Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 18/04/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 18/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET 

3145/2005 de 14 d'abril

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió 18 d'abril de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005  - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 d'abril de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 d'abril de 2005.

 

 2        DESPATX OFICIAL

            CMI SERVEIS CENTRALS

            SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

 3.Aprovar el conveni regulador de la subvenció atorgada a la fundació Tecnocampus per a l'exercici 2005.

-Servei de Compres i Contractacions-

4.Aprovació de la resolució de mutu acord del contracte formalitzat amb la Fundación Privada Altarriba, Amigos de los Animales, per a la prestació del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics al centre d'acollida municipal de Mataró, a fi de regular la prestació de la concessió segons el nou plec elaborat pel servei promotor de la contractació

 5.Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei d'assistència tècnica per a la realització d'auditories d'equipaments esportius municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs.   

 6.Aprovar l'adjudicació de les obres del projecte d'ampliació del casal de la gent gran de Cerdanyola, a favor de l'empresa "Bassas Mar, SA".

 7.Aprovar l'adjudicació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contraincendis en escoles i edificis municipals, a favor de l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)", fins un import de 126.412'26 €, IVA inclós, per dos anys.

 8.Aprovar l'adjudicació de les obres de construcció d'una nova rotonda al c. Energia, al polígon industrial Mata-Rocafonda, a favor de l'empresa "Incunart, SA", fins un import de 83.484'95 Euros.

 9.Aprovar l'adjudicació del servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, a favor de l'associació "Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", fins un import de 204.860'00 Euros.

10.Aprovar l'adjudicació del servei de gestió dels casals municipals de gent gran, a favor de l'associació "Esports 3", fins un import de 84.373'58 Euros, IVA inclòs.

         CMI SERVEIS TERRITORIALS

            -Servei d'Obres-

11.Aprovació inicial del Projecte de col·lectors al casc urbà. Col·lectors carrer Agustí  Moreto i carrer arquebisbe Jaume  Creus, promogut per Aigües Mataró SA.

12.Aprovació inicial  del Projecte de col·lectors al casc urbà. Col·lector carrer Pasqual Madoz, entre el Rierot i Camí Ral, promogut per Aigües Mataró SA.

 

            -Servei d'Urbanisme-

13.Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-48 Camí Ral-Hospital.

14.Aprovació inicial Modificació Pla especial del Port.

15.Ordre de retirada de rètols a l'av. Gatassa, 95 bxs

16.Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 87 bxs.

17.Ordre de retirada de rètol al c. Fradera i Llanes, 2 bxs.

18.Ordre de retirada de rètol al c. Sant Benet, 62 bxs.

19.Ordre de retirada de rètol al c. Churruca, 74 bxs.

            -Servei de Manteniment-

20.Aprovació del Pla director de l'arbrat viari de Mataró, de la Catalogació d'arbres i arbredes exemplars del municipi de Mataró i del Pla d'actuació pels arbres catalogables de Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

21.Aprovar la signatura d'un conveni i els seus annexos amb la Creu Roja que regula l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2005 per al finançament d'activitats de caire social i de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació.

 

Per Decret 3145/2005 de 14 d'abril es va convocar la Junta de Govern Local que ha de celebrar-se el proper dilluns 18 d'abril a les 9 hores. D'altra banda ahir es va rebre un escrit del president de la Federació de Municipis de Catalunya demanant dels ajuntaments membres de la Federació l'aprovació de tres mocions sobre temes d'interés local.

Per tot això he decidit ampliar l'ordre del dia de la sessió de la Junta de Govern de 18 d'abril, amb el següent

ORDRE DEL DIA COMPLEMENTARI

1. Sol·licitud per a la declaració oficial del dia 19 d'abril com a dia del Municipi.

2. Moció de suport a la carta de Vitòria.

3. Moció sobre l'Estatut i els governs locals de Catalunya.

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor