Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

31/03/2005

Escoltar

31/03/2005

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern Local
Organisme

Ordre del dia

DECRET 

2595/2005 de 31 de març

Assumpte:Ordre del Dia Junta de Govern Local 4 d'abril de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005  - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 d'abril de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 de març de 2005

2  DESPATX OFICIAL

            CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcalde núm. 2091/2005, de 9 de març, pel que s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació d'una mútua de la Seguretat Social, amb una durada d'un any (del 01/05/2005 al 30/04/2006), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació

4 Ratificació del decret de l'Alcalde pel que s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament del vestuari pel personal de serveis generals, servei de manteniment i conserges d'escoles, amb una durada de dos anys (2005 i 2006), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de La Fornenca, pel que fa referència a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació de l'enllumenat públic, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació de l'arrendament del local situat al C/ Siete Partides, 54, baix, de Mataró, propietat del Sr. A.G.F., per a la realització d'activitats socials i culturals del Barri del Palau, per un termini de 4 anys a comptar des del 01/04/2005 i fins al 31/03/2009, i amb una renda mensual de 580'22.-EUR., IVA. exclòs.

7 Aprovació de la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, Sl. (SCIO, SL), per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense". Obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Fase de rehabilitació de la nau i acabament de la urbanització de l'entorn, per incompliment culpable del contractista.

8 Adjudicació de la gestió de l'alberg municipal "Can Soleret".

9 Adjudicació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals i dels organismes autònoms.

             -Servei de Secretaria General-

10 Ratificar Decret Alcadia 2312/2005 de 16 de març, pel que es donen per assabentat de la Sentència núm. 52 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, procediment ordinari 230/2003, interposat per Fundació Mare Nostra.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

11.Aprovació inicial del Projecte de  modificació de la tanca del pati  de l'escola bressol Les Figueretes.

12.Aprovació inicial del Projecte executiu d'arranjament d'un circuit de cross.

13.Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la ronda Rafael  Estrany.

14.Aprovació inicial  del Projecte de reurbanització  l'av. de Puig i Cadafalc.Tram comprès  entre  l'Av. Gatassa i  la ronda Bellavista, incorporant les places  Tomás Ribas i Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília.

15.Aprovació inicial  del Projecte d'arranjament  de la canalització del Desviament, tram carrer Pasqual d'Aragó-carretera de Mata. Mataró (El Maresme).

16.Participar en la convocatòria  CTC 376/2005 de 20 febrer  del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya  sol·licitant els ajuts previstos per la creació de zones de preferència de vianants  amb destí a l'espai urbà de l'av. Puig i Cadafalch i entorns.

            -Servei de Manteniment-

17.Aprovació de l'acta de recepció de les obres de rehabilitació de les illes de l'ampliació nord que llinden amb el Cementiri Vell i les illes LL-M-KR-LR del Cementiri dels Caputxins.

            CMI SERVEIS PERSONALS

          -Servei de Joventut i Dona-

18.Aprovació del Pla jove x Mataró 2004-08

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor


ACTA NÚM. 7/2005 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL DIA  4  D'ABRIL  DE 2005.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia quatre d'abril de dos mil cinc, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - preside

Hi concorren els Senyors:

 

En Joan Antoni Baron Espinar                Alcalde

Na Pilar González Agàpito                     1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova                 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura                     4r.Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm.   7 de l'ordre del dia

En Esteve Terradas Yus                      5è Tinent d'Alcalde                               

En Arcadi Vilert Soler                          6è Tinent  d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio            7è Tinent  d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors: Antoni Civit i Rey, 3r. Tinent d'Alcalde i Paulí Mojedano i Singla, regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 18 de març de 2005.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 2091/2005, DE 9 DE MARÇ, PEL QUE S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ D'UNA MÚTUA DE LA SEGURETAT SOCIAL, AMB UNA DURADA D'UN ANY (DEL 01/05/2005 AL 30/04/2006), MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 2091/2005, de 9 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació d'una mútua de la Seguretat Social per a la subscripció d'un conveni de col·laboració per a la cobertura de les contingències derivades de riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 2091/2005 de 9 de març, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Vist l'informe emes pel Tècnic de Prevenció del Servei de Compres i Contractacions, de data 23/02/2005, en el que es sol·licita la selecció, mitjançant concurs i procediment obert, d'una mútua de la seguretat social per a la subscripció d'un conveni de col·laboració per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals, gestió de la incapacitat temporal per malaltia comuna i per a la contractació del servei de vigilància de la salut per a l'Ajuntament de Mataró, el Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

Vist que el conveni en vigor finalitza la seva vigència el proper dia 30/04/2005 a les 24 hores.

Atès que per al servei de vigilància de la salut es fixa com a import tipus de licitació el de fins a 28.252'08.-EUR.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 02/03/05, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, respecte dels plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 30540/121210/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany  hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2005, pel que respecta al servei de vigilància de la salut, essent que es preveu consignar a l'esmentada partida crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2006, als mateixos efectes abans expressats.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat de començar el servei com estava previst.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya, RESOLC

Primer.- Iniciar l'expedient per a la selecció d'una mútua de la Seguretat Social per a la subscripció d'un conveni de col·laboració per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals, gestió de la incapacitat temporal per malaltia comuna i per a la contractació del servei de vigilància de la salut per a l'Ajuntament de Mataró, el Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, atesa la necessitat de la seva contractació, amb un import fixat com a màxim per a la licitació al servei de vigilància de la salut de fins a 28.252'08.-EUR.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

Quart.- Atendre la despesa de fins a 28.252'08.-EUR., a càrrec de la partida 30540/121210/22706 del pressupost municipal, segons els imports i anualitats següents:

- 2005: 18.834'72.-EUR. (doc. A núm. 7201)

- 2006: 9.417'36.-EUR. (doc. AFUT núm. 7202)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida municipals núm. 30540/121210/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2006, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Cinquè.- Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (7).

4 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDE PEL QUE S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI PEL PERSONAL DE SERVEIS GENERALS, SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERGES D'ESCOLES, AMB UNA DURADA DE DOS ANYS (2005 I 2006), MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe de data 09/03/2005 efectuat per la Coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions, en el qual es sol·licita la tramitació del corresponent expedient administratiu per a la contractació del subministrament de vestuari pel personal de serveis generals, servei de manteniment i conserges d'escoles.

L'import màxim fixat per a la present contractació és de 86.107'00.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte, per la qual cosa correspon convocar concurs per a la seva adjudicació, essent el tipus de procediment a utilitzar l'obert, per ésser el genèricament utilitzar per aquest servei i en tant que el servei promotor no fa cap previsió en aquest sentit.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 11/03/2005, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 30401/12161/22104, 30401/422500/22104 i 30401/511150/22104 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti enguany i que es consignarà crèdit suficient en les mateixes partides del pressupost municipal que s'aprovi pel 2006.

Vist el calendari de reunió dels òrgans de govern, i atesa la urgència en l'inici de la tramitació administrativa per a la preparació, licitació i adjudicació del present contracte, a fi de poder complir amb el calendari previst per al subministrament del vestuari.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya, RESOLC

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de vestuari pel personal de serveis generals, servei de manteniment i conserges d'escoles, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 86.107,00.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar la despesa de fins a 86.107,00.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de les anualitats, partides, imports i operacions que a continuació s'esmenten:

Any 2005:

- partida 30401/121610/22104, 8.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500008467)

- partida 30401/422500/22104, 5.500,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500008468)

- partida 30401/511150/22104, 29.300,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500008474)

 

Any 2006:

- partida 30401/121610/22104, 8.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500008470)

- partida 30401/422500/22104, 5.500,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500008472)

- partida 30401/511150/22104, 29.807,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 200500008473)

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides municipals núm. partides 30401/12161/22104, 30401/422500/22104 i 30401/511150/22104 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2006, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

Cinquè.- Ratificar el contingut del present decret a la propera sessió que celebri la Junta de Govern d'aquesta Corporació."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (7).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA FORNENCA, PEL QUE FA REFERÈNCIA A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 11/03/2005, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de La Fornenca, pel que fa referència a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació de l'enllumenat públic, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 496.934,62.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 17/03/05, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/511113/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2005 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de La Fornenca, pel que fa referència a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació de l'enllumenat públic, atesa la utilitat pública de les obres segons s'acredita al projecte, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 496.934'62.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 496.934,62.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/511113/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2005 (doc. comptable tipus A 200500009100).

Quart.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 - APROVACIÓ DE L'ARRENDAMENT DEL LOCAL SITUAT AL C/ SIETE PARTIDES, 54, BAIX, DE MATARÓ, PROPIETAT DEL SR. A.G.F., PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS DEL BARRI DEL PALAU, PER UN TERMINI DE 4 ANYS A COMPTAR DES DEL 01/04/2005 I FINS AL 31/03/2009, I AMB UNA RENDA MENSUAL DE 580'22.-EUR., IVA. EXCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament ve disposant del local situat al baix del carrer Siete Partidas, 54, baix, d'aquesta ciutat, en qualitat d'arrendatari, per destinar-lo a la realització d'activitats socials i culturals del Barri del Palau. Aquest contracte, iniciat el 01/04/999, tenia una durada de tres anys amb possibilitat de pròrroga per dos més. Amb posterioritat el Codi Civil preveu l'aplicació de pròrrogues tàcites mensuals, que són les que actualment operaven en aquesta contractació. En base a l'anterior en la data de 31/03/2005 finalitzava l'última pròrroga tàcita acordada.

Aquest Consistori te interès en continuar disposant del referit local, i dotar a la relació arrendatícia d'una estabilitat temporal més enllà del període que garanteix la pròrroga actual, mantenint, quant a la resta, les condicions contractuals existents en l'actualitat.

Als efectes al paràgraf anterior, es proposa la subscripció d'un nou contracte d'arrendament en les condicions del model que s'adjunta, en relació al qual s'ha obtingut la corresponent conformitat del propietari.

El tècnic municipal competent ha informat sobre l'oportunitat i la conveniència de la relació contractual que es proposa.

L'informe de les assessores jurídiques del Servei de Compres i Contractacions i del Servei de Gestió Econòmica, de data 17/03/2005, avala tant l'adequació a dret del procediment de contractació com l'adequació a dret del contracte d'arrendament la subscripció del qual es proposa.

Resulta d'aplicació el Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones públicas, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

Atès que a la partida núm. 30801/463260/20200 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d'aquesta Corporació per l'execució del present contracte, essent que per a les anualitats 2006 a 2009, ambdues incloses, es preveu destinar crèdit adequat i suficient a l'expressada partida, als mateixos efectes abans esmentats.

En virtut del que disposen l'article 53.1, lletra o) del Decret legislatiu 2/2003, i el decret d'alcaldia 4972/2003, de 30 de juny, de delegació de competències de l'alcalde, proposo a la Junta de Govern, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Arrendar al Sr. ANTONIO GIL FERNÁNDEZ, amb NIF 38.739,765-Z, el local de la seva propietat situat al baix del núm. 54, del carrer Siete Partidas, d'aquesta ciutat, amb referència cadastral 4497002 DF5949N-0064/BD, arrendament el qual tindrà una durada de quatre anys, a comptar des del 01/04/2005 i fins al 31/03/2009, ambdós inclosos. L'arrendament s'estableix amb les condicions consignades al model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta. La concertació d'aquest arrendament comporta la prèvia l'extinció del contracte anterior, actualment en pròrroga.

Segon.- Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb sotmissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

Tercer.- Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per l'import de 580,22 euros, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a la partida núm. 30801/463260/20200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

Exercici 2005: Operació AD núm 200500009273;  import 6.057'54.-Euros;

Exercici 2006: Operació ADFUT núm 200500009247;  import 8.076'72.-Euros;

Exercici 2007: Operació ADFUT núm 200500009248;  import 8.076'72.-Euros;

Exercici 2008: Operació ADFUT núm 200500009249;  import 8.076'72.-Euros;

Exercici 2009: Operaciuó ADFUT núm. 200500009250; import: 2.019'18.-Euros;

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009.

Cinquè.- Excloure a l'arrendador, Sr. Gil, del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (7).

Després de la votació del punt núm. 6 s'incorpora a la sessió el senyor Ramon Bassas Segura

 

7 - APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES FORMALITZAT AMB LA MERCANTIL SOCIETAT CATALANA D'INSTAL·LACIONS I OBRES, SL. (SCIO, SL), PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE". OBRA DE L'ARQUITECTE ANTONI GAUDÍ. FASE DE REHABILITACIÓ DE LA NAU I ACABAMENT DE LA URBANITZACIÓ DE L'ENTORN, PER INCOMPLIMENT CULPABLE DEL CONTRACTISTA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Municipal de data 07/02/2003 s'acordà:

1. L'inici de la tramitació per a la resolució contractual del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.), adjudicatària de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense". Obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Fase rehabilitació de la Nau i acabament de la urbanització de l'entorn, per culpa de l'entitat contractista, SCIO, SL.;

2. Es fixà els danys i perjudicis causats a aquesta administració en l'import de 174.819'64.-EUR., causats per l'incompliment del contracte;

3. Es donà audiència a l'entitat contractista i avalista respectivament perquè en el termini de 10 dies naturals al·leguessin el que tinguessin per oportú, tal i com al respecte preveu l'art. 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.

Es va practicar la notificació a l'entitat avalista el passat 18/02/05.

Es va notificar la resolució de la Junta de Govern a SCIO, SL. el passat dia 11/03, mitjançant edictes al BOP de Barcelona i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en el que té la seva seu social l'entitat adjudicatària, per haver estat infructuosos els intents de notificació a l'empresa a la seva seu, i segons el previst a l'art. 59'4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Règim Administratiu Comú.

Ha transcorregut el termini atorgat sense que cap de les dues entitats, adjudicatària i avalista, hagin efectuat al·legacions a l'acord comunicat.

Correspondria ara donar caràcter definitiu als acords de la Junta de Govern de data 07/02/2003.

Atès el contingut de l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 18/03/2005, respecte de la procedència i legalitat dels acords que conté la present proposta.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acordar la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.), adjudicatària de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense". Obra de l'arquitecte Antoni Gaudí. Fase rehabilitació de la Nau i acabament de la urbanització de l'entorn, per culpa de l'entitat contractista.

Segon.- Fixar els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l'esmentat incompliment contractual en l'import de 174.819'64.-EUR.

Tercer.- Incautar l'aval bancari efectuat per la Caixa de Catalunya a favor de l'entitat adjudicatària de les obres, d'import 57.066'42.-EUR., que consta dipositat a la Tresoreria de Fons Municipal en concepte de garantia definitiva de l'obra adjudicada.

Quart.- Requerir a l'entitat adjudicatària l'ingrés de l'import de 117.753'22.-EUR., a favor d'aquesta Corporació, en concepte dels danys i perjudicis causats per l'incompliment contractual de les obres adjudicades, import el qual excedeix  de l'import de la garantia incautada. Aquesta suma podrà ser reclamada mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, segons l'establert a les respectives normes de recaptació."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:   Unanimitat. (8).

Es retira de l'ordre del dia el punt núm. 8 relatiu a l'aprovació de l'adjudicació de la gestió de l'Alberg municipal "Can Soleret", a l'haver estat inclós per ser competència del ple.

9 - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de neteja dels edificis municipals, centres docents, escoles bressol, instal·lacions esportives i wc públics de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 30 de març de 2005, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a l'empresa "Clece, SA".

Tenint en compte que en les partides escaients del pressupost municipal per a l'any 2005 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Tenint en compte que en les previsions inicials de les corresponents partides dels pressupostos municipals per als anys 2006 i 2007 són suficients per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar la clàusula 4 del plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars, que han servit de base a la licitació del concurs per a la prestació del servei de neteja dels edificis municipals, centres docents, escoles bressol, instal·lacions esportives i wc públics de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, en el sentit que la durada del contracte continuarà essent de 2 anys, però a comptar a partir del dia 1 de maig de 2005, per tant finalitzant la seva prestació el dia 30 d'abril de 2007.

Segon.- Adjudicar el concurs celebrat per a la prestació del servei de neteja dels edificis municipals, centres docents, escoles bressol, instal·lacions esportives i wc públics de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, a favor de l'empresa "Clece, SA", per un import anual, IVA inclòs, de 1.965.393'14 € (3.930.786'28 € pels dos anys), servei el qual haurà de prestar-se segons el previst al plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que regeixen aquest contracte, l'oferta i els aclariments efectuats per l'entitat adjudicatària a sol·licitud de la Mesa de Contractació de data 27/01/2005.

Tercer.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària dels exercicis 2005, 2006 i 2007, de la següent manera:

 

PARTIDA

 

Concepte

Import

AD núm.

 

 

 

AJUNTAMENT DE MATARÓ

 

 

 

 

 

ANY 2005

 

 

30401

121810

22700

Neteja edificis municipals

114.149,67

10848

30401

222130

22700

Neteja edifici policia

29.171,96

10851

30401

313220

22700

Neteja centre acollida

5.147,99

10852

30401

313210

22700

Neteja centres socials

10.225,19

10868

30401

422500

22700

Neteja centres escolars

711.569,09

10853

30401

423130

22700

Neteja escoles d'adults

27.529,39

10854

30401

432310

22700

Neteja edifici vidre

10.295,99

10855

30401

434120

22700

Neteja viver municipal

1.144,00

10856

30401

443110

22700

Neteja wc cementiri Caputxins

2.402,39

10857

30401

443120

22700

Neteja wc cementiri Les Valls

2.402,39

10858

30401

462140

22700

Neteja casals de joves

25.202,05

10859

30401

463210

22700

Neteja CC Pla d'En Boet

29.743,96

10860

30401

463220

22700

Neteja CC Cerdanyola

8.007,99

10861

30401

463230

22700

Neteja CC Rocafonda

5.147,99

10862

30401

463240

22700

Neteja CC Molins

7.341,17

10864

30401

463260

22700

Neteja CC Cirera

1.520,67

10865

30401

463260

22700

Neteja edificis

12.617,85

10866

30401

621110

22700

Neteja wc Plaça de Cuba

4.575,99

10867

 

 

 

ANY 2006

 

 

30401

121810

22700

Neteja edificis municipals

171.224,51

10885

30401

222130

22700

Neteja edifici policia

43.757,94

10886

30401

313220

22700

Neteja centre acollida

7.721,99

10888

30401

313210

22700

Neteja centres socials

15.337,79

10889

30401

422500

22700

Neteja centres escolars

1.067.353,63

10890

30401

423130

22700

Neteja escoles d'adults

41.294,08

10891

30401

432310

22700

Neteja edifici vidre

15.443,98

10892

30401

434120

22700

Neteja viver municipal

1.716,00

10893

30401

443110

22700

Neteja wc cementiri Caputxins

3.603,59

10894

30401

443120

22700

Neteja wc cementiri Les Valls

3.603,59

10895

30401

462140

22700

Neteja casals de joves

37.803,08

10897

30401

463210

22700

Neteja CC Pla d'En Boet

44.615,94

10898

30401

463220

22700

Neteja CC Cerdanyola

12.011,98

10899

30401

463230

22700

Neteja CC Rocafonda

7.721,99

10900

30401

463240

22700

Neteja CC Molins

11.011,75

10901

30401

463260

22700

Neteja CC Cirera

2.281,01

10902

30401

463260

22700

Neteja edificis

18.926,77

10903

30401

621110

22700

Neteja wc Plaça de Cuba

6.863,99

10904

 

 

 

ANY 2007

 

 

30401

121810

22700

Neteja edificis municipals

57.074,84

10907

30401

222130

22700

Neteja edifici policia

14.585,98

10908

30401

313220

22700

Neteja centre acollida

2.574,00

10926

30401

313210

22700

Neteja centres socials

5.112,60

10932

30401

422500

22700

Neteja centres escolars

355.784,54

10935

30401

423130

22700

Neteja escoles d'adults

13.764,69

10937

30401

432310

22700

Neteja edifici vidre

5.147,99

10939

30401

434120

22700

Neteja viver municipal

572,00

10940

30401

443110

22700

Neteja wc cementiri Caputxins

1.201,20

10941

30401

443120

22700

Neteja wc cementiri Les Valls

1.201,20

10942

30401

462140

22700

Neteja casals de joves

12.601,03

10943

30401

463210

22700

Neteja CC Pla d'En Boet

14.871,98

10944

30401

463220

22700

Neteja CC Cerdanyola

4.003,99

10946

30401

463230

22700

Neteja CC Rocafonda

2.574,00

10947

30401

463240

22700

Neteja CC Molins

3.670,58

10948

30401

463260

22700

Neteja CC Cirera

760,34

10950

30401

463260

22700

Neteja edificis

6.308,92

10951

30401

621110

22700

Neteja wc Plaça de Cuba

2.288,00

10952

 

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

 

 

ANY 2005

 

F0100.4523105003

Poliesportiu Eusebi Millan

14.157'97

2205

F0100.4523105006

Poliesportiu de Cirera

5.768'06

2206

F0100.4523105009

Poliesportiu Josep Mora

13.727'98

2207

F0100.4523105004

Estadi municipal d'atletisme

12.011'98

2208

F0100.4523105001

Gimnàs Casal Joves Sidral

5.243'69

2219

F0200.4524205001

Piscina municipal

28.447'03

2210

F0100.4521105001

Oficines Patronat

2.859'99

2211

 

ANY 2006

 

F0100.4523105003

Poliesportiu Eusebi Millan

21.236'95

2212

F0100.4523105006

Poliesportiu de Cirera

8.652'09

2213

F0100.4523105009

Poliesportiu Josep Mora

20.591'97

2214

F0100.4523105004

Estadi municipal d'atletisme

18.017'97

2215

F0100.4523105001

Gimnàs Casal Joves Sidral

7.865'54

2216

F0200.4524205001

Piscina municipal

42.670'55

2217

F0100.4521105001

Oficines Patronat

4.289'99

2218

 

ANY 2007

 

F0100.4523105003

Poliesportiu Eusebi Millan

7.078'98

2212

F0100.4523105006

Poliesportiu de Cirera

2.884'03

2213

F0100.4523105009

Poliesportiu Josep Mora

6.863'99

2214

F0100.4523105004

Estadi municipal d'atletisme

6.005'99

2215

F0100.4523105001

Gimnàs Casal Joves Sidral

2.621'85

2216

F0200.4524205001

Piscina municipal

14.223'52

2217

F0100.4521105001

Oficines Patronat

1.430'00

2218

 

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

 

 

ANY 2005

 

01000/42200/22700

Oficines Institut

2.859'99

 

02110/42216/22700

Escoles bressol

96.483'95

 

02250/42222/22700

IES Miquel Biada

48.047'93

 

 

ANY 2006

 

01000/42200/22700

Oficines Institut

4.289'99

 

02110/42216/22700

Escoles bressol

144.725'22

 

02250/42222/22700

IES Miquel Biada

72.071'90

 

 

ANY 2007

 

01000/42200/22700

Oficines Institut

1.430'00

 

02110/42216/22700

Escoles bressol

48.241'97

 

02250/42222/22700

IES Miquel Biada

24.023'97

 

 

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

 

ANY 2005

 

12184/22700

Oficines Institut

7.435'99

 

 

ANY 2006

 

12184/22700

Oficines Institut

11.153'98

 

 

ANY 2007

 

12184/22700

Oficines Institut

3.717'99

 

 

ESCOLA UNIVERSITÀTIA POLITÈCNICA

 

 

ANY 2005

 

42240/22700

Escola

65.021'79

 

 

ANY 2006

 

42240/22700

Escola

97.532'68

 

 

ANY 2007

 

42240/22700

Escola

32.510'89

 

 

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2006 i 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Autoritzar les anotacions comptables següents, conseqüència de l'adequació de la despesa a l'actual estructura pressupostària:

PARTIDA

 

Concepte

Import

AD núm.

 

 

 

ANY 2004

 

 

34001

121000

22700

Neteja edificis municipals

217.631,48

56081

34001

121000

22700

Neteja edifici policia

43.186,27

56084

34001

313000

22700

Neteja centre acollida

30.704,04

56088

34001

422000

22700

Neteja centres escolars

1.187.953,87

56090

34001

423000

22700

Neteja escoles d'adults

58.483,94

56092

34001

121000

22700

Neteja edifici vidre

11.787,32

56086

34001

463000

22700

Neteja casals de joves

16.621,87

56094

34001

463000

22700

Neteja CC Pla d'En Boet

13.833,32

56095

34001

463000

22700

Neteja CC Cerdanyola

13.551,02

56097

34001

463000

22700

Neteja CC Rocafonda

4.670,41

56098

34001

463000

22700

Neteja CC Molins

10.265,28

56100

34001

463000

22700

Neteja edificis

3.199,11

56102

 

 

 

ANY 2005

 

 

30401

121810

22700

Neteja edificis municipals

217.631,48

10715

30401

222130

22700

Neteja edifici policia

43.186,27

10716

30401

313220

22700

Neteja centre acollida

30.704,04

10720

30401

422500

22700

Neteja centres escolars

1.187.953,87

10721

30401

423130

22700

Neteja escoles d'adults

58.483,94

10722

30401

432310

22700

Neteja edifici vidre

11.787,32

10723

30401

462140

22700

Neteja casals de joves

16.621,87

10724

30401

463210

22700

Neteja CC Pla d'En Boet

13.833,32

10725

30401

463220

22700

Neteja CC Cerdanyola

13.551,02

10772

30401

463230

22700

Neteja CC Rocafonda

4.670,41

10773

30401

463240

22700

Neteja CC Molins

10.265,28

10774

30401

463260

22700

Neteja edificis

3.199,11

10775

 

Sisè.- Establir com a fórmula per a calcular la revisió de preus, a aplicar en el segon any i successius en cas de pròrroga, la següent:

K = 0'90 x Cost personalt/cost personal0 + 0'06 x IPCt/IPC0 + 0'04

sobre la qual caldrà aplicar la millora proposada en la seva oferta.

Setè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 157.231'45 € i pagui l'import de 1.104'28 € corresponents a les publicacions dels anuncis de licitació en el BOP (175'84 €) i en el BOE (928'44 €).

Vuitè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (8).

-Servei de Secretaria General-

10 - RATIFICAR DECRET ALCADIA 2312/2005 DE 16 DE MARÇ, PEL QUE ES DONEN PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 52 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE BARCELONA, PROCEDIMENT ORDINARI 230/2003, INTERPOSAT PER FUNDACIÓ MARE NOSTRA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 2312/2005, de 16 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va donar per assabentat de la Sentència número 52 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, en el procediment ordinari 230/2003, i es va resoldre comunicar al servei municipal de Ciutat Sostenible que procedeixi a la seva execució una vegada sigui ferma la decisió judicial, també es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 2312/2005 de 16 de març, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"En data 3 de març de 2005 s'ha rebut la notificació de la Sentència número 52  d'1 de març del Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona (Procediment Ordinari número 230/2003-B) referida al recurs interposat per la Fundació Mare Nostra contra els següents actes administratius:

1. Decret d'Alcaldia número 8179, de 17 de desembre de 2002 (expedient numero 299/2002) ordenant el trasllat a una altra ubicació de la residència geriàtrica al carrer l'Esplanada 74-76 i 86-88.

2.  Desestimació presumpta del recurs de reposició deduït per la recurrent en data 24 de gener de 2003, contra el Decret anteriorment esmentat.

3.  Decret de la Regidora Delegada de Ciutat Sostenible numero 5426, de data 11 de juliol de 2003 que denega la llicència interessada per l'actora en relació amb l'emplaçament de la residència geriàtrica al carrer Esplanada 74-76 i 86-88.

La decisió de la Sentència d'Instància estima el recurs contenciós ordinari número 230/2003-B promogut per la Fundació Mare Nostra contra l'Ajuntament de Mataró, havent comparegut com a codemandats en el procediment la Comunitat de Propietaris del Carrer Caputxins 74 de Mataró i, conseqüentment estima les resolucions i actuacions administratives impugnades, per ser contràries a dret amb els efectes que s'especifiquen en el fonament jurídic sisè de la sentència.

El fonament jurídic sisè de la sentència diu:

"S'imposa, doncs, l'estimació íntegra de la demanda (sense necessitat d'abordar altres consideracions, que esdevindrien sobreres), amb anul·lació de totes les resolucions i actuacions administratives impugnades i amb retroacció d'actuacions pel que fa a l'expedient de legalització al que responia el Decret municipal d€11 de juliol de 2003.

Retroacció d'actuacions que tindrà per finalitzat verificar els tràmits omesos per l'Ajuntament demandat, als quals es refereix el fonament de dret tercer d'aquesta sentència, i els posteriors que siguin d'aplicació en funció del règim d'autorització que s'escaigui."

En suma, la decisió judicial confirma que la Fundació Mare Nostra no disposa d'autorització municipal expressa, i que l'autorització no ha estat obtinguda mai per silenci administratiu per a l'activitat de residència geriàtrica que desenvolupa en el carrer l'Esplanada 74-76 i 86-88.

També decideix que l'Ajuntament de Mataró ha de retrotraure les actuacions administratives a la data de les al·legacions presentades el 16 de novembre de 2001, requerint a la part recurrent perquè esmeni la seva petició subsidiària de llicència d'activitats, amb l'aportació de documentació tècnica suficient, i atorgant un tràmit d'audiència a l'expedient perquè pugui fer al·legacions, "deixant clar, això sí, que la denegació de la legalització interessada o l'arxiu de les actuacions conforme a dret, podran portar aparellada la clausura del geriàtric, sense necessitat, ni tant sols, de què aquesta clausura resti subordinada a un trasllat".

En virtut de les facultats que tinc conferides per la legalitat vigent.

RESOL:

Primer.- Donar-se per assabentat de la Sentència número 52 del Jutjat Contenciós Administratiu número 13, en el procediment ordinari 230/2003, i comunicar al servei municipal de Ciutat Sostenible que procedeixi a la seva execució una vegada sigui ferma la decisió judicial.

Segon.- Ratificar aquesta resolució per la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:   Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

11 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE  MODIFICACIÓ DE LA TANCA DEL PATI  DE L'ESCOLA BRESSOL LES FIGUERETES.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat  el "Projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Ramon Teixidó i Ramon, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres que s'han de realitzar per modificar l'actual  tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes, ubicada a la baixada de les Figueretes, entre el carrer Hospital i Sant Ramon, amb un pressupost d'execució per contracte de 64.894,48 €, IVA inclòs.

Les obres consistiran  per una part, en la realització d'un accés, directament des de l'exterior, a l'IME, que això comportarà realitzar un nou tancament d'accés a l'escola cap a la part nord.

Aquest nou tancament tindrà una alçada de 1,80 m. Estarà format per una porta fixa i dues portes d'accés, una de 0,90 m i l'altra d'1,80 m, la qual cosa facilitarà l'accés d'un vehicle per a serveis.

A la resta del tancament actual, tant a la part nord com a l'oest es supelementarà amb una tanca metàl·lica fins a l'alçada d'1,80 m.

A la zona lateral de la porta d'entrada, es col·locarà un video-porter automàtic amb visió a cada una de les aules.

Per facilitar l'accés a l'escola, s'il·luminarà la zona de pas amb tres projectors de vapor sodi d'alta pressió.

Atès que el projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local,  per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Ramon Teixidó i Ramon, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir i valorar les obres que s'han de realitzar per modificar la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes, amb un pressupost d'execució per contracte de 64.894,48 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .- Comunicar els anteriors acords a l'Institut Municipal d'Educació i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (8).

12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT D'UN CIRCUIT DE CROSS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu d'arranjament de circuit de cross", redactat per l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández, que té per objecte l'arranjament i condicionament d'una zona que actualment ja se li dóna un us esportiu esporàdic i que cal consolidar-lo com a recinte esportiu, en concret per a les competicions de cross a camp obert que es celebren, amb un pressupost d'execució per contracte de 198.962,65 €  IVA inclòs.

L'àmbit de l'obra és la zona de l'antic abocador, i les diferents variants de camins, per les diferents competicions de cross que es desenvolupen a la zona. Per a l'accés a aquesta zona, s'habilita o es fa un condicionament d'un tram del Camí dels contrabandistes per millorar els accessos a la zona de competició.

L'espai és un antic abocador clausurat, a excepció dels camins superiors que són espais corresponents a la serralada Costero-Catalana.

El projecte ha estat concensuat amb els responsables del Patronat municipal d'Esports i amb col·laboradors del club d'atletisme "Els Lluïsos", entitat organitzadora dels esdeveniments esportius que es desenvolupen dintre d'aquest espai.

S'executa un nou vial d'accés, que actualment no està pavimentat, per permetre l'accés en millors condicions a les pistes

Es realitza una nova xarxa de clavegueram, xarxa d'abastament d'aigua i electricitat per donar servei a les instal·lacions fixes i la instal·lació d'enllumenat.

D'acord amb el tràmit que preveu l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals, l'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 11 de març de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial. 

L'article 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals,  i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya estableixen el procediment que s'ha d'observar sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu d'arranjament de circuit de cross", redactat per l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández, que té per objecte l'arranjament i condicionament d'una zona que actualment ja se li dóna un us esportiu esporàdic i que cal consolidar-lo com a recinte esportiu, en concret per a les competicions de cross a camp obert, amb un pressupost d'execució per contracte de 198.962,65 €  IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords al club d'atletisme "Els Lluïsos", al Patronat municipal d'Esports i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als efectes oportuns."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (8).

 

13 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA RONDA RAFAEL  ESTRANY

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte d'urbanització de la ronda Rafael Estrany. Mataró (El Maresme)", redactat per l'enginyeria EIPO, S.L., representada pel  tècnic  Jordi San Millán Filba, que té per objecte definir i valorar les obres d'urbanització de la ronda Rafael Estrany, entre la plaça Pintor Cusachs i la carretera de Mata, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.686.372,56 €  IVA inclòs.

L'àmbit de l'obra és la ronda Rafael Estrany, entre la plaça Pintor Cusachs i la carretera de Mata.

La ronda Rafael Estrany està situada en el barri de Rocafonda, situat al nord-est del nucli urbà de Mataró, delimitat per l'avinguda d'Amèrica, la ronda Cervantes, la riera de Valldeix i la ronda Sant Oleguer.

El tram comprès entre la plaça Pintor Cusachs i el carrer Músics Cassadó i el tram comprès entre el carrer Pablo Picasso i la carretera de Mata constarà d'un vial amb una calçada de 6,00 m, un aparcament en cordó al costat sud de 2,00 m, una vorera al costat sud de 4,00 m i una vorera al costat nord, amb carril bici de 7,70 m.

El tram comprès entre el carrer Músics Cassadó i el carrer Pablo Picasso constarà d'un vial amb una calçada de 6,00 m, una vorera al costat sud de 6,00 m i una vorera al costat nord de 7,70 m. Aquest vial té una secció en prioritat invertida.

Aquesta actuació figura dins del pla integral de transformació del barri de Rocafonda que compta amb ajusts europeus.

D'acord amb el tràmit que preveu l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals, l'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 9 de març de 2005, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació inicial. 

L'article 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals,  i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya estableixen el procediment que s'ha d'observar sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

La consellera delegada d'obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el " Projecte d'urbanització de la ronda Rafael Estrany. Mataró (El Maresme ", redactat per l'enginyeria EIPO, S.L., representada per Jordi San Millán  Filbà,  que té per objecte definir i valorar les obres d'urbanització de la ronda Rafael Estrany, entre la plaça Pintor Cusachs i la carretera de Mata, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.686.372,56 €  IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics,  Mobilitat, Gestió Econòmica i a la Coordinadora de Serveis Personals als efectes oportuns."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (8).

 

14 - APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ  L'AV. DE PUIG I CADAFALC.TRAM COMPRÈS  ENTRE  L'AV. GATASSA I  LA RONDA BELLAVISTA, INCORPORANT LES PLACES  TOMÁS RIBAS I ISLA CRISTINA I PEATONALITZACIÓ DEL CARRER SICÍLIA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sicília", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte l'eixamplament de les voreres de l'av. de Josep Puig i Cadafalch, la incorporació d'arbrat en els trams on actualment no n'hi ha, l'arranjament de les cruïlles dels diferents carrers, l'enjardinament de les places, el soterrament dels grups de contenidors de brossa i l'arranjament i millora del clavegueram, aigua, gas i electricitat, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.766.360,00 €, IVA inclòs.

L'àmbit d'actuació és de 14.036 m2.

L'objectiu del projecte consisteix en millorar l'accessibilitat de les persones amb la supressió de barreres arquitectòniques i amb l'eliminació d'elements inadequats, com són pals elèctrics, baranes i mobiliari obsolet i crear eixos cívics de recorregut intern de l'àrea que permetin desplaçaments amables i segurs per als vianants.

Atès que el projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local,  per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer de Sicília", redactat per l'enginyer de camins municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte l'eixamplament de les voreres de l'av. de Josep Puig i Cadafalch, la incorporació d'arbrat en els trams on actualment no n'hi ha, l'arranjament de les cruïlles dels diferents carrers, l'enjardinament de les places, el soterrament dels grups de contenidors de brossa i l'arranjament i millora del clavegueram, aigua, gas i electricitat, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.766.360,00 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer .- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (8).

15 - APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT  DE LA CANALITZACIÓ DEL DESVIAMENT, TRAM CARRER PASQUAL D'ARAGÓ-CARRETERA DE MATA. MATARÓ (EL MARESME).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte d'arranjament de la canalització del Desviament, tram carrer Pasqual d'Aragó-carretera de Mata. Mataró( El Maresme)", promogut per Aigües de Mataró, SA i redactat per l'enginyeria EIPO, SL, que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a l'arranjament de la canalització del Desviament, en el tram comprès entre el carrer Pasqual d'Aragó i la carretera de Mata, amb un pressupost d'execució per contracte de 2.077.840,17 € , IVA inclòs.

El Desviament és una antiga canalització, en origen a cel obert, que recull les aigües de diversos torrents i rieres que abocaven antigament al nucli històric de Mataró i les condueix formant una "by pass" cap a la Riera de Sant Simó. A principis dels anys 70 es va cobrir amb un forjat de bigues, que actualment estan força deteriorades i presenten aluminosis en diversos trams.

El tram de desviament  afectat és de 810 metres lineals. En una primera  actuació es pretén arranjar el tram de canalització compres entre el carrer Pascual d'Aragó i la carretera de Mata, excloent  aquesta ultima cruïlla, amb una longitud  total de 527 metres.

A l'inici de les obres s'enretirarà l'arbrat, els punts de llum, els semàfors i tot el mobiliari afectat per l'actuació i posteriorment es realitzaran les demolicions de paviment necessàries per poder eliminar l'actual cobertura del desviament.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals,  i l'article 219.2 d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya  sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Atès  l'article 2on. dels estatuts fundacionals de la societat  privada municipal Aigües de Mataró SA. que assenyala com objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infrastructures urbanes.

Atès  que per l'execució de les obres es necessari obtenir el corresponent permís de l'Agencia Catalana de l'Aigua.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte d'arranjament de la canalització del desviament, tram carrer Pasqual d'Aragó-carretera de Mata. Mataró( El Maresme)", redactat per l'enginyeria EIPO, SL. per encàrrec  d'Aigües Mataró SA,  que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a l'arranjament de la canalització del Desviament, en el tram comprès entre el carrer Pasqual d'Aragó i la carretera de Mata, amb un pressupost d'execució per contracte de 2.077.840,17 € , IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- En base al que disposa l'article 2on dels Estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA., autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA., la qual abans d'iniciar les obres  previstes en el projecte es coordinarà amb el servei d'Obres.

Quart .- Sol·licitar la corresponent autorització de l'Agència Catalana d'Aigua, donat l'àmbit on es desenvolupa el projecte.

Cinquè.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment, Serveis Públics i  Mobilitat als efectes oportuns."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:   Unanimitat. (8).

 

16 - PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA  CTC 376/2005 DE 20 FEBRER  DEL DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  SOL·LICITANT ELS AJUTS PREVISTOS PER LA CREACIÓ DE ZONES DE PREFERÈNCIA DE VIANANTS  AMB DESTÍ A L'ESPAI URBÀ DE L'AV. PUIG I CADAFALCH I ENTORNS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinada la RESOLUCIÓ CTC/376/2005 de 10 de febrer, dictada pel President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, sobre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial i el foment de la cooperació empresarial entre els comerços de Catalunya, gestionats mitjançant l'Agència per a la Promoció del Comerç i se n'aproven les bases que regeixen aquesta convocatòria (DOGC núm. 4331-25/02/2005).

Atès que en aquests moments l'Ajuntament de Mataró disposa d'un projecte d'obres, que segons les bases de la convocatòria constitueix una actuació subvencionable, perquè l'objecte d'aquesta intervenció a la via pública consisteix en la millora i condicionament de l'espai urbà,  mitjançant la creació i millora de zones de preferència de vianants en espais de concentració comercial existents.

El projecte d'obres que ha estat seleccionat pel municipi de Mataró per presentar-lo en aquesta convocatòria és el "Projecte de reurbanització de l'avinguda Josep Puig i Cadafalch. Tram Av. Gatassa i la Ronda Bellavista, incorporant les places Tomàs Ribas i de Isla Cristina i peatonalizació del  carrer Sicília, el qual s'aprovarà inicialment perla propera  Junta de Govern amb un pressupost d'execució de contracte de 1.766.360,00 IVA inclòs i amb una durada prevista de 18 mesos.

La quantia de l'ajut previst a les bases de la convocatòria, pot assolir fins al 30% de la inversió prevista i realitzada a l'any 2005, fins un límit màxim de 300.000,00 Euros en total per beneficiari.

Segons la Base 1.1 de la convocatòria, l'actuació objecte de la petició de subvenció s'haurà d'iniciar de manera efectiva durant l'any 2005.

Donat que l'Ajuntament de Mataró  començarà  les obres  properament i que per l'any 2005 te previst realitzar i acreditar  una inversió  de 900.000,00 €.

L'import de la subvenció que es pot  demanar  en la present convocatòria es de 300.000,00 €.

Segons la Base 1.1 de la convocatòria, l'actuació objecte de la petició de subvenció s'haurà d'iniciar de manera efectiva durant l'any 2005, circumstància que concorre a l'actuació seleccionada.

Vist que l'Ajuntament de Mataró ha decidit participar en aquesta convocatòria amb el projecte esmentat i coneix i accepta els criteris establerts a les bases per a l'atorgament de la subvenció sol·licitada.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Sol·licitar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament  Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria per a  la concessió d'ajuts per a la concessió d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial i del foment de la cooperació empresarial, segons resolució CTC/376/2005 de 10 de febrer, publicada en el DOGC número 4331 de 25 de febrer de 2005, els ajuts previstos  a les bases d'aquesta per les actuacions de millora i condicionament de l'espai urbà mitjançant la creació, ampliació i millora de zones de preferència de vianants en espais de concentració comercial per l'actuació municipal següent:

Projecte  de reurbanització de l'Avinguda  de Josep Puig i Cadafalch, tram compres entre l'Avinguda de la Gatassa i la ronda Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del carrer Sicília, un ajut de 300.000,00 € que correspon al 30% de la inversió prevista realitzar dins de l'any 2005.

L'esmentat projecte figura incorporat dins de les actuacions contemplades en el  Projecte  d'Intervenció Integral de Cerdanyola d'un pressupost de 9.000.000,00 €, el qual properament es presentarà  en la convocatòria PTO/488/2005 de 28 de febrer del Departament de Política Territorial i Obres Publiques amb una petició de subvenció de 4.500.000,00€.

 

 

Segon.- Facultar a la consellera delegada d'Obres per gestionar i formalitzar la documentació que segons les Bases de la convocatòria cal adjuntar a l'escrit de sol·licitud.

 

 

Tercer.- Notificar aquests acords a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, al Servei d'Ingressos i al Servei de Gestió Econòmica als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:   Unanimitat. (8).

 

-Servei de Manteniment-

17 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES ILLES DE L'AMPLIACIÓ NORD QUE LLINDEN AMB EL CEMENTIRI VELL I LES ILLES LL-M-KR-LR DEL CEMENTIRI DELS CAPUTXINS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 21 de febrer de 2005, signada pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'arquitecte tècnic, Sr. Jaume Graupera Segura, com a director de les obres, el representant de l'empresa adjudicatària, CONS-TE,S.L., Sr. Xavier Ferret i Escudé i l'Assessor Jurídic d'Intervenció, Sr. Joan Francesc Clariana i Roig.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, proposa a la Junta de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció de les obres de rehabilitació de les illes LL-M-Kr-Lr del Cementiri dels Caputxins i les illes de l'ampliació nord que llinden amb el Cementiri Vell, signada en data 21 de febrer de 2005 pel Conseller Delegat de Serveis i Manteniment, Sr. Francesc Melero Collado, el Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l'arquitecte tècnic, Sr. Jaume Graupera Segura, com a director de les obres, el representant de l'empresa adjudicatària, CONS-TE,S.L., Sr. Xavier Ferret i Escudé i l'Assessor Jurídic d'Intervenció, Sr. Joan Francesc Clariana i Roig, per la quantitat de  320.323,25 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.-  Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (8).

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

18 - APROVACIÓ DEL PLA JOVE X MATARÓ 2004-08

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. L'Ajuntament de Mataró ha projectat l'anomenat Pla Jove x Mataró per tal de substituir l'anterior Pla local de joventut, aprovat a l'abril de 1998, i amb el qual es planteja donar un nou impuls a la política de joventut a la ciutat, per consolidar i potenciar les actuacions que en el passat s'han revelat com a positives i necessàries, i a la vegada incorporar noves accions per cobrir els dèficits i mancances detectats.

2. Les línies d'actuació d'aquest projecte van ser presentades a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals del passat dia 28 de gener i posteriorment al Consell Municipal de Joventut, obrint-se un termini per introduir aportacions al text, termini que va finalitzar el dia 9 de març.

Fonaments de dret

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d'actuació com la formulació d'un conjunt d'actuacions sobre un àmbit concret, funcional i temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d'avaluació.

2. Dels plans d'actuació se'n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars que s'hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.

D'acord amb les atribucions que em foren conferides per Decret d'Alcaldia d'11 de maig de 2004,

Considero oportú de PROPOSAR a  la Junta de Govern Local, l'adopció de l'acord següent

Primer.- Aprovar el Pla Jove x Mataró 2004-2008, el text del qual s'acompanya a aquest decret.

Segon.- Donar compte d'aquest acord al Ple Municipal de l'Ajuntament."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  Unanimitat. (8).

 

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.