Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'IME de 25/01/2005

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'IME de 25/01/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

.

Data: 25 de gener de 2005

Núm: 37

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19,40 a les 21,40 hores

Lloc: Sala de reunions de l'IME. Baixada de les Figueretes, 1, 2on. pis.

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Estrella Fernández Domínguez Vocal (PP)

Maria Rosa Cuscó Alberó Vocal (ERC)

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Joaquim Vives Carós Vocal (CEM-estudiants)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Martí Casares Roca Vocal (CEM-directors)

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Membre de reconegut prestigi)

Carles Bailo Mompart Vocal (Membre de reconegut prestigi)

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

Assumpta Perajoan Mora Vocal (Comitè d'empresa)

Emili Muñoz Martínez Director

Josep Canal Codina Interventor municipal

No assisteixen:

Otília Montes Molina Vocal (Comitè d'empresa)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 19 d'octubre de 2004.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx Oficial.

No hi hagué cap assumpte.

3. Línies d'actuació:

Es tractaren en l'apartat d'Informacions de la Presidència.

4. Propostes al Consell:

4.1. Nomenar el Sr. Esteve Buscà Valdé com a representant del Grup Municipal ICV-EUiA a la Junta Executiva de l'Institut Municipal d'Educació.

S'informa que l'efectivitat d'aquest nomenament resta condicionada a l'aprovació del seu nomenament com a vocal en el proper Ple municipal de 3 de febrer.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.2. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2005:

  • Per a activitats extraescolars i/o complementàries.
  • Per a colònies escolars.
  • Per a menjador escolar.
  • Per a suport escolar.
  • Per a suport a intercanvis escolars.

S'informa de les quantitats consignades en cadascuna de les convocatòries, que suposen un ajust en relació a l'exercici anterior, atesa la línia de contenció pressupostària, per tal de donar entrada a dos nous conceptes subvencionables com són les activitats de suport al treball escolar i, de manera coordinada amb el Departament de Presidència, el suport als intercanvis escolars, aportacions que s'atorgaran enguany per via de concurs públic.

El Sr. Joan Pérez pregunta per la retallada de la convocatòria de menjadors escolars.

Respon el Sr. Josep Comas en el sentit de que els menjadors escolars no són un servei municipal

i que s'ha optat per prioritzar objectius concrets com són les activitats de suport al treball escolar fora de l'horari lectiu que millorin la qualitat de l'ensenyament públic a la nostra ciutat.

El Sr. Jaume Aguilar vol fer notar que en general el pressupost destinat a subvencions és insuficient.

S'aprovaren amb el vot favorable de 7 dels assistents, el vot en contra de 3 dels assistents i l'abstenció de 6 dels assistents.

4.3. Ratificar el decret número 1436/2004, de 16 de desembre, d'acceptació de la subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria per a l'any 2004.

S'informa que enguany la subvenció ha estat de 186.497,20 EUR.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.4. Ratificar el decret número 1474/2004, de 20 de desembre, d'acceptació de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya destinada a la formació d'adults a nivell municipal per a l'any 2004.

S'informa que és el primer any que s'atorga des del Departament d'Educació, fins ara la formació d'adults estava assignada a Benestar Social, enguany la subvenció ha estat de 7.000 EUR.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.5. Ratificar el decret número 1302/2004, de 19 de novembre, d'aprovació de la convocatòria i de les bases particulars per a la concessió de les beques TRABAL.

S'informa que les beques tenen el seu origen en un conveni de col·laboració entre els treballadors de l'extingida empresa TRABAL, SA i la Presidència del llavors Patronat de l'Institut Politècnic Municipal Miquel Biada, l'objecte del qual consistia en administrar un fons econòmic lliurat pels esmentats treballadors al Patronat per tal d'atorgar beques als estudiants de l'Institut.

L'any 2001 donat que els interessos del fons resultaren insuficients per atendre la dotació necessària per a l'adjudicació de les beques, s'optà, davant l'interès de continuar amb aquesta línia, per consignar una partida a l'efecte en el pressupost de despeses de l'IME i així garantir la seva convocatòria.

Any rera any es venen atorgant un total de 20 beques de 150 Euros cadascuna d'elles.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.6. Ratificar el decret número 1326/2004, de 25 de novembre, d'aprovació de les bases de selecció, mitjançant el sistema de concurs amb proves, per cobrir dues places de professor/a titular B de secundària amb contractació laboral indefinida de l'IME.

El Sr. Josep Comas informa que es tracta de donar compliment al previst en l'oferta pública d'ocupació.

Les places de professor/a titular B de secundària per l'IES Miquel Biada són una plaça de l'Àrea de Tecnologia per l'ESO i una altra pel Cicle Formatiu d'electrònica.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.7. Ratificar el decret número 1337/2004, de 25 de novembre, d'aprovació de les bases de selecció interna per proveir temporalment el lloc de treball de tècnic/a superior de l'IME, pel procediment de selecció de concurs de mèrits, entre personal laboral fix del grup B.

Es tracta d'un procés de selecció interna entre personal fix de l'IME del grup B que estigui en possessió de titulació superior per proveir de forma interina una plaça de Tècnic superior d'educació de la plantilla de l'IME mentre no es convoqui el concurs per la seva cobertura definitiva.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.8. Ratificar el decret número 1336/2004, de 25 de novembre, d'aprovació de les bases de provisió de lloc de treball de conserge del Centre de Formació d'Adults Els Tarongers pel procediment de selecció concurs de mèrits, entre personal laboral fix de la categoria netejador/a, grup E.

Es tracta d'un procés de provisió de lloc de treball entre el personal fix de la categoria de netejadora, grup E, per proveir de forma definitiva el lloc de treball de conserge d'edificis educatius.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

El Sr. Albert M. Geronés lamenta que per a l'aprovació d'aquests punts no s'hagi seguit la tramitació ordinària i es passin com a ratificació.

4.9. Ratificar el decret número 1488/2004, de 22 de desembre, d'acceptació de la subvenció destinada a la consolidació de places d'educació preescolar en el centre Llar d'Infants municipal Rocafonda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

S'informa que la subvenció ha estat de 7.026 EUR. que es justificaran amb l'execució de les obres d'adequació de l'edifici a la normativa del Reial decret 1004/1991, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitari i, en concret, el seu títol II relatiu a les característiques de les escoles d'educació infantil.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.10. Ratificar el decret número 1490/2004, de 22 de desembre, d'acceptació de la subvenció destinada a la consolidació de places d'educació preescolar en el centre Llar d'Infants municipal Les Figueretes concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

S'informa que la subvenció ha estat de 12.357,08 EUR. i és pel mateix concepte que el punt anterior.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

4.11. Donar compte del nomenament del Sr. Esteve Buscà Valdé com a representant del Grup Municipal ICV-EUiA en el Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

Es donaren per assabentats.

4.12. Donar compte del decret número 1228/2004, de 10 de novembre, de contractació del Sr. Jordi Bonet Beltran com a professor titular A.

Es donaren per assabentats.

4.13. Donar compte de l'aprovació, per part de la Junta de Govern Local, del Conveni específic de cooperació entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu per a la realització d'activitats relacionades amb la transició escola-treball.

S'informa que enguany l'aportació de la Diputació ha estat de 45.552 EUR. i va adreçada a la consecució de tres programes educatius: transició escola-treball, coneixement de l'entorn i millora de l'èxit escolar. Pel primer dels quals la Diputació dóna el suport econòmic i per als altres dos programes suport tècnic.

Es donaren per assabentats.

4.14. Donar compte de la designació, per part del Ple Municipal, com a vocal del Consell Plenari de l'IME en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal, el Sr. Martí Casares Roca, en substitució del Sr. Jordi Centellas de Diego.

Es donaren per assabentats.

4.15. Donar compte de l'acord de Ple de data 2 de desembre de 2004, d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a les corporacions locals titulars de centres d'educació infantil per al curs 2003-2004 per un import de 478.800,00 €.

S'informa que pel curs 2003-2004 la subvenció s'ha rebut a raó de 950 Euros per plaça (504 infants).

Es donaren per assabentats.

4.16. Donar compte del decret d'alcaldia número 8862/2004, de 18 de novembre, de modificació de la designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents públics.

S'informa de la necessitat de substituir, per imcompatibilitat horària, com a representant de l'Ajuntament de Mataró al director de l'Escola d'Adults Can Noè, atès que els consells escolars solen reunir-se en la franja horària de tarda-vespre que coincideix amb la de funcionament ordinari de l'escola d'adults.

Es donaren per assabentats.

El Sr. Josep Comas proposa als assistents el poder donar compte del següent punt fora de l'ordre del dia:

Donar compte del decret 5/2005, de 18 de gener, de contractació del Sr. Raimon Pera Sanz com a Tècnic Superior Economista, Grup A de l'IME.

S'informa que el mes de desembre va causar baixa voluntària la Sra. M. Lluïsa Sans Veciana que venia ocupant el referit lloc de treball. S'ha procedit a contractar al Sr. Raimon Pera procedent d'una llista d'espera d'economistes de l'Ajuntament.

Es donaren per assabentats.

El Sr. Oriol Batista i el Sr. Jaume Aguilar s'excusen i abandonen la reunió.

5. Informacions de la Presidència.

1. S'informa que els dos supòsits d'increment de ràtio, a l'E.B.Rocafonda i l'E.B. La Llàntia per donar cabuda a dues parelles de bessons, ja s'han regularitzat atès que s'han produït dues baixes en els respectius nivells que no s'han cobert.

2. S'informa que demà dimecres 26 de gener fa la primera visita a la nostra ciutat com a Consellera d'Educació la Hble. Sra. Marta Cid amb motiu de la inauguració de l'Escola oficial d'Idiomes i de l'Oficina Territorial del Maresme. Aprofitant la visita mantindrà una reunió amb els representants municipals a l'Ajuntament.

3. S'informa de la reunió que ha tingut lloc avui a Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Generalitat per parlar de la nova escola bressol i el CEIP de la Via Europa per l'execució dels quals s'ha plantejat la mateixa fórmula de conveni que amb el nou edifici del CEIP Anxaneta. S'explica l'avantprojecte, es parla de possibles terminis i s'apunta com a data òptima d'inauguració el setembre de 2007.

4. S'informa que el proper 1 de febrer es realitzarà a la Sala d'actes de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPM) el VIII Fòrum Local d'Educació organitzat per l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona sota el títol "Oficines municipals d'escolarització: cap a un model de coresponsabilitat i equitat".

5. S'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat ha convocat als directors dels centres educatius de la ciutat a una sessió en la que s'exposarà el Pacte Nacional d'Educació, l'acte tindrà lloc el proper 31 de gener a les 19 h. a l'EUPM.

6. S'informa que a principis d'any ha sortit publicat a la premsa local un anunci en que s'ofertaven 7 places de nivell 2-3 de l'EB Cerdanyola en que han confluït diverses baixes per canvi de domicili, baixes que no han pogut cobrir-se amb les llistes d'espera de les escoles bressol municipals. De moment, arrel de l'anunci s'han cobert dues places.

7. Es posa en coneixement dels assistents que el passat divendres al migdia la Sra. Remei Vilardebó, educadora de l'EB Rocafonda amb contracte de substitució de llarga durada, va tenir un accident de circulació mentre es dirigia a la feina i es troba ingressada a Can Ruti en estat molt greu.

8. S'informa que el Departament d'Educació de la Generalitat ha anunciat la posada en marxa d'un nou pla pilot que s'aplicarà a 25 poblacions per fomentar la integració dels alumnes amb risc de marginació. Es tracta de l'anomenat Pla Educatiu per la llengua i la Cohesió Social o Pla d'entorn. El Sr. Josep Comas manifesta que pot concretar molt poc respecte a recursos humans, materials i àmbit d'actuació, atès que el primer contacte que mantingueren al respecte fou fa deu dies en una reunió que el Departament d'Educació convocà a l'efecte i en la que s'acordà reflexionar-hi per donar idees. El que pot afirmar és que es parteix del supòsit de no fer un programa específic per nouvinguts, sinó per a tothom, que inclogui els recursos adients (ús de la biblioteca escolar, estones assistides,€).

Al respecte el Sr. Josep Vicent Garcia apunta que el seu grup municipal en el programa electoral ja qüestionava el fet de tenir oberts els centres escolars només cinc hores. Considera que és qüestió d'ajustar els recursos dels centres (conserges, professionals docents i instal·lacions) per acollir als alumnes que necessitin poder disposar d'un bon ambient de treball.

6. Precs i preguntes.

1. El Sr. Saturnino Martín pregunta si es té coneixement d'algun cas de bulling a centres de la nostra ciutat.

El Sr. Martí Casares afirma que les escoles no han notat res fora del que es pot considerar normal, per part de la inspecció educativa s'atenen consultes sobre el tema.

El Sr. Josep Illa explica que alguns centres fan xerrades de sensibilització de caràcter intern entre professorat i l'AMPA per tal de possibilitar la detecció precoç. Cal estar atent i actuar, si es dóna el cas, amb precaució i seny per evitar crear alarma social en relació a comportaments propis de l'edat entre companys d'estudi.

El Sr. Josep Comas confirma que no se'n té cap notícia i considera que és un tema que s'ha judicialitzat i patologitzat.

2. El Sr. Carles Bailo, atès que avui acaba el termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el concursos de mèrits per la selecció de director/a dels centres, demana si fóra possible saber com han anat i si s'hi han presentat professors externs als centres.

3. El Sr. Carles Bailo demana poder disposar de la planificació 2005 d'obres a les escoles.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

El president

Josep Comas i Valls

La secretària

Montserrat Cabré i Roca