Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 2/11/2005

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 2/11/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8712/2005 de 27 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 2.11.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMECRES 2 DE NOVEMBRE DE 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 d'octubre de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l'informe d'execució pressupostària a setembre de 2005.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de conservació i manteniment dels solars municipals utilitzats com a estacionaments d'ús públic, mitjançant procediment obert i subhasta, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de neteja de zones verdes de la ciutat, mitjançant procediment obert i concurs, i convocar licitació.

-Servei de Recursos Humans-

6 Aprovació bases específiques de les següents places de l'Oferta Pública d'Ocupació:

  • 13 places d'Administratiu/va per concurs oposició de promoció interna.
  • 13 places d'Auxiliar administratiu/va per concurs oposició lliure.
  • 1 Auxiliar Tècnic d'Inspecció, per concurs oposició lliure.
  • 1 Tècnic/a especialista de serveis personals per promoció interna.
  • 1 Arquitecte superior per concurs oposició lliure.
  • 1 tècnic/a de sistemes d'informació territorial, per concurs oposició lliure.

7 Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2005.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Ratificació de la resolució 8401/20005 de 19 d'octubre, dictada per la consellera delegada d'Obres, relativa a l'aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram, Baixada de Santa Anna. Mataró. (El Maresme).

-Servei d'Urbanisme-

9 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de les unitats d'actuació 04,05 i 47 (entorns Mas Miralles).

10 Ordre de retirada de rètols a l'av. Amèrica, 33 bxs. / av. Perú.

11 Ordre de retirada de rètols al c. Marathón, 58, bxs. / c. Estadi, 30.

12 Ordre de retirada de rètols al c. Provença, 39 bxs / pl. Tomàs Ribas i Julià.

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació del Projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic de Mataró, d'implantació de l'Auditoria Energètica de la ciutat .

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor