Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació 03/02/2005

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació 03/02/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 3 de febrer de 2005

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 27 de gener de 2005

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d'actuació

5. Propostes Junta de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del Polígon Industrial de Mata-Rocafonda, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 93.200'17.-EUR., IVA. inclòs (exp. 7/2005).

5.2 Resolució del contracte de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Gaudí, rehabilitació dels serveis i acabament de la urbanització de l'entorn, obra la qual fou adjudicada per la Comissió de Govern Municipal en la data de 18/02/2002 a favor de la mercantil Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO), per l'import de 1.426.660'38.-EUR. (exp. 217/2001).

6. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació.

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 31 de gener de 2005