educatiu, en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

M. Pau Ortillés Cadena

ACTA NÚM. 19/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 17 D'OCTUBRE DE 2005.

==========================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia disset d'octubre de dos mil cinc, essent les nou hores del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Assistits de la Secretària accidental senyora M. Pau Ortillés Cadena, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 3 d'octubre de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 € APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS DON MAGÍ DE VILALLONGA, NA PAU I PL. DEL BEAT SALVADOR, MITJANÇANT CONCURS I SUBHASTA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 26/09/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Vilallonga i de Na Pau i a la plaça Beat Salvador, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 77.188,59.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 06/10/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111A/60100 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Vilallonga i de Na Pau i a la plaça Beat Salvador, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 77.188,59.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Vilallonga i de Na Pau i a la plaça Beat Salvador, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 77.188,59.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111A/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 50125).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'actuació arqueològica als carrers Don Magí de Vilallonga i de Na Pau i a la plaça Beat Salvador, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 03/10/2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 € APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DELS CARRERS PROVENÇA, ARNAU DE PALAU, GOYA, MONTSERRAT CUADRADA I PASSEIG CARLES PADROS A FAVOR DE L'EMPRESA "PASQUINA, SA" FINS UN IMPORT DE 370.552,69 EUROS, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de paviments asfàltics dels c. Provença, Arnau de Palau, Goya, Monserrat Cuadrada i pg. Carles Padrós, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 28 de setembre de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de renovació de paviments asfàltics dels c. Provença, Arnau de Palau, Goya, Monserrat Cuadrada i pg. Carles Padrós, a Mataró, a l'empresa "Pasquina, SA" fins un import de 370.552'69 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que les previsions de la partida 40543/51112Z/61100 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte d'execució obres del projecte de renovació de paviments asfàltics dels c. Provença, Arnau de Palau, Goya, Monserrat Cuadrada i pg. Carles Padrós, a Mataró, a l'empresa "Pasquina, SA" fins un import de 370.552'69 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/51112Z/61100 de la següent manera:

  • Any 2005 210.550'87 € (doc. compt. D núm. 50439)
  • Any 2006 160.001'82 € (doc. compt. ADFUT núm. 50442)

Tercer.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per al exercici pressupostari de 2006, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa AFUT/ núm. 50441, de 210.550'87 €, corresponent a l'adequació de la previsió inicial d'adjudicació i l'import real de l'adjudicació.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 14.822'11 € i pagui l'import de 185'45 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 € APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DE VEHICLES AL CARRER ROSSELLÓ A FAVOR DE L'EMPRESA "AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA", FINS UN IMPORT DE 59.445,36 EUROS IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al c. Rosselló, a Mataró.

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 22 de setembre de 2005, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Supertec Zona, SL" fins un import de 52.205'22 €, IVA inclòs, si bé se li concedia un termini de tres dies per tal que completés la documentació presentada en la seva plica.

Vist l'escrit de l'esmentada empresa, en el qual posa de manifest la impossibilitat d'aportar, en el termini concedit, la documentació requerida.

Vist l'informe de l'assessora jurídica del servei de Compres i Contractacions, de data 30 de setembre de 2005, en el qual es posa de manifest que, a la vista de l'escrit presentat per l'empresa, i d'acord amb la legislació aplicable, procediria que la Mesa de Contractació exclogués de la licitació l'empresa "Supertec Zona, SL" i proposés l'adjudicació a favor de la següent proposta més econòmica, atès que la forma d'adjudicació d'aquest contracte és la subhasta.

Atès l'informe emès pel Tècnic de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 d'octubre de 2005, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a l'adjudicació de les obres esmentades a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA", la següent més econòmica, fins un import de 59.445'36 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió de la partida 20100/51321E/60500 per als pressupostos municipals de 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida 20100/51321E/60500 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure l'oferta presentada per l'empresa "Supertec Zona, SL", atès que no ha aportat, en el termini addicional que se li ha atorgat la documentació que li mancava en la seva plica, consistent en l'acreditació de la seva solvència tècnica.

Segon.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al c. Rosselló, a Mataró, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA" fins un import de 59.445'36 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 20100/51321E/60500, de la següent manera:

  • Any 2005 28.884'35 € (doc. compt. D núm. 51022).
  • Any 2006 30.561'01 € (doc. compt. ADFUT núm. 51027).

Quart.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de 2006, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats

Cinquè.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa de 47.327'65 € (doc. compt. A/ núm. 51024), corresponent a l'adequació de l'import de la previsió inicial amb l'import real de l'adjudicació.

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.377'81 € i pagui l'import de 175'84 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER UN IMPORT DE 90.000,000 EUROS, DESTINADA A FINANÇAR EN PART LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. JOSEP PUIG I CADAFALCH, ENTRE AV. GATASSA I RDA. BELLAVISTA, PL. TOMÀS RIBAS, PL. ISLA CRISTINA I PEATONALITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER SICÍLIA.

El senyor Arcadi Vilert, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 13 d'abril de 2005, l'Ajuntament de Mataró va presentar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya una petició de subvenció per a la reurbanització de l'Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram compres entre l'Avinguda de la Gatassa i la ronda Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília, d'acord amb la resolució CTC/376/2005 de 10 de febrer, publicada en el DOGC número 4331 de 25 de febrer de 2005 pel Departament de Comerç, Turisme i Consum, adreçada a l'atorgament d'ajuts destinats a la renovació de l'activitat comercial i del foment de la cooperació empresarial.

En data 20 de setembre de 2005, ha tingut entrada a l'Ajuntament de Mataró la notificació, amb número de registre de sortides 0242S-7365, relativa a la Resolució dictada en data 25 de juliol de 2005 pel Director General de Comerç i President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, comunicant l'atorgament d'una subvenció per un import de 90.000,00 €, que correspon a un 10% sobre la inversió prevista de 900.000,00 € per a la reurbanització de l'Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram compres entre l'Avinguda de la Gatassa i la ronda Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília (exp.núm. ZV-19-05).

Atès les condicions establertes a les bases de la convocatòria per fer efectiva l'ajuda atorgada.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

Primer.-

Acceptar la subvenció atorgada per Resolució del Director General de Comerç i President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, de data 25 de juliol de 2005, segons la convocatòria CTC/376/2005 de 10 de febrer, publicada en el DOGC número 4331 de 25 de febrer de 2005 pel Departament de Comerç, Turisme i Consum, adreçada a l'atorgament d'ajuts destinats a la renovació de l'activitat comercial i del foment de la cooperació empresarial, per un import de 90.000,00 €, que correspon a un 10% sobre la inversió prevista de 900.000,00 € per a la reurbanització de l'Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram compres entre l'Avinguda de la Gatassa i la ronda Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília .

Segon.-

Donar trasllat de l'anterior acord a la Direcció General de Comerç, del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, al Servei Municipal d'Ingressos i a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica als efectes escaients. "

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei d'Urbanisme-

7 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 295/2005 DE 8/9/2005 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA, EN RCA 224/2004 A, INTERPOSAT PEL CLUB DEPORTIVO RONDA CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS DE L'EXPROPIACIÓ ÀMBIT CAN SOLERET

El senyor Arcadi Vilert, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós administratiu Núm. 6 de Barcelona en data 8 de setembre de 2005 ha dictat sentència Núm. 295/2005 en el recurs contenciós administratiu 224/2004 interposat pel CLUB DEPORTIVO RONDA contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de Mataró del 15 de gener de 2004 que desestimà el recurs de reposició interposat pel recurrent contra l'aprovació definitiva de la relació de bens i drets afectats pel Projecte complementari del Pla especial d'equipaments Can Soleret, taxació conjunta.

En la seva resolució el Jutjat Contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona declara la inadmissibilitat del recurs per falta de legitimació "ad causam" del recurrent, sense entrar en el fons de l'assumpte. Es a dir, la sentència es fonamenta en que la Junta Directiva de la entitat recurrent no va acordar ni va autoritzar expressament al seu President per exercitar les accions legals per la defensa dels interessos del club ni per interposar el recurs contenciós administratiu contra la resolució municipal.

Pel que fa a la condemna en costes, el Jutjat ha acordat que no procedeix per no apreciar-se temeritat ni mala fe en l'actuació processal dels litigants.

Atès que la sentència és favorable als interessos de l'Ajuntament, procedeix acceptar-la i donar-ne compliment.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Sentència 295/2005 del Jutjat contenciós administratiu Núm. 6 de Barcelona, de 8 de setembre de 2005, en el recurs contenciós administratiu 224/2004 interposat pel CLUB DEPORTIVO RONDA.

Segon.- Comunicar el precedent acord al Jutjat Contenciós administratiu Núm. 6 de Barcelona i al Gabinet Jurídic de Secretaria General. "

Es donen per assabentats.

8 - ORDRE DE RETIRADA DEL TANCAMENT DE LA GALERIA AL C. MAJOR, 64, 4T 1ª.

El senyor Arcadi Vilert, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 24.05.2005 s'ha incoat a Susana Tirado Lopera expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Major, 64, 4t 1a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

Les obres han consistit en tancar la galeria que dóna al pati de ventilació, a dita galeria ventila una habitació de l'habitatge veí, amb adreça c. Sant Jordi, 9, 3r 1a, i la persona afectada ha denunciat el fet.

El servei tècnic municipal ha informat que el tancament és il·legalitzable per incomplir els requisits mínims d'habitabilitat. El Decret 259/2003 sobre mínims d'habitabilitat objectiva per habitatges usats, exigeix que les habitacions tinguin una obertura en façana a espai públic, pati d'illa o pati de parcel·la, directa o a través d'una galeria de manera que tingui, com a mínim, una superfície de 0,20 m2, amb una alçada entre 0,80 i 2,00 metres.

Els propietaris de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació, i els habitatges han d'estar en condicions objectives d'habitabilitat.

Està tipificada com a infracció urbanística lleu l'incompliment del deure de conservació de terrenys, urbanitzacions, edificacions, rètols i instal·lacions en general, en condicions de salubritat i decòrum públic, sancionable amb multa de 300 a 3.000 euros, que és independent de les multes coercitives.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa.

Vistos els informes precedents; les normes sobre habitabilitat; i els articles 189, 197, 198, 207.d) i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Susana Tirado Lopera que en el termini màxim de dos mesos, retiri el tancament de la galeria que impedeix la ventilació de l'habitació d'un altra habitatge que dóna a dita galeria, al c. Major, 64, 4t 1a, en infringir les normes d'habitabilitat.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 - ORDRE DE RETIRADA DE TANCA PUBLICITÀRIA AL CAMÍ DEL MIG, 133.

El senyor Arcadi Vilert, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per decret de 23.03.2005 s'ha requerit a Europublicidad Luminosa 2000, SL perquè sol·licités llicència per la instal·lació de tanca publicitària, al Camí del Mig, 133, en el termini de dos mesos.

La persona interessada no ha sol·licitat la llicència requerida.

El servei tècnic municipal ha informat que els articles 36 i 38 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, disposen els lloc on no s'admeten tanques publicitàries i que en la resta l'Ajuntament ha de valorar cada cas sobre la idoneïtat del lloc on es pretén instal·lar.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Europublicidad Luminosa 2000, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri la tanca publicitària, al Camí del Mig, 133.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETORNAR EL PATI AL SEU ESTAT INICIAL AL C. SALVADOR ESPRIU, 93.

El senyor Arcadi Vilert, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Manuel Nevado Salmerón ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 25.07.2005, que li ordena retornar a l'estat inicial el pati afectat per les obres sense llicència, al c. Salvador Espriu, 93, al no ser legalitzables.

Al·lega que l'únic que ha fet és anivellar una terrassa que quedava per sota de l'existent a la planta pis uns quants centímetres i va aprofitar l'elevació per deixar una cambra d'aire per solucionar uns problemes d'humitats. Discrepa de la consideració dels tècnics municipals de que s'ha construït un nou volum, no s'ha produït cap modificació externa. Aquests argument ja plantejats en escrit de 22.07.2005, encara no s'han resolt. Considera que si la cambra d'aire no es practicable deixaria de ser qualificada com a edificació. L'acord recorregut l'impedeix solucionar el problema d'humitats i filtracions. Sol·licita l'aplicació de la disciplina urbanística d'una forma ponderada, l'acceptació de les seves al·legacions deixant sense efecte l'ordre recorreguda, i l'aixecament de la suspensió de les obres.

El servei tècnic municipal en relació a les al·legacions tècniques ha informat que s'ha construït una planta soterrani a una cota superior al nivell teòric màxim permès per reomplir de terres, supera la cota fixada al pati. El volum construït no es pot considerar una cambra d'aire, encara que no fos practicable. La construcció del volum anivellat al forjat superior i amb una obertura a l'exterior que sembla una finestra, no és la única solució tècnica per evitar humitats. Les obres no són legalitzables per infringir l'article 79 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació i l'ordenança gràfica per la zona 1d6 del Pla general d'ordenació.

Segons es desprèn de l'informe municipal d'inspecció i de les fotografies fetes l'11.05.2005, s'ha construït en desnivell un volum d'uns 30 m2 que per un costat té la mateixa alçada que la planta inferior de la casa i per l'altra una alçada menor però que sobresurt aproximadament mitja planta per sobre del nivell del terra quan finalitza el desnivell. Pretendre que aquest volum és una cambra d'aire es tant inconsistent que sobra qualsevol comentari.

Respecte a que no s'han contestat les al·legacions efectuades en escrit de 22.07.2005, en l'expedient administratiu no en consta cap d'aquesta data i consultat el registre general d'entrades tampoc consta presentat. Si es refereix a les al·legacions entrades el 13.06.2005 es van resoldre en decret de 22.06.2005, que ratificava la suspensió de les obres.

El fet que la construcció efectuada sigui o no practicable no té incidència en la normativa d'aplicació al pati d'illa, doncs no es permet cap tipus construcció, ha d'estar lliure d'edificació i al nivell de terres indicat en el planejament, o sigui que tampoc pot modificar l'anivellació del pati a la seva voluntat.

La solució d'un problema de manteniment i conservació dels edificis, com són filtracions i humitats, no pot comportar mai una infracció com pretén justificar el recurrent.

Vistos els informes precedents i els articles esmentats, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Desestimar el recurs de reposició interposat per Manuel Nevado Salmerón contra l'acord de la Junta de Govern Local de 25.07.2005, que li ordena retornar al seu estat inicial el pati afectat per les obres il·legals, al c. Salvador Espriu, 93, en el benentès que en l'execució de l'enderroc pot efectuar les obres necessàries per evitar filtracions i humitats, prèvia presentació a les oficines municipals dels treballs que pretengui realitzar a fi de comprovar si s'ajusten al planejament.

Segon.-

Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

11 - ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS, DINS DE L'ÀMBIT EDUCATIU, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I SERVEIS DE LA XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT, ANY 2005.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. La Diputació de Barcelona assisteix i coopera amb els municipis del seu àmbit territorial que necessitin suport per a la realització d'activitats municipals i supramunicipals que li són pròpies, entre elles les educatives.

2. Entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró es ve col·laborant per afavorir la prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides en l'àmbit educatiu.

3. Per acord de Ple de l'Ajuntament de Mataró de 8 de juny de 2000 es va aprovar l'adhesió al Protocol general "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat", i s'ha desenvolupat amb convenis específics entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per tal de desenvolupar programes d'acció educativa local.

4. Per al període 2004-2007, la Diputació de Barcelona va tornar a renovar l'aprovació de l'adhesió al Protocol general.

5. En desplegament de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació, la Junta de Govern, en data 10 de març de 2005, va aprovar les Bases Específiques i la Convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005.

Vist l'informe jurídic precedent i

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat d'import 45.552,00 Euros (quaranta-cinc mil cinc-cents cinquanta-dos euros).

Segon.- Aprovar l'aplicació, al pressupost de l'Institut Municipal d'Educació en el concepte d'ingrés número 02300. 42320. 46200 € De la Diputació de Barcelona € de la quantitat de 45.552,00 euros, per a l'any 2005.

Tercer.-

Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Quart.-

Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretària accidental estenc la present acta.