Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 07/03/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 07/03/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1865/2005 de 3 de març

Assumpte:Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 7 de març de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de març de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21 de febrer de 2005.

 2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de subministrament del vestuari per a la Policia Local per a l'any 2005, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Inici dels tràmits administratius per a la resolució del contracte d'obres formalitzat amb l'empresa Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL. (SCIO, SL.), per a l'execució del projecte bàsic de construcció de l'escola-bressol "El Tabalet", per incompliment culpable de l'entitat contractista en la correcta execució de les obres.

5 Ratificació del decret núm. 1213/2005, de 14 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que s'acorda l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central Vell, mitjançant concurs i procediment obert, i es convoca licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, amb una durada de dos anys (del 01/05/2005 al 30/04/2007), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de gestió dels Casals Municipals de Gent Gran, amb una durada d'un any (del 01/05/2005 al 30/04/2006), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2005, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús del catàleg de béns i productes homologats de la Generalitat de Catalunya.

9 Ratificació del decret núm. 1616/2005, de 25 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel que s'acorda l'aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra-incendis en escoles i edificis municipals, amb una durada de dos anys (del 01/04/2005 al 31/03/2007), mitjançant concurs i procediment obert, i es convoca licitació.

10 Comunicació a Fremap, Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguriad Social, la finalització el proper dia 01/05/2005, a les 00.00 hrs., del contracte formalitzat per a la cobertura de les contingències derivades dels riscs professionals per accidents de treball i malalties professionals i per a la col·laboració en dues especialitats del servei de prevenció de riscs laborals per a l'Ajuntament de Mataró.

11 Ratificació decret d'Alcaldia 1752/2005 d'1 de març, en relació a la proposta de conveni extraprocessal entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, la qual actua representant l'Ajuntament de Mataró, sobre les compensacions pel dipòsit de detinguts.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

12 Ordre de retirada de caseta prefabricada de fusta i tanca a la finca del Veïnat de Mata, en l'àmbit del Parc Natural Montnegre-Corredor .

13 Ordre de retirada de tres rètols a la rda. Alfons XII, 97-99 bxs .

14 Ordre de retirada de rètol en banderola a la Via Europa, 86 bxs.

15 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. La Granja, 39-41, 1r 1ª.

16 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de cobert en terrat a la Via Europa, 131, 6è 1ª.

-Servei de Manteniment-

17 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OK" (Rda. Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres).

18 Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'adequació de les instal·lacions redistribució d'espais a l'edifici del SIB, situat al carrer Alcalde Abril, 9 de Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

19 Ratificar el decret 9958/2004 en el qual s'aprova la signatura d'un conveni plurianual 2005-2008 amb la Fundació Sant Jaume i Santa Magdalena.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor