Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació 28/04/2005

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació 28/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 28 d'abril de 2005

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 14 d'abril de 20

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d'actuació

5. Propostes  Junta de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats en el centre d'acollida municipal, mitjançant concurs, procediment obert i amb la modalitat de concessió, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 225.018'77.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada (exp. 44/2005).

5.2 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la homologació de transportistes i gestors autoritzats per al transport i/o tractament final dels residus recollits a les deixalleries municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 239.252'30.-EUR., IVA. inclòs, pels 2 anys de durada del contracte (exp. 43/2005).

5.3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari, complements i cadires per al Centre d'Art per a nous creadors de Can Xalan, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del sistema d'homologació de proveïdors de l'Ajuntament de Mataró. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 34.798'22.-EUR., IVA. inclòs (009-C/04).

5.4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de d'urbanització de la rda. Rafael Estrany, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 1.686.372'56.- EUR., IVA. inclòs (exp. 47/2005).

5.5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola bressol Les Figueretes, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 64.894'48.-EUR., IVA. inclòs (exp. 46/2005).

5.6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport informàtic per a l'Ajuntament, organismes autònoms i PUMSA, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del catàleg de béns, productes i serveis homologats acordada amb la Comissió Central de Subministraments del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 410.000'44-EUR., IVA. inclòs (051/2005).

5.7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'arranjament de circuit de cross, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 198.962'65.-EUR., IVA. inclòs (exp. 052/2005).

5.8 Adjudicació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2005 a favor de la mercantil ID Grup, SA., per l'import de fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs (exp. 17/2005), mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del catàleg de béns, productes i serveis homologats acordada amb la Comissió Central de Subministraments del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

5.9 Rectificació de l'acord pres per la Junta de Govern en la data de 21/02/2005, relatiu a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies, entre la plaça de l'Havana i els carrers del Prat, d'Antonio de Solís i de Floridablanca, Anxaneta, a favor de la mercantil "Vías y Construcciones, SA., per error en l'import d'un dels documents comptables.

6. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Cessió a precari del pis 2n 3a, de l'edifici del carrer Sant Valentí, 19, a favor de Caritas interparroquial de Mataró

SERVEI D'INGRESSOS

6.2 Aprovació preus públics pel Servei Municipal d'escola bressol, escola d'adults Can Noé, i serveis als alumnes a l'IES. Miquel Biada i altres activitats formatives de l'IME pel curs 2005-2006.

6.3 Aprovació taxes per a la prestació de serveis d'ensenyament reglat a l'Escola Universitària Politècnica.

6.4 Declaració les obres d'adequació del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme a la directiva 200/76/CE d'especial interès i utilitat pública, concedint la bonificació del 95 % a la quota de l'Impost d'obres, construccions i instal·lacions.

6.5 Declaració les obres per a la construcció de la instal·lació de tractament i recollida d'aigües utilitzades a la incineradora del carrer de la Teixidora 83 d'especial interès i utilitat pública, concedint la bonificació del 95 % a la quota de l'Impost d'obres, construccions i instal·lacions.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.6 Aprovació de la revisió definitiva de preus a aplicar durant el 2004 al contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals, adjudicat a favor de la mercantil Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), revisió la qual ascendeix a l'import de 82.904'17.-EUR., IVA. inclòs.

6.7 Aprovació de la liquidació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró durant l'any 2004, prestat mitjançant gestió interessada per la Corporación Española del Transporte, SA. liquidació la qual ascendeix a un import de subvenció total de 1.793.296'91.-EUR.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

6.8 Modificació de la plantilla de personal.

 

7.       Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació.

 

ORDRE DEL DIA COMPLENTÀRIA.

1.  Propostes Junta de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

1.1  Resolució de mutu acord del contracte per a l'execució de les obres incloses al projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, formalitzat amb la mercantil TIFERCA, SA., per error material en l'oferta presentada per aquesta societat, i adjudicació del contracte d'obres a favor de Construcciones Juanes, SA., següent licitador per ordre de valoració de les ofertes.

 

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 25 d'abril de 2005