Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 19/12/2005

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 19/12/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9992/2005 de 15 de desembre

Assumpte: Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19.12.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de desembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 28 de novembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 928/2005, de 26 de juliol de 2005, Rotllo d'Apel·lació 56/2005 que desestima el recurs interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la Sentència de data 17 de febrer de 2005 que anul·la la liquidació practicada a l'Escola Pia de Catalunya sobre l'ICIO per construcció d'un edifici dedicat a l'ensenyament (Edifici del Mar).

-Servei de Secretaria General-

4 Donar compliment al contingut de la Sentència número 852 de data 8 de juliol de 2005 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 600/2000 interposat per la Sra. Antonia Trenado Macias, expedient AGC25/99

5 Donar compliment al contingut de la Sentència número 714/2005, de data 11 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, recaiguda en el Recurs número 359/2000 interposat pel Sr. Juan Perdro Pavón Román, expedient MM9/96.

6 Donar compliment al contingut de la Sentència número 810/2005, de data 30 de juny, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 127/00 interposat pel Sr. Xavier Melero Lázaro i la Sra. Maria Rosa Agut Badia, expedient Gabinet Jurídic MM3/95.

7 Donar compliment al contingut de la Sentència número 981 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, en el Recurs número 3/2001 interposat pel senyor Eduard Torrent Moreno i la senyora Verònica Piñero Pacheco, expedient Gabinet Jurídic AGC57/99.

-Servei de Compres i Contractacions-

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu del nou teló tallafocs al Teatre Monumental, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'adequació del local situat al carrer Colòmbia, 49-53 de Mataró, com a centre per a la gent gran i biblioteca, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Adjudicació de les obres millora de la urbanització dels c. Germans Castanyer, Sor Lucil·la i el tram de Rafael Carreras entre el c. Sor Lucil·la i la Ctra. de Mata, a favor de l'empresa "Construcciones Deumal, SA", fins un import de 92.900'00 EUR.

12 Adjudicació del servei conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Bor Señalizaciones y Complementos, SL" fins un import de 584.000'00 EUR. pels dos anys de durada del contracte.

13 Adjudicació del manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, se senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e instalaciones, SA (ACISA)" fins un import de 300.000'00 EUR. pels dos anys de durada del contracte.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Aprovació del Projecte de subministrament de mobiliari pel Centre d'Art Germans Arenas Clavell .

15 Aprovació inicial Projecte de nou col·lector del carrer Sant Antoni.

16 Aprovació inicial del Projecte de subministrament i instal·lació d'una marquesina i mòdul prefabricat al camp de Futbol-7 de Cirera.

-Servei d'Urbanisme-

17 Donar compliment de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, dictada en recurs ordinari núm. 150/2004, contra la revocació d'estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda, a la ctra. de Mata, 83.

18 Ordre de retirada del cobert en pati d'illa al Camí Ral, 600, bxs.

19 Ordre de retirada d'aparells d'aire condicionat a la Riera Figuera Major, 69-71, bxs / c. Arístides Maillol.

20 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Josep, 39, bxs.

21 Ordre de retirada de rètol al c. Josep Pla, 1 bxs.

-Servei de Manteniment-

22 Aprovació del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Rocafonda situat al carrer Tàrrega, 41 de Mataró.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

23 Ratificació del decret del conseller delegat de Benestar Social 9262/2005 de 17 de novembre d'aprovació de signatura del conveni de cooperació interadministrativa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials.

24 Encarregar a PUMSA l'inici de l'actuació prevista a la nau industrial del carrer Gibraltar núm. 3, seguint el projecte ja elaborat de construcció de pisos i adequació de l'equipament en funció dels usos que s'acordin en el marc del Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El Palau.

-Servei de Joventut i Dona-

25 Ratificació del decret del conseller delegat de Joventut i Dona 9438/2005 de 22 de novembre, en relació a la renúncia de diferents entitats a part de la subvenció atorgada per a la realització de Casals d'Estiu.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

M. Pau Ortillés Cadena