Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

JUNTA DE GOVERN LOCAL 25/07/2005

Escoltar

JUNTA DE GOVERN LOCAL 25/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6338/2005 de 21 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Junta de Govern Local 25.7.2005

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de juliol de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l'11 de juliol de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització del carrer de Sant Francesc de Paula i el carrer del Cós fins al carrer Sant Antoni, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'escola bressol "Els Menuts" a Cal Collut-Escorxador, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'implantació d'un sistema de control d'accessos de vehicles al c/ Rosselló, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

6 Resolució de mutu acord del contracte formalitzat amb les empreses concertades per a la prestació de la gestió del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió de xec servei, per redefinició del funcionament i de la organització del servei, i ampliació del servei en l'import de 36.000'00.,-EUR. IVA. inclòs, degut a l'augment de demanda dels serveis experimentada durant el 2005.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la prestació del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitat de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de gestió "xec servei", mitjançant concurs i procediment obert, amb la modalitat de concert, i convocar licitació.

8 Ratificació del decret d'Alcaldia pel que s'acorda ajornar un dia més el termini de licitació de 3 expedients de contractació d'obres, que finalitza el dia 29/07/2005, ja que aquest dia l'OFIAC tancarà a les 18.00 hrs., en lloc de a les 19.00 hrs. com és habitual i contempla l'anunci de licitació publicat, degut als actes que es celebren amb motiu de la festa major.

9 Ratificació del decret Alcaldia pel que es modifica el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regeix el contracte per a la prestació de la gestió del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró, a fi d'adequar el seu contingut al previst al plec tècnic particular, i es convoca nova licitació.

10 Modificació del contracte per a la direcció facultativa de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la Nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", adjudicat a favor de Joan Rivas Lloret, modificació la qual comporta l'augment del contracte en l'import de 36.657'69.-EUR. IVA. inclòs, degut a la modificació de les obres efectuada al projecte, aprovat per al 2005, l'actualització dels preus base del projecte i els coeficients d'honoraris aprovats.

11 Adjudicació de les obres d'urbanització de la rda. Rafael Estrany, de Mataró a favor de l'empresa Copcisa, SA.

      1. Adjudicació de les obres de renovació de paviments de l'av. Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, a favor de l'empresa "Construccions Deumal, SA".

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga .

14 Aprovació del Projecte executiu d'ordenació dels talussos del carrers Ciutat de Tàrrega i el Salvador. Modificació juny 2005 amb incorporació de les troballes arqueològiques.

-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació inicial del Pla Especial de Millora Urbana EL RENGLE

16 Ratificació del conveni entre Ajuntament/PUMSA/GOMSERRA SL, sobre la construcció d'un aparcament públic al subsòl de la zona verda de la UA-37 avinguda Jaume Recoder.

17 Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Barcelona, 64, nau 26.

18 Ordre de retirada de rètol al c. de la Repuntadora, 2-6, 1r.

19 Ordre de retirada de rètol a la rda. Cerdanya, 1 bxs.

20 Ordre de retirada dels elements decoratius del coronament de l'edifici al c. Vicenç Puig, 9.

21 Ordre de retirada del cobert en pati interior al c. Hernán Cortés, 36-38, 1r 3ª.

22 Ordre de reposició del pati que s'ha buidat i construït al c. Salvador Espriu, 95.

23 Ordre de reposició del pati que s'ha buidat i construït al c. Salvador Espriu, 93.

-Servei de Manteniment-

24 Ratificació de les sol·licituds a la Generalitat de Catalunya de subvenció per les renovacions de diversos enllumenats públics.

25 Aprovació inicial del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el passeig de Carles Padrós.

26 Aprovació inicial del projecte de construcció de mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada.

27 Aprovació inicial del projecte de renovació de les instal·lacions elèctriques a l'Institut Municipal Miquel Biada a realitzar en dues fases.

28 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de renovació d'enllumenat públic del quadre "MI" (passatge de l'Empordà, passatge Urgell, carrers Pla de Bages, Penedès, Maria Auxiliadora, Sant Doménico Savio, del Sol, de les Agudes, de la Verge de la Fuensanta, del Montseny, de la Verge de las Maravillas, de Calassanç Marqués i trams de Burriac i de la Gatassa).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

29 Aprovació de la signatura d'un conveni amb la Diputació de Barcelona per la redacció del Pla d'Accessibilitat Universal del municipi.

-Secció de Civisme i Cooperació-

30 Aprovació de l'aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de l'any 2005.

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

31 Aprovació inicial del projecte d'obres per a l€instal.lació del sistema de control de la pilona per accedir al carrer Rosselló des del passeig de Ramon Berenguer.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor