Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 28/11/2005

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 28/11/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

9502/2005 de 24 de novembre

Assumpte: Ordre del dia Junta de Govern Local 28 de novembre de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 28 de novembre de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 14 de novembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-

3 Ratificar el decret d'Alcaldia 91/06/2005 d'11 de novembre, sobre execució de Sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 1, recaiguda en el recurs 402/2004 interposat per INSTALERM, SCP.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de la instal·lació per a l'execució del projecte de control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu de substitució parcial de la coberta de l'edifici municipal situat al C/ Sant Josep, núm. 9, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de conservació i manteniment de zones verdes a la ciutat de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de material de neteja durant els anys 2006 i 2007, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de gasoil i gasolina per a l'Ajuntament de Mataró, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i el Patronat Municipal d'Esports, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de material d'oficina, informàtic i tècnic per a l'Ajuntament de Mataró, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, l'Institut Municipal d'Educació i el Patronat Municipal d'Esports, mitjançant concurs i procediment obert.

10 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, adjudicat a favor de la mercantil ID GRUP, SA, per augment del preu del contracte en 12.000'00.-EUR., IVA. inclòs

11 Aprovació de la modificació del contracte de subministraments d'àrids, adjudicat a favor de la mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL., per augment del preu del contracte en 18.300'00.-EUR., IVA. inclòs.

12 Aprovació de l'arrendament del local situat al c/ de la Bobinadora 95 i c/ de la Cosidora, 38 i 40, del sector de les hortes de Camí Ral, propietat de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA), per destinar-lo a usos d'activitats culturals i socials, amb una durada de 10 anys i per l'import de 6.804'00.-EUR. semestrals (1.134.-EUR./mes), import al qual s'haurà d'afegir IVA. i despeses.

13 Adjudicació de les obres de reurbanització de la Pl. Beat Salvador i carrer Na Pau i Don Magí de Villalonga, a favor de "Construcciones A Feu".

14 Adjudicació del subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris, etc, pel viver municipal, a favor de "Ribas Fitosanitaris, SL".

15 Adjudicació del subministrament d'arbres pel Viver Municipal, a favor de Josep M. Joher Mitjà.

16 Ratificació del decret d'Alcaldia 9322/2005 de 18 de novembre, relatiu a l'adjudicació del subministrament de telefonia IP per als centres cívics i d'un sistema d'IPCC, a favor de "T-Systems ITC Services España, SAU", fins un import de 46.511'91EUR.

17 Ratificació del decret d'Alcaldia 9324/2005, de 18 de novembre, relatiu a l'adjudicació del subministrament i instal.lació d'un equip d'electrònica de xarxa (switch ethernet) per l'edifici d'El Carreró, a favor de "Unitronics Comunicaciones, SA", fins un import de 39.069'83 EUR.

18 Ratificació del decret d'Alcaldia 9321/2005, de 18 de novembre, relatiu a l'adjudicació del subministrament i implantació d'un sistema d'accés a les aplicacions corporatives basat en tecnologia "Citrix", a favor de "Scorpion Sistemas, SA", fins un import de 39.913'28 EUR.

19 Ratificació del decret d'Alcaldia 9323/2005, de 18 de novembre, relatiu a l'adjudicació del subministrament d'una llibreria de cintes de salvaguarda i nous servidors pels sistemes d'informació, a favor de "Unitronics Comunicaciones, SA", fins un import de 69.847'81 EUR.

-Servei de Recursos Humans-

20 Donar compte de la Sentència del Jutjat de lo Social núm.2 de Mataró, recaiguda en el procediment en matèria d'acomiadament nº 367/2005, que absol a l'Ajuntament de Mataró de les pretensions contingudes a la demanda.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

21 Aprovació inicial del projecte executiu d'adeqüació de local per a joves al carrer Teià núm. 5.

-Servei d'Urbanisme-

22 Aprovació inicial de l'estudi de detall del carrer Fray Luís de León 72-76 cantonada amb Ramon Llull 14-16.

23 Ordre de retirada de rètol a la rda. O'Donnell, 80-82 bxs.

24 Ordre de retirada de rètols al c. Matheu, 36 bxs.

25 Ordre de retirada de rètol i aparell d'aire condicionat al c. Matheu, 33 bxs.

26 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a la Riera Figuera Major, 47.

27 Ordre de retirada d'aparells d'aire condicionat a la rda. Països Catalans, 86 bxs 4a / c. Arístides Maillol.

28 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat al c. Argentona, 84 1r / c. Sant Pau.

-Servei de Manteniment-

29 Aprovació inicial del projecte d'adequació del local situat al c. Colòmbia, 49-53 de Mataró com a centre per a la gent gran i biblioteca.

30 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "E" (trams de la ronda de Francesc Macià, carrer de Sant Cugat, dels passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just, Ferran II el Catòlic i la zona de petanca i de davant el poliesportiu Eusebi Millán).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor