Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió 17/10/2005

Escoltar

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió 17/10/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8178/2005 de 13 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió 17.10.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 d'octubre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 d'octubre de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als c/ Don Magí de Vilallonga, Na Pau i Pl. del Beat Salvador, mitjançant concurs i subhasta, i convocar licitació.

4 Aprovar l'adjudicació de les obres de renovació de paviments asfàltics dels c. Provença, Arnau de Palau, Goya, Monserrat Cuadrada i Pg. Carles Padrós a favor de l'empresa "Pasquina, SA" fins un import de 370.552'69 euros, IVA inclòs.

5 Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al carrer Rosselló a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA", fins un import de 59.445'36 euros, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya per un import de 90.000,000 €, destinada a finançar en part les obres de reurbanització de l'av. Josep Puig i Cadafalch, entre Av. Gatassa i rda. Bellavista, pl. Tomàs Ribas, pl. Isla Cristina i peatonalització d'un tram del carrer Sicília.

-Servei d'Urbanisme-

7 Donar compte de la sentència 295/2005 de 8/9/2005 dictada pel Jutjat contenciós - administratiu nº 6 de Barcelona, en RCA 224/2004 A, interposat pel Club Deportivo Ronda contra l'aprovació definitiva de la relació de bens i drets de l'expropiació àmbit CAN SOLERET

8 Ordre de retirada del tancament de la galeria al c. Major, 64, 4t 1ª.

9 Ordre de retirada de tanca publicitària al Camí del Mig, 133.

10 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retornar el pati al seu estat inicial al c. Salvador Espriu, 93.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

11 Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'activitats, dins de l'àmbit educatiu, en el marc de la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts per a la realització d'activitats i serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

M. Pau Ortillés Cadena