Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

27/06/2005

Escoltar

27/06/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern Local
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5500/2005 de 23 de juny

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local 27 de juny de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de juny de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de juny de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar compliment al contingut de la Sentència de 6.4.2005 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu número 138/2004 interposat per la senyora Roser Batlle Roig, contra desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic AGC20/03).

4 Donar-se per assabentats del contingut de la Sentència número 140/05, de 5 de maig de 2005, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 617/2004, interposat per la senyora Carmen Sánchez Gallego contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic AGC28/03).

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments de l'Av. Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de participació per entitats veïnals del barri de Cerdanyola, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de condicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament de la urbanització de la plaça. MODIFICAT 2005, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de redacció (amb maquetació i gestió de la publicitat), impressió i distribució del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Adjudicar la realització d'auditories dels equipaments esportius municipals a favor de l'arquitecte Sr. Xavier Guitart Tarrés per un import màxim de 44.000'00 €, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

11 Aprovació inicial del Projecte de perllongació dels col·lectors d'aigües pluvials a la platja central de Mataró, promogut per l'empresa Aigües de Mataró, SA .

-Servei d'Urbanisme-

12 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 87 bxs.

13 Ordre de retirada de rètol al c. Carrasco i Formiguera, 13 xs.

14 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Montcada, 27 entl.

15 Estimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de vuit rètols en edifici industrial al c. Aristòtil, 16.

-Servei de Manteniment-

16 Ratificació del decret 5314/2005 de 16 de juny pel qual s'aprova el canvi de nom del projecte denominat "Projecte de millora de l'espai públic del barri del Palau - Fase 1" per la denominació "Projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil.la i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil.la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda - El Palau.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal. Ana Cisneros Miralles

ACTA NÚM. 13/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 27 DE JUNY DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint-i-set de juny de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Genís Bargalló i Checa 3r. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Jaume Graupera Vilanova, 2n.Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 13 de juny de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 - DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 6.4.2005 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 138/2004 INTERPOSAT PER LA SENYORA ROSER BATLLE ROIG, CONTRA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXPEDIENT GABINET JURÍDIC AGC20/03).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El decret número 1209/2004 de 17 de febrer, de la Presidenta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació desestimava el recurs de reposició presentat contra el decret número 8121/2003, de 4 de novembre, del conseller delegat de Seguretat i Prevenció, Interior i Hisenda, relatiu a denegació de sol·licitud presentada per la senyora Roser Batlle Roig d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts al caure a la via pública el dia 13 d'abril de 2003 (Expedient Gabinet Jurídic 20/03).

La reclamant va interposar recurs contenciós administratiu i la Sentència de 6 d'abril de 2005, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona en el recurs número 138/04 l'estima parcialment i anul·la els decrets números 1209/2004 de 17 de febrer i 8128/2003, de 4 de novembre, amb condemna a l'Ajuntament de Mataró d'abonar a l'actora la quantitat de 17.608,30 euros; no hi ha condemna en costas. La companyia asseguradora ZURICH ESPAÑA ha procedit a consignar les quantitats objecte de condemna i s'ha declarat la fermesa de la sentència perquè no es podia interposat recurs per raó de la seva quantia.

En data 19 de maig de 2005 el jutjat ha procedit a la devolució de l'expedient administratiu i la declaració de fermesa de la resolució judicial.

En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la Sentència de 6 d'abril de 2005, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona en el recurs número 138/04 interposat per la senyora Roser Batlle Roig, contra el decret número 1209/2004 de 17 de febrer, de la Presidenta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació pel que es desestimava el recurs de reposició presentat contra el decret número 8121/2003, de 4 de novembre, del conseller delegat de Seguretat i Prevenció, Interior i Hisenda, relatiu a denegació de sol·licitud d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts al caure a la via pública el dia 13 d'abril de 2003 (Expedient Gabinet Jurídic 20/03).

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona i a la recurrent."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - DONAR-SE PER ASSABENTATS DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 140/05, DE 5 DE MAIG DE 2005, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA RECAIGUDA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 617/2004, INTERPOSAT PER LA SENYORA CARMEN SÁNCHEZ GALLEGO CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (EXPEDIENT GABINET JURÍDIC AGC28/03).

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El decret número 7843/2004 de 19 d'octubre de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació estimava en part la sol·licitud de la senyora Carmen Sánchez Gallego d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts al caure a la via pública el dia 23 de març de 2003 (Expedient Gabinet Jurídic 28/03).

La reclamant va interposar recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució i la Sentència número 140/05, de 5 de maig de 2005, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12, de Barcelona, en el recurs número 617/2004 (Procediment Abreujat) l'ha desestimat i ha confirmat la resolució impugnada. No hi ha condemna en costas

En data 14 de juny de 2005 el jutjat ha notificat la devolució de l'expedient administratiu i la fermesa de la Sentència demanant el justificant de la seva recepció.

En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 140/05 de 5 de maig de 2005, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12, de Barcelona, en el recurs número 617/2004 interposat per la senyora Carmen Sánchez Gallego contra el decret número 7843/2004 de 19 d'octubre de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació pel que s'estimava en part la sol·licitud d'indemnització per reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts al caure a la via pública el dia 23 de març de 2003 (Expedient Gabinet Jurídic 28/03).

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona i a la recurrent."

Es donen per assabentats

-Servei de Compres i Contractacions-

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS DE L'AV. VELÒDROM I ELS CARRERS NOU DE LA MERCÈ, VALÈNCIA I MARE DE DÉU DE LA CISA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 3 de juny de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments de l'Av. del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 299.080,34.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 09/06/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atesa la justificació de la tramitació de l'expedient mitjançant procediment d'urgència, segons informe efectuat pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 03/06/2005.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments de l'Av. del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 299.080,34.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments de l'Av. del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 299.080,34.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat pel 2005. (doc. comptable A núm. 200500028781).

Quart.-

Acordar la tramitació de l'expedient de contractació de les obres mitjançant urgència, segons justificació que consta a l'informe efectuat pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 03/06/2005.

Cinquè.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 13 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de renovació de paviments de l'Av. del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 17/05/2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE TÈCNIC D'EXECUCIÓ DEL NOU EQUIPAMENT CÍVIC DE PARTICIPACIÓ PER ENTITATS VEÏNALS DEL BARRI DE CERDANYOLA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei d'Obres d'aquest Ajuntament de data 06/06/2005, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 229.226,49 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 10/06/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46320E/62200 del pressupost municipal aprovat pel 2005 i que es preveu consignar crèdit suficient a l'esmentada partida en el pressupost que s'aprovi pel 2006, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant dites anualitats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 229.226,49.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de fins a 229.226,49.-EUR., IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46320E/62200 del pressupost municipal, d'acord amb els següents imports i anualitats:

 • Any 2005: 120.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 28832);
 • Any 2006: 109.226,49.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 28833).

Quart.-

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, abans esmentat, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida municipal núm. 40220/46320E/62200 del pressupost municipal que s'aprovi per l'any 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Cinquè.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA DEL CEIP TOMÀS VIÑAS, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 14/06/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de condicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 83.746,53.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 16/06/05, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/42251E/63200 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de condicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 83.746,53.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de condicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 83.746,53.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/42251E/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500028817).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de condicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 13/06/2005, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE", OBRA DE L'ARQUITECTE ANTONI GAUDÍ, I ACABAMENT DE LA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA. MODIFICAT 2005, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de 14 de juny de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament urbanització plaça. MODIFICAT 2005, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.388.913,14.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 17/06/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/45183B/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament urbanització plaça. MODIFICAT 2005, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.388.913,14.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament urbanització plaça. MODIFICAT 2005, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 1.388.913,14.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/45183B/63200 (operació A núm. 200500028822)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/51111A/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

9 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ (AMB MAQUETACIÓ I GESTIÓ DE LA PUBLICITAT), IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per la Cap de Comunicació de data 14/06/2005, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 134.400,00.-EUR., IVA. inclòs.

El servei es dividirà en els següents lots:

Lot A: La redacció, maquetació i gestió de la publicitat

Lot B: La impressió dels exemplars

Lot C: La distribució dels exemplars.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 20/06/2005, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 10100/463710/22609 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2005, essent que es preveu consignar a l'esmentada partida crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2006, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2005 i 2006, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 134.400,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

El servei es divideix en els següents lots:

Lot A: La redacció, maquetació i gestió de la publicitat

Lot B: La impressió dels exemplars

Lot C: La distribució dels exemplars.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 134.400,00.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 10100/463710/22609 del pressupost municipal d'acord amb els següents imports i anualitats:

LOT B:

Any 2005:

 • 24.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500031952).

Any 2006:

 • 88.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500031955).

LOT C:

Any 2005:

 • 4.800,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500031953)

Any 2006:

 • 17.600,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 200500031956)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 10100/463710/22609 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2006, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - ADJUDICAR LA REALITZACIÓ D'AUDITORIES DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS A FAVOR DE L'ARQUITECTE SR. XAVIER GUITART TARRÉS PER UN IMPORT MÀXIM DE 44.000'00 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de la realització d'auditories dels equipaments esportius municipals de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 13 de juny de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació dels treballs esmentats, a l'arquitecte Sr. Xavier Guitart Tarrés fins un import màxim de 44.000'00 €, IVA inclòs.

Atès que en la partida 40403/452330/22706 del pressupost municipal de 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de la realització d'auditories dels equipaments esportius municipals de Mataró a favor de l'arquitecte Sr. Xavier Guitart Tarrés fins un import màxim de 44.000'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'adjudicatari aporti justificació d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.

Tercer.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40403/452330/22706 del pressupost municipal de 2005 (doc. compt. D núm. 29736).

Quart.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa de 6.000'00 €, conseqüència de la diferència entre la previsió inicial i l'import real de l'adjudicació (doc. compt. A/ núm. 29737).

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1760'00 € i pagui l'import de 180'64 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

11 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PERLLONGACIÓ DELS COL·LECTORS D'AIGÜES PLUVIALS A LA PLATJA CENTRAL DE MATARÓ, PROMOGUT PER L'EMPRESA AIGÜES DE MATARÓ, SA .

El senyor Arcadi Vilert president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de perllongació dels col·lectors d'aigües pluvials a la platja central de Mataró", redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Eduard Cot i de Torres per encàrrec d' Aigües de Mataró SA, que té per objecte l'execució de la perllongació dels col·lectors d'aigües pluvials a la platja central de Mataró, amb un pressupost total d'execució per contracte de 765.630,61 € IVA inclòs.

El projecte s'ha redactat segons les experiències desenvolupades a altres poblacions del litoral per la Demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya.

Aquest projecte segueix, en quant a cabals d'aigües aportades als col·lectors, el que estableix el Pla Director del Clavegueram de Mataró (PDCLAM).

L'obra projectada consisteix en la perllongació dels tres sobreexidors existents a la platja central de Mataró:

 • Col·lector A, situat al costat del braç de llevant del Port
 • Col·lector B, situat davant del pas subterrani del Cargol
 • Col·lector C, situat entre Can Dimas i el Centre Natació Mataró

L'enginyer municipal del servei d'Obres, en data 15 de juny de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres, així com disposar de l'informe favorable de la Demarcació de Costes a Catalunya de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA. que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de perllongació dels col·lectors d'aigües pluvials a la platja central de Mataró", redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Eduard Cot de Torres, per encàrrec d' Aigües de Mataró SA, que té per objecte la descripció de les obres necessàries per a l'execució de la perllongació dels tres sobreeixidors existents a la platja central de Mataró, amb un pressupost total d'execució per contracte de 765.630,61 € IVA inclòs.

El projecte apareix redactat en dues fases pel desenvolupament de les obres, els quals consten amb els pressupostos d'execució per contracte següents:

Fase 1ª 296.512,48 € IVA inclòs.

Fase 2ª 469.118,13 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA. sota les següents condicions:

 • Al dimensionar els col·lectors dins de la zona de béns de domini públic de la zona marítimo-terrestre, caldrà l'informe favorable de l'Administració responsable, La Demarcación de Costas en Catalunya de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
  • Al tractar-se d'una obra de fort impacte caldrà definir acuradament el seu moment d'execució per realitzar-la en una època de l'any, d'acord amb les previsions de l'Ajuntament de Mataró, que no afecti a l'ús normal de la platja.

  Quart

  .- Sol·licitar la corresponent autorització a la Demarcación de Costas en Catalunya de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente per executar les obres, adjuntant a la petició municipal dos exemplars del projecte.

  Cinquè.-

  Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA, al Consorci del Port de Mataró i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics, Mobilitat i Ciutat Sostenible als seus efectes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  -Servei d'Urbanisme-

  12 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. GATASSA, 87 BXS.

  El senyor Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 06.05.2005 s'ha incoat a Zhoukai Chen expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Gatassa, 87 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada ha al·legat que la placa sobre la que està inscrit el rètol és propietat de la Comunitat de propietaris que és qui pot retirar-la, pel que sol·licita l'arxiu de l'expedient.

  Respecte a dita al·legació en principi els rètols són responsabilitat del titular de l'activitat o del propietari del local, no de la Comunitat de Propietaris com pretén l'interessat. En cas que aquest hagués aprofitat la placa existent de l'anterior activitat, que podria ser el cas, també estava obligat a sol·licitar llicència per modificació de rètol i a instal·lar-ne un altra adequat a l'actual normativa. És precisament l'acte publicitari i la forma en que s'ha de fer el que regula l'Ordenança municipal de publicitat, conseqüentment li es d'aplicació la normativa vigent en el moment que anuncia la seva activitat.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Zhoukai Chen que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, a l'av. Gatassa, 87 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

  13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA, 13 BAIXOS.

  El senyor Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 09.05.2005 s'ha incoat a Manuel Fuentes García expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Carrasco i Formiguera, 13 bxs, i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

  La persona interessada no ha presentat al·legacions.

  El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

  El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

  En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Manuel Fuentes García que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al c. Carrasco i Formiguera, 13 bxs.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

  14 - ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT AL CARRER MONTCADA, 27 ENTRESÒL.

  El senyor Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Per provisió de data 15.04.2005 s'ha incoat a Raquel Villaverde Pastor expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzables d'aparell d'aire condicionat, al c. Montcada, 27 entl., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

  La persona interessada ha sol·licitat el termini d'uns dos mesos per retirar l'aparell i instal·lar-lo en el lloc adequat.

  Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, i precisament el sol·licitat coincideix en el que habitualment es dóna per aquesta casos.

  El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 del Pla esmentat els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

  En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

  Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

  Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

  En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Ordenar a Raquel Villaverde Pastor que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al c. Montcada, 27 entl., que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

  Segon.-

  Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 1, corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

  15 - ESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE DE RETIRADA DE VUIT RÈTOLS EN EDIFICI INDUSTRIAL AL C. ARISTÒTIL, 16.

  El senyor Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

  "Sara Lee/D.E. España, SA ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10.01.2005, que li ordena retirar vuit rètols adossats, al c. Aristòtil, 16, al no ser legalitzables.

  Al·lega la prescripció dels rètols €entre altres consideracions sobre la legalitat dels mateixos per discrepar amb el decret de denegació de la llicència€ que estan en les mateixes condicions i característiques fa més de deu anys, des de que es van instal·lar en l'edifici industrial.

  S'ha comprovat que a efectes tributaris l'empresa està donada d'alta en aquesta adreça des de l'any 1994, i no hi ha constància que els rètols detectats hagin substituït d'altres anteriors que podria haver motivat una nova infracció urbanística.

  D'acord amb la normativa vigent en les dates de la instal·lació dels rètols les infraccions urbanístiques prescriuen als quatre anys d'haver-se comès (article 279 del DLeg 1/1990, que aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística)

  Respecte a la resta d'al·legacions en relació a la denegació de la llicència per instal·lació dels rètols no s'entra a valorar-les en ser qüestions a discutir en el procediment que ha generat la resolució.

  Vist l'informe jurídic precedent i l'article abans esmentat, en virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

  Primer.-

  Estimar el recurs de reposició interposat per Sara Lee/D.E. España, SA contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10.01.2005, que li ordena retirar vuit rètols adossats, al c. Aristòtil, 16, en haver prescrit la infracció urbanística.

  Segon.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  -Servei de Manteniment-

  16 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 5314/2005 DE 16 DE JUNY PEL QUAL S'APROVA EL CANVI DE NOM DEL PROJECTE DENOMINAT "PROJECTE DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL BARRI DEL PALAU - FASE 1" PER LA DENOMINACIÓ "PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS GERMANS CASTANYER, SOR LUCIL.LA I TRAM DEL CARRER RAFAEL CARRERAS (ENTRE EL CARRER SOR LUCIL.LA I CARRETERA DE MATA) AL BARRI DE ROCAFONDA - EL PALAU.

  El senyor Arcadi Vilert president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

  "Per Decret 5314/2005 de 16 de juny, el Conseller Delegat de Serveis Municipals i Manteniment ha acordat l'aprovació del canvi de nom del projecte denominat "Projecte de millora de l'espai públic del barri del Palau - Fase 1" per la denominació "Projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil.la i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil.la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda - El Palau i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

  En conseqüència, el Conseller delegat de Serveis i Manteniment proposa a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

  Únic.-

  Ratificar el Decret 5314/2005 de 16 de juny, el contingut del qual és el següent:

  "Vist que a la Junta de Govern de data 17 de maig de 2005 va quedar aprovat el "Projecte de millora de l'espai públic del Barri del Palau - Fase 1", redactat per l'Arquitecte Tècnic Municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 111.957,14 EUR., IVA inclòs.

  Vist l'informe tècnic realitzat pel cap de la secció de Planificació del Servei de Manteniment.

  Atès que entre les obres previstes per al present exercici 2005 s'inclouen dos projectes que tenen el seu àmbit d'actuació als barris col.lindants de Rocafonda i El Palau a la ciutat de Mataró.

  Atès que aquesta denominació pot provocar malentesos i ser interpretat com a part d'un altre projecte global, podent entendre's així com un fraccionament, els serveis tècnics municipals han decidit canviar la denominació del projecte donat que es tracta d'obres independents, pel fet de ser obres complertes i susceptibles de ser lliurades a l'us general per sí mateixes. D'aquesta manera, el projecte es proposa que sigui denominat "Projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil.la i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil.la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda - El Palau".

  En ús de les atribucions atorgades a l'alcaldia per la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en base a la delegació de competències realitzada per Decret d'Alcaldia d'onze de maig de 2004

  RESOLC:

  Primer.- Aprovar el canvi de nom del projecte denominat "Projecte de millora de l'espai públic del barri del Palau - Fase 1" per la denominació "Projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil.la i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil.la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda - El Palau".

  Segon.-Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (9).

  Precs i Preguntes : No se'n formulen.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.