Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CMI i CMI complementària de Serveis Centrals i Planificació 26/05/2005

Escoltar

CMI i CMI complementària de Serveis Centrals i Planificació 26/05/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 26 de maig de 2005

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 12 de maig de 2005

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d'actuació

4.1 Concertació d'operacions de préstec per finançament del programa d'inversions de l'exercici 2005 per un import de 7.014.019,73 euros.

4.2 Estats d'execució del pressupost del 2005 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms del primer quadrimestre.

5. Propostes Junta de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch, tram comprés entre l'av. De la Gatassa i la Rda. Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del c/ Sicília, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 1.766.360'00.-EUR., IVA. inclòs (exp. 63/2005).

5.2 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte constructiu de reurbanització del carrer d'en Moles, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 219.582'93.-EUR., IVA. inclòs (exp. 65/2005).

5.3 Ratificació del decret núm. 4476/2005, de 20 de maig, acordat per l'Alcalde, pel que s'aprova el lloguer de l'habitatge situat a la planta baixa del núm. 163 del Camí Ral, propietat del Sr. Arturo Herreros Martínez, per a destinar-lo a casal d'avis de la zona centre (l'Havana), amb un import de 811.-EUR., IVA. i resta de taxes i impostos no inclosos, al mes.

5.4 Estimació de la sol·licitud efectuada per la mútua Asepeyo, mitjançant escrit del seu legal representant de data 05/05/2005, en el que es sol·licita el resultat (puntuacions) del concurs per a la selecció d'una mútua per a l'Ajuntament de Mataró (exp. 20-2005).

6. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Expedients de modificació de crèdit del pressupost del 2005 de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms: Institut Municipal d'Educació i Institut Municipal de Promoció Econòmica

SERVEI D'INGRESSOS

6.2 Concertació d'operacions de préstec per un import de 4.751.214,16 euros per finançar programa d'inversions de l'exercici 2005

6.3 Acceptació de la subvenció de 441.888,00 euros per subsidiar el tipus d'interès del préstec concertat amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.4 Ratificació del decret núm. 4263/2005 de 13 de maig, acordat per l'Alcalde, pel que s'autoritza l'operació de préstec amb garantia hipotecària sol·licitada per NUSCAMPS, SL., per gravar la concessió per a la construcció, gestió i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal "El Sorrall", ascendint l'operació de préstec a un import de 1.305.700'00.-EUR., amb una amortització de capital de 15 anys, i autorització de dues operacions de préstecs formalitzades anteriorment en les dates de 26/11/2001 i 13/08/2003, respectivament, pels imports de 3.167.000'00 i 905.000'00.-EUR., amb una amortització a 15 anys per a ambdues operacions.

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació.

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 23 de maig de 2005

 

ORDRE DEL DIA COMPLEMENTÀRIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 26 de maig de 2005

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA.

  1. Departament de Presidència

1.1 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i Televisió de Mataró.

 

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals

 

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 25 de maig de 2005