Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/03/2005

Escoltar

18/03/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern Local
Organisme

Ordre del dia

DECRET 

2231/2005 de 15 de març

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 18 de març de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005  - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIVENDRES 18 DE MARÇ DE 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de març de 2005

2            DESPATX OFICIAL

            CMI SERVEIS CENTRALS

            SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Compres i Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris municipals de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys (del 01/05/2005 al 30/04/2007), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

 4. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de tres vehicles turisme per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i es convoca licitació.

 5. Adjudicar les obres de rehabilitació del cementiri dels "Caputxins", fase IV, a favor de l'empresa "Cons-Te, SL".

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

 6.Aprovació inicial del Projecte  constructiu de reurbanització del carrer d'en Moles

-Servei d'Urbanisme-

 7.Aprovació inicial de l'estudi de detall carrer andalús 2-4 / Torrent de la Pólvora 169.

 8.Aprovació inicial de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable del carrer Pacheco 45.

9.Ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Marià Ribas, 30, 4t 1ª.

10.Ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Esteve Albert, 31, 5è 1ª.

11.Ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Mossèn Jaume Sala, 18, 7è 7ª.

12.Ordre de retirada de rètols i tendal-marquesina a l'av. Maresme, 531 bxs.

13.Ordre de retirada d'aparell aire condicionat al c. Miquel Biada, 85 bxs.

14.Ordre de retirada de rètol al c. Carrasco i Formiguera, 21 bxs.

15.Ordre de retirada de rètols a l'av. Puig i Cadafalch, 218 bxs.

16.Ordre de retirada de rètols al c. Ramon Berenguer III, 23 bxs.

17.Ordre de retirada de rètols al c.  de la Repuntadora, 2-6, 1r.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 6/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA  18  DE  MARÇ  DE 2005.

===============================================================

A la ciutat de Mataró, el dia divuit de març de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar                  Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova              2n.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus              5è Tinent d'Alcalde                          

En Arcadi Vilert Soler              6è Tinent  d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio              7è Tinent  d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència:

Na Pilar González Agàpito              1ra. Tinent d'Alcalde              

En Antoni Civit i Rey              3r. Tinent d'Alcalde                           

En Ramon Bassas Segura              4r.Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 7 de març de 2005.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. ( 6 ).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

 3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LAMPISTERIA I ELECTRICITAT ALS EDIFICIS MUNICIPALS, EDIFICIS ESCOLARS I CEMENTIRIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB UNA DURADA DE DOS ANYS (DEL 01/05/2005 AL 30/04/2007), MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Manteniment, de data 02/03/2005,en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris municipals de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/05/2005 i fins al 30/04/2007, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 99.166,98.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 10/03/2005, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200, 40513/422500/21200 i 40633/443110/21200 del pressupost municipal aprovat enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meritarà el present contracte durant el 2005, i que per als pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris del 2006 i 2007 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a les esmentades partides, als efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris municipals de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/05/2005 i fins al 30/04/2007, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 99.166,98.-EUR., IVA. inclòs, per quedar justificada la necessitat de la contractació del servei, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 99.166,98.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les partides, imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació s'esmenten:

Any 2005:

·         Partida 40513/121810/21200, 16.026,99.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 7842)

·         Partida 40513/422500/21200, 16.026,99.-EUR, IVA, inclòs  (operació A núm. 7870)

·         Partida 40633/443110/21200, 1.001,69.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 7874)

 

Any 2006:

·         Partida 40513/121810/21200, 24.040,48.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7864)

·         Partida 40513/422500/21200, 24.040,48.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7871)

·         Partida 40633/443110/21200, 1.502,53.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7875)

Any 2007:

·         Partida 40513/121810/21200, 8.013,49.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7868)

·         Partida 40513/422500/21200, 8.013,49.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7872)

·         Partida 40633/443110/21200, 500,84.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 7874)

 

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200, 40513/422500/21200 i 40633/443110/21200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006 i 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. ( 6 ).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRES VEHICLES TURISME PER A LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I ES CONVOCA LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe emès pel cap de la Policia Local, de data 24/02/2005, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de tres vehicles turisme per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 62.800,00 €, IVA. inclòs, dels que un mínim de 1.500.-EUR., millorables a l'alça pels licitadors, s'abonaran a l'empresa adjudicatària en espècie, amb el lliurament de dos vehicles vells, essent que la resta de l'import, fins a un màxim de 61.800'00.-EUR., s'hauran d'abonar en metàl·lic pel subministrament dels vehicles.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 10/03/2005, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 10/03//2005 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-  Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de tres vehicles tipus turisme pe a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 62.800 €, IVA. inclòs, dels que un mínim de 1.500'00.-EUR., millorables a l'alça pels licitadors, s'abonaran a l'empresa adjudicatària en espècie, per la recompra de dos vehicles vells, essent que la resta de l'import, 61.800'00.-EUR., s'hauran d'abonar en metàl·lic pel subministrament dels vehicles. Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat de l'adquisició dels vehicles, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Els vehicles que es transmetran són dos Seat Córdoba, amb les matrícules B-3414-PN i B-9598-WG. L'adjudicatari haurà d'acceptar aquest pagament en espècie i comunicar i efectuar els tràmits corresponents a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 62.800 €, IVA. inclòs, a càrrec de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per al present any 2005 (operació tipus A núm. 200500007918). Així mateix aprovar el document comptable amb el tipus d'operació CIC núm. 9095, per import de 1.500'00.-EUR., amb càrrec a la partida 20220/222130/61900, a fi de reintegrar a aquesta partida l'import procedent del pagament en espècie pel lliurament dels dos vehicles vells.

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. ( 6 ).

5 - ADJUDICAR LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI DELS "CAPUTXINS", FASE IV, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONS-TE, SL".

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de rehabilitació del cementiri dels "Caputxins", fase IV, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 de març de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de rehabilitació del cementiri dels "Caputxins", fase IV, a l'empresa "Cons-Te, SL" fins un import de 244.451'62 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40543/44311J/63200 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, President acctal. de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de rehabilitació del cementiri dels "Caputxins", fase IV, de Mataró, a favor de l'empresa "Cons-Te, SL" fins un import de 244.451'62 €, IVA inclòs.

Segon.- Requerir a l'adjudicatari que aporti documents acreditatius d'estar al corrent de pagament dels tributs i seguretat social; restant, per tant, supeditada l'adjudicació a l'aportació d'aquesta documentació.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/44311J/63200 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 8614).

Quart.- Autoritzar l'anotació comptable inversa de 30.831'74 € corresponent a la diferència entre l'import de la previsió de despesa i l'import real de l'adjudicació (doc. compt. A/ núm. 8615)

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 9.778'06 € i pagui l'import de 189'57 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. ( 6 ).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE  CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN MOLES

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat  el "Projecte constructiu de reurbanització del carrer d'En Moles", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització d'aquest carrer, amb un pressupost d'execució per contracte de 219.582,93 €, IVA inclòs.

El carrer d'en  Moles es troba dins del centre històric de Mataró. Té un llargaria de 170 m. i una amplada variable entre els 4,00 i 7,50 metres. La superfície del carrer a urbanitzar és de 900 m2.

L'àmbit d'actuació del projecte comprèn el carrer d'en Moles, entre el carrer Sant Josep i Argentona.

El carrer es pavimentarà a un únic nivell. El paviment que s'utilitzarà serà de granit, amb una tira central de pedra granítica fosca que servirà per canalitzar les aigües de pluja pel centre del carrer

Per tal de millorar l'estètica del carrer i evitar males olors, es preveu col·locar contenidors de residus sòlid soterrats.

Es renovarà completament la xarxa de clavegueram existent i ,també, la xarxa d'abastament d'aigua potable.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local,  per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte constructiu de reurbanització del carrer d'En Moles", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització  d'aquest carrer,  amb un pressupost d'execució per contracte de 219.582,93 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. ( 6 ).

-Servei d'Urbanisme-

7 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL CARRER ANDALÚS 2-4 / TORRENT DE LA PÓLVORA 169.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 12 de novembre de 2004, el Sr. CARLOS MOYA PULIDO, ha presentat instància en la que demana es tramiti l'Estudi de detall per l'ajust de les profunditats edificables de les finques situades al c/ Andalús, 2-4, cantonada amb c/ Torrent de la Pólvora, 169-171, d'acord amb les fondàries de les cases col·lindants i d'acord amb els criteris del Pla General vigent.

En posterioritat s'ha requerit a l'interessat per que aportés documentació complementaria i la correcció d'aquells extrems informats pels serveis tècnics d'Urbanisme.

Una vegada aportada la documentació requerida i esmenades les deficiències detectades, a la vista de l'informe favorable de l'arquitecte municipal, es pot procedir a la seva aprovació inicial.

Consta a l'expedient l'escriptura pública d'agrupació de les finques núm. 2-4 del c/ Andalús i 169-171 del c/ del Torrent de la Pólvora, de les que LLARS EXCLUSIVES MARESME, S.L. n'és l' única propietària, en virtut de títol de compravenda.

Consta a l'expedient l'informe de l'Arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a l'aprovació inicial de l'estudi de detall, en el qual es fa constar que:

Aquest document es redacta d'acord amb l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96, segons l'apartat 4 del qual l'ajust de la fondària edificable, quan aquesta sigui possible, requerirà la redacció i tramitació d'un estudi de detall.

El document s'ajusta al que preveu l'esmentat article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96 en el seu apartat 3, on es permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en cantonada quan es produeix una modificació de l'estructura de la propietat, resultant d'una agrupació de parcel·les o error en l'estructura parcel·laria. Així es permet l'ajust de la fondària edificable de la parcel·la agrupada fins la que resulti de perllongar les fondàries assenyalades en les edificacions veïnes (12 metres respecte del c/ Andalús i 12 metres respecte de l c/ Torrent de la Pólvora), sempre que aquesta modificació no produeixi una disminució en les condicions de gaudiment del pati d'illa a les parcel·les alienes a l'agrupació.

En aquest cas però, el fons de parcel·la respecte del c/ Andalús de la nova parcel·la agrupada, és inferior a la fondària edificable respecte del mateix carrer (12m). I per tant s'ajusta nova fondària edificable d'aquesta parcel·la al fons de parcel·la actual.

Les finques veïnes, possibles interessades en l'expedient, són les següents:

- c/ Andalús, 6

- c/ Torrent de la Pólvora, 173

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposen, en primer lloc, la Disposició Transitòria Quarta de la Llei d'Urbanisme de 14 de març de 2002, Llei 2/2002, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat (Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-),  la Llei de Bases de Règim Local €Art.21, 22 i 47.3-, Art. 65 i 66 del Reglament de Planejament i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall de regularització de la fondària edificable de la finca Núm. 2-4 del c/ Andalús, cantonada amb el Núm. 169-171 del c/ Torrent de la Pólvora, presentat per LLARS EXCLUSIVES MARESME, S.L., i redactat per l'Arquitecte Jordi Moya Pulido.

Abans de l'aprovació definitiva l'interessat haurà de presentar la documentació en suport informàtic.

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.- Notificar la present resolució als propietaris de les finques veïnes, com a possibles interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. ( 6 ).

8  - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE REGULARITZACIÓ DE LA PROFUNDITAT EDIFICABLE DEL CARRER PACHECO 45.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 7 de març de 2005, la Societat PRANCER SERVICES, S.L., ha presentat instància en la que demana es tramiti l'Estudi de detall per l'ajust de les profunditats edificables de la finca del c/ Pacheco, 45, d'acord amb les fondàries de les cases col·lindants i d'acord amb els criteris del Pla General vigent.

Amb la documentació presentada, s'adjunta còpia simple de l'escriptura pública d'agrupació de les finques núm. 39, 41 i 43 del c/ Antoni de Capmany i el núm. 45 del c/ Pacheco, de les que PRANCER SERVICES, S.L. n'és l'única propietària, en virtut de títol de compraventa.

Consta a l'expedient l'informe de l'Arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a l'aprovació inicial de l'estudi de detall.

Es tracta d'un document que es redacta d'acord amb l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96, segons l'apartat 4 del qual l'ajust de la fondària edificable, quan aquesta sigui possible, requerirà la redacció i tramitació d'un estudi de detall.

El document s'ajusta al que preveu l'esmentat article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96 en el seu apartat 3c, on es permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en mig d'un front de carrer produïda per agrupació amb una altra parcel·la.

Així es permet l'ajust de la fondària edificable de la parcel·la agrupada fins la que resulti de perllongar la fondària assenyalada en les edificacions veïnes (16 metres al carrer Pacheco), sempre que aquesta modificació no produeixi una disminució en les condicions de gaudiment del pati d'illa a les parcel·les alienes a l'agrupació. El document constata que actualment el pati d'illa es troba edificat amb dues plantes de manera que la regularització de la fondària edificable del carrer Pacheco no produeix en cap cas disminució del gaudiment del pati d'illa.

S'aporta l'escriptura pública d'agrupació de les esmentades parcel·les.

Les finques veïnes, possibles interessades en l'expedient, són les següents:

- c/ Pacheco, 43 i 47

- c/ Antoni de Capmany, 37 i 45

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposen, en primer lloc, la Disposició Transitòria Quarta de la Llei d'Urbanisme de 14 de març de 2002, Llei 2/2002, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat (Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-),  la Llei de Bases de Règim Local €Art.21, 22 i 47.3-, Art. 65 i 66 del Reglament de Planejament i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall de regularització de la fondària edificable de les finques Núm. 45 del c/ Pacheco i  els Núms. 39, 41, 43 del c/ Antoni de Capmany, presentat per PRANCER SERVICES, S.L., i redactat per l'Arquitecte Sofía Luqui Vallés.

Abans de l'aprovació definitiva l'interessat haurà de presentar la documentació en suport informàtic.

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.- Notificar la present resolució als propietaris de les finques veïnes, com a possibles interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. ( 6 ).

9 - ORDRE DE RETIRADA DEL COBERT EN PLANTA TERRAT AL C. MARIÀ RIBAS, 30, 4T 1ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 28.09.2004 es va incoar a Jorge Rodríguez Rodríguez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per la instal·lació d'un cobert en la planta terrat sense llicència i no legalitzable, al c. Marià Ribas, 30, 4t 1a, i se li va concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que considerés convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la construcció és il·legalitzables per infracció de la normativa del Pla parcial Parc Central, que preveu cobertes planes i transitable, únicament permet la instal·lació d'elements tècnics inclosos dins el volum que a efectes d'acabats tindrà consideració de façana, a més de tenir la finca l'edificabilitat esgotada.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 27 del Pla parcial El Parc Central; els articles 82 i 103 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Jorge Rodríguez Rodríguez que en el termini màxim de dos mesos, retiri el cobert il·legalitzable instal·lat a la planta terrat, al c. Marià Ribas, 30, 4t 1a.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:             1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

10 - ORDRE DE RETIRADA DEL COBERT EN PLANTA TERRAT AL C. ESTEVE ALBERT, 31, 5È 1ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 28.10.2004 es va incoar a Visitación Gualdo Sánchez-Lafuente expedient de protecció de la legalitat urbanística, per la instal·lació d'un cobert en la planta terrat sense llicència i no legalitzable, al c. Esteve Albert, 31, 5è 1a, i se li va concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que considerés convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la construcció és il·legalitzables per infracció de la normativa del Pla parcial Parc Central, que preveu cobertes planes i transitable, únicament permet la instal·lació d'elements tècnics inclosos dins el volum que a efectes d'acabats tindrà consideració de façana, a més de tenir la finca l'edificabilitat esgotada.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 27 del Pla parcial El Parc Central; els articles 82 i 103 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Visitación Gualdo Sánchez-Lafuente que en el termini màxim de dos mesos, retiri el cobert il·legalitzable instal·lat a la planta terrat, al c. Esteve Albert, 31, 5è 1a.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:             1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

11 - ORDRE DE RETIRADA DEL COBERT EN PLANTA TERRAT AL C. MOSSÈN JAUME SALA, 18, 7È 7ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 07.02.2005 s'ha incoat a Manuel Pertíñez Megías expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Mossèn Jaume Sala, 18, 7è 7a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que: a) es tracta de la instal·lació d'una pèrgola de fusta de teca tancada amb parets de vidre corredisses per protegir-se del sol, pluja i vent; b) desconeixia la obligació de sol·licitar llicència, en tractar-se d'una estructura lleugera i desmuntable; c) si bé no és un element tècnic permès en planta coberta, tampoc és una construcció fixa, no està subjecta a terra, no té ciment ni totxanes ni material d'obra, com tants altres a la ciutat, no obstant això està disposat a retirar els tancaments laterals i deixar el voladís; d) en relació a l'excés d'edificabilitat, l'espai no s'utilitza com habitatge o traster sinó que té el mateix ús de terrassa protegida de les inclemències meteorològiques; i finalment sol·licita que s'acceptin les al·legacions i s'arxivi l'expedient.

Respecte a l'al·legació a) i b) la normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de si es desmuntable, un element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, vidre, fusta o metàl·lic. D'acord amb l'article 179 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme estan subjectes a llicència urbanística prèvia, entre d'altres, qualsevol obra d'ampliació, reforma o modificació, i l'autorització d'obres i usos de manera provisional així com les instal·lacions prefabricades, siguin provisionals o permanents. I per disposició de l'article 6 del Codi Civil, la ignorància de les lleis no excusen el seu compliment

Respecte a l'al·legació c) queda contestada en part en les respostes a les al·legacions a) i d) i pel que fa a l'existència d'altres coberts a la ciutat doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat.

Respecte a l'al·legació d) l'edificabilitat no bé donada per l'ús de l'espai sinó per la qualitat d'estar tancat en part o totalment i apte per qualsevol ús protegit de la intempèrie. Com a sinònim tècnic d'edificabilitat s'utilitza el terme sostre edificable. Qualsevol sostre o tancament computa a efectes d'edificabilitat.

El servei tècnic municipal ha informat que el cobert és il·legalitzables per infracció de l'article 105 de les Normes urbanístiques del Pla general, que no el permet per sobre del volum màxim de l'edifici, el qual té l'edificabilitat exhaurida, s'excedeix de les sis plantes permeses en el planejament vigent.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles esmentat; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Manuel Pertíñez Megías que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri el cobert en planta terrat, al c. Mossèn Jaume Sala, 18, 7è 7a , que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

12 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS I TENDAL-MARQUESINA A L'AV. MARESME, 531 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

Per provisió de data 12.11.2004 s'ha incoat  a Francisca Cara Antequera expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols i tendal-marquesina il·legalitzables, a l'av. Maresme, 531 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.  

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols i tendal-marquesina són il·legalitzables per no complir amb els articles 17 i 19 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró i l'article 108 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació sobre elements sortints en planta baixa. Els rètols sobre fons clarament contrastat amb el color global de la façana de l'edifici no compleixen en ser el fons opac i no tenir en consideració la composició general ni les característiques formals de la façana (materials, textura, color) i el tendal-marquesina no compleixen amb les condicions establertes pels tendals (sobresurt del forat amb el que està relacionat), ni amb les marquesines (supera el volum màxim de 15 cm).

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Francisca Cara Antequera que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols i tendal-marquesina il·legalitzables, a l'av. Maresme, 531 bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:             1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

13 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL AIRE CONDICIONAT AL C. MIQUEL BIADA, 85 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 13.01.2005 s'ha incoat  a Mundicasa JC, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzables d'aparell d'aire condicionat, al c. Miquel Biada, 85 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha al·legat que està en converses amb la Comunitat de Propietaris per poder instal·lar-lo en el pati de llum de l'edifici.

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa, es pren en consideració, però no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar l'aparell d'aire condicionat de la façana sigui contrari a l'anterior manifestació, i sens perjudici que pugui sol·licitar una pròrroga degudament justificada si té impediments de complir amb el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Mundicasa JC, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Miquel Biada, 85 bxs, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:             1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. CARRASCO I FORMIGUERA, 21 BAIXOS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 13.01.2005 s'ha incoat  a Manyeria Saroc, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Carrasco i Formiguera, 21 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.    

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Manyeria Saroc, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat, al c. Carrasco i Formiguera, 21 bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:             1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A L'AV. PUIG I CADAFALCH, 218 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 27.01.2005 s'ha incoat  a Franchising Credit, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a l'av. Puig i Cadafalch, 218 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

Ha presentat al·legacions Macilech Consultors, SL com a persona interessada, on manifesta que: a)  la col·locació del rètol dins del buit arquitectònic disminuiria en el local la ventilació, il·luminació natural i accés de les persones, que si son altes podrien topar-hi; b) el rètol instal·lat en el petit espai entre la visera existent en façana i la porta no desmillora la imatge de la ciutat, en semblar que està en el buit arquitectònic, i que s'ha seguit el mateix criteri del tendal del local del costat; i c) en cas de no poder mantenir el rètol sol·licita indicacions d'on pot situar-lo en compliment de l'Ordenança.

Respecte a l'al·legació a) el rètol pot ocupar com a màxim el 25% de la superfície del forat arquitectònic. La dimensió de la porta permet la instal·lació del rètol dins el forat sense perjudicar en excés la ventilació i il·luminació del local, en el cas de la il·luminació es podria solucionar amb un rètol de plafó transparent. Si el rètol queda per sobre dels 2,10 m. és l'alçada habitual de les portes i permet el pas de les persones sense dificultats. En qualsevol cas si l'opció d'instal·lar el rètol dins del forat arquitectònic no és viable l'Ordenança preveu altres tipus de rètols com són les lletres retallades i les plaques.

Respecte a l'al·legació b) l'existència de la visera o marquesina no disminueix l'impacte del rètol en relació a la composició de façana, a més la marquesina existent €que no compleix amb la regulació actual del Pla general sobre elements sortints€ també té la consideració de façana amb la qual cosa les plaques amb els logotips tampoc s'ajusten a l'Ordenança, que per altra banda en l'article 18 no permet més d'un tipus de rètol per activitat i obliga a tenir en consideració les característiques formals de la façana, com són materials, textura i color. En quant al fet que els tendals del local del costat estan instal·lats fora del buit arquitectònic, resulta que l'ordenança de publicitat també els regula i disposa que no poden sobrepassar els límits del forat arquitectònic amb el que estan relacionats.

Respecte a l'al·legació c) la resposta està incorporada a la contestació de l'al·legació a) i en l'apartat posterior sobre el contingut de l'article 19 de l'Ordenança.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Macilech Consultors, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats en façana (paret i  marquesina), a l'av. Puig i Cadafalch, 218 bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:             1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

16 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. RAMON BERENGUER III, 23 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 02.02.2005 s'ha incoat a Francisco Cantarero Hermosa expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Ramon Berenguer III, 23 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.   

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Francisco Cantarero Hermosa que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossat i en banderoles, al c. Ramon Berenguer III, 23 bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:             1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C.  DE LA REPUNTADORA, 2-6, 1R.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 02.02.2005 s'ha incoat  a Creaciones y Diseño en Kit, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. de la Repuntadora, 2-6, 1r, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta pis infringeixen l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Creaciones y Diseño en Kit, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana, al c. de la Repuntadora, 2-6, 1r.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per  Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions:             1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a  un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.