Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació 20/01/2005

Escoltar

Acta Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació 20/01/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

Mataró, 20 de gener de 2005

Numero: 1

Caràcter: ordinària

Hora: 9'15 a 10'00 hores

Lloc: Sala reunions 1r. Soterrani Carreró

Hi assisteixen:

Pilar González-Agàpito Presidenta

Jaume Graupera Vilanova Vice-President

Esteve Terradas Yus Vocal

Alicia Romero Llano Vocal

Joaquim Fernández Oller Vocal

Antoni Civit Rey Vocal

David Rovira Suñé Vocal

Paulí Mojedano Singla Vocal

Josep Lluís Martí i Julià Vocal

Immaculada Pruna Ribas Secretària

També assisteixen els tècnics municipals: Josep Canal, Ricard Bonastre, Jaume Llansó, Anna Villaverde i Manuel Monfort.

S'ha excusat d'assistir-hi:

No ha assistit

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 16 de desembre de 2004

S'aprova per unanimitat.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

Es donen per assabentats en les relacions que comença 9372 i acaba 9960 corresponent a l'exercici 2004 i 17 a 153 corresponent a l'exercici 2005.

4. Línies d'actuació

4.1 Presentació dels resultats de l'enquesta de satisfacció.

Presentació enquesta sobre "Imatge i balanç de la gestió Municipal", realitzada per la Diputació de Barcelona. Realitzada els dies 28 i 29 d'octubre 2004 telefònicament per OPINA,S.A. sobre una mostra de 600 personas.

L'estudi té 5 àmbits: visió de la ciutat (1), gestió municipal (2), la participació ciutadana (3), els immigrants (4) i hàbits informatius (5).

  1. Baixa, respecte 2002, la percepció de satisfacció per viure a la ciutat. El problema més greu de la ciutat és la immigració, baixa l'aparcement (però 2n lloc) i incrementa l'atur i l'habitatge.
  2. Els entrevistats atorguen millora de 6 a la gestió municipal.- (5,8 el 2002). El manteniment de jardins és el servei més valorat. Nomès suspenen aparcament i circulació. Major preocupació defecacions gossos. Els projectes prioritaris per la gent són habitatge públic i escoles bressol i infraestructures.
  3. La majoria de la gent vol participar en la gestió municipal, però la meitat d'ells no sap els instruments.
  4. El 60% considera que els immigrants no comunitaris són molt nombrosos. El 40% creu que ón "més aviats perjudicials". Descens significatiu respecte al 2002 sobre perjudicialitat.
  5. El 31% considera que la informació municipal és bona, però respecte al 2002 empitjorament de la informació municipal i creix el nomre dels que no rep informació. La gent s'informa per correu (63,1%), € parts consideren necessària la ràdio municipal. Més del 60% de la gent diu que té ordinadors i els més joves són els que es connecten a Internet cada dia.

4.2 Estudi de viabilitat del projecte Tardá Rock

Aquest tema es retira de l'ordre del dia.

4.3 Pròrroga de l'acord de condicions del personal funcionari i condicionament d'aquesta pròrroga.

4.4 Pròrroga del conveni col·lectiu i condicionaments d'aquesta pròrroga

La Sra. Pilar González comenta que ahir es va signar el conveni amb totes les centrals sindicals, excepte CCOO i té una durada fins l'any 2007.

El Sr. Diego Castillo comenta que els objectius plantejats per afrontar la negociació són 7:

. pau social

. recobrar normalitat

. readaptar política retributiva

. sol·lucionar problemes de legalitat

. adaptació al marc pressupostari

. incloure elements qualitatius

. incloure mecanismes de responsabilització.

També comenta que els trets fundamentals del conveni són:

. vigència fins 2007

. procediment per modificació llocs de treball

. nou sistema de política retributiva: nou manual i readaptació del sistema.

. introduir elements de variabilitat: complement de productivitat i valoració de elements individuals.

. millores en elements de comunicació de la vida familiar.

5. Propostes Junta de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.1 Donar-se per assabentats del contingut de la Sentència número 211/2004, de data 29 de novembre de 2004, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona que desestima el recurs contenciós administratiu (Procediment Abreujat núm. 176/2004 C), interposat per la senyora Mª Asunción Morata Alarcon contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic AGC66/03).

Es dictamina favorablement

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2 Ratificació del decret núm. 9421/2004 de 10 de desembre, pel que s'adjudica per urgència el subministrament del mobiliari per al Centre Cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús de mobiliari homologat. Adjudicació: lot A (mobiliari d'oficina) a favor de COMERCIAL PROUS, SA., per l'import de 51.458'30.-EUR., IVA. inclòs; lot B (cadires), a favor de COMERCIAL PROUS, SA., per l'import de 29.076'05.-EUR., IVA. inclòs; i el lot c (cortines), a favor de FRI-TEL, SL., per l'import de 12.021'64.-EUR., IVA. inclòs (exp. núm. 9-b/2004).

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.

5.3 Rectificació del plec de clàusules econòmic-administratiu particular aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 29/11/2004, per a la contractació del subministrament, instal·lació i configuració dels components del sistema de telefonia IP, mitjançant concurs i procediment obert, a fi d'adequar els criteris d'adjudicació del plec als consignats al plec econòmic administratiu particular, i acordar l'obertura de nou termini de 15 dies naturals per què els interessats a la licitació presentin la seva proposta (exp. 107/2004).

Es dictamina favorablement

6. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Extinció de la condició resolutòria consignada a l'escriptura de permuta de finques atorgada el 6-10-89 davant el Notari Sr. Hernández Alonso, entre l'Ajuntament i la Sra. Margarita Viada Devi

Es dictamina favorablement

6.2 Cessió d'un terreny de propietat municipal situat a la Via Sèrgia, núm. 95, de Mataró, al Departament d'Interior de la Generalitat, per a la ubicació d'un nou parc de bombers, mitjançant la constitució d'un dret de superfície

Es dictamina favorablement

6.3 Donació d'una finca municipal situada al carrer Vallès 37, de Mataró, a favor del Servei Català de la Salut, per a la gestió d'un Centre d'atenció sanitària primària.

Es dictamina favorablement

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concessió, del servei públic de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret, amb procediment obert i forma de concurs, i convocar licitació. Import de subvenció fixat com a màxim per a l'adjudicació de la concessió: fins a 18.000'00.-EUR./anuals (exp. 1/05).

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.

6.5 Ratificació del decret núm. 9921/2004, de 30 de desembre, de l'Alcaldessa accidental, pel que s'aprova l'ampliació de la compensació econòmica municipal prevista per a l'exercici 2004 per la prestació del servei públic de gestió idinamització de l'alberg de Can Soleret, prestat per Entorn, SCCL., en l'import addicional de 5.525'53.-EUR., IVA. inclòs, degut a que les previssions de despeses i d'ocupació efectuades no han estat les finalment resultants (núm. 56/1998).

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.

6.6 Ratificació del decret núm. 9961/2004, de 31 de desembre, de l'Alcalde, pel que s'aprova l'import de 166.352'20.-EUR., IVA. inclòs, en concepte de revissió dels preus a compte del 2004 per la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, prestat per Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA).

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

6.7 Declaració compatibilitat funcionari

Es dictamina favorablement

6.8 Revisió de la valoració de llocs de treball de l'IMPEM

Es dictamina favorablement amb l'abstenció dels regidors dels Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.

7. Precs i preguntes

El Sr. Joaquim Fernández comenta que a la Comissió Informativa de Serveis Territorials van explicar com està el tema de la Nau Gaudí.

La Sra. Pilar González contesta que demà des de Compres i Contractacions es tindrà una reunió amb l'assessora jurídica dels Serveis Territorials per mirar com es resolt el contracte.

També pregunta el Sr. Joaquim Fernández per l'espai Can Canyameres. Utilitzen un espai i el preu actual anual son 7.000 pessetes i ara passaran a 1 milió.

La Sra. Pilar González respon que això no es ben be així i no se'ls ha comunicat res oficialment.

El Sr. Joaquim Fernández sol·licita un breu informe dels espais afectats per aquests temes.

La Sra. Pilar González li comenta que es farà.

La Presidenta aixecà la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària

Vist i Plau

La Presidenta