Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari extraordinari de l'IME de 19/10/04

Escoltar

Acta del Consell Plenari extraordinari de l'IME de 19/10/04

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

 

 

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

.

Data: 19 d'octubre de 2004

Núm: 36

Caràcter: Sessió extraordinària

Hora: de les 19.55 a les 22 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró.

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Estrella Fernández Domínguez Vocal (PP)

Maria Rosa Cuscó Alberó Vocal (ERC)

Assumpta Perajoan Mora Vocal (Comitè d'empresa)

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

Joaquim Vives Carós Vocal (CEM-estudiants)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Reconegut prestigi)

Carles Bailo Mompart Vocal (Reconegut prestigi)

Emili Muñoz Martínez Director

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Jordi Centellas de Diego Vocal (CEM-directors)

Josep Canal Codina Interventor municipal

No assisteixen:

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

Otília Montes Molina Vocal (Comitè d'empresa)

El Sr. Josep Canal, Interventor Municipal, assisteix els darrers cinc minuts de la sessió.

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 30 de setembre de 2004.
 2. S'aprovà per unanimitat dels assistents.

 3. Despatx Oficial.
 4. No hi hagué cap assumpte.

 5. Línies d'actuació:
 6. 3.1. Informació sobre la matriculació a les escoles bressol privades per al curs 2004/2005 i sobre diferents serveis adreçats als infants existents a la ciutat.

  Es reparteix als assistents dossier sobre dades escolars actualitzades del curs 2004-2005 d'escoles bressol, educació infantil i primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria.

  També es lliura relació de les sol·licituds de llicències al Servei de Ciutat Sostenible per activitats de parc infantil, ludoteques i altres serveis similars.

  El Sr. Josep Comas comenta que el sector de llars d'infants privades fa temps que viu amb preocupació l'increment d'aquest tipus d'establiments que no tenen regulació legal específica, dels que, més enllà de la seva teòrica funció, es percep que l'ús que les famílies en fan i ells ofereixen és similar a les de les llars d'infants.

  Explica que des de l'Ajuntament, la secció de Llicència d'activitats del Servei de Ciutat Sostenible, atenent a la normativa genèrica d'obertura d'aquest tipus d'establiments, fa inspeccions sobre la idoneïtat de les instal·lacions pel que fa a prevenció d'incendis, barreres arquitectòniques, instal·lació elèctrica, etc., també ha intervingut per controlar que no emprin la denominació de llars d'infants o d'escola bressol.

  Constata que fins el moment no és possible actuar més enllà d'aquests tipus d'intervencions ja que ens trobem davant d'un buit legal. A l'efecte, la FMC s'ha adreçat al Departament d'Educació de la Generalitat per tal de que, a banda de regular de manera específica les llars d'infants, també estableixi les condicions mínimes que haurien de tenir aquests tipus d'establiments.

  El Sr. Carles Bailo suggereix, davant el buit legal que existeix a nivell d'Estat, la possibilitat que des de l'Ajuntament es prengui la iniciativa d'elaborar aquesta normativa.

  Respon el Sr. Josep Comas en el sentit de que la regulació d'aquest tipus d'activitat no correspon als municipis, ja que és una competència atribuïda al Departament d'Interior de la Generalitat dins l'àmbit de policia d'espectacles.

  Es donaren per assabentats.

 7. Propostes al Consell:
 8. 4.1. Aprovació inicial del Pressupost de l'IME per a l'exercici 2005.

  EL Sr. Emili Muñoz passa a comentar la documentació lliurada als assistents i afirma que la proposta de pressupost permetrà donar continuïtat a l'activitat de l'IME. Destaca que és suficient per formar a 2.200 persones en centres propis de l'IME, per garantir l'àmbit de competències municipals en relació al funcionament de les escoles de primària, per continuar col·laborant en les activitats extra escolars dels centres, per difondre l'oferta formativa pública i concertada a nivell de ciutat i per seguir realitzant d'activitats de dinàmica educativa.

  Apunta com a factors indicadors de l'augment pressupostari l'increment d'usuaris i de plantilla del servei d'escola bressol i l'impacte del primer conveni col·lectiu de l'IME, que ha permès consolidar i millorar les condicions laborals de tot el personal juntament amb el reconeixement municipal del desajust estructural arrossegat des de la constitució de l'IME i la conseqüent regularització de la dotació del capítol de personal.

  S'excusa i abandona la reunió la Sra. Sílvia Pont.

  Es fa un repàs a la proposta de pressupost de despeses i ingressos comentant els diversos capítols i conceptes pressupostaris.

  Es pren el compromís de facilitar les dades pressupostàries de totes les partides relatives a la funció Educació del Pressupost de l'Ajuntament de Mataró (manteniment, subministraments, inversió i millores).

  S'aprovà inicialment amb el vot favorable de vuit dels vocals assistents, el vot en contra dels dos representants del Partit Popular i l'abstenció de tres vocals, el representant del grup municipal de CIU, la representant del comitè d'empresa i el representant dels estudiants a proposta del CEM).

  4.2. Aprovació inicial del Programa d'Actuació Municipal de l'IME per a l'any 2005.

  El Sr. Emili Muñoz exposa els objectius i accions de l'apartat La Ciutat Educadora dins l'eix de la Cohesió Social del PAM 2005.

  El Sr. Josep Vicent Garcia pregunta si per la posada en marxa de la normativa de l'ús social dels edificis escolars està prevista dotar-los de servei de consergeria per la vigilància dels espais exteriors i biblioteques.

  El Sr. Josep Comas respon que cal respondre a una necessitat social inqüestionable però calen certs requeriments per garantir l'activitat de l'edifici, preveure mecanismes per evitar la distorsió en l'ús normal del centre.

  El Sr. Josep Vicent Garcia pregunta quin model d'Escola de Música es proposa.

  El Sr. Josep Comas respon que el PAM incorpora una petició sorgida en l'Audiència Pública i la recull en el sentit de considerar que una ciutat com Mataró necessita fer un estudi que plantegi la seva viabilitat i règim de constitució i funcionament.

  El Sr. Josep Vicent Garcia pregunta perquè en les obres del nou CEIP Anxaneta s'ha conveniat amb la Generalitat l'avançament dels diners per l'Ajuntament i si ens correspon fer els estudis del nou projecte de la Via Europa.

  El Sr. Josep Comas respon que en cas d'Anxaneta s'ha previst la periodificació del retorn per part de la Generalitat a l'Ajuntament en tres anualitats, preveient els períodes d'execució material i certificació més sis mesos. Pel que fa al projecte de la Via Europa, el fet de que els terminis plantejats per la Generalitat ens portaven a un horitzó temporal llarg, s'està treballant en el sentit de veure, si l'experiència de l'Anxaneta fós exitosa, si som capaços de trobar mecanismes de col·laboració entre ambdós Institucions per agilitar les construccions escolars.

  S'aprovà inicialment amb el vot favorable de deu dels vocals existents, el vot en contra dels dos representants del Grup Municipal del Partit Popular i l'abstenció del representant del Grup Municipal de CIU.

  4.3. Aprovació inicial de la Plantilla i de la relació de llocs de treball de l'IME per a l'any 2005.

  Es proposa la creació d'una plaça a jornada parcial de professor titulat A per l'Escola d'Adults i la supressió de tres places d'auxiliars de menjador d'escola bressol.

  S'aprovà inicialment amb el vot favorable de deu dels vocals existents, l'abstenció dels dos representants del Grup Municipal del Partit Popular i el vot en contra del representant dels estudiants a proposta del CEM.

  4.4. Ratificació del decret d'atorgament d'ajuts individualitzats per a la quota escolar dels nens matriculats a les Escoles bressol municipals per al curs 2004/2005.

  El Sr. Josep Comas explica que s'han presentat 51 sol·licituds i s'han atorgat 23 ajuts ( 11 del 58% i la resta des del 35% fins el 20%). Comenta que hi ha cinc casos en que s'ha deixat l'ajut en suspens mentre tinguin deutes amb l'hisenda municipal, establint que si abans d'acabar el curs salden en deute, la beca tindrà caràcter retroactiu.

  El Sr. Josep Vicent Garcia recorda que en el seu dia presentà un prec en el Ple Municipal en que demanava que es considerés la possibilitat d'arbitrar algun tipus d'ajut per les famílies dels infants que no havien pogut accedir a una plaça en les escoles bressol municipals.

  El Sr. Josep Comas respon que es compta amb recursos limitats i l'Ajuntament ha optat per aplicar els recursos a la creació de places. Afegeix que com a membre de la comissió avaluadora de les beques els 23 casos són situacions severes.

  El Sr. Jaume Aguilar considera que la funció social ja està garantida amb el requisit d'accés que contempla els PIRMI.

  Es ratificà per unanimitat dels assistents.

  S'incorpora a la reunió el Sr. Josep Canal.

  4.5. Donar compte del decret d'alcaldia número 7316/2004, de 28 de setembre, de designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents públics.

  Es donaren per assabentats.

  4.6. Donar compte del decret 1020/2004, de 27 de setembre, de contractació de la Sra. Maria Albert Ros, com a professora titular A de l'IES Miquel Biada.

  Es donaren per assabentats.

 9. Informacions de la Presidència

No n'hi hagueren.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

El president

 

 

 

Josep Comas i Valls

La secretària

 

 

 

Montserrat Cabré i Roca