Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 27/06/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 27/06/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5500/2005 de 23 de juny

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local 27 de juny de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de juny de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de juny de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

4 Donar compliment al contingut de la Sentència de 6.4.2005 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu número 138/2004 interposat per la senyora Roser Batlle Roig, contra desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic AGC20/03).

5 Donar-se per assabentats del contingut de la Sentència número 140/05, de 5 de maig de 2005, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 617/2004, interposat per la senyora Carmen Sánchez Gallego contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial (expedient Gabinet Jurídic AGC28/03).

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments de l'Av. Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, València i Mare de Déu de la Cisa, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de participació per entitats veïnals del barri de Cerdanyola, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de condicionament de la pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu de la rehabilitació de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, i acabament de la urbanització de la plaça. MODIFICAT 2005, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de redacció (amb maquetació i gestió de la publicitat), impressió i distribució del butlletí municipal de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Adjudicar la realització d'auditories dels equipaments esportius municipals a favor de l'arquitecte Sr. Xavier Guitart Tarrés per un import màxim de 44.000'00 €, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació inicial del Projecte de perllongació dels col·lectors d'aigües pluvials a la platja central de Mataró, promogut per l'empresa Aigües de Mataró, SA .

-Servei d'Urbanisme-

13 Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 87 bxs.

14 Ordre de retirada de rètol al c. Carrasco i Formiguera, 13 xs.

15 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Montcada, 27 entl.

16 Estimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de vuit rètols en edifici industrial al c. Aristòtil, 16.

-Servei de Manteniment-

17 Ratificació del decret 5314/2005 de 16 de juny pel qual s'aprova el canvi de nom del projecte denominat "Projecte de millora de l'espai públic del barri del Palau - Fase 1" per la denominació "Projecte de millora de la urbanització dels carrers Germans Castanyer, Sor Lucil.la i tram del carrer Rafael Carreras (entre el carrer Sor Lucil.la i carretera de Mata) al barri de Rocafonda - El Palau.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Ana Cisneros Miralles