Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 17/05/05

Escoltar

Junta de Govern Local 17/05/05

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4206/2005 de 12 de maig

Assumpte:

Ordre del Dia Junta de Govern Local 17 de maig de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 17 de maig de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de maig de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desinfecció dels sistemes de reg per als anys 2005 i 2006, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de reg per l'arbrat de la ciutat per als anys 2005 i 2006, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Autoritzar, disposar i reconèixer a favor de la mercantil Servicios Especiales de Limpieza, SA. (SELSA), l'import de 476.001'88.-EURA., IVA. inclòs, en concepte del serveis de neteja de les dependències i edificis municipals prestats durant els mesos de gener a abril del 2005, ambdós inclosos.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 4004/2005, de 5 de maig, pel que s'acorda l'adjudicació del subministrament del mobiliari del centre d'art per a nous creadors de Can Xalant, a favor de Comercial Prous, SA., per l'import de 15.211'11.-EUR. per al lot 1 (mobiliari i complements) i 17.186'74.-EUR. per al lot 2 (cadires).

7 Aprovar l'adquisició de tres vehicles turisme per a la Policia Local de Mataró, a favor de l'empresa "Prades Motor, SL", fins un import de 62.798'90 €.

8 Aprovar l'adjudicació del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris municipals de l'Ajuntament de Mataró a Electricitat Boquet.

-Servei de Recursos Humans-

9 Aprovació de l'oferta pública per a l'any 2005.

10 Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l'accés a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

11 Ordre de retirada de rètol al carrer Argentona, 84 baixos

12 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al carrer Montserrat, 15.

13 Ordre de retirada de rètol al carrer Montserrat, 52 bxs.

-Servei de Manteniment-

14 Aprovació inicial del projecte de millora de l'espai públic del Barri del Palau - Fase 1.

15 Aprovació inicial del projecte de renovació de paviments de l'avinguda del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa.

16 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "F" (trams de l'avinguda de Lluís Companys, carrer Ciutat Freta i trams dels passatges Mir i Borrell, Ferrer i Guardia i altres).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

17 Aprovar el conveni per a la formalització d'ajudes econòmiques destinades a la Fundació Privada El Maresme per al manteniment del servei que realitzar a favor de les persones amb disminució psíquica, per un import de 89.634,43 euros

18 Aprovar el conveni per a la formalització d'ajudes econòmiques destinades al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitzar a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració per import de 95.785,74 euros

-Servei de Joventut i Dona-

19 Ratificar el decret de la Consellera Delegada de Joventut i Dona de modificació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor