Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 06/10/2004

Escoltar

Acta Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 06/10/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

Data: 6 d'octubre de 2004

Caràcter: ordinari

Hora: 19 hores

Lloc: Sala de reunions de Via Pública c/ Mn. Jaume Sala, 16-18

Hi assisteixen:

Sr. Ramon Bassas i Segura, com a vice-president

Sr. Joaquim Belenguer, en representació de Mossos d'Esquadra

Sr. Joan F. Giménez Cernuda, cap de la Policia Local

Sr. Manel Catà, en representació de Bombers de Mataró

Sr. Francesc Xavier Gomar, en representació del PSC

Sr. Francisco Cañadas, en representació del PSC

Sr. Assumpta Triadó, en representació de CATAC-IAC

Sr. Carlos Fernández, en representació de la Federació d'Associacions de Veïns

Sra. Núria Calpe, en representació del Col·legi d'Advocats

Sr. Octavi Nonell, en representació de Federació d'Associacions de Veïns

Sr. Santi de Arcos, en representació de Creu Roja

Sr. Agustí Brullet Tenas, , en representació de Federació d'Associacions i Gremis de Mataró

Sra. Assumpta Lluch Cornella, en representació del Pla Municipal de Drogodependències

Sr. Lluís Galan Roman, en representació del PSC

Sra. Luz García Àlvarez, en representació del Servei de Benestar Social.

Sr. Xavier Baburés, en representació d'UGT

Sr. Fco. López Bailón, en representació de la Guardia Civil

Sr. Diego J. Fernández, com a coordinador del Pla de Seguretat Local

Sr. Joan Soler, com a coordinador de Via Pública

Sra. Montserrat Font, com a cap de Protecció Civil

Sr. Luís M. Clemente Marín, com a secretari

Excusen la seva absència:

Sr. Joan Antoni Barón Espinar, alcalde-president de l'Ajuntament de Mataró

Sr. Sergi Morales, en representació d'IC.V

Sra. Elena Dominguez, en representació del RACC

Sra. Mª Àngels Briansó, en representació de la Comissió Pla de Civisme

Sr. Salvador Grabulosa, en representació del Patronat d'Esports

Sr. Jordi Puigvert, en representació d'ERC

Sr. Toni Cabré, en representació del Patronat de Cultura

Sr. Antonio Podadera, en representació de la Junta de Personal

Sr. David Corominas, en representació del PP

 

Ordre del dia

1. Nova composició del Consell.

El Sr. Bassas dona la benvinguda als assistents al temps que informa de la nova composició del Consell de Seguretat i Prevenció, i comunica la voluntat de que un cop aprovat el Reglament del Consell els vocals puguin integrar les comissions previstes.

2. Estat de la Seguretat a la Ciutat

El Sr. Bassas cedeix la paraula al Sr. J. F. Giménez Cernuda qui a modus d'explicació exposa la vocació i objectiu del Pla de Seguretat i el programa de treball que preveu tras l'esforç desenvolupat el 2004 l'aprovació del Pla el proper desembre per la Junta Local de Seguretat.

El Sr. Diego Fernández, recolzant-se en un sistema de projecció de dades, explica el disseny del procés de participació per elaborar les aportacions al projecte de pla actual.

Lliura als assistents un full on de resultar del seu interès participar en qualsevol dels àmbits específics del Pla, poden fer constar les dades a fi de convocar-los

3. Ordenança de Civisme.

El Sr. Bassas recolzant-se en un sistema de projecció de dades, explica els objectius de la Ordenança que ara es tramita que són:

  • Capítol I .- Drets i deures
  • Capítol II .- Comportaments dels ciutadans a la via pública
  • Capítol III.- Relacions entre veinatge
  • Capítol IV .- Règim sancionador i règim alternatiu a la denúncia.

El Sr. Bassas informa que el proper dijous l'ordenança es portarà a aprovació inicial pel Ple, obrint-se un període d'audiència per fer aportacions. A tals efectes es podrà consultar en la web de l'Ajuntament, on es podran adreçar els suggeriments, i demanar exemplars al telèfon 010 o a les pròpies oficines d'atenció al ciutadà.

4. Objectius del PAM 2005

El Sr. Ramon Bassas explica els trets generals del Programa d'Actuació Municipal, en matèria de seguretat.

5. Precs i preguntes

El Sr. Bassas comunica que abans de procedir a la inauguració del nou edifici de la seu de la Policia Local es convocarà als vocals del Consell per tal de que puguin visitar l'edifici i les seves instal·lacions.

I no havent més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

El president

Ramon Bassas i Segura

El secretari

Luís Miguel Clemente Marín