Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

21/02/05

Escoltar

21/02/05

Dia
Hora
Lloc
Acta de la Junta de Govern Local.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1291/2005 de 17 de febrer

Assumpte:Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 21 de febrer de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de febrer de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre E, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL".

4 Adjudicació del subministrament de components del sistema de telefonia IP per a l'Ajuntament de Mataró.

5 Adjudicació de les obres de construcció del nou CEIP Anxaneta a l'empresa Vias y Construcciones, SA.

6 Adjudicació del servei de control de qualitat de les obres per a l'execució del Projecte de Construcció del CEIP Anxaneta a favor de Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Aprovació inicial del Projecte de col·lectors al casc urbà-Col.lector-sobreexidor Pla d'en Boet.Mataró ( El Maresme), promogut per Aigües de Mataró SA .

8 Aprovació inicial del Projecte de col·lectors al casc urbà-Col.lector carrer Josep Calvet i carrer Bosch i Gimpera. Mataró ( El Maresme), promogut per Aigües de Mataró SA.

9 Aprovació Projecte bàsic d'acabament Can Boada.

10 Aprovació de l' Avantprojecte d'ordenació de la Ronda de Rafael Estrany i entorns.

-Servei d'Urbanisme-

11 Ordre de retirada de l'activitat de magatzem de materials de la construcció, al Camí de les Cinc Sènies, Veïnat de Mata, Can Redeu

12 Ordre de retirada de rètols al c. Ictíneo, 24 - av. Maresme, 59 bxs

13 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 428 bxs.

14 Ordre de retirada de rètols a la rda. Barceló, 92 bxs.

15 Ordre de retirada de rètols al c. Pablo Picasso, 60 bxs.

 1. Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la UA-48 "Camí Ral / Hospital ".

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

17 Ratificar el decret número 9316/2004, de 3 de desembre, en relació a l'acceptació de les aportacions econòmiques atorgades pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntamnet de Mataró per al finançament de diversos programes de Serveis Socials.

18 Ratificar el decret núm. 561/2005 de 24 de gener, s/autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'import 101.832,24 euros en concepte de subvenció per la taxa d'escombreries a favor de diverses persones.

PRECS I PREGUNTES

ACTA NÚM. 4/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 21 DE FEBRER DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint-i-ú de febrer de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Assistits de la Secretària accidental senyora M. Pau Ortillés i Cadena, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 7 de febrer de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE E, A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL".

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre E, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de gener de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obresi esmentades, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 124.800'00 €, IVA inclòs.

Atès que en la partida 40543/43311T/61300 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre E, de Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 124.800'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311T/61300, de la següent manera:

- Pel que fa a 43.192'00 €, amb càrrec al doc. compt. D núm. 3654

- Pel que fa a 81.608'00 €, amb càrrec al doc. compt. D núm. 3655

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptables inversa conseqüència de la diferència entre la previsió inicial i l'import real de l'adjudicació, següent:

- Doc. compt. A/ núm. 3656, de 36.374'59 €

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.992'00 € i pagui l'import de 201'25 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE COMPONENTS DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per al subministrament de components del sistema de telefonia IP per l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de Projectes de Telecomunicacions del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 24 de gener de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat, a l'empresa "Unitrónics Comunicaciones, SA" fins un import de 46.910'00 €, IVA inclòs.

Atès que en la partida 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de components del sistema de telefonia IP per l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Unitrónics Comunicaciones, SA" fins un import de 46.910'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Requerir a l'empresa adjudicatària que aporti els certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 5233)

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptables inversa conseqüència de la diferència entre la previsió inicial i l'import real de l'adjudicació, següent:

- Doc. compt. A/ núm. 5234, de 90'00 €

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.876'40 € i pagui l'import de 361'28 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU CEIP ANXANETA A L'EMPRESA VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entra la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, Antonio de Solís i Floridablanca (Anxaneta), a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 17 de gener de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entra la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, Antonio de Solís i Floridablanca (Anxaneta), a l'empresa "Vías y Construcciones, SA" fins un import de 3.254.860'81 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 40220/42251C/62200 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entra la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, Antonio de Solís i Floridablanca (Anxaneta), a Mataró, a l'empresa "Vías y Construcciones, SA" fins un import de 3.254.860'81 €, IVA inclòs.

Segon.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 52.833'50 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/42251C/62200, de la següent manera:

- Quant a 1.373.577'67 €, amb càrrec al pressupost de 2005 (doc. compt. D núm. 3944).

- 2.263.200'00 €, amb càrrec al pressupost de 2006 (doc. compt. ADFUT núm. 3946).

Quart.-

Pel que fa a l'exercici pressupostari de 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 130.194'43 € i pagui l'import de 196'44 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

6 € ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL CEIP ANXANETA A FAVOR DE EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, del control de qualitat de les obres de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la Pl. de l'Havana i els c. Prat, Solís i Floridablanca, Anxaneta, a Mataró.

Vista l'acta de la Mesa de Contractacions del dia 27 de gener de 2005, en la qual es proposa l'adjudicació del control de qualitat de les obres de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entra la Pl. de l'Havana i els c. Prat, Solís i Floridablanca, Anxaneta, a favor de l'empresa "EPTISA Enginyeria i Serveis, SAU" fins un import de 52.833'50 €, IVA inclòs.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 31 de gener de 2005, mitjançant el qual sol·licita realitzar l'adjudicació d'acord amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractacions.

Tenint en compte que les previsió inicial de la partida 40220/42251C/62200 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la partida 40220/42251C/62200 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa de l'exercici que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació del control de qualitat de les obres de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entra la Pl. de l'Havana i els c. Prat, Solís i Floridablanca, Anxaneta, a Mataró, a favor de l'empresa "EPTISA Enginyeria i Serveis, SAU" fins un import de 52.833'50 €, IVA inclòs.

Segon.-

Requerir a l'empresa adjudicatària que aporti certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social, supeditant l'efectivitat de l'adjudicació a la seva presentació.

 

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/42251C/62200, de la següent manera:

- Any 2005 35.222'33 € (doc. compt. D núm. 3943)

- Any 2005 17.611'17 € (doc. compt. ADFUT núm. 3945)

 

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptables inversa conseqüència de la diferència entre la previsió inicial i l'import real de l'adjudicació, següent:

- Doc. compt. A/ núm. 3948, de 59.131'79 €

 

Cinquè.-

Pel que fa a l'exercici pressupostari de 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida del pressupost que aprovi l'Ajuntament de Mataró

 

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.113'34 € i pagui l'import de 192,32 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE COL·LECTORS AL CASC URBÀ-COL.LECTOR-SOBREEXIDOR PLA D'EN BOET.MATARÓ ( EL MARESME), PROMOGUT PER AIGÜES DE MATARÓ SA .

El senyor Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat l'Avantprojecte d'Ordenació de la Ronda de Rafael Estrany i entorns, redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert i Fortuny, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte proposar el model de transformació urbana de la ronda de Rafael Estrany, així com l'ordenació dels espais lliures i d'equipaments situats a la ronda i a la riera de Sant Simó, amb una estimació de pressupost de 2.652.400 € , IVA inclòs.

L'àmbit d'actuació és de 46.967 m2.

Pel que fa a la Ronda de Rafael Estrany la proposta consisteix en la reducció de la calçada existent, que passaria dels 13 metres actuals a 6 metres de calçada i 2 metres d'estacionament a un dels costats, l'ampliació de la vorera del costat de la zona d'espais lliures i equipaments amb la incorporació d'un carril per a bicicletes i la pavimentació amb prioritat invertida del tram comprés entre els carrers de Pablo Ruiz Picasso i dels Músics Cassadó.

Es proposa també la construcció d'un aparcament en superfície amb accés des de la Ronda de Rafael Estrany a l'alçada del carrer de Josep Goday per a 180 vehicles en una primera fase i de 113 places en una segona fase, quan es disposi del sol, ara de titularitat privada.

S'ha previst igualment la construcció d'un aparcament soterrat, entre els carrers de Frank Marshall i de Josep Goday, amb capacitat de 280 vehicles i damunt de l'aparcament es proposa la construcció d'una gran plaça.

Els espais lliures que es situen al llarg de la riera de Sant Simó permetran la formació d'un parc lineal on el tractament dels marges de la riera jugaran un paper molt important en el conjunt de la proposta.

La construcció d'un nou pont d'estructura lleugera per a vianants situat sobre la riera de Sant Simó millorarà la connexió entre el barri de Rocafonda i el sector industrial Mata Rocafonda.

Vistos els articles 21, 22 i 23 del ROAS que regulen l'aprovació i tramitació dels avantprojectes i bases tècniques.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Avantprojecte d'Ordenació de la Ronda de Rafael Estrany i entorns, redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert Fortuny, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost estimat de 2.652.400 €, IVA inclòs.

Per tal de fer compatible l'execució de les obres contemplades en la documentació tècnica adjunta amb el funcionament habitual del barri, es planteja aquesta execució per fases, i són les següents:

 1. Acondicionament d'una primera fase de l'aparcament en superfície( moviments de terres, esplanada, pavimentació i enllumenats).
 2. Inici de construcció de l'aparcament soterrat un cop acabat l'acondicionament de l'aparcament en superfície.
 3. Inici de les obres de reurbanització de la ronda de Rafael Estrany.
 4. Construcció del Parc, construcció del pont, arranjament de talussos i plantacions del conjunt.
 5. Urbanització de la plaça sobre l'aparcament soterrat.

Una primera inversió consistiria en l'acondicionament de l'aparcament en superfície i la reurbanització de la ronda Rafael Estrany. L'estimació econòmica de l'actuació es la següent:

Aparcament en superfície 1.014.000 € IVA inclòs.

Ronda de Rafael Estrany 1.638.400 € IVA inclòs

Segon.-

Sotmetre l'esmentat document tècnic amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, editant el corresponent anunci per a la seva inserció en el BOP, durant el qual es podrà examinar i presentar les suggerències i reclamacions que es considerin pertinents.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords a PUMSA pel que fa a l'actuació relativa a la fase de l'aparcament i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE COL·LECTORS AL CASC URBÀ-COL.LECTOR CARRER JOSEP CALVET I CARRER BOSCH I GIMPERA. MATARÓ ( EL MARESME), PROMOGUT PER AIGÜES DE MATARÓ SA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de col·lectors al casc urbà-Col·lector carrer Josep Calvet i carrer Bosch i Gimpera, Mataró( El Maresme) ", redactat per l'enginyeria EIPO, S.L., que té per objecte la realització de les obres necessàries per realitzar el traspàs de les aigües procedents d'una part del sector Pla d'en Boet cap el col·lector de pluvials que discorre per Can Xalan.

El projecte defineix la construcció d'un col·lector que discorre pels carrer Josep Calvet i el carrer Bosch i Gimpera, tram comprès entre el carrer Abat Escarré i el carrer Francesc Layret, amb dos sobreexidors sobre la xarxa existent, amb un pressupost d'execució per contracte de 293.938,62 € IVA inclòs.

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 2 de febrer de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA. que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de col·lectors al casc urbà - Col·lector carrer Josep Calvet i carrer Bosch i Gimpera, Mataró (El Maresme), redactat per l'enginyeria EIPO, S.L., que té per objecte la realització de les obres necessàries per realitzar el traspàs de les aigües procedents d'una part del sector Pla d'en Boet cap el col·lector de pluvials que discorre per Can Xalan, amb un pressupost d'execució per contracte de 293.938,62 € IVA inclòs.

El projecte defineix la construcció d'un col·lector que discorre pel carrer Josep Calvet i el carrer Bosch i Gimpera, tram comprès entre el carrer Abat Escarré i el carrer Francesc Layret, amb dos sobreexidors sobre la xarxa existent.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA. sota les següents condicions:

 • Referent a la reposició del ferm i paviments, es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura dels carrers afectats pel col·lector, entre la rigola del costat mar i el límit del paviment afectat per la rasa del col·lector, amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-12. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre. Les voreres es reposaran amb la següent secció: 15 cm de base de formigó HM-20/P/lia i paviment de panot de 20x20x4 cm
  • Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament

  • Referent a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte a l'hora d'executar les obres els serveis existents que puguin resultar afectats com: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa de clavegueram, xarxa de gas, xarxa d'aigua potable i xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió

  Quart.-

  Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics i Mobilitat als efectes oportuns."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  9 - APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC D'ACABAMENT CAN BOADA.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Examinat el " Projecte bàsic d'acabament Can Boada", redactat per l'arquitecte municipal Ramon M. Esquerra i Jofra, amb la col·laboració dels tècnics del servei d'obres, que té per objecte l'adequació d'aquest equipament municipal, emplaçat a la Via Europa, cantonada carrer dels Pirineus, consistent en executar diferents treballs de paleta, fusteria i instal·lacions en general perquè pugui entrar en funcionament, amb una estimació de pressupost de 226.365,37 € , IVA inclòs.

  El projecte pel desenvolupament de les obres s'ha redactat en dos fases:

  Fase 1 Ram de paleta amb un pressupost d'execució per contracte de 105.831,22 € IVA inclòs

  Fase 2 Instal·lacions i acabats amb un pressupost d'execució per contracte 120.534,15 IVA inclòs

  La superfície de l'edificació a rehabilitar es de 225 m2.

  La superfície total de l'àrea d'actuació es de 935 m2.

  Vistos els articles 21, 22 i 23 del ROAS que regulen l'aprovació i tramitació dels avantprojectes i bases tècniques.

  La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar el "Projecte bàsic d'acabament Can Boada" , redactat per l'arquitecte municipal Ramon M. Esquerra Jofra, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que consisteix en dotar a l'esmentat equipament municipal de les instal·lacions necessàries perquè pugui entrar en funcionament, amb un pressupost estimat de 226.365,37 €, IVA inclòs.

  Fase 1 Ram de paleta amb un pressupost d'execució per contracte de 105.831,22 € IVA inclòs .

  Fase 2 Instal·lacions i acabats amb un pressupost d'execució per contracte 120.534,15 IVA inclòs

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat document tècnic amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, editant el corresponent anunci per a la seva inserció en el BOP, durant el qual es podrà examinar i presentar les suggerències i reclamacions que es considerin pertinents.

  Tercer .-

  Comunicar els anteriors acords al Gremi de Contractistes de Mataró, Maresme, i també als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  10 - APROVACIÓ DE L' AVANTPROJECTE D'ORDENACIÓ DE LA RONDA DE RAFAEL ESTRANY I ENTORNS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Examinat l'Avantprojecte d'Ordenació de la Ronda de Rafael Estrany i entorns, redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert i Fortuny, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte proposar el model de transformació urbana de la ronda de Rafael Estrany, així com l'ordenació dels espais lliures i d'equipaments situats a la ronda i a la riera de Sant Simó, amb una estimació de pressupost de 2.652.400 € , IVA inclòs.

  L'àmbit d'actuació és de 46.967 m2.

  Pel que fa a la Ronda de Rafael Estrany la proposta consisteix en la reducció de la calçada existent, que passaria dels 13 metres actuals a 6 metres de calçada i 2 metres d'estacionament a un dels costats, l'ampliació de la vorera del costat de la zona d'espais lliures i equipaments amb la incorporació d'un carril per a bicicletes i la pavimentació amb prioritat invertida del tram comprés entre els carrers de Pablo Ruiz Picasso i dels Músics Cassadó.

  Es proposa també la construcció d'un aparcament en superfície amb accés des de la Ronda de Rafael Estrany a l'alçada del carrer de Josep Goday per a 180 vehicles en una primera fase i de 113 places en una segona fase, quan es disposi del sol, ara de titularitat privada.

  S'ha previst igualment la construcció d'un aparcament soterrat, entre els carrers de Frank Marshall i de Josep Goday, amb capacitat de 280 vehicles i damunt de l'aparcament es proposa la construcció d'una gran plaça.

  Els espais lliures que es situen al llarg de la riera de Sant Simó permetran la formació d'un parc lineal on el tractament dels marges de la riera jugaran un paper molt important en el conjunt de la proposta.

  La construcció d'un nou pont d'estructura lleugera per a vianants situat sobre la riera de Sant Simó millorarà la connexió entre el barri de Rocafonda i el sector industrial Mata Rocafonda.

  Vistos els articles 21, 22 i 23 del ROAS que regulen l'aprovació i tramitació dels avantprojectes i bases tècniques.

  La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar l'Avantprojecte d'Ordenació de la Ronda de Rafael Estrany i entorns, redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert Fortuny, amb el suport dels serveis tècnics municipals, amb un pressupost estimat de 2.652.400 €, IVA inclòs.

  Per tal de fer compatible l'execució de les obres contemplades en la documentació tècnica adjunta amb el funcionament habitual del barri, es planteja aquesta execució per fases, i són les següents:

  - Acondicionament d'una primera fase de l'aparcament en superfície( moviments de terres, esplanada, pavimentació i enllumenats).

  - Inici de construcció de l'aparcament soterrat un cop acabat l'acondicionament de l'aparcament en superfície.

  - Inici de les obres de reurbanització de la ronda de Rafael Estrany.

  - Construcció del Parc, construcció del pont, arranjament de talussos i plantacions del conjunt.

  - Urbanització de la plaça sobre l'aparcament soterrat.

  Una primera inversió consistiria en l'acondicionament de l'aparcament en superfície i la reurbanització de la ronda Rafael Estrany. L'estimació econòmica de l'actuació es la següent:

  • Aparcament en superfície 1.014.000 € IVA inclòs.
  • Ronda de Rafael Estrany 1.638.400 € IVA inclòs

  Segon.-

  Sotmetre l'esmentat document tècnic amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, editant el corresponent anunci per a la seva inserció en el BOP, durant el qual es podrà examinar i presentar les suggerències i reclamacions que es considerin pertinents.

  Tercer .-

  Comunicar els anteriors acords a PUMSA pel que fa a l'actuació relativa a la fase de l'aparcament i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  -Servei d'Urbanisme-

  11 - ORDRE DE RETIRADA DE L'ACTIVITAT DE MAGATZEM DE MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, AL CAMÍ DE LES CINC SÈNIES, VEÏNAT DE MATA, CAN REDEU.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per decret de 21.01.2005 s'ha denegat a Técnicas en Estructuras Reticulares, SL llicència per instal·lació de grua fixa per a moviments de materials, al Camí de les Cinc Sènies s/n.

  La persona interessada ha presentat escrit on informa que a més de la grua ha instal·lat a la finca un magatzem provisional de materials de construcció, manifesta ser conscient de que l'activitat no pot estar de forma definitiva, i sol·licita permís pel desenvolupament provisional de l'activitat el temps mínim fins trobar una nova ubicació.

  La finca anomenada Can Redeu del Veïnat de Mata és propietat de Jordi Graupera Vives.

  Els servei d'inspecció, el 21.01.2004, ha comprovat que a més de la grua instal·lada s'estan construint una sèrie de coberts.

  D'acord amb l'informe del servei tècnic municipal en la denegació de la llicència, aquesta no es pot concedir per incompliment de la següent normativa:

  a) El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, aprovat inicialment amb suspensió de llicències, prohibeix qualsevol ús que no estigui directament i substancialment vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, o sigui a activitats tradicionals agrícoles, ramaderes i silvícoles, que no exigeixin obres, instal·lacions o construccions.

  b) La Llei 2/2002 d'Urbanisme i el Reglament que la desplega (art 85 i següents) en sòl no urbanitzable únicament admet una sèrie d'actuacions vinculades a les activitats agràries, rústiques, rurals, d'interès públic o de serveis de la xarxa viària, en les que no es troba la sol·licitada.

  c) El Pla general d'ordenació, en les finques classificades de sòl no urbanitzable de desenvolupament agrícola (clau 7), no permet l'ús de magatzem i indústria, entre d'altres.

  No és possible l'autorització provisional en no complir els supòsits de l'article 53 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, pel que únicament es pot autoritzar els usos i obres provisionals que no siguin expressament prohibits per la legislació urbanística o sectorial, i aquest no és el cas. A més la suspensió de llicències del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner també afecta a les provisionals.

  En els actes d'edificació o ús del sòl manifestament il·legals, no legalitzats en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes precedents; l'esmentada normativa; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Ordenar a Técnicas en Estructuras Reticulares, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri l'activitat il·legalitzable de magatzem de material de la construcció, així com la grua, coberts i qualsevol element o material vinculat a l'activitat, de la finca del Camí de les Cinc Sènies s/n, Veïnat de Mata, finca Can Redeu.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  12 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. ICTÍNEO, 24 - AV. MARESME, 59 BAIXOS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 25.10.2004 s'ha incoat a Metkor Motor Grup expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Ictíneo, 24 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions, però s'ha comprovat que l'activitat si bé té aquest nom comercial, el nom de la societat responsable és Mava Motor, SL.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  Els rètols instal·lat en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Ordenar a Mava Motor, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri tots els rètols instal·lats sense llicència, a la finca del c. Ictíneo, 24 € av. Maresme, 59, bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 428 BAIXOS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 10.11.2004 s'ha incoat a Ferrovial Servicios Inmobiliarios, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Camí Ral, 428 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada ha manifestat l'inici dels tràmits per esmenar la irregularitat de rètol. Però malgrat el temps transcorregut el rètol continua igual.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Ordenar a Ferrovial Servicios Inmobiliarios, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al Camí Ral, 428 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A LA RDA. BARCELÓ, 92 BAIXOS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 29.11.2004 s'ha incoat a PMP Suelos y Parket, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a la rda. Barceló, 92 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presenta escrit d'al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Ordenar a PMP Suelos y Parket, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els tres rètols adossats a façana, a la rda. Barceló, 92 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. PABLO PICASSO, 60 BAIXOS.

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per decret de 05.11.2004 s'ha denegat a Antolín Cuevas Salís la llicència sol·licitada per la instal·lació de rètol i dues plaques, al c. Pablo Picasso, 60 bxs, i se li ha concedit el termini de dos mesos perquè ajusti els rètols a la normativa i retiri les dues plaques.

  Les dues plaques no han estat retirades en el termini concedit.

  Les plaques instal·lades en planta baixa infringeixen l'article 18.6 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que només permet la col·locació d'un sol tipus de rètol per activitat, i l'activitat ja té un rètol instal·lat dins el forat arquitectònic.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Ordenar a Antolín Cuevas Salís que en el termini màxim de dos mesos, retiri els dos rètols tipus placa, al c. Pablo Picasso, 60 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  16 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UA-48 "CAMÍ RAL / HOSPITAL ".

  El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "El 13 de gener de 2005 la societat municipal PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA €PUMSA-, ha presentat per quadruplicat exemplar el Projecte d'urbanització de la Unitat d'actuació 48 Camí Ral/ Carrer Hospital, dins l'àmbit de Can Xammar.

  Consten a l'expedient informes dels tècnics dels serveis d'Urbanisme i Obres

  L'Arquitecta de la secció de Planificació urbanística del servei d'Urbanisme destaca en el seu informe que es tracta del Projecte d'urbanització de la unitat d'actuació 48 "Camí Ral-Carrer Hospital" a l'àmbit de Can Xammar, que s'executa pel sistema de reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació. Aquest informe és favorable a l'aprovació inicial del projecte d'urbanització.

  Els tècnics del servei d'Obres també es mostren favorables a l'aprovació inicial del projecte, si bé detecten algunes discrepàncies que caldrà resoldre abans de l'aprovació definitiva. Aquestes discrepàncies són les següents:

  1. respecte la documentació presentada:

  • manquen els amidaments detallats, els quadres i la justificació de preus.

     b. Respecte al sanejament (seguint les indicacions de l'empresa Aigües de Mataró, SA €    AMSA):

  • s'hauran d'eliminar els trams de reixes de desguàs definides al projecte i substituir-les per embornals.

    c.  Respecte a la xarxa elèctrica i telefònica:

  • s'haurà de grafiar la xarxa existent i incorporar les infrastructures necessàries pel seu soterrament, de tal manera que l'àmbit de les obres d'urbanització quedin lliures de línies elèctriques i telefòniques aèries.

    d.  Respecte a les xarxes de serveis:

  • S'hauran de preveure les escomeses dels diferents serveis (aigua potable, clavegueram, gas, electricitat, telèfons, etc) a les noves edificacions, amb l'objecte que no afectin a la nova plaça.

    e.  Respecte a l'enllumenat públic:

  • les lluminàries definides es consideren correctes i, segons l'estudi luminotècnic adjuntat, amb el càlcul de les il·luminàncies mitjanes de servei, compleixen les Normes Tècniques i criteris per a la redacció dels projectes d'urbanització en l'espai públic de l'Ajuntament de Mataró.

    f.  Respecte a la senyalització horitzontal i vertical:

  • S'haurà de grafiar la proposta del projecte als plànols i verificar-la per part del servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró, abans de la seva col·locació un cop executades les obres.

  El règim jurídic i procediment d'aprovació d'aquest projecte d'urbanització, de conformitat amb la Disposició transitòria Quarta de la Llei 2/2002 de la llei d'urbanisme de Catalunya, l'article 64 i següents del Real Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. També manté la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya, l'aplicació dels reglaments estatals en la matèria en allò que no sigui contrari al text de la mateixa i del desenvolupament reglamentari parcial.

  En base a tots aquests antecedents i al que s'indica en els informes tècnics i jurídic dels serveis d'Urbanisme i Obres, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la Unitat d'actuació 48 Camí Ral- Carrer Hospital presentat per PUMSA amb la indicació que, abans de l'aprovació definitiva s'hauran de complir les prescripcions establertes pels tècnics del servei d'Obres que s'han assenyalat més amunt i, en concret, referides als següents punts:

  1. Documentació: manquen els amidaments detallats, els quadres i la justificació de preus.
  2. Sanejament: s'hauran d'eliminar els trams de reixes de desguàs definides al projecte i substituir-les per embornals.
  3. Xarxa elèctrica i telefònica: s'haurà de grafiar la xarxa existent i incorporar les infrastructures necessàries pel seu soterrament.
  4. Xarxes de serveis: s'hauran de preveure les escomeses dels diferents serveis a les noves edificacions, amb l'objecte que no afectin a la plaça.
  5. Senyalització horitzontal i vertical: s'haurà de grafiar la proposta del projecte als plànols.

  Segon.-

  Un cop aprovat definitivament el Projecte d'urbanització i executades les obres, caldrà verificar la proposta de senyalització horitzontal i vertical grafiada en el projecte amb el Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró.

  Tercer.-

  Iniciar un període d'informació pública de 20 dies prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

   

  Quart.-

  Notificar aquest acord a l'empresa PUMSA i als serveis municipals que han informat el projecte d'urbanització. Notificar també a l'empresa Aigües de Mataró, SA- AMSA- i als propietaris del sector."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  CMI DE SERVEIS PERSONALS

  -Servei de Benestar Social-

  17 - RATIFICAR EL DECRET NÚMERO 9316/2004, DE 3 DE DESEMBRE, EN RELACIÓ A L'ACCEPTACIÓ DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'AJUNTAMNET DE MATARÓ PER AL FINANÇAMENT

  DE DIVERSOS PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS.

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde-President, presenta la proposta següent:

  "Per decret número 9316/2004, de 3 de desembre, s'ha aprovat acceptar les aportacions econòmiques atorgades pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, destinades al finançament de diversos programes de serveis socials que es porten a terme.

  Per raó de l'import correspon la seva aprovació a la Junta de Govern Local.

  El mateix decret disposa la ratificació per la Junta de Govern Local.

  En conseqüència, el sotasignat conseller delegat de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

  Únic.-

  Ratificar el decret número 9316/2004, de 3 de desembre, que en la seva part dispositiva diu així:

  "1. Acceptar les aportacions econòmiques atorgades pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Mataró per al finançament de Serveis Socials pels següents programes:

  1. Serveis socials d'atenció primària - Foment : 91.130,34 euros - Complement pel foment dels serveis d'atenció primària 2.369,39 euros - Serveis Socials d'atenció primària 257.489,09 euros
  2. Atenció especialitzada- Atenció especialitzada a toxicòmans 3.446,11 euros - Transport adaptat 44.138,37 euros
  3. Altres programes de Benestar i Família - Actuacions comunitàries i cíviques 30.780 euros

  2. Ratificar aquest acord a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró

  3. Notificar aquest acord al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  18 - RATIFICAR EL DECRET NÚM. 561/2005 DE 24 DE GENER, S/AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ D'IMPORT 101.832,24 EUROS EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ PER LA TAXA D'ESCOMBRERIES A FAVOR DE DIVERSES PERSONES.

  El senyor Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde-President, presenta la proposta següent:

  "Per decret número 561/2005, de 24 de gener, s'ha aprovat la subvenció de la taxa d'escombraries a favor de diverses persones.

  Per raó de l'import correspon la seva aprovació a la Junta de Govern Local.

  En el mateix decret es justifica l'aprovació per raó d'urgència i es disposa la ratificació per part de la Junta de Govern Local.

  En conseqüència, el sotasignat conseller delegat de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

  Únic.-

  Ratificar el decret número 561/2005, de 24 de gener, que en la seva part dispositiva diu així:

  "1. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'import 101.832,24 euros en concepte de subvenció per la taxa d'escombraries a favor de diverses persones, segons documentació que consta a l'expedient, amb càrrec a la partida 65300 313000 48000, segons document ADO núm. 65512.

  2. Ratificar aquest decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (7).

  Precs i Preguntes :

  No se'n formulen.