Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia complementària Ple Municipal Ordinari. 06/10/2005

Escoltar

Ordre del dia complementària Ple Municipal Ordinari. 06/10/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8000/2005 de 4 d'octubre

Assumpte:

Ordre del Dia complementaria.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

Per Decret 7913/2005, de 3 d'octubre es va convocar Ple ordinari que ha de celebrar-se el dijous dia 6 d'octubre de 2005. La Comissió Especial de Comptes celebrada el dia 29 de setembre de 2005 va aprovar el dictamen del Compte General de l'exercici 2004, integrat pels comptes de l'Ajuntament de Mataró, els seus Organismes Autònoms i Societats Mercantils, el qual per no haver-se comunicat a Secretaria no va ser inclòs en la relació d'assumptes que havien de formar l'ordre del dia del Ple per a coneixement de la Junta de Portaveus d'ahir dilluns. Per tal subsanar aquesta omissió i tractar aquest punt a l'ordre del dia en el pròxim Ple ordinari, respectant els límits temporals que determina la Llei d'Hisendes Locals, s'ordena el següent ordre del dia complementària.

1 - Aprovació del Compte General de l'exercici 2004, integrat pels comptes de l'Ajuntament de Mataró, els seus Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor