Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

25/07/2005

Escoltar

25/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Junta de Govern Local
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6338/2005 de 21 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Junta de Govern Local 25.7.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de juliol de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l'11 de juliol de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós fins al carrer Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al c/ Rosselló, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

6 Resolució de mutu acord del contracte formalitzat amb les empreses concertades per a la prestació de la gestió del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió de xec servei, per redefinició del funcionament i de la organització del servei, i ampliació del servei en l'import de 36.000'00.,-EUR. IVA. inclòs, degut a l'augment de demanda dels serveis experimentada durant el 2005.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la prestació del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitat de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", mitjançant concurs i procediment obert, amb la modalitat de concert, i convocar licitació.

8 Ratificació del decret d'Alcaldia pel que s'acorda ajornar un dia més el termini de licitació de 3 expedients de contractació d'obres, que finalitza el dia 29/07/2005, ja que aquest dia l'OFIAC tancarà a les 18.00 hrs., en lloc de a les 19.00 hrs. com és habitual i contempla l'anunci de licitació publicat, degut als actes que es celebren amb motiu de la festa major.

9 Ratificació del decret Alcaldia pel que es modifica el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regeix el contracte per a la prestació de la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró, a fi d'adequar el seu contingut al previst al plec tècnic particular, i es convoca nova licitació.

10 Modificació del contracte per a la direcció facultativa de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", adjudicat a favor de Joan Rivas Lloret, modificació la qual comporta l'augment del contracte en l'import de 36.657'69.-EUR. IVA. inclòs, degut a la modificació de les obres efectuada al projecte, aprovat per al 2005, l'actualització dels preus base del projecte i els coeficients d'honoraris aprovats.

11 Adjudicació de les obres d'urbanització de la rda. Rafael Estrany, de Mataró a favor de l'empresa Copcisa, SA.

 12 Adjudicació de les obres de renovació de paviments de l'av. Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, a favor de l'empresa "Construccions Deumal, SA".

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga .

14 Aprovació del Projecte executiu d'ordenació dels talussos del carrers Ciutat de Tàrrega i el Salvador. Modificació juny 2005 amb incorporació de les troballes arqueològiques.

-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació inicial del Pla Especial de Millora Urbana EL RENGLE

16 Ratificació del conveni entre Ajuntament/PUMSA/GOMSERRA SL, sobre la construcció d'un aparcament públic al subsòl de la zona verda de la UA-37 avinguda Jaume Recoder.

17 Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Barcelona, 64, nau 26.

18 Ordre de retirada de rètol al c. de la Repuntadora, 2-6, 1r.

19 Ordre de retirada de rètol a la rda. Cerdanya, 1 bxs.

20 Ordre de retirada dels elements decoratius del coronament de l'edifici al c. Vicenç Puig, 9.

21 Ordre de retirada del cobert en pati interior al c. Hernán Cortés, 36-38, 1r 3ª.

22 Ordre de reposició del pati que s'ha buidat i construït al c. Salvador Espriu, 95.

23 Ordre de reposició del pati que s'ha buidat i construït al c. Salvador Espriu, 93.

-Servei de Manteniment-

24 Ratificació de les sol·licituds a la Generalitat de Catalunya de subvenció per les renovacions de diversos enllumenats públics.

25 Aprovació inicial del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el passeig de Carles Padrós.

26 Aprovació inicial del projecte de construcció de mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada.

27 Aprovació inicial del projecte de renovació de les instal·lacions elèctriques a l'Institut Municipal Miquel Biada a realitzar en dues fases.

28 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de renovació d'enllumenat públic del quadre "MI" (passatge de l'Empordà, passatge Urgell, carrers Pla de Bages, Penedès, Maria Auxiliadora, Sant Doménico Savio, del Sol, de les Agudes, de la Verge de la Fuensanta, del Montseny, de la Verge de las Maravillas, de Calassanç Marqués i trams de Burriac i de la Gatassa).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

29 Aprovació de la signatura d'un conveni amb la Diputació de Barcelona per la redacció del Pla d'Accessibilitat Universal del municipi.

-Secció de Civisme i Cooperació-

30 Aprovació de l'aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de l'any 2005.

CMI VIA PÚBLICA-Servei de Mobilitat-

31 Aprovació inicial del projecte d'obres per a l€instal.lació del sistema de control de la pilona per accedir al carrer Rosselló des del passeig de Ramon Berenguer.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 15/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 25 DE JULIOL DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de juliol de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm.13 de l'ordre del dia

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm.13 de l'ordre del dia

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANT FRANCESC DE PAULA I EL CARRER DEL CÓS FINS AL CARRER SANT ANTONI, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 5 de juliol de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós fins al carrer Sant Antoni, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 259.805,13.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 11/07/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte executiu de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós fins al carrer Sant Antoni, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 259.805,13.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte executiu de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós fins al carrer Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 259.805,13.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111C/60100 d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2005

130.000,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 200500034974)

Any 2006

129.805,13.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500034975)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/51111C/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós fins al carrer Sant Antoni, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'ESCOLA BRESSOL "ELS MENUTS" A CAL COLLUT-ESCORXADOR, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 5 de juliol de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.495.270,54.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 11/07/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/42216L/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat, i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida als pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris del 2006 i 2007, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.495.270,54.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 1.495.270,54.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/42216L/62200 d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2005

200.000,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 200500035158)

Any 2006

770.000,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500035159)

Any 2007

525.270,54.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500035160)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/42216L/62200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris de les anualitats 2006 i 2007.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DE VEHICLES AL C/ ROSSELLÓ, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Tècnic de Mobilitat i el Cap del mateix Servei, de data 8 de juliol de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al carrer Rosselló, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 76.212.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 18/07/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 20100/51321E/60500 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al carrer Rosselló, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 76.212.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al carrer Rosselló, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 76.212.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 20100/51321E/60500 d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2005

28.884,35.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 200500037870)

Any 2006

47.327,65.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500037876)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona i fins al dia 15/09/2005, aquest inclòs, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 20100/51321E/60500 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al carrer Rosselló, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE FORMALITZAT AMB LES EMPRESES CONCERTADES PER A LA PRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A LA LLAR A PERSONES AMB NECESSITATS DE SUPORT URGENT I DE CURTA DURADA, AMB LA MODALITAT DE GESTIÓ DE XEC SERVEI, PER REDEFINICIÓ DEL FUNCIONAMENT I DE LA ORGANITZACIÓ DEL SERVEI, I AMPLIACIÓ DEL SERVEI EN L'IMPORT DE 36.000'00.,-EUR. IVA. INCLÒS, DEGUT A L'AUGMENT DE DEMANDA DELS SERVEIS EXPERIMENTADA DURANT EL 2005.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte per a la prestació del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, "xec servei", mitjançant concert administratiu, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 24/01/2005 a les empreses "SAD Suport Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL", "Coll Soriano, Igual, Serveis, SL", "Clece, SA" i "MAP Serveis a les Persones, SL"

Mitjançant informe de data 29/06/2005 la cap del Servei de Benestar Social sol·licita la resolució de mutu acord dels contractes formalitzats, a fi de redefinir en un nou plec de clàusules el funcionament i l'organització del servei i l'ampliació del contracte en 36.000,00.-EUR, IVA, inclòs degut a l'increment que hi ha hagut en la demanda.

Consta l'acceptació de les empreses adherides al concert a la resolució de mutu acord sol·licitada pel servei promotor de la contractació, així com la garantia d'aquestes en la continuïtat en la prestació del servei fins que es faci càrrec de la gestió la/les nova/es entitat/s adjudicatària/es. Així mateix accepten l'ampliació del contracte en l'import dels 36.000'00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'augment de la demanda del servei pels usuaris del mateix.

L'augment contractual sol·licitat comporta un increment del 20,57 % respecte del preu inicial del contracte per la qual cosa haurà de ser acordat per la Junta de Govern Local.

L'art. 101 en relació amb els arts. 212 i 214.c) i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal. Així mateix a l'art. 214 es preveu la possibilitat de resolució del contracte de mutu acord.

Atès que existeix a la partida 60540/313320/22706 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2005 consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les despeses derivades de l'ampliació del contracte.

D'acord amb el previst als articles 101, 212, 214 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.

Aprovar la resolució de mutu acord amb efectes a partir del 01/10/2005 del contracte formalitzat amb les empreses "SAD Suport Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL", "Coll Soriano, Igual, Serveis, SL", "Clece, SA" i "MAP Serveis a les Persones, SL." per a la prestació del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, "xec servei", per redefinició en un nou plec de clàusules de l'organització i funcionament del servei. Les anteriors empreses garantiran la prestació del servei fins que s'adjudiqui la nova licitació iniciada per a la prestació d'aquest servei, prevista per a l'esmentada data de 01/10/2005.

Segon

. Modificar el contracte per a la prestació del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, "xec servei", en el sentit d'augmentar l'import inicial del contracte en 36.000'00.-Euros, IVA. inclòs, degut a l'augment de demanda d'aquest serveis per l'any 2005.

Tercer.

Autoritzar i disposar a favor de "SAD Suport Serveis d'Assistència Domiciliària, SCCL", "Coll Soriano, Igual, Serveis, SL", "Clece, SA" i "MAP Serveis a les Persones, SL", l'import de fins a 36.000'00.- Euros, IVA. inclòs, import el qual s'atendrà a càrrec de la partida 60540/313320/22706 del pressupost municipal aprovat pel present exercici 2005 (operació ADC núm. 200500036702).

Quart

. Requerir a les empreses adherides per a la prestació d'aquest servei perquè en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord dipositin a la Tresoreria de Fons d'aquesta Corporació una garantia addicional per l'import de 360.-EUR. cadascuna."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A LA LLAR A PERSONES AMB NECESSITAT DE SUPORT URGENT I DE CURTA DURADA, AMB LA MODALITAT DE GESTIÓ "XEC SERVEI", MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, AMB LA MODALITAT DE CONCERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Atès l'informe efectuat per la cap del servei de Benestar Social, de data 29/06/2005, en el que es sol·licita la contractació, mitjançant concert, de la prestació del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", per un import fixat com a màxim per a la licitació del servei de fins a 465.606,05.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General i per l'Interventor de fons, ambdós de data 14/07/2005, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats per a la prestació del servei objecte de contractació a la legislació vigent sobre contractació de les administracions públiques.

Tenint en compte que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la partida 60540/313320/22706 del pressupost municipal que s'aprovi pels exercicis del 2006 i 2007 per fer front a la despesa que meriti el contracte en dites anualitats.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer .-

Iniciar l'expedient de contractació del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", mitjançant la forma de concert administratiu, per un import fixat com a màxim per a la licitació del servei de fins a 465.606,05.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar els plecs de condicions econòmiques-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt primer de la part resolutiva del present acord.

Tercer.-

Convocar licitació a fi de que en el termini de 20 dies naturals a comptats des de l'endemà a la publicació del corresponent anunci al BOP de la província de Barcelona les empreses interessades en la prestació del servei sol·licitin l'adhesió al concert, en la forma i amb els efectes previstos en el plec econòmic administratiu i tècnic particular que regeix el servei.

Quart.-

Atendre la despesa de 465.606,05.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 60540/313320/22706 del pressupost municipal, d'acord amb els següents imports i anualitats:

 • Exercici 2005: 46.532,82.-EUR., IVA. inclòs (operació tipus A núm. 200500036715).
 • Exercici 2006: 239.470,42.-EUR., IVA. inclòs (operació tipus AFUT núm. 200500036717).
 • Exercici 2007: 179.602,81.-EUR, IVA. Inclòs (operació tipus AFUT núm. 200500036718).

Cinquè.-

Supeditar l'adhesió al concert de les empreses interessades en la prestació del servei a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis de 2006 i 2007, a fi de poder atendre les obligacions que la present contractació meriti durant les esmentades anualitats, d'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUE S'ACORDA AJORNAR UN DIA MÉS EL TERMINI DE LICITACIÓ DE 3 EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ D'OBRES, QUE FINALITZA EL DIA 29/07/2005, JA QUE AQUEST DIA L'OFIAC TANCARÀ A LES 18.00 HRS., EN LLOC DE A LES 19.00 HRS. COM ÉS HABITUAL I CONTEMPLA L'ANUNCI DE LICITACIÓ PUBLICAT, DEGUT ALS ACTES QUE ES CELEBREN AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6341/2005, de 21 de juliol , l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'ajornament per un dia hàbil addicional al termini màxim acordat per a la presentació de propostes a la licitació pública convocada per a la contractació de diferents obres i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 6341/2005, de 21 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vista la sol·licitud efectuada per la coordinadora de contractació, mitjançant informe de data 19/07/2005, en el que es posa de manifest la procedència d'ajornar en un dia més el termini màxim per a la presentació d'ofertes a les obres que a continuació es detallen:

Descripció de l'expedient de contractació

Dia de publicació

Data màxima presentació

Núm. Exp.

Obres de nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola

BOP núm. 156

01/07/2005

DOGC núm. 4422

08/07/2005

29/07/2005

81/2005

Obres de condicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas

BOP núm. 156

01/07/2005

29/07/2005

85/2005

Obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense"

BOP núm. 156

01/07/2005

29/07/2005

86/2005

Consta comunicació efectuada per la Cap del Servei d'Atenció Ciutadana al Servei de Compres i Contractacions, mitjançant escrit de data 05/07/2005, manifestant el tancament de l'OFIAC a les 18.00 hrs. del dia 29/07/2005, abans de l'hora habitual (que són les 19.00 hrs.), degut als actes que es celebraran a l'Ajuntament amb motiu de la Festa Major.

Atès que l'expressat dia és l'últim en el que es poden presentar ofertes a les licitacions de contractacions d'obres abans esmentades, essent que el tancament programat amb motiu de la Festa Major no coincideix amb el termini màxim de presentació d'ofertes publicat al BOP del dia 08/07/2005, amb el que es podria perjudicar a les empreses interessades en les expressades licitacions.

Atesa la urgència en l'adopció del present acord l'abans possible, a fi de poder efectuar la preceptiva publicació al BOP amb la deguda antelació i atès el calendari de reunions del òrgans de govern municipals.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya RESOLC:

Únic

.- Aprovar l'ajornament per un dia hàbil addicional al termini màxim acordat per a la presentació de propostes a la licitació pública convocada per a la contractació de les obres següents:

Descripció de l'expedient de contractació

Dia de publicació

Data màxima presentació

Núm. Exp.

Obres de nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola

BOP núm. 156

01/07/2005

DOGC núm. 4422

08/07/2005

29/07/2005

81/2005

Obres de condicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas

BOP núm. 156

01/07/2005

29/07/2005

85/2005

Obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense"

BOP núm. 156

01/07/2005

29/07/2005

86/2005

Segon.-

Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 - RATIFICACIÓ DEL DECRET ALCALDIA PEL QUE ES MODIFICA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, A FI D'ADEQUAR EL SEU CONTINGUT AL PREVIST AL PLEC TÈCNIC PARTICULAR, I ES CONVOCA NOVA LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5828/2005, de 6 de juliol l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar la modificació de les clàusules 13 i 14 del plec de clàusules econòmiques administratives particulars aprovat per la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró i es disposava en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 5828/2005 de 6 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Per acord de la Junta de Govern de data 27/06/2005 s'aprovà el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la prestació del servei de gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró, i es convocà licitació per a la seva adjudicació mitjançant procediment obert i la forma de concurs.

Mitjançant informe de la Coordinadora de Contractació de data 06/07/05 es posa de manifest la disconformitat existent a la clàusula tretzena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars respecte del plec tècnic particular, pel que es proposa rectificar aquesta clàusula a fi d'adequar el sistema de finançament del lot A dels tres en el que es divideix el servei al proposat pel servei promotor de la contractació.

Així mateix es manifestat a l'expressat informe de la Coordinadora de Contractació l'oportunitat d'aclarir a la clàusula 14a. els conceptes de factura, sistema utilitzat per al pagament dels lots B i C (impremta i distribució) i liquidació de les despeses i ingressos meritats per la gestió del lot A (redacció, maquetació i gestió de la publicitat).

La rectificació proposada es preveu a l'art. 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Atès la urgència en l'adopció d'aquest acord, a fi de respectar en el que sigui possible el calendari previst per a l'inici de la prestació del servei, i a la vista de les sessions per a la celebració de reunions pels òrgans de govern municipals.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

1.- Modificar el contingut de les clàusules 13 i 14 del plec de clàusules econòmic administratives particulars aprovades en la data de 27/06/2005 per la Junta de Govern Local, a fi d'adequar-les al contingut del plec de clàusules tècnicques particulars redactatdes pel servei promotor de la contractació. El redactat de les esmentades clàusules consten al plec adjunt.

2.- Mantenir la resta del redactat del plec econòmic administratiu particular esmentat a la clàusula anterior inalterat.

3.- A la vista de l'anterior modificar l'import del preu base de licitació del contracte, el qual es fixa en l'import de fins a 159.200'00.-EUR., IVA. inclòs, i per tant modificar el punt tercer de l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 27/06/2005, relatiu a la partida municipal que atendrà les despeses que meriti la contractació del servei de gestió del butlletí municipal, al que caldrà afegir pel que respecta a la despesa que atendrà el lot A el següent:

LOT A:

Any 2005:- 5.400'00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500036217).

Any 2006:- 19.800,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500036218).

4.- Retrotraure les actuacions al moment de la licitació pública per a l'adjudicació del contracte, obrint a aquests efectes un nou termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

5.- Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Municipal".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

10 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE", ADJUDICAT A FAVOR DE JOAN RIVAS LLORET, MODIFICACIÓ LA QUAL COMPORTA L'AUGMENT DEL CONTRACTE EN L'IMPORT DE 36.657'69.-EUR. IVA. INCLÒS, DEGUT A LA MODIFICACIÓ DE LES OBRES EFECTUADA AL PROJECTE, APROVAT PER AL 2005, L'ACTUALITZACIÓ DELS PREUS BASE DEL PROJECTE I ELS COEFICIENTS D'HONORARIS APROVATS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte del servei de direcció facultativa de les obres del projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense" obra de l'arquitecte Antoni Gaudí i acabament de la Plaça, adjudicat mitjançant decret núm. 4268/2002, de 3 de juliol, del Conseller Delegat de Serveis Centrals a favor de l'arquitecte tècnic Joan Rivas Lloret, per un import global de 27.544,41.-EUR., IVA. Inclòs.

Atès l'informe de data 08/07/2005 efectuat pel Cap del Servei d'Obres en el que sol·licita l'ampliació del contracte degut a que en data 13/06/2005 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va acordar la modificació del Projecte inicial per la qual cosa s'han d'actualitzar els preus de l'esmentada direcció facultativa a aquest nou Projecte.

Aquesta modificació suposa una diferència del 133,08 % respecte el preu inicial del contracte per la qual cosa cal l'acceptació de l'adjudicatari (que consta entrada en data juny de 2005) i cal que sigui acordada per la Junta de Govern Local.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres de Contractació de data 19/07/2005, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat per la secció administrativa promotora de la contractació.

D'acord amb el previst als articles 101, 212, 214.c) i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la modificació del servei de direcció facultativa de les obres del projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense" obra de l'arquitecte Antoni Gaudí i acabament de la Plaça, adjudicat a l'arquitecte tècnic Joan Rivas Lloret, en el sentit d'ampliar el contracte en l'import de 36.657,69.-EUR, IVA, inclòs per adaptar el preu inicial al nou Projecte que s'ha acordat.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 36.657,69.-EUR., IVA. inclòs a favor de l'arquitecte tècnic Joan Rivas Lloret, import el qual anirà a càrrec de la partida 40220/45183B/63200 (doc. compt. ADC 200500037374) del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2005.

Tercer.-

Requerir a l'adjudicatària del contracte per què en el termini de 15 dies naturals dipositi a la Tresoreria de Fons de l'Ajuntament de Mataró garantia addicional per l'import de 1.466,30-EUR., pel correcte compliment de l'ampliació contractual acordada amb el present acord."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

11 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA RDA. RAFAEL ESTRANY, DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA COPCISA, SA.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte d'urbanització de la rda. Rafael Estrany, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de juliol de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanització de la rda. Rafael Estrany, a Mataró, a l'empresa "Copcisa, SA" fins un import de 1.398.846'04 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió inicial de la partida 40220/46342K/60100 dels pressupostos municipals per als anys 2005 i 2006 és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte d'urbanització de la rda. Rafael Estrany, a Mataró, a l'empresa "Copcisa, SA" fins un import de 1.398.846'04 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti els certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Tercer.-

Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 11.004'58 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Quart.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46342K/60100, de la següent manera:

 • Quant a 900.000'00 €, amb càrrec al pressupost de 2005 (doc. compt. D núm. 37987).
 • Quant a 487.732'56 €, amb càrrec al pressupost de 2006 (doc. compt. ADFUT núm. 37989).

Cinquè.-

Pel que fa al'exercici pressupostari de 2006, supeditar l'efectivitat de la present adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida dels pressupostos que s'aprovin per l'Ajuntament de Mataró.

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 55.953'84 € i pagui l'import de 217'05 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE L'AV. VELÒDROM I ELS CARRERS NOU DE LA MERCÈ, VALÈNCIA I MARE DE DÉU DE LA CISA, A FAVOR DE L'EMPRESA "CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA".

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de paviments de l'Av. Velòdrom i dels c. Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de juliol de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del projecte de renovació de paviments de l'Av. Velòdrom i dels c. Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, a Mataró, a l'empresa "Construccions Deumal, SA" fins un import de 242.000'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient és suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de renovació de paviments de l'Av. Velòdrom i dels c. Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, a Mataró, a l'empresa "Construccions Deumal, SA" fins un import de 242.000'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti els certificats positius d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal per a l'any 2005 (doc. compt. D núm. 38063)

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 9.680'00 € i pagui l'import de 416'23 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Després de la votació del punt número 12 s'incorporen a la sessió la senyora Pilar González Agàpito, 1ra. Tinent d'Alcalde i el senyor Jaume Graupera Vilanova, 2n. Tinent d'Alcalde.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA BEAT SALVADOR I ELS CARRERS NA PAU I DON MAGÍ DE VILALLONGA .

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització de l'àmbit format per la plaça Beat Salvador, i els carrers Don Magí de Vilallonga i Na Pau, amb un pressupost d'execució per contracte de 128.231,85 €, IVA inclòs.

La plaça Beat Salvador i els carrers Don Magí de Vilallonga i Na Pau es troben dins del centre històric de la població de Mataró, entre la plaça Gran, el carrer de Na Pau i el carrer de la Palma.

L'àmbit d'actuació del projecte comprèn la plaça Beat Salvador, el carrer de Don Magí de Vilallonga i l'últim tram del carrer de Na Pau, amb una superfície a urbanitzar de 460 m2.

Es preveu la col·locació d'un paviment de granit a un únic nivell, amb un pendent del 2% cap el centre del carrer, respectant les entrades als edificis existents, i la renovació completa de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d'abastament d'aigua potable i també es preveu el soterrament dels encreuaments de les línies aèries sobre el carrer i la substitució dels punts de llums existents i es coloquen de nou implantats a les façanes .

La duració prevista de les obres es de quatre mesos.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització de l'àmbit format per la plaça Beat Salvador, i els carrers Don Magí de Vilallonga i l'últim tram de carrer Na Pau, entre la plaça Beat Salvador i el carrer de la Palma, amb un pressupost d'execució per contracte de 128.231,85 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

14 - APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'ORDENACIÓ DELS TALUSSOS DEL CARRERS CIUTAT DE TÀRREGA I EL SALVADOR. MODIFICACIÓ JUNY 2005 AMB INCORPORACIÓ DE LES TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 2 de novembre de 2004 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte executiu d'ordenació dels talussos dels carrers de Tàrrega i del Salvador. Recuperació Urbana i Mediambiental del barri de Rocafonda, redactat per l'arquitecte Manel Vidal Moreno, amb un pressupost d'execució per contracte de 435.129,69 € IVA inclòs.

L'objecte principal de les obres contemplades en el projecte és la transformació de l'espai situat entre els murs del cementiri dels Caputxins i els carrers Ciutat de Tàrrega i El Salvador.

Amb aquestes obres es pretén millorar la imatge visual de la zona, posant a disposició dels ciutadans una zona enjardinada per al seu ús, reduint el pendent del terreny i facilitant l'accés a un jaciment arqueològic d'una vil·la romana descoberta l'any 1970 durant l'ampliació del carrer El Salvador, anomenada els Caputxins i catalogada com a un Bé Cultural d'Interès Local (2002).

En data 20 de novembre de 2004 es va convocar l'oportú concurs obert per adjudicar les obres compreses en el projecte, mitjançant anunci que es va publicar en el BOP núm. 279.

En data 14 de gener de 2005 es va aprovar definitivament el projecte, perquè no es van presentar al·legacions ni reclamacions, amb un pressupost d'execució per contracte de 435.129,69 € IVA inclòs.

En data 24 de gener de 2005 la Junta de Govern adjudica les obres a l'empresa TALHER SA per un import de 393.792,37 € IVA inclòs, quantitat que suposa una baixa de 9,50 % i amb un termini d'execució de disset setmanes.

En data 4 de març de 2005 es formalitza l'Acta de comprovació del replanteig, acordant-se iniciar les obres el dia 9 de març de 2005 i acabar-les el dia 5 de juliol de 2005.

En data 13 d'abril la direcció facultativa de les obres acorda aturar les obres a causa del resultat dels treballs de prospecció arqueològica que es portaven a terme dins de l'àmbit del projecte, ja que en un principi estava previst fer algunes cales de cautela, però donada la importància de les troballes va ser necessari adoptar aquesta mesura.

Durant la prospecció arqueològica s'ha descobert un forn romà de gran interès arqueològic i diverses runes, que han provocat que l'Ajuntament hagi decidit refer el projecte inicial i redactar-ne un de nou, adaptant-lo a les noves troballes, que per la seva singularitat i dimensió respecte a l'àmbit, han modificat el concepte i la idea de partida projectual.

El nou document modificat, anomenat "Projecte executiu d'ordenació dels talussos dels carrers Ciutat de Tàrrega i el Salvador. Modificació JUNY 2005 amb incorporació de les troballes arqueològiques", redactat també per l'arquitecte Manel Vidal Moreno, contempla la protecció del forn de l'època romana i l'adequació de diversos espais lliures i recorreguts als nivells i rasants de les diverses restes arqueològiques trobades.

El nou projecte modificat té un pressupost d'execució per contracte de 522.020,10 € IVA inclòs.

Aquest import representa un augment del 19,97 % respecte a l'aprovat inicialment.

L'article 43 del ROAS i l'article 146.2 i 3 i Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions publiques, estableixen el procediment que s'ha d'observar respectivament, tant per aprovar el projecte modificat com per adjudicar les obres que comprèn.

Atès que no és necessari sotmetre aquest projecte al tràmit de la informació pública, tota vegada que els canvis introduïts es produeixen en el mateix àmbit territorial que contemplava l'inicial.

Atès que s'ha complimentat també el procediment establert en l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Atès que el projecte s'ajusta a l'article 24 i següents del ROAS pel que respecta al contingut mínim que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el "Projecte executiu d'ordenació dels talussos dels carrers Ciutat de Tàrrega i el Salvador. Modificació JUNY 2005 amb incorporació de les troballes arqueològiques", redactat per l'arquitecte Manel Vidal Moreno, que defineix les actuacions que s'han d'executar en l'àmbit format entre els murs del cementiri dels Caputxins i els carrers Ciutat de Tàrrega i El Salvador a resultes de les importants troballes arqueològiques descobertes a la zona, amb un pressupost d'execució per contracte de 522.020,10 € IVA inclòs, quantitat que suposa un increment d'un 19,97 % respecte al projecte aprovat inicialment.

Segon.-

Facilitar un exemplar del projecte a l'empresa THALER SA, adjudicatària de les obres del Projecte executiu d'ordenació del talussos dels carrers Tàrrega i el Salvador. Recuperació Urbana i Mediambients del Barri de Rocafonda, conjuntament amb la notificació de l'anterior acord, perquè en el termini de 10 dies hàbils manifesti el seu interès per l'adjudicació del nou projecte modificat en les mateixes condicions que les establertes en el contracte administratiu d'obres 98/2004 i amb un termini d'execució de 4 mesos.

Tercer.-

Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació que sigui necessària per adjudicar les obres del projecte modificat, segons sigui el resultat de l'audiència prèvia atorgada al contractista THALER SA.

Quart .-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica-Patrimoni i al Museu de Mataró al seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

-Servei d'Urbanisme-

15 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA EL RENGLE

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La Modificació del Pla General d'ordenació PGOU-96 de Mataró, en el Sector del Pla Parcial Industrial de El Rengle, aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 7 d'abril de 2005, preveu el seu desenvolupament a través d'un Pla de Millora Urbana per les tres illes del Sector, això és les tres illes de sòl urbà situades entre l'Avda. Maresme, el Passeig de El Rengle, el Passeig de Marina i els carrer de Cabrils i de Caldes d'Estrach.

La finalitat d'aquest Pla de Millora consisteix, entre d'altres, en precisar els paràmetres d'ordenació volumètrica del conjunt, delimitar i regular les condicions d'ocupació i edificació de sòl d'aprofitament, concretar la ubicació dels sols de sistemes de vials, d'espais lliures i d'equipaments de cessió obligatòria i gratuïta que se'n deriven de la modificació del Pla General i fixar les condicions de gestió i les despeses i càrregues imputables al Sector.

Segons les condicions de l'acord de l'aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla General s'han afegit altres objectius complementaris: delimitar el sòl i el sostre destinat al compliment de la normativa vigent en temes d'habitatge de protecció pública i concertat, fixar normativament la densitat màxima d'habitatges i incorporar la reserva addicional per habitatges assequibles, en règim de preu concertat, d'un mínim del 10% del sostre destinat a ús residencial, segons la disposició transitòria segona de l'article 1 de la Llei 10/2004.

L'ordenació del conjunt s'estructura en dos fronts principals, l'Avda. del Maresme on s'hi ubica la major part de l'ús terciari i industrial, i el front de Mar on es concentra la totalitat del sostre residencial, amb la característica comuna de la definició de volumetria específica.

La discontinuitat de les edificacions obeeix al concepte de configuració d'un front marítim urbà permeable, basat en l'alternança compositiva de front edificat i espai lliure públic. En aquest front pel que fa a la composició volumètrica existeix un punt singularitzat que és la confluència del sector de el Rengle amb l'illa d'equipaments on s'hi ubicarà el TECNOCAMPUS.

En la illa de ponent que fa front al passeig del Rengle es delimita una subzona específica destinada a acollir els habitatges en Règim de Protecció Pública.

El document del Pla de Millora Urbana conté la documentació exigida per la Llei d'Urbanisme i complimenta la prescripció específica de l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla General del Sector respecte l'estudi de mobilitat sostenible atès el nou ús residencial del sector.

Per tot el que s'acaba d'exposar, i de conformitat amb el que s'estableix l'art. 68 i concordants de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, el Decret de delegació de competències de 11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de El Rengle.

Segon.- Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals.

Tercer.- Demanar informe al Servei Municipal de Mobilitat.

Quart.- Notificar els precedents acords a la societat municipal PUMSA, als propietaris del Sector i resta d'interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

16 - RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE AJUNTAMENT/PUMSA/GOMSERRA SL, SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D'UN APARCAMENT PÚBLIC AL SUBSÒL DE LA ZONA VERDA DE LA UA-37 AVINGUDA JAUME RECODER.El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La societat municipal PUMSA ha gestionat la signatura d'un conveni per part del conseller delegat d'Urbanisme en representació de l'Ajuntament, el gerent de GINTRA en representació d'aquesta societat municipal i el Sr. Júlio Gómez, en representació de GOMSERRA SL, empresa que participa en el desenvolupament de la unitat d'actuació nº 37 Avda. Jaume Recoder i propietària de les finques adjudicades 3 i 4 del projecte de compensació tramitat.

L'objectiu d'aquest conveni és fixar les bases del que en un futur serà la construcció d'un aparcament públic sota la zona verda de la unitat d'actuació en contacte i gestió conjunta amb l'aparcament privat que es construirà en les parcel·les privades 3 i 4, prèvia la tramitació de les concessions demanials que corresponguin per part de l'Ajuntament.

El conveni preveu la seva ratificació per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament.

Finalment, fer constar que el sòl de la UA-37, qualificat de V (V/Ca amb la modificació del PGO en tràmit), va ser cedit a l'Ajuntament amb l'aprovació definitiva del projecte de compensació d'aquesta unitat d'actuació, segons decret de 4/8/2004.

Pel que fa a les competències que afecten al Servei d'Urbanisme, concretament l'obligació adquirida en l'ACORD primer del conveni, que diu:

"En el termini màxim de 90 dies a comptar de la signatura del present document, l'Ajuntament de Mataró, s'obliga a iniciar la tramitació de Modificació puntual del Pla General per tal de modificar la qualificació de la zona verda de la UA-37, passant de V a V/Ca",

es fa constar que el Ple Municipal, en sessió de 2/juny/2005, ja va prendre l'acord d'aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal, relativa a l'ús d'aparcament al subsòl de les zones verdes : Parc de Cerdanyola/Avda. Jaume Recoder/Rda. R. Estrany, restant en aquests moments pendent l'aprovació definitiva de la modificació, per part de l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

Respecte a les obligacions que adquireix GINTRA en el document signat, de demanar a l'Ajuntament la concessió demanial de l'ús privatiu del domini públic consistent en el subsòl de la referida zona verda, de 596 m2 de superfície i les condicions pactades amb l'entitat

GOMSERRA SL, haurà de ser objecte de supervisió i informe per part del Servei de Gestió Econòmica, secció Patrimoni, tota vegada que es aquest servei qui s'encarrega de gestionar aquestes concessions.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes d'Intervenció i de la Cap del Servei d'Urbanisme (de 11/5/05 i 11/7/05), PROPOSO a la Junta de Govern Local, l'adopció, si s'escau dels següents acords:

Primer.-

Ratificar el conveni signat entre l'Ajuntament de Mataró, GINTRA i la societat GOMSERRA SL, el 30 de març de 2005, relatiu a l'execució d'un aparcament conjunt en l'àmbit de la UA.47 AVINGUDA RECODER.

Segon.-

Fer constar, de forma expressa, que en compliment del que preveu el pacte PRIMER del conveni, el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 7/abril/2005, va acordar aprovar inicialment la "Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta a l'ús d'aparcament en el subsòl de zones verdes; parc de Cerdanyola/Av. Jaume Recoder/Rda. Rafael Estrany" i que l'aprovació provisional es va acordar el 2/juny2005, donant-se doncs per complert aquest compromís municipal del conveni.

Fer constar també, que la tramitació corresponent a la concessió demanial prevista en el conveni, s'haurà de tramitar davant del Servei de Gestió Econòmica -Secció de Patrimoni, amb les condicions que s'estableixin a l'efecte.

Tercer.-

Notificar el present acord a GINTRA, GOMSERRA SL, al Servei de Gestió Econòmica i al Servei d'Intervenció de l'Ajuntament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

17 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA CTRA. DE BARCELONA, 64, NAU 26.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 17 de febrer de 2005 s'ha requerit a Plancar Automoción, SL perquè sol·licités llicència pel rètol instal·lat a la ctra. de Barcelona, 64, nau 26.

La persona interessada ha sol·licitat la llicència que ha estat denegada per decret de 16 de juny de 2005 (exp. 20050823 RET) per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Plancar Automoción, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a la ctra. de Barcelona, 64, nau 26.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

18 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. DE LA REPUNTADORA, 2-6, 1R.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 9 de febrer de 2005 s'ha incoat a Atafil Distribucions, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. de la Repuntadora, 2-6, 1r, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha sol·licitat la llicència que ha estat denegada per decret de 14 de juny de 2005 (exp. 20050548 RET) per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta pis infringeix l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Atafil Distribucions, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. de la Repuntadora, 2-6, 1r.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

19 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA RDA. CERDANYA, 1 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 31 de maig de 2005 s'ha incoat a Francisca Franco Cortés expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la rda. Cerdanya, 1 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Francisca Franco Cortés que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a la rda. Cerdanya, 1 bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

20 - ORDRE DE RETIRADA DELS ELEMENTS DECORATIUS DEL CORONAMENT DE L'EDIFICI AL C. VICENÇ PUIG, 9.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 29 d'abril de 2005 s'han suspès les obres en façana i requerit a Diver Castillo, SL perquè esmenés les discrepàncies requerides en expedient conjunt d'activitats i obres per la instal·lació de parc infantil, al c. Vicenç Puig, 9, en ser il·legalitzables.

Ha estat denegada, per decret de 16 de juny de 2005, la llicència urbanística per adequació de local per a parc infantil a la finca (exp. 20050290 MEN), per infracció dels articles 110 i 301 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació, conforme els quals s'ha de resoldre adequadament al caràcter urbà del sector industrial on es situa. El projecte contempla la instal·lació d'elements decoratius que imiten un castell en el coronament de l'edifici.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els esmentats articles de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Diver Castillo, SL que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri els elements decoratius del coronament de l'edifici, al c. Vicenç Puig, 9, que infringeixen la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

21 - ORDRE DE RETIRADA DEL COBERT EN PATI INTERIOR AL C. HERNÁN CORTÉS, 36-38, 1R 3ª.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 8 d'abril de 2005 s'ha incoat a Carlos Viñuales Ramírez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Hernán Cortés, 36-38, 1r 3a, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

Eva Tárrega Carmona, suposadament com a copropietària de la finca, ha al·legat: a) que l'espai cobert és de la seva propietat, aporta full de l'escriptura; b) que el cobriment en realitat no són obres; c) que la caldera de gas té la ventilació correcta, aporta full d'inspecció de gasNatural; d) que el cobert té una part flexible que permet la seva ventilació; e) que no constitueix una infracció urbanística; f) i que la comunitat va donar el seu vist i plau.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per infracció de l'Annex 1 punt 2.4.7 del Decret 259/2003 sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat, pel qual els patis coberts amb una claraboia han de tenir una sortida d'aire en el seu coronament amb una superfície igual o més gran que la seva superfície en planta; també per infracció del Pla general d'ordenació que permet a la finca, clau 1c, la construcció de 4 plantes i en el pati d'illa una planta o sigui sols planta baixa, el cobert està en el 1r pis.

Respecte a l'al·legació a) les qüestions de propietat no afecten a les infraccions urbanístiques o sigui totes les finques han de complir amb la normativa aplicable amb independència de qui sigui la propietat, no obstant això la persona interessada hauria de saber que els patis fins i tot els que tenen ús privatiu són elements comuns d'acord amb l'article 396 del Codi Civil, i que segons el full de l'escriptura aportat no té la propietat del pati sinó l'ús exclusiu.

Respecte a l'al·legació b) encara que la persona interessada consideri que la construcció del cobert no és pròpiament una obra, l'actuació efectuada està subjecta a prèvia sol·licitud de llicència urbanística en tractar-se d'un acte de transformació o utilització del sòl d'acord amb l'article 179 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, i més concretament les reformes interiors, ja siguin integrals o petites modificacions que comportin variació de les superfícies construïdes, instal·lacions o serveis comuns estan contemplades com d'obligada obtenció de llicència d'obres en l'article 18 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques.

Respecte a l'al·legació c) el fet que la instal·lació de gas compleixi amb les normes específiques no implica que compleixi amb les normes d'habitabilitat, i en concret amb les de ventilació.

Respecte a l'al·legació d) els forats de ventilació del sostre del cobert no compleixen amb els mínims d'habitabilitat. Els patis que ventilin habitacions, cambres higièniques o cuines han de tenir una superfície mínima que varia segons les plantes de l'edifici, i que estan recollides en l'esmentat Decret 259/2003. Els propietaris tenen el deure de conservació de les condicions objectives d'habitabilitat dels habitatges i els ajuntaments tenen la competència per fer complir dites obligacions, conforme disposa l'article 189 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

Respecte a l'al·legació e) constitueix infracció urbanística qualsevol actuació subjecta a llicència sense haver-la obtingut, per determinació dels articles 191 i 197 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

Respecte a l'al·legació f) l'autorització de la Comunitat de Propietaris no eximeix de l'obligació de sol·licitar llicència urbanística ni de complir amb les normes urbanístiques i d'habitabilitat.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els esmentat articles; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Carlos Viñuales Ramírez que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui o retiri el cobert instal·lat en el pati inteior, al c. Hernán Cortés, 36-38, 1r 3a, que infringeix la normativa urbanística i d'habitabilitat.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

22 - ORDRE DE REPOSICIÓ DEL PATI QUE S'HA BUIDAT I CONSTRUÏT AL C. SALVADOR ESPRIU, 95.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 17 de maig de 2005 s'ha ordenat a Jordi Vallés Martín la suspensió de les obres sense llicència i il·legalitzables, consistents en buidar el jardí de darrera l'habitatge i ampliar el soterrani descobert uns 30 m2, al c. Salvador Espriu, 95, i se li ha concedit el termini de 15 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat el seu desconeixement sobre la matèria i ha manifestat que quan l'Ajuntament li ho permeti rebaixarà els murs a nivell de la finestra i reomplirà de terra el jardí, tal com es trobava abans, però amb un nivell de terres molt més baix per evitar humitats.

Respecte a dita al·legació cal informar a l'interessat que qualsevol actuació que no sigui la de retornar la finca al seu estat inicial haurà d'obtenir prèvia llicència que garanteix el compliment de la normativa urbanística.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per haver-se construït en pati d'illa clau 0, lliure d'edificació, amb infracció de l'article 79 de la Normativa del Pla general que no permet cap tipus de construcció en pati amb aquesta clau.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article esmentat de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Jordi Vallés Martín que en el termini màxim de dos mesos, retorni al seu estat inicial el pati afectat per les obres il·legals, al c. Salvador Espriu, 95.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

23 - ORDRE DE REPOSICIÓ DEL PATI QUE S'HA BUIDAT I CONSTRUÏT AL C. SALVADOR ESPRIU, 93.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 17 de maig de 2005 s'ha ordenat a Manuel Nevado Salmerón la suspensió de les obres sense llicència i il·legalitzables, consistents en buidar el jardí de darrera l'habitatge i ampliar el soterrani descobert uns 30 m2, al c. Salvador Espriu, 93, i se li ha concedit el termini de 15 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que va comunicar l'obra exempta de llicència en considerar que l'elevació de la terrassa inferior uns centímetres per anivellar-la no implicava cap edificació. Creu que les obres no són manifestament il·legals en no fer-se cap edificació. Al discrepar de la interpretació municipal sobre existència d'infracció urbanística demana una valoració més acurada en correspondre-li les funcions i facultats d'aplicar la disciplina urbanística.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per haver-se construït en pati d'illa clau 0, lliure d'edificació, amb infracció de l'article 79 de la Normativa del Pla general que no permet cap tipus de construcció en pati amb aquesta clau.

Respecte a la manifestació de les obres executades, s'ha comprovat que s'excedeixen en molt a una anivellació de terreny amb elevació d'uns centímetres, com s'ha dit consisteixen en el buidat de terres i la construcció d'un nou volum d'uns 30 m2.

Pel que fa a la consideració del que és una edificació, s'entén en sentit ampli i inclou qualsevol activitat constructiva que comporti la modificació dels volums existents, a més el moviment de terres o explanació en qualsevol classe de sòl està sotmesa a prèvia obtenció de llicència, d'acord amb l'article 179 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme. Així mateix la modificació del aspecte exterior i interior dels edificis existents està subjecte a obtenir llicència d'obres, conforme preveu l'article 18 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques.

Quant a la il·legalitat de l'actuació, aquesta és manifesta ja que en els patis en clau 0 no està permès cap tipus de construcció, ni d'ocupació en planta soterrani.

En relació a l'existència d'infracció urbanística, ho és qualsevol actuació subjecta a llicència sense haver-la obtingut, per determinació dels articles 191 i 197 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'esmentat article de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Manuel Nevado Salmerón que en el termini màxim de dos mesos, retorni al seu estat inicial el pati afectat per les obres il·legals, al c. Salvador Espriu, 93.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

-Servei de Manteniment-

24 - RATIFICACIÓ DE LES SOL·LICITUDS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBVENCIÓ PER LES RENOVACIONS DE DIVERSOS ENLLUMENATS PÚBLICS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per decrets d'Alcaldia de data 28 d'abril de 2005 es van sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, subvencions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables per les renovacions dels enllumenats públics dels quadres "MK", "Parc Central", "E", "F", "MI", "OG", "OC" i "OK".

L'ordre del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya de 16 de març de 2005, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de les subvencions, en el seu punt 5.2.b) demana que en l'acord de la Corporació de sol·licitud de la subvenció es faculti al seu representant o càrrec perquè presenti la sol·licitud en nom de la Corporació local.

Les sol·licituds formulades van obviar per error aquest punt.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Ratificar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de les subvencions en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables per les renovacions dels enllumenats públics dels quadres "MK", "Parc Central", "E", "F", "MI", "OG", "OC" i "OK" aprovades pels decrets d'alcaldia 3770/2005, 3771/2005, 3772/2005, 3773/2005, 3774/2005, 3775/2005, 3776/2005 i 3777/2005, de 28 d'abril.

Segon.-

Facultar al Sr. Joan Antoni Baron i Espinar, Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya en nom d'aquesta corporació local les esmentades subvencions, així com per signar la documentació que en un futur sigui requerida sobre el mateix tema.

Tercer.-

Notificar el present acord al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i al Servei d'Ingressos de l'Ajuntament de Mataró."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

25 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DELS CARRERS DE PROVENÇA, D'ARNAU DE PALAU, DE GOYA, DE MONTSERRAT CUADRADA I EL PASSEIG DE CARLES PADRÓS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el passatge de Carles Padrós", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 421.101,74 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el passatge de Carles Padrós", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 421.101,74 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

26 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT EN ELS PATIS DELS CEIPS TOMÀS VIÑAS I JOSEP MONTSERRAT CUADRADA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de construcció de mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada", redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millán, amb un pressupost per contracte de 140.368,10 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de construcció de mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada", redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millán, amb un pressupost per contracte de 140.368,10 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

27 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES A L'INSTITUT MUNICIPAL MIQUEL BIADA A REALITZAR EN DUES FASES.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de rehabilitació de les instal·lacions elèctriques a l'Institut Municipal de formació professional Miquel Biada", redactat per l'enginyer Sr. Manel Sala Granel amb un pressupost per contracte de 365.998,48 EUR., IVA inclòs.

Vist l'informe del cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó, on fa palesa la necessitat de realitzar les esmentades obres en les dues fases següents:

 • Fase I: Instal·lació de quadre general de distribució elèctrica per un import de 29.904,98 EUR., IVA inclòs.
 • Fase II: Instal·lació de tots els subquadres i línies de totes les dependències de l'edifici i retirada de les existents per un import de 336.093,50 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres, així com el previst en l'article 14 de l'esmentada normativa pel que fa a l'aprovació del fraccionament de les obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de rehabilitació de les instal·lacions elèctriques a l'Institut Municipal de formació professional Miquel Biada", redactat per l'enginyer Sr. Manel Sala Granel amb un pressupost per contracte de 365.998,48 EUR., IVA inclòs a realitzar en les dues fases següents:

 • Fase I: Instal·lació de quadre general de distribució elèctrica per un import de 29.904,98 EUR., IVA inclòs.
 • Fase II: Instal·lació de tots els subquadres i línies de totes les dependències de l'edifici i retirada de les existents per un import de 336.093,50 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

28 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "MI" (PASSATGE DE L'EMPORDÀ, PASSATGE URGELL, CARRERS PLA DE BAGES, PENEDÈS, MARIA AUXILIADORA, SANT DOMÉNICO SAVIO, DEL SOL, DE LES AGUDES, DE LA VERGE DE LA FUENSANTA, DEL MONTSENY, DE LA VERGE DE LAS MARAVILLAS, DE CALASSANÇ MARQUÉS I TRAMS DE BURRIAC I DE LA GATASSA).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 1 de juny de 2005, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero i Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres, i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, S.L., Sr. Josep Valero Lara.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MI", que inclou el passatge de l'Empordà, el carrer de Burriac (entre la ronda de La Cerdanya i el carrer de La Gatassa), el passatge de l'Urgell, els carrers del Pla de Bages, del Penedès, de Maria Auxiliadora, de Sant Domenico Savio, del Sol, de la Gatassa (entre la Plaça de la Gatassa i l'avinguda de Puig i Cadafalch), carrers de les Agudes, de la Verge de La Fuensanta, del Montseny, de la Verge de Las Maravillas i de Calassanç Marqués, signada en data 1 de juny de 2005, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero i Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres, i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, S.L., Sr. Josep Valero Lara, per la quantitat de 69.546,82 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.-

Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

29 - APROVACIÓ DE LA SIGNATURA D'UN CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA REDACCIÓ DEL PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DEL MUNICIPI.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

L'any 1996, Ajuntament de Mataró va encarregar al CRID -Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat- la redacció d'un pla d'accessibilitat de Mataró.

Des de l'any 2004 en què la Diputació de Barcelona va assumir les activitats que realitzava el CRID, la col·laboració amb els ajuntaments en els programes i projectes de millora de l'accessibilitat la realitza l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, a través del seu Servei de Projectes, Obres i Manteniment.

Per tal de procurar als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat d'un millor nivell d'integració social, mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques, l'Ajuntament de Mataró està interessat en disposar d'un Pla d'Accessibilitat Universal al municipi.

Mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, es vol regular les tasques a realitzar i les aportacions econòmiques corresponents per a l'actualització del Pla d'accessibilitat redactat l'any 1996 i la redacció d'un Pla d'Accessibilitat Universal del Municipi.

L'esmentat conveni tindrà una validesa de 3 anys, termini previst per a la realització dels treballs d'actualització del Pla d'Accessibilitat de Mataró i la redacció d'un nou Pla d'accessibilitat Universal del Municipi.

El finançament de la depesa que representa la realització de les tasques esmentades representaria les següents aportacions econòmiques:

anys

Aportació Diputació

Aportació Ajuntament

2005

3.000 euros

0

2006

3.000 euros

12.000 euros

2007

3.000 euros

12.000 euros

Total

9.000 euros

24.000 euros

Atès els informes que consten a l'expedient.

Per tot el que s'ha exposat el sota signant, conseller delegat de Benestar Social, proposa que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar la signatura d'un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, per un període de 3 anys, des del 2005 al 2007, ambdós inclosos, que reguli les tasques d'actualització del Pla d'accessibilitat de Mataró redactat l'any 1996 i la redacció d'un Pla d'Accessibilitat Universal del Municipi, de cara a promoure la integració social de totes les persones mitjançant la supressió de les barreres arquitectòniques i la realització d'accions de sensibilització vers l'accessibilitat.

Segon.-

Facultar l'alcalde per a la signatura de la documentació necessària per portar a terme aquest acord.

Tercer.-

Aprovar l'aportació econòmica a la Diputació de Barcelona de 24.000 euros d'acord amb els següents imports i anualitats:

 • any 2006: 12.000 euros, ADFUT número 33650
 • any 2007: 12.000 euros, ADFUT número 33654

Quart.-

Condicionar el pagament d'aquestes aportacions a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de cada anualitat.

Cinquè.-

Comunicar aquest acord a l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, de cara a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

-Secció de Civisme i Cooperació-

30 - APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER A PROJECTES DE L'ANY 2005.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

 1. L'any 1987, l'Ajuntament de Mataró es va adherir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la cooperació internacional.
 2. En data 21 d'abril de 2004 es va renovar el conveni de col.laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Mataró. En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Mataró es compromet a transferir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una aportació als projectes de cooperació escollits al llarg de l'any, dins els límits pressupostaris de l'Ajuntament.
 3. L'exercici 2005 l'Ajuntament de Mataró ha aprovat un pressupost relatiu a cooperació i desenvolupament de 470.247,82 euros, que corresponen a l'1% dels ingressos propis.
 4. Aquest pressupost s'ha desglossat en vuit partides:

  Partida

  Descripció

  Import

  10020 460110 20300

  Lloguer maquinària cooperació

  800,04 euros

  10020 460110 20900

  Lloguer altre immobilitzat cooperació

  816,86 euros

  10020 460110 22601

  Atencions protocol.làries cooperació

  3.000,00 euros

  10020 460110 22609

  Altres despeses ajudes al desenvolupament

  600,00 euros

  10020 460110 22706

  Contractació de serveis

  9.583,93 euros

  10020 460110 22300

  Despeses de transport de cooperació

  2.500,00 euros

  10020 460110 48900

  Aportació entitats sense afany de lucre

  41.995,99 euros

  10020 460110 49000

  Aportació països subdesevolupats

  410.951,00 euros

 5. Els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que s'adjunten a l'expedient.
 6. En data 22 de juny es va reunir la Comissió d'Avaluació dels projectes formada per: Sra. Maria Rosa Cuscó, consellera delegada de Participació, Cooperació i Dona, la Sra. Mª Àngels Briansó, cap de la secció de Civisme i Cooperació, i la Sra. Maria Dolors Fernández, tècnica de Cooperació.
 7. L'informe de la secció de Civisme i Cooperació i l'informe de la Intervenció de Fons Municipals.

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

Primer.-

Autoritzar i disposar una subvenció de 344,186,62 euros (tres cents quaranta i quatre mil cent- vuitanta sis euros amb seixanta dos cèntims) atorgada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc del conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de Mataró signat el 21 d'abril de 2004 destinada als projectes següents:

Núm

Títol

País

Entitat

Aportació

 

823

La Selva de Mataró 2001-2005

Mèxic

Fundació Grup Tercer Món/La Selva/MUSA

60.000,00

 

894

Programa d'enfortiment i formació dirigit a les Federacions Sindicals del metall a Bòsnia, Kosovo i Sèrbia

BiH, Sèrbia i Kosovo

Fundació Pau i Solidaritat

9.015,18

 

905

Centre educatiu per a nois i joves de Toubakouta a la comarca de Niombató

Senegal

Ass. Amics de l'Escola Pia al Senegal/Education Solidaire

1.700,00

 

1079

Millora de la Formació i les capacitats de les organitzacions camperoles

Burkina Faso

Intermón Oxfam/Association Action Participation

12.020,24

 

1180

Dinamitazació d'un espai d'intercanvi, cooperació i concertació entre els immigrants senegalesos i les seves comunitats d'origen

Senegal

Fons Català/Unió Europea/FRAO

30.000,00

 

1305

Estils de vida saludables a Caluma

Equador

Creu Roja Catalunya/ Creu Roja Barcelonès Nord/Cruz Roja Ecuatoriana

9.015,18

 

1360

Curs de cooperació internacional en el marc de migracions i desenvolupament a Mataró

Catalunya

Col·lectius immigrants de Mataró/Aj. de Mataró/Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

2.350,00

 

1365

Àrea de Municipalisme 2005

Catalunya

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

9.015,18

 

1366

Construcció i funcionament d'un centre d'acollida per a nens en el districte de Kurnool

Índia

Ass. Haribala/Ass. de Voluntaris de Kurnool

40.000,00

 

1370

Centre de Recursos de Cooperació Municipal 2005

Catalunya

Diputació de Barcelona/Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

9.015,18

 

1371

Campanya 2005 de l'Agenda Llatinoamericana Mundial

Catalunya

Comissió de l'Agenda Llatinoamericana Mundial

3.000,00

1377

Suport al proveïment d'aigua potable i al rellançament d'activitats agropastorals a Kassa

Senegal

Ass. Planeta/AJAEDO

30.000,00

 

1385

Rehabilitació de l'escola primària de Sainte Thérèse de Sokone

Senegal

Ass. Amics de l'Escola Pia al Senegal/Fundation Solidarire

36.000,00

 

1393

Promoció i Desenvolupament integral per a la població de San Gabán

Perú

Ass. Amics del Bisbe Joan Godayol/Parr. Nuestra Señora de las Mercedes de San Gabán

60.000,00

 

1398

Àrea de Migracions i Desenvolupament 2005

Europa/Àfrica Subsahariana i Magrib

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

12.020,24

 

1403

Millora de l'atenció hospitalària per a la població del Governorat de Ramallah

Palestina

Assamblea de Cooperació per la Pau/Palestine Red Crescent Society/Mitja Lluna Roja Palestina

9.015,18

 

1409

Àrea de la Mediterrània 2005

Catalunya/Països Mediterranis

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

12.020,24

 
 

TOTAL APORTACIÓ

   

344.186,62 euros

 

Segon.- Carregar aquesta despesa a la partida 10020 460110 4900, d'aportació als països desenvolupats.

Tercer.-

Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

31 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRES PER A L€INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA PILONA PER ACCEDIR AL CARRER ROSSELLÓ DES DEL PASSEIG DE RAMON BERENGUER.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Del contingut de la documentació obrant en el Plec de Condicions del Sistema de Control d'Accés per Vehicles al carrer Roselló es desprèn la constància dels elements que integren un projecte d'obres.

Vistos els articles 54 i 55 del RD 500/90 de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè de la llei 39/88, que regulen l'autorització de la despesa i estableix que les bases d'execució del pressupost de cada exercici recollirà les delegacions que en autorització de despeses s'hagi realitzat.

Vist l'article 17 de les bases d'execució del pressupost 2005 que diu que la Junta de Govern és competent per l'aprovació de l'autorització en raó de la quantia.

Vist el contingut dels informes tècnics del servei de Mobilitat de data 8 de juliol de 2005.

Qui subscriu, conseller delegat de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'acord següent:

Primer.-

Aprovar inicialment el projecte d'obra del sistema de control d'accés per vehicles al carrer Rosselló.

Segon.-

Donar per aprovat definitivament el projecte en el supòsit que no existeixin al·legacions.

Tercer.-

Inicial el procés de contractació del projecte d'instal·lació del control d'accés al carrer Rosselló, condicionant l'eficàcia de l'adjudicació de la licitació a la millor oferta, a la inexistència d'al·legacions o suggeriments que alterin substancialment el projecte definitivament aprovat respecte l'inicial."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.