Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 11/07/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 11/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5831/2005 de 7 de juliol

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió de l'11 de juliol de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 11 de juliol de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 27 de juny de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar-se per assabentats de la Interlocutòria de 23 de maig de 2005, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona en el recurs número 302/2002, interposat per la senyora Josefa Llovera Cantó contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic AGC23/01).

-Servei de Compres i Contractacions-

  4 Ratificació del decret de l'Alcaldia pel que s'aprova l'arrendament del local situat a la Pl. Catalunya, núm. 20, baix, 1a., amb el c/ Arnau Palau, 19, baix, 2a., de Mataró, propietat del Sr. Josep Mach Artigas, per destinar-lo a local per efectuar la revisió cadastral, amb una durada de 4 anys a comptar des del 01/07/2005, potestativa per a l'Ajuntament i obligatòria per a l'arrendatari. L'import mensual de l'arrendament ascendeix a 1.200'00.-EUR., import al que cal afegir l'IVA. i la repercussió de l'IBI.

  5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de millora de la urbanització dels c/ Germans Castanyer, Sor Lucil·la i tram del c/ Rafael Carreras (entre c/ Sor Lucil·la i ctra. de Mata), al barri de Rocafonda-El Palau, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

  6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre Educatiu Infantil i Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

  7 Adjudicar les obres d'arranjament del circuit de Cros a l'empresa Incunart, SA per un import de 176.833,79 Euros IVA inclòs.

  8 Adjudicar el servei de desinfecció de sistemes de reg a l'empresa Libel XXI per un import de 15.679,18 Euros, IVA inclòs.

  9 Adjudicar el servei de reg de l'arbrat a l'estiu, a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas per un import de 17.960 Euros IVA inclòs, pels anys 2005 i 2006.

  10 Adjudicació de les obres de reurbanització de l'Av. Puig i Cadafalch, tram comprès entre l'Av. Gatassa i la Rda. Bellavista a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL per un import de 1.435.041,27 Euros IVA inclòs.

  CMI SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  11 Aprovació inicial del Projecte executiu d'escola bressol " Els Menuts " a Cal Collut-Escorxador .

  12 Aprovació inicial del projecte executiu de reurbanització del carrer Sant Francesc de Paula i carrer del Cos, fins el carrer Sant Antoni.

  -Servei d'Urbanisme-

  13 Acceptar el Preu Just fixat pel Jurat d'Expropiació de Catalunya, en l'expropiació de la finca BON RECÉS i pagar el seu import als seus propietaris.

  14 Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la UA-53 EL VERDET.

  15 Ordre de retirada de rètol a El Torrent, 20 bxs.

  16 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 67 bxs.

  17 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Cugat, 28.

  18 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Mèxic, 6-8 bxs.

  -Servei de Manteniment-

  19 Aprovació de l'Auditoria Energètica de l'enllumenat públic de Mataró, el seu Pla d'Actuació i la centralització de la gestió de l'enllumenat públic en el Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

  CMI SERVEIS PERSONALS

  -Servei de Joventut i Esports-

  20 Ratificació del decret 4862/2005, de 31 de maig, d'atorgament de subvencions de la convocatòria 12/05

  -Servei de Participació Ciutadana-

  21 Proposta Pla Integral Centre - Eixample - Havana.

  22 Proposta Pla Integral de Cerdanyola

  PRECS I PREGUNTES

  L'ALCALDE

  Joan Antoni Baron Espinar

  En dono fe,

  EL SECRETARI GENERAL

  Manuel Monfort Pastor