Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 24/01/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 24/01/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

452/2005 de 20 de gener

Assumpte:Ordre del dia Junta de Govern Local 24 de gener de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 24 de gener de 2005, a les 9 hores i 15 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10 de gener de 2005

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3. Donar-se per assabentats del contingut de la Sentència número 211/2004, de data 29 de novembre de 2004, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona que desestima el recurs contenciós administratiu (Procediment Abreujat núm. 176/2004 C), interposat per la senyora Mª Asunción Morata Alarcon contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic AGC66/03).

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Ratificació del decret núm. 9421/2004 de 10 de desembre, pel que s'adjudica per urgència el subministrament del mobiliari per al Centre Cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, mitjançant procediment negociat sense publicitat per ús de mobiliari homologat.

5. Rectificació del plec de clàusules econòmic-administratiu particular aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 29/11/2004, per a la contractació del subministrament, instal·lació i configuració dels components del sistema de telefonia IP, mitjançant concurs i procediment obert, a fi d'adequar els criteris d'adjudicació del plec als consignats al plec econòmic administratiu particular, i acordar l'obertura de nou termini de 15 dies naturals.

6. Aprovar l'adjudicació del subministrament i implantació d'una eina de Business Process Management (BPM), per a l'automatització de processos de negoci per optimitzar-ne la gestió, a favor de l'empresa "STE Consulting, SA", fins un import de 130.355'00 EUR.

7. Aprovar l'adjudicació de les obres de remodelació de la pista esportiva El Palau, a favor de l'empresa "Construcciones y Servicios Faus, SA", fins un import de 157.225'57 EUR.

8. Aprovar l'adjudicació de les obres del projecte de reurbanització del c. Concepció, a favor de l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA", fins un import de 82.387'12 EUR.

9. Aprovar l'adjudicació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció, a favor de l'empresa "Rentokil, SA", fins un import de 37.000'00 EUR. per dos anys.

10. Aprovar l'homologació d'empreses per a la prestació, mitjançant concert i modalitat de "xec servei", del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada.

11. Aprovar l'adjudicació de les obres d'ordenació dels talusos dels c. Tàrrega i El Salvador, a favor de l'empresa "Talher, SA", fins un import de 391.877'30 EUR..

12. Aprovar l'adjudicació del servei de tractaments fitosanitaris a l'arbrat viari, a favor de l'empresa "Ribas Fitosanitaris, SL", fins un import de 84.000'00 EUR. per dos anys.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13. Aprovació definitiva del Projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del polígon industrial Mata-Rocafonda

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut, Esports i Dona-

14. Aprovació de les bases particular reguladores de la concessió de subvencions per a casals d'estiu, i convocatòria de concurs per a la concessió.

-Servei de Benestar Social-

15. Ajuts econòmics a abonar al PASS -Serveis de Prevenció, Assistencials i Sociosanitaris- per l'estada a la Residència Sant Josep de persones mancades de recursos econòmics durant l'any 2004.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor