Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

30/05/2005

Escoltar

30/05/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern Local
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 11/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 30 DE MAIG DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia trenta de maig de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 4r Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 5è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 6è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència En Ramon Bassas Segura 3r.Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 17 de maig de 2005.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, es donà compte de l'informe de l'estat d'execució del 2005 de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms referits al primer quadrimestre.

Es donen per assabentats

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

3 - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I TELEVISIÓ DE MATARÓ.

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent:

"Fonaments de dret

 1. Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 3. Bases reguladores per a la concessió de subvencions aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 4 de desembre de 1997
 4. Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2005.
 5. Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
 6. Decret de delegació de competències de l'alcalde a la Junta de Govern Local, d'1 de juliol de 2003.
 7. RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei d'Hisendes Locals.

Proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord

Primer.-

Aprovar el conveni de col·laboració amb Televisió de Mataró per a l'exercici 2005 per ajudar l'entitat Televisió de Mataró en el trànsit a la Televisió Digital Terrestre, mitjançant el qual l'Ajuntament es compromet a realitzar una aportació econòmica extraordinària de 100.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 10100 463710 47000, projecte 4637105001, del pressupost 2005.

Segon.-

Condicionar l'eficàcia d'aquest acord a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit pel Ple Municipal de l'Ajuntament i inclusió com a subvenció nominativa.

Tercer.-

Notificar el present acord al Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró."

El senyor Joaquim Fernández regidor del grup municipal de Convergència i Unió, exposa el contingut d'uns vots particulars sobre aquest conveni. Després d'un debat en el sí de la Junta de Govern Local, s'arriba a una nova proposta consensuada que incorpora els aspectes principals dels vots particulars del grup municipal de Convergència i Unió.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-Servei de Compres i Contractacions-

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. DE JOSEP PUIG I CADAFALCH, TRAM COMPRÉS ENTRE L'AV. DE LA GATASSA I LA RDA. BELLAVISTA, INCORPORANT LES PLACES DE TOMÀS RIBAS I D'ISLA CRISTINA I PEATONALITZACIÓ DEL C/ SICÍLIA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 2 de maig de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. de la Gatassa i la Ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sícilia, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.766.360,00.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 19/05/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46343D/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat, i es preveu consignar crèdit a l'expressada partida en el pressupost que s'aprovi pel 2006, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'informe justificatiu de la urgència en la tramitació de la licitació les obres, segons informe efectuat pel servei promotor de la contractació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. de la Gatassa i la Ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sícilia, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 1.766.360,00.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. de la Gatassa i la Ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sícilia, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 1.766.360,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46343D/60100 segons els imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació s'esmenten:

Any 2005:

500.000,00.-EUR, IVA. inclòs (doc. A núm. 200500019916);

Any 2006:

1.266.360,00.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500020592).

Quart.-

Acordar la tramitació de l'expedient de contractació de les obres mitjançant urgència, segons justificació que consta a l'informe efectuat pel Servei d'Obres.

Cinquè.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 13 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Sisè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40220/46343D/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006, a fi de poder atendre les obligacions que la contractació de les obres acordada amb la present resolució comporti durant l'expressada anualitat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER D'EN MOLES, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 10 de maig de 2005, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte constructiu de reurbanització del carrer d'En Moles, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 219.582,93.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 17/05/2005, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/51111A/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat i es preveu consignar crèdit a l'esmentada partida del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte constructiu de reurbanització del carrer d'En Moles, atesa la utilitat pública de les obres segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 219.582,93.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte constructiu de reurbanització del carrer d'En Moles, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 219.582,93.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/51111A/ 60100 d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2005

120.000.-EUR, IVA, inclòs (doc. A núm. 200500023154)

Any 2006

99.582,93.-EUR, IVA, inclòs (doc. AFUT núm. 200500023155)

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/51111A/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2006."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 4476/2005, DE 20 DE MAIG, ACORDAT PER L'ALCALDE, PEL QUE S'APROVA EL LLOGUER DE L'HABITATGE SITUAT A LA PLANTA BAIXA DEL NÚM. 163 DEL CAMÍ RAL, PROPIETAT DEL SR. ARTURO HERREROS MARTÍNEZ, PER A DESTINAR-LO A CASAL D'AVIS DE LA ZONA CENTRE (L'HAVANA), AMB UN IMPORT DE 811.-EUR., IVA. I RESTA DE TAXES I IMPOSTOS NO INCLOSOS, AL MES.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament té la voluntat de respondre la necessitat de la creació d'un casal d'avis a la zona centre, d'acord amb els estatuts reguladors dels casals d'avis municipals.

El Cap de la Secció de Patrimoni d'aquesta Corporació efectuà consulta al Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, a fi de disposar de la informació dels locals de lloguer disponibles que responguin a la necessitat de casal municipals d'avis (planta baixa, de 100 a 120 m2, facilitat d'accés, al municipi de Mataró, zona l'Havana).

Mitjançant informe de data 10/05/2005 el Cap de la Secció de Patrimoni manifesta l'adequació del lloguer situat al C/ Camí Ral, núm. 163, ja que és el que s'adequa a les necessitats a les que es destinarà el lloguer.

Consta l'acceptació del propietari de l'immoble a l'esborrany del contracte redactat perl servei promotor de la contractació.

L'informe de les assessores jurídiques del Servei de Compres i Contractacions i del Servei de Gestió Econòmica, de data 11/05/2005, manifesta l'adequació i conveniència de procedir segons el manifestat pel servei promotor de la contractació.

Resulta d'aplicació el Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones públicas, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

Atès que a la partida núm. 30821/313310/20200 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d'aquesta Corporació per l'execució del present contracte, essent que per a les anualitats 2006 a 2009, ambdues incloses, es preveu destinar crèdit adequat i suficient a l'expressada partida, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i de la urgència de disposar d'aquest acord l'abans possible, segons l'informe efectuat pel Cap de la Secció de Patrimoni de data 10/05/2005.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.-

Arrendar al Sr. ARTURO HERREROS MARTÍNEZ, amb NIF 38.808.147-V, el local de la seva propietat situat al baix del núm. 163, del Camí Ral, d'aquesta ciutat, amb referència cadastral 4390401 DF5949S-0045/PI, arrendament el qual tindrà una durada de quatre anys, a comptar des del 20/05/2005 i fins al 19/05/2009, ambdós inclosos.

Segon.-

Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb sotmissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

Tercer.-

Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per l'import de 811 euros, IVA. exclòs.

Quart.-

Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a la partida núm. 30821/313310/20200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

Exercici 2005: Operació AD núm 200500024527; import 7.116'66.-Euros;

Exercici 2006: Operació ADFUT núm 200500024530; import 11.560'68.-Euros;

Exercici 2007: Operació ADFUT núm 200500024538; import 11560'68.-Euros;

Exercici 2008: Operació ADFUT núm 200500024541; import 11.560'68.-Euros;

Exercici 2009: Operació ADFUT núm. 200500024542; import: 4.444'02.-Euros;

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009.

Cinquè.-

Excloure a l'arrendador, Sr. Herreros, del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000.

Sisè.-

Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - ESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD EFECTUADA PER LA MÚTUA ASEPEYO, MITJANÇANT ESCRIT DEL SEU LEGAL REPRESENTANT DE DATA 05/05/2005, EN EL QUE ES SOL·LICITA EL RESULTAT (PUNTUACIONS) DEL CONCURS PER A LA SELECCIÓ D'UNA MÚTUA PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant escrit de data 5 de maig de 2005, Asepeyo Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, núm. 151, sol·licita, a través del seu legal representant, la comunicació per l'òrgan de Contractació dels motius de refusament de la seva proposició així com la comunicació de les característiques de la proposició de l'adjudicatari, determinants de l'adjudicació al seu favor.

L'anterior es contempla a l'art. 93.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès que per a l'adjudicació del contracte tant la Mesa de Contractació (proposta de data 21/04/2005) com l'òrgan de contractació (decret núm. 3458/2005 de 21 d'abril de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2005) es basen en el contingut de l'informe-proposta d'adjudicació efectuada pels Tècnics de Prevenció del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de Mataró, de data 18 d'abril de 2005, en el que es puntuen les diferents ofertes presentades pels licitadors conforme al previst als criteris d'adjudicació que consten al plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, amb justificació de la ponderació de la puntuació en base a les raons tècniques exposades.

Ja que a l'expressat informe consten les característiques de la proposició de l'adjudicatària, determinants de l'adjudicació al seu favor, i en conseqüència, els motius pels que la proposició efectuada per Asepeyo, Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, núm. 151, no va ser la que millor s'adequava als criteris d'adjudicació, per la qual cosa no va resultar adjudicatària.

Qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Únic.-

Donar compliment a la sol·licitud efectuada per Asepeyo, Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, núm. 151, mitjançant escrit del seu legal representant de data 5 de maig de 2005, i acordar comunicar a l'expressada mercantil els motius de refusament de la seva proposició així com la comunicació de les característiques de la proposició de l'adjudicatari, determinants de l'adjudicació al seu favor, mitjançant lliurament a l'esmentada societat de còpia de l'informe-proposta d'adjudicació efectuat pels Tècnics de Prevenció del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de Mataró, de data 18 d'abril de 2005, pel que respecta a la valoració de les ofertes rebudes per la selecció d'una mútua de la seguretat social per a la subscripció d'un conveni de col·laboració per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals, gestió de la incapacitat temporal per malaltia comuna i per a la contractació del servei de vigilància de la salut per a l'Ajuntament de Mataró, el Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, informe en el que es fonamentà tant la proposta de la Mesa de Contractació com l'acord de la Junta de Govern Local per a l'adjudicació del contracte."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM, CARRERS MUNTANYA, TRANSVERSAL I SANT FERRAN, PROMOGUT PER LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ, SA .

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram dels carrers Muntanya, Transversal i Sant Ferran", redactat pels serveis tècnics d'Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar el conjunt d'obres necessàries per realitzar la substitució de l'actual col·lector del carrer Muntanya, en el tram carrer Càceres i carrer Transversal, derivant les aigües al Torrent de la Pólvora mitjançant els col·lectors dels carrers Sant Ferran i Transversal, que també seran substituïts. El pressupost d'execució per contracte és de 289.330,70 € IVA inclòs.

Les obres es realitzaran en dues fases. La primera fase contempla la substitució del clavegueram del carrer Muntanya (entre Càceres i Sant Ferran) i del carrer Sant Ferran (entre carrer Muntanya i Torrent de la Pólvora) per un tub de PVC estructurat de diàmetre 500 mm.

La segona fase contempla la substitució del clavegueram del carrer Muntanya (entre Sant Ferran i Transversal) i del carrer Transversal (entre carrer Muntanya i Torrent de la Pólvora) per un tub de PVC estructurat de diàmetre 500 mm.

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 9 de maig de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA. que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram dels carrers Muntanya, Transversal i Sant Ferran ", redactat pels serveis tècnics d'Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar el conjunt d'obres necessàries per realitzar la substitució de l'actual col·lector del carrer Muntanya, en el tram carrer Càceres i carrer Transversal, derivant les aigües al Torrent de la Pólvora mitjançant els col·lectors dels carrers Sant Ferran i Transversal, que també seran substituïts. El pressupost d'execució per contracte és de 289.330,70 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA. sota les següents condicions:

Referent a la reposició del ferm i paviments afectats per l'execució de les obres, aquests serà el següent:

- Quan al ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base granular, s'executarà la següent base:

 • 20 cm de subbase de sauló
 • 20 cm de base granular de tot-ú artificial

- Quan al ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base de formigó, s'executarà la següent base:

 • 20 cm de base de formigó HM-20/P/lla

- La capa de rodadura de la calçada serà amb aglomerat asfàltic en calent, segons la següent secció:

 • 7 cm de base S-20
 • 5 cm de rodadura D-12

-

Es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura del carrer afectat pel col·lector, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-12; o, en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre.

- Les voreres es reposaran amb la següent secció:

 • 15 cm de base de formigó HM-20/P/lla
 • El paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent

- Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró.

Referent a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords al gerent de l'empresa pública municipal d'Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics i Mobilitat als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANIZACIÓ DEL CARRER MORETO, TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER DE MATA I EL CARRER PRAT DE LA RIBA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 18 d'abril de 2005 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el "Projecte de col·lectors al cas urbà-Col.lectors carrer Agustin Moreto i carrer Arquebisbe Jaume Creus", redactat per l'enginyeria EIPO SL, per encàrrec d'Aigües Mataró SA, amb un pressupost d'execució per contracte de 307.286,81 € IVA inclòs.

L'esmentat projecte defineix la construcció d'un col·lector que discorre pel carrer Agustín Moreto,

També en el mateix acord es va encarregar l'execució de les obres a l'empresa privada municipal AMSA.

A resultes de la petició formulada pels veïns del carrer Moreto, en el sentit d'aprofitar l'execució d'aquestes obres per reurbanitzar també el mateix àmbit del carrer que coincideix amb la instal·lació del col·lector; per això els serveis tècnics municipals han redactat el corresponent projecte de reurbanització del carrer per tal d'atendre la petició dels veïns i que ara es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació inicial.

Examinat el "Projecte de reurbanització del carrer d'Agustín Moreto, entre el carrer de Mata i el carrer d'Enric Prat de la Riba", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització d'aquest tram de carrer, amb un pressupost d'execució per contracte de 164.670,25 €, IVA inclòs.

El tram del carrer d'Agustín Moreto que es reurbanitzarà, comprès entre el carrer de Mata i el carrer d'Enric Prat de la Riba, té una llargaria de 150 m i una amplada d'uns 10 m, amb una superfície total de carrer a urbanitzar de 1.425 m2.

Al paviment del carrer es diferenciarà la calçada, aparcament i voreres (d'aglomerat asfàltic en calent, llamborda i peça de morter de ciment respectivament), delimitant-se amb un bordó de separació i rigola.

Es col·locaran làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, millorant i ampliant les característiques de l'enllumenat existent.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Donada la conveniència, tant econòmica, com la de fer coincidir en el temps l'execució de les dues actuacions, això pel que fa a l'àmbit comú de totes dues amb l'objecte d'evitar molèsties innecessàries als veïns, s'estima pertinent que les dues siguin executades per AMSA.

Aquest fet suposarà que per part d'AMSA s'haurà de redactar un projecte refós que contemplarà en conjunt les dues actuacions, i que s'aprovarà en el moment que correspongui acordar l'aprovació definitiva del projecte del col·lector.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer d'Agustín Moreto, entre el carrer de Mata i el carrer d'Enric Prat de la Riba", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres de reurbanització d'aquest tram de carrer, amb un pressupost d'execució per contracte de 164.670,25 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .-

Encarregar a AMSA la confecció d' un document tècnic refós, que contempli la instal·lació del col·lector i la reurbanització del carrer Agustin Moreto pel que fa a l'àmbit de coincidència de les dues actuacions, el qual es presentarà properament a la seva aprovació.

Quart .-

Igualment encarregar a AMSA l'execució de les obres resultants del document tècnic refós.

Cinquè-

Comunicar els anteriors acords a AMSA i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 - RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DICTADA PER LA CONSELLERA DELEGADA D'OBRES RELATIVA A L'APROVACIÓ INICIAL DEL "PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL NUEVO EQUIPAMIENTO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN PARA ENTIDADES VECINALES DEL BARRIO DE CERDANYOLA".

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

En fecha 19 de mayo de 2005, mediante Decreto 4376/2005 de esta Conselleria Delegada de Obras del Ayuntamiento de Mataró, se adoptaron los acuerdos del contenido literal siguiente:

Examinado el "Proyecto técnico de ejecución del nuevo equipamiento cívico de participación para entidades vecinales del barrio de Cerdanyola", redactado por el arquitecto técnico municipal, Ramon Teixidor Ramon, con la colaboración de los técnicos del Servicio de Obras, que tiene por objeto describir las obras que se han de realizar para distribuir el espacio interior de un local ubicado en el número 92-96 de la calle Valencia de Mataró

El local será utilizado por las entidades vecinales del barrio de Cerdanyola como equipamiento cívico de participación de la sociedad civil y cuenta con un presupuesto total de ejecución por contrato es de 229.226,49 Euros, IVA incluido.

Las obras consistirán en distribuir el espacio interior del local para formar las siguientes dependencias:

- Un vestíbulo de entrada de superficie 6,70 m2

- Una entrada distribuidor con acceso a todos los espacios del local de superficie 30,08 m2

- Un despacho de superficie 17,28 m2

- Una sala de juntas de superficie 24,22 m2

- Una sala de formación 1 de superficie 44,36 m2

- Una sala de formación 2 de superficie 46,08 m2

- Una sala de reuniones de superficie 58,70 m2

- Dos lavabos de superficie conjunta 7,76 m2

- Un espacio para el material de limpieza de superficie 1,47 m2

El proyecto reune los requisitos previstos en el artículo 24 y siguientes del Reglamento de obras y servicios de los entes locales, en lo referente a la documentación mínima que deben contener los proyectos de obras locales ordinarias.

El artículo 37 del ROAS y el artículo 219.2 de la Ley 8/87 de 15 de abril, Municipal y de régimen local de Cataluña determinan el procedimiento que se ha de observar para aprobar los proyectos municipales de obras.

Vista la convocatoria del Ministerio de Administraciones Públicas, Orden APU 1070/2005, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la cofinanciación de proyectos de las Corporaciones Locales con participación de la sociedad civil, convocatoria para el ejercicio 2005.En uso de las facultades que me otorga la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, RD Legislativo 781//1986 de 18 de abril, que aprobó el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local Ley 8/1987 de 15 de abril municipal y de Régimen Local de Cataluña y el decreto de la Alcaldía de delegación de 11 de mayo de 2004,

HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar inicialmente "Proyecto técnico de ejecución del nuevo equipamiento cívico de participación para entidades vecinales del barrio de Cerdanyola", redactado por el arquitecto técnico municipal, Ramon Teixidor Ramon, con la colaboración de los técnicos del Servicio de Obras, que tiene por objeto describir las obras que se han de realizar para distribuir el espacio interior del local ubicado en el número 92-96 de la calle Valencia de Mataró, que cuenta con un presupuesto total de ejecución por contrato es de 229.226,49 Euros, IVA incluido.

Segundo.- Someter el anterior proyecto con toda su documentación a información pública durante el período de 30 días hábiles, según establecen los artículos 219.2 de la Ley Municipal 8/87 de 15 de abril de Régimen Local de Cataluña y 37 del ROAS, durante los cuales se podrán presentar las alegaciones y reclamaciones que se consideren pertinentes y darlo por aprobado definitivamente en el supuesto de no presentarse reclamaciones durante este período.

Tercero.- Presentar este proyecto en la convocatoria del Ministerio de Administraciones Públicas, Orden APU 1070/2005, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la cofinanciación de proyectos de las Corporaciones Locales con participación de la sociedad civil, convocatoria para el ejercicio 2005.

Cuarto.- Ratificar los anteriores acuerdos por Junta de Gobierno Local que se celebre próximamente, dado que el plazo para presentar las solicitudes para la convocatoria de concesión de subvenciones públicas destinadas a la cofinanciación de proyectos de las Corporaciones Locales con participación de la sociedad civil, finaliza el día 31 de mayo de 2005.

Quinto.- Comunicar los anteriores acuerdos a los servicios municipales de Participación Ciudadana y de Ingresos a los efectos oportunos."

Atendiendo a lo resuelto en el anterior acuerdo cuarto,

La concejal de Obras, en virtud de las competencias delegadas a esta Junta de Gobierno Local, por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2004, propongo la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.-

Ratificar en todo su contenido la Resolución 4376/2005 de 19 mayo dictada por la Concejal de Obras, relativa a la aprobación inicial del "Proyecto técnico de ejecución del nuevo equipamiento de participación para entidades vecinales del barrio de Cerdanyola", redactado por los servicios técnicos municipales, consistente en la descripción de las obras a realizar en el local ubicado en la calle Valencia números 92-96 de Mataró, para su utilización por las entidades vecinales del barrio de Cerdanyola, disponiendo de un presupuesto de ejecución por contrato de 229.226,49 Euros, IVA incluido.

Segundo.-

Comunicar los anteriores acuerdos a la Dirección General de Cooperación Local, Ministerio de Administraciones Publicas y a los servicios municipales de Participación Ciudadana y de Ingresos a sus efectos."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei d'Urbanisme-

11 - ORDRE DE RETIRADA DE LA CASETA EN JARDÍ AL C. FÍDIES, 1, BXS. 3A., REINCIDENT

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"S'ha comprovat que M. Olga Cid Quadras ha reincidit en la infracció urbanística il·legalitzable d'instal·lació de caseta-cobert en el jardí al c. Fídies, 1, bxs. 3a.

La primera caseta-cobert detectada el 10.12.1998 fou retirada €segons inspecció de 22.02.2005€ desprès d'haver estat desestimat el recurs contenciós administratiu interposat per la interessada, i imposades dues multes coercitives per incompliment de l'ordre de retirada.

En visita d'inspecció de 25.04.2005 es comprova que en el mateix lloc està pràcticament instal·lada una nova caseta de característiques similars a l'anterior i de majors dimensions.

La caseta-cobert infringeix el Pla general d'ordenació per estar en zona lliure d'edificació, clau 0, on no es permet cap tipus de construcció, amb l'objectiu de mantenir o garantir unes condicions de vegetació i arbrat mínimes existents o futures.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles 79.3.a) i 309 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a M. Olga Cid Quadras que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui la caseta-cobert del jardí, al c. Fídies, 1, bxs. 3a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació, amb l'advertència que la reincidència és una agreujant en la responsabilitat als efectes de graduar la multa per infracció urbanística.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 - ORDRE DE RETIRADA DE LES TANQUES EN TERRAT AL C. ESTEVE ALBERT, 38, 5È 2A, INSTAL·LADES DESPRÈS DE L'ORDRE DE RETIRADA DEL COBERT.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret de 12.04.2005 s'ha concedit a Montserrat Oliver Avellaneda un nou termini per retirar el cobert en planta terrat al c. Esteve Albert, 38, 5è 2a, i se li ha concedit el termini de 15 dies per formular les al·legacions que consideri convenient per la nova infracció detectada d'instal·lació de tanques de l'alçada del cobert, que al seu dia havia proposat i havia estat advertida que no complien amb la normativa vigent (acord Junta de Govern Local de 29.11.2004).

La persona interessada ha presentat al·legacions en relació al cobert i la necessitat d'espai per desar mobles de la família amb valor sentimental, fa una llarga explicació de motius personals, ha entès de la notificació rebuda que ha de justificar l'incompliment de la retirada del cobert.

Respecte a dites al·legacions el decret notificat al exposar que la interessada no ha retirat el cobert ni ha manifestat cap impediment per fer-ho, no pretén que es plantegin novament qüestions que ja s'han resolt amb l'ordre de retirada, sinó que fa palesa de la inactivitat de la interessada doncs no ha comunicat cap gestió o causa de retràs en el compliment de l'ordre municipal, la qual cosa obliga a efectuar el proper tràmit previst a la llei, com és la concessió d'un nou termini abans de la imposició de la multa coercitiva.

Per altra banda, el termini concedit de 10 dies per al·legar són per la nova infracció urbanística de la instal·lació de les tanques, i no pel cobert quina ordre de retirada és definitiva i ferma, per tant no és objecte de nova revisió. En relació a les tanques la interessada no formula cap al·legació.

El servei tècnic municipal ha informat que les tanques són il·legalitzables perquè tenen una alçada superior a 1 m. i no compleixen amb la lectura unitària de les façanes amb terrasses obligatòries, com és el cas, pel que infringeixen l'article 27 del Pla parcial El Parc Central, i els articles 95.3, 105.4 i 110 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els esmentat articles del planejament municipal; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Montserrat Oliver Avellaneda que en el termini màxim de dos mesos, retiri les tanques del terrat, que pretenen ocultar la infracció urbanística del cobert pendent de retirar, al c. Esteve Albert, 38, 5è 2a, al no complir amb el planejament vigent.

Segon.-

Advertir a la interessada que ha de complir quan abans millor amb les ordres municipals de retirada de les infraccions urbanístiques (cobert i tanques), a fi d'abreujar el procediment, que sigui el menys perjudicial possible, i evitar la imposició de multes coercitives.

Tercer.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

13 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 456 BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 15.04.2005 s'ha incoat a Grup Immobiliari Nova-Romar, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Camí Ral, 456 bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Grup Immobiliari Nova-Romar, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat, al Camí Ral, 456 bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

14 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A LA RDA. O'DONNELL, 54-56, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de data 15.04.2005 s'ha incoat a Telefonia del Maresme, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a la rda. O'Donnell, 54-56, bxs., i se li ha concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presenta al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Telefonia del Maresme, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossat i en banderola, a la rda. O'Donnell, 54-56, bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

-Servei de Manteniment-

15 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OG" (CARRER EL SALVADOR, ENTRE CARRER TÀRREGA I AVINGUDA PERÚ, CARRER MÚSICS CASSADÓ, PLAÇA JOAN XXIII I ALTRES).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 28 d'abril de 2005, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, SL., Sr. Josep Valero Lara.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OG", que inclou els carrers El Salvador, l'Avinguda Perú, Músics Cassadó, República Dominicana, Plaça Joan XXIII, Joan Miró i Luther King, signada en data 28 d'abril de 2005 pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres i el representant de l'empresa adjudicatària, ELECTRICITAT BOQUET, SL., Sr. Josep Valero Lara, per la quantitat de 82.665,79 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

16 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OC" (CARRERS MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA, ESTEVE CORTILS, UMBRIA I ALTRES).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 19 d'abril de 2005, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres i el representant de l'empresa adjudicatària, ISTEM, S.L., Sr. Josep Rojas i Segura.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OC", que inclou els carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres, signada en data 19 d'abril de 2005 pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'Enginyer Elèctric, Sr. Pere Cols i Canals, com a director de les obres i el representant de l'empresa adjudicatària, ISTEM, S.L., Sr. Josep Rojas Segura, per la quantitat de 84.505,21 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Cultura-

17 - PLA D'EQUIPAMENTS CULTURALS DE LA CIUTAT DE MATARÓ

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. L'Ajuntament de Mataró ha projectat l'anomenat Pla d'Equipaments Culturals, el principal objectiu del qual es definir els projectes a desenvolupar i fer una primera aproximació de les seves fases, el calendari i el pressupost, de manera que, a partir d'ara, es puguin plantejar les inversions necessàries, els recursos humans, els plans d'usos i els projectes específics que cal encarregar.

2. Les línies d'actuació d'aquest projecte van ser presentades a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals del passat dia 19 de novembre de 2004.

Fonaments de dret

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d'actuació com la formulació d'un conjunt d'actuacions sobre un àmbit concret, funcional i temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d'avaluació.

2. Dels plans d'actuació se'n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars que s'hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.

D'acord amb les atribucions que em foren conferides per Decret d'Alcaldia d'11 de maig de 2004, considero oportú de PROPOSAR a la Junta de Govern Local, l'adopció de l'acord següent:

Primer.

- Aprovar el Pla d'Equipaments Culturals, el text del qual s'acompanya a aquesta proposta.

Segon.-

Donar compte d'aquest acord al Ple Municipal de l'Ajuntament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.

Vots en contra: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

-Joventut i Dona-

18 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE LA CONSELLERA DELEGADA DE JOVENTUT I DONA D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA DE 90.000 EUROS EN EL MARC DEL CONVENI SIGNAT ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I VISUALSONOARA SSCL PER AL PROJECTE DE CASA DE LA MÚSICA POPULAR.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

L'ICIC, l'AJUNTAMENT i el CLAP van signar un conveni de col·laboració per posar en marxa i consolidar el funcionament de la Casa de la Música Popular amb seu al municipi de Mataró.

En aquest conveni l'Ajuntament es compromet a fer una aportació màxima de 90.000,- euros a càrrec de l'exercici pressupostari de 2005. El pagament d'aquesta aportació s'estableix en tres períodes durant l'any 2005, per un import de 30.000 euros cada període. El primer pagament està previst en concepte de bestreta per al mes de gener d'enguany.

Per altra banda, el conveni preveu que el pagament d'aquesta aportació resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost i l'aprovació prèvia del pla d'execució anual del projecte CMP.

Per decret 4258/2005 de 13 de maig, la consellera delegada de Joventut, Esports i Dona va resoldre autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica de 90.000 euros per a l'any 2005 ja que al complir-se les dues condicions esmentades a l'anterior paràgraf, calia procedir de forma urgent al compliment dels compromisos subscrits per part d'aquest Ajuntament.

Fonaments de dret

L'article 17 de les bases d'execució del pressupost de 2005 estableix que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per autoritzar les despeses quan el seu import sigui superior de 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros.

L'article 57 de la llei 30/92, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la possibilitat de convalidar els actes administratius.

En conseqüència aquesta Consellera Delegada proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret 4258/2005 de 13 de maig de la consellera delegada de Joventut, Esports i Dona que en la seva part resolutiva establia el següent:

"Primer.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica de 90.000 euros per a l'any 2005, prevista en la clàusula cinquena del conveni signat en data 16 de desembre de dos mil quatre entre l'Institut Català de les Indústries Culturals, l'Ajuntament de Mataró i Visualsonora SCCL per al projecte casa de la música popular.

Segon.- Aquest acord queda condicionat a l'aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2005.

Tercer.-

Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Vots en contra: Cap

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular.

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.