Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 14/11/2005

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 14/11/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9066/2005 de 10 de novembre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14.11.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de novembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de novembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Recuperació de la possessió de la finca de propietat municipal del carrer Santa Maria, 20, de Mataró

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre C (c/ Sant Valentí, Roma, Llauder, Pasadena i altres), mitjançant procediment obert i subhasta, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre G (tram Rda. President Macià, Alarona, Ferrer i Guàrdia i altres), mitjançant procediment obert i subhasta, i convocar licitació.

6 Aprovació de la modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels c/ Sant Antoni Ma. Claret, passatge Pare Claret i crtra. de Mata, adjudicat a favor de Construcciones Deumal,SA., modificació consistent en l'augment del preu inicial del contracte en 78.261'26.-EUR.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Aprovació de la modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels c/ Sant Antoni Ma. Claret, passatge Pare Claret i crtra. de Mata, adjudicat a favor de Construcciones Deumal,SA., modificació consistent en l'augment del preu inicial del contracte en 78.261'26.-EUR.

-Servei d'Urbanisme-

8 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat situat al carrer Alcalde Rafael Carreras, 37, 1r 2ª.

9 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat situat al carrer Alcalde Rafael Carreras, 37 2n 2ª.

10 Ordre de retirada de rètol al Torrent, 51 bxs.

-Habitatge-

11 Aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge 2005 - 2015.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor