Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 30/05/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 30/05/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4678/2005 de 26 de maig

 

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local 30.5.2005

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 de maig de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de maig de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

3 Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i Televisió de Mataró.

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch, tram comprés entre l'av. De la Gatassa i la Rda. Bellavista, incorporant les places de Tomàs Ribas i d'Isla Cristina i peatonalització del c/ Sicília, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte constructiu de reurbanització del carrer d'en Moles, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Ratificació del decret núm. 4476/2005, de 20 de maig, acordat per l'Alcalde, pel que s'aprova el lloguer de l'habitatge situat a la planta baixa del núm. 163 del Camí Ral, propietat del Sr. Arturo Herreros Martínez, per a destinar-lo a casal d'avis de la zona centre (l'Havana), amb un import de 811.-EUR., IVA. i resta de taxes i impostos no inclosos, al mes.

7 Estimació de la sol·licitud efectuada per la mútua Asepeyo, mitjançant escrit del seu legal representant de data 05/05/2005, en el que es sol·licita el resultat (puntuacions) del concurs per a la selecció d'una mútua per a l'Ajuntament de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram, carrers Muntanya, Transversal i Sant Ferran, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró, SA .

9 Aprovació inicial del Projecte de reurbanizació del carrer Moreto, tram compres entre el carrer de Mata i el carrer Prat de la Riba.

10 Ratificació de la resolució dictada per la consellera delegada d'Obres relativa a l'aprovació inicial del "Proyecto técnico de ejecución del nuevo equipamiento cívico de participación para entidades vecinales del barrio de Cerdanyola".

-Servei d'Urbanisme-

11 Ordre de retirada de la caseta en jardí al c. Fídies, 1, bxs. 3a., reincident

12 Ordre de retirada de les tanques en terrat al c. Esteve Albert, 38, 5è 2a, instal·lades desprès de l'ordre de retirada del cobert.

13 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 456 bxs.

14 Ordre de retirada de rètols a la rda. O'Donnell, 54-56, bxs.

-Servei de Manteniment-

15 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça Joan XXIII i altres).

16 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OC" (carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Cultura-

17 Pla d'Equipaments Culturals de la ciutat de Mataró

-Joventut i Dona-

18 Ratificació del decret de la Consellera Delegada de Joventut i Dona d'autorització i disposició de l'aportació econòmica de 90.000 euros en el marc del conveni signat entre l'Institut Català de les Indústries Culturals, l'Ajuntament de Mataró i Visualsonoara SSCL per al projecte de casa de la música popular.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor