Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació 25/01/2005

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació 25/01/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 25 de gener de 2005

1ª Convocatòria: 19.30 hores

2ª Convocatòria: 20.00 hores

Lloc: Sala de Reunions de l'IME. Baixada de les Figueretes, 1, 2n

Per indicació del president de l'IME es convoca la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 19 d'octubre de 2004.
  2. Despatx Oficial.
  3. Línies d'actuació:
  4. Propostes al Consell:

4.1. Nomenar el Sr. Esteve Buscà Valdé com a representant del Grup Municipal ICV-EUiA a la Junta Executiva de l'Institut Municipal d'Educació.

4.2. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2005:

  • Per a activitats extraescolars i/o complementàries.
  • Per a colònies escolars.
  • Per a menjador escolar.
  • Per a suport escolar.
  • Per a suport a intercanvis escolars.

4.3. Ratificar el decret número 1436/2004, de 16 de desembre, d'acceptació de la subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria per a l'any 2004.

4.4. Ratificar el decret número 1474/2004, de 20 de desembre, d'acceptació de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya destinada a la formació d'adults a nivell municipal per a l'any 2004.

4.5. Ratificar el decret número 1302/2004, de 19 de novembre, d'aprovació de la convocatòria i de les bases particulars per a la concessió de les beques TRABAL.

4.6. Ratificar el decret número 1326/2004, de 25 de novembre, d'aprovació de les bases de selecció, mitjançant el sistema de concurs amb proves, per cobrir dues places de professor/a titular B de secundària amb contractació laboral indefinida de l'IME.

4.7. Ratificar el decret número 1337/2004, de 25 de novembre, d'aprovació de les bases de selecció interna per proveir temporalment el lloc de treball de tècnic/a superior de l'IME, pel procediment de selecció de concurs de mèrits, entre personal laboral fix del grup B.

4.8. Ratificar el decret número 1336/2004, de 25 de novembre, d'aprovació de les bases de provisió de lloc de treball de conserge del Centre de Formació d'Adults Els Tarongers pel procediment de selecció concurs de mèrits, entre personal laboral fix de la categoria netejador/a, grup E.

4.9. Ratificar el decret número 1488/2004, de 22 de desembre, d'acceptació de la subvenció destinada a la consolidació de places d'educació preescolar en el centre Llar d'Infants municipal Rocafonda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

4.10. Ratificar el decret número 1490/2004, de 22 de desembre, d'acceptació de la subvenció destinada a la consolidació de places d'educació preescolar en el centre Llar d'Infants municipal Les Figueretes concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

4.11. Donar compte del nomenament del Sr. Esteve Buscà Valdé com a representant del Grup Municipal ICV-EUiA en el Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

4.12. Donar compte del decret número 1228/2004, de 10 de novembre, de contractació del Sr. Jordi Bonet Beltran com a professor titular A.

4.13. Donar compte de l'aprovació, per part de la Junta de Govern Local, del Conveni específic de cooperació entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per al desenvolupament d'activitats dins de l'àmbit educatiu per a la realització d'activitats relacionades amb la transició escola-treball.

4.14. Donar compte de la designació, per part del Ple Municipal, com a vocal del Consell Plenari de l'IME en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal, el Sr. Martí Casares Roca, en substitució del Sr. Jordi Centellas de Diego.

4.15. Donar compte de l'acord de Ple de data 2 de desembre de 2004, d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a les corporacions locals titulars de centres d'educació infantil per al curs 2003-2004 per un import de 478.800,00 €.

4.16. Donar compte del decret d'alcaldia número 8862/2004, de 18 de novembre, de modificació de la designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents públics.

  1. Informacions de la Presidència.

Mataró, 19 de gener de 2005

La secretària

Montserrat Cabré i Roca