Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local . 19/09/2005

Escoltar

Junta de Govern Local . 19/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7316/2005 de 15 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia sessió Junta de Govern Local sessió del 19.9.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de setembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 de setembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat durant les anualitats del 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de telefonia IP per al centres cívics i del sistema IPCC, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Modificació del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica durant l'any 2005, formalitzat amb l'empresa ID Group, SA., per ampliació del preu inicial del contracte en 30.000'00.-EUR.

6 Comunicació a l'Arca del Maresme SLL. dels motius pels que es refusa la seva proposta per a l'adjudicació de la gestió de la deixalleria del C/ Francesc Layret (Pla d'en Boet), i de les característiques de la proposició de l'adjudicatari, Fomento de Construcciones y Contratas, SA. (FCC., SA.) mitjançant lliurament de còpia de l'informe-proposta determinant de l'adjudicació.

7 Adjudicació de les obres del projecte d'execució del nou equipament cívic de participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola, a Mataró, a favor de l'empresa "Construcciones JA Barbany, SL" fins un import de 217.765,17 Euros, IVA inclòs.

8 Adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'acondicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas a favor de la mercantil Bassa Mar, SA, per l'import de 74.366,90,- Euros, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte executiu de substitució parcial de la coberta del convent, situat al carrer Sant Josep núm. 9.

10 Presentació d'al·legacions a la formulació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, sol·licitant la inclusió de l'actuació Construcció d'un local social al carrer València en l'anualitat 2006, programada inicialment per l'any 2007, per motius d'interès públic.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de les edificacions situades a l'illa A1-A1'del Pla parcial "Roques Albes".

CMI SERVEIS PERSONALS-Servei de Joventut i Dona-

12 Acceptació de la renúncia de diferents entitats a part de l'import total de la subvenció atorgada de la convocatòria 12/05 per a casals d'estiu per causa de la disminució del nombre d'inscripcions previstes.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor